Tarp­tau­ti­nės me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­los už­da­ry­mas

Parašė:  2018-08-10

Praė­ju­sią sa­vai­tę Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ vy­ko XXXIV Tarp­tau­ti­nės me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­los „Lie­tu­vos ke­lias. 100 me­tų“ už­da­ry­mo ir su­kur­tų me­da­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu pri­sta­ty­ti, ap­tar­ti bei įver­tin­ti sto­vyk­lo­je pa­siek­ti re­zul­ta­tai, ap­žvelg­ta ir iša­na­li­zuo­ta me­ni­nė me­da­lių iš­raiš­ka ir sim­bo­li­ka.
34-oji Tarp­tau­ti­nė me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­la vy­ko dvi sa­vai­tes. Šie­met ši sto­vyk­la įtrauk­ta į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pro­gra­mą. Tai – se­niau­sia Eu­ro­po­je me­da­lio me­ni­nin­kų kū­ry­bi­nė sto­vyk­la, išau­gu­si į tarp­tau­ti­nį lyg­me­nį, su­kvie­čian­ti kur­ti aukš­čiau­sio ly­gio me­ta­lo plas­ti­kos meist­rus iš Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos, Iz­rae­lio, Ita­li­jos.
Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja mu­zie­ji­nei veik­lai Ing­ri­da Vai­tie­kie­nė pa­dė­ko­jo sto­vyk­los da­ly­viams bei iš­reiš­kė vil­tį, jog ir ki­tą­met me­da­li­nin­kai su­lauks ne tik mo­ra­li­nio, bet ir fi­nan­si­nio val­džios pa­lai­ky­mo: „34-erius me­tus sto­vyk­la gy­va­vo kaip gra­ži ini­cia­ty­va, da­bar jau kaip pro­jek­tas, pra­šan­tis pa­ra­mos. Kar­tais pa­vyks­ta lė­šų gau­ti, kar­tais – ne. Šie­met pa­vy­ko – su­lau­kė­me fi­nan­sa­vi­mo iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. O kar­tu su Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skir­to­mis lė­šo­mis šių me­tų sto­vyk­los biu­dže­tą su­da­rė 5 300 Eur.“
Anot I. Vai­tie­kie­nės, sto­vyk­los pa­grin­di­niai tiks­lai įgy­ven­din­ti. Ne­ga­na to, sto­vyk­lo­je vy­ko ne tik kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, bet ir švie­tė­jiš­ka veik­la – vai­kų die­nos cent­ro auk­lė­ti­niai da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je po­pie­tė­je, pri­sta­ty­tas Že­mai­ti­jos kū­ry­bos al­ma­na­chas.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės var­du sto­vyk­los da­ly­vius svei­ki­no tuo­met dar Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ėjęs Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas. Vi­ce­me­ras pa­si­džiau­gė, jog šie­met vi­si ren­gi­niai, taip pat ir me­da­li­nin­kų sto­vyk­la, skir­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti, bei vy­lė­si, jog ki­tą­met, šven­čiant Že­mai­ti­jos var­do pa­mi­nė­ji­mo ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se 800-ąsias me­ti­nes, me­da­liai „pra­bils“ že­mai­tiš­kai.
„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt