Taryba spręs dėl mokesčių lengvatų prie miesto jungiamų kaimiškų teritorijų savininkams

Parašė:  2018-09-25

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma prie mies­to te­ri­to­ri­jos pri­jun­gia­mų kai­miš­kų te­ri­to­ri­jų sa­vi­nin­kams tai­ky­ti že­mės mo­kes­čio leng­va­tas. Spren­di­mo pro­jek­tu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pams že­mės mo­kes­čių leng­va­tas tai­ky­ti de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui, gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos – pen­ke­riems.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2018 m. sau­sio 25 d. pri­ta­rė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ri­bų ir pa­va­di­ni­mų tvar­ky­mo pla­nui, ku­riuo kei­čia­mos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tel­šių mies­to ir Var­nių mies­to te­ri­to­ri­jų ri­bos.
Į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­tą krei­pė­si Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jai, ku­rių skly­pai iš kai­mo te­ri­to­ri­jos pa­teks į Tel­šių mies­to te­ri­to­ri­ją. Gy­ven­to­jai iš­dės­tė su šiuo spren­di­mu su­si­ju­sias pro­ble­mas. Vie­nas iš spręs­ti­nų klau­si­mų yra di­dė­jan­tis že­mės mo­kes­tis dėl pa­di­dė­sian­čios že­mės ver­tės.
Že­mės mo­kes­čio dy­dis že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei prie­mies­ty­je yra apie 4–5 Eur už ha, pri­sky­rus mies­to te­ri­to­ri­jai, že­mės mo­kes­tis bū­tų apie 60 Eur už ha. Taip pat ūki­nin­kai, ku­rių že­mė iš kai­mo te­ri­to­ri­jos pa­teks į mies­to te­ri­to­ri­ją, ne­teks pa­ra­mos ūki­nin­kau­jan­tiems ne­der­lin­go­se vie­to­vė­se. Pa­ra­ma ski­ria­ma kas­met už kiek­vie­ną že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės hek­ta­rą, sie­kiant kom­pen­suo­ti pa­ra­mos ga­vė­jams dėl gam­ti­nių kliū­čių že­mės ūkio ga­my­bai pa­tir­tas pa­pil­do­mas iš­lai­das ir pra­ras­tas pa­ja­mas (apie 50 Eur už ha).
Že­mės mo­kes­čio dy­dis gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mei prie­mies­ty­je yra apie 0,70 Eur už arą, mies­to te­ri­to­ri­jo­je – apie 2 Eur už arą.
Kei­čiant Var­nių mies­to ri­bas, į Var­nių mies­to te­ri­to­ri­ją iš kai­mo te­ri­to­ri­jos pa­teks skly­pai, ku­rių at­ski­ros da­lys bu­vo skir­tin­go­se te­ri­to­ri­jo­se, to­dėl ženk­lių pa­si­kei­ti­mų ne­bus.
Kont­ro­lės ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ta­ry­bos na­rys Al­man­tas Lu­ka­vi­čius) pa­ve­dė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­reng­ti dėl že­mės mo­kes­čių leng­va­tų tai­ky­mo tvar­ką prie mies­to te­ri­to­ri­jos pri­jun­gia­mų kai­miš­kų te­ri­to­ri­jų sa­vi­nin­kams.
Pa­gal pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba įsi­pa­rei­go­ja de­šimt me­tų tai­ky­ti že­mės mo­kes­čio leng­va­tą že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pams, ku­rie iš kai­mo te­ri­to­ri­jos pa­teks į Tel­šių mies­to te­ri­to­ri­ją. Pir­muo­sius pen­ke­rius me­tus bus tai­ko­ma 100 pro­c. nuo­lai­da, šeštus–dešimtus me­tus že­mės mo­kes­čio dy­dis bus toks pat kaip iki pri­jun­gi­mo prie mies­to te­ri­to­ri­jos.
Taip pat Ta­ry­bai siū­lo­ma nu­sta­ty­ti že­mės mo­kes­čio leng­va­tą pen­ke­riems me­tams gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mės skly­pams, ku­rie iš kai­mo te­ri­to­ri­jos pa­teks į Tel­šių mies­to te­ri­to­ri­ją. Že­mės mo­kes­tis bū­tų ne di­des­nis nei iki šio­lei.
Nus­ta­ty­ta, kad esa­miems skly­pų sa­vi­nin­kams, pa­da­li­nu­siems ar pa­kei­tu­siems že­mės skly­pų pa­grin­di­nę nau­do­ji­mo pa­skir­tį, vis tiek bus tai­ko­ma mo­kes­čių leng­va­ta.
Mo­kes­čių leng­va­tos ne­bus ski­ria­mos nau­jiems že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams, ku­rie juos įsi­gis po Tel­šių mies­to te­ri­to­ri­jos ri­bų pa­kei­ti­mo.
„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. ar parašė:

    o tarvainiams ar irgi lengvatos galios

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt