STT ty­ri­mas Sa­vi­val­dy­bė­je: su­lai­ky­ti bu­vęs ir lai­ki­na­sis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riai, Ta­ry­bos na­rys bei dar ke­tu­ri as­me­nys

Parašė:  2018-09-21

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ant­ra­die­nį pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tas lai­ki­no­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Ang­lic­ko, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Lai­mos Si­ma­naus­kie­nės bei Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jo Gin­tau­to Lu­kaus­ko dar­bo vie­to­se ir na­muo­se. Įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pa­reikš­ti vi­siems trims mi­nė­tiems Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. Dvie­jų pri­va­čių bend­ro­vių va­do­vams pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo.
Ki­tą die­ną STT pa­rei­gū­nai su­lai­kė dar du as­me­nis. Įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo pa­reikš­ti bu­vu­siam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Sau­liui Ur­bo­nui, o dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, UAB „Les­te­ma“ va­do­vui Juo­zui But­ke­vi­čiui.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
STT iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog ti­ria­mos ap­lin­ky­bės dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­skaid­riai vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Įta­ria­ma, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jai K. Ang­lic­kas, L. Si­ma­naus­kie­nė ir G. Lu­kaus­kas, bū­da­mi at­sa­kin­gi už įvai­rias Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mų vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, priė­mė ky­šius iš kai ku­rių pir­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių įmo­nių at­sto­vų už iš­skir­ti­nių są­ly­gų su­da­ry­mą ir pa­lan­ku­mą šioms įmo­nėms.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.
„Apie STT pa­rei­gū­nų vi­zi­tą nie­ko ne­ži­nau, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ant­ra­die­nį tei­gė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. – Pas ma­ne jie net ne­bu­vo atė­ję, ne­pri­sis­ta­tė, jo­kios in­for­ma­ci­jos ne­su­tei­kė.
Apie tai, kad su­lai­ky­tas ir iš­ves­din­tas lai­ki­na­sis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius K. Ang­lic­kas, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja L. Si­ma­naus­kie­nė bei Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas G. Lu­kaus­kas, su­ži­no­jau iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų tik pa­rei­gū­nams iš­vy­kus. Pas­kam­bi­nau STT vir­ši­nin­kui ir pa­klau­siau, kaip man elg­tis, nes su­lai­kius mi­nė­tus as­me­nis, bu­vo su­trik­dy­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas. At­sa­kė: dirb­ti pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą. O ka­dan­gi vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, dau­giau in­for­ma­ci­jos ne­su­tei­kė.“
Pa­sak P. Kui­zi­no, lai­ki­nai ei­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­skir­tas di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Žeb­raus­kas.
Pak­laus­tas, ar STT pa­rei­gū­nų vi­zi­tas nė­ra su­si­jęs su neei­li­nia­me Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro įvar­din­to­mis „tech­ni­nė­mis kliū­ti­mis, dėl ku­rių ne­bu­vo gau­ta STT pa­žy­ma dėl K. Ang­lic­ko tin­ka­mu­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas“, P. Kui­zi­nas sa­kė, jog at­sa­ky­ti ne­ga­li, nes ne­ži­no.
Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, ant­ra­die­nį kra­tas vi­sų tri­jų įta­ria­mų­jų dar­bo vie­to­se at­li­kę STT pa­rei­gū­nai kom­piu­te­rį bei do­ku­men­tus iš­si­ve­žė iš Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos ka­bi­ne­to. Pa­rei­gū­nai taip pat ap­klau­sė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus Vie­šų­jų pir­ki­mų po­sky­rio dar­buo­to­jas. Pir­miau­sia iš Sa­vi­val­dy­bės bu­vo iš­ves­din­ta L. Si­ma­naus­kie­nė, vė­liau – G. Lu­kaus­kas, tre­čias – K. Ang­lic­kas.
Ki­tą die­ną Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų tei­sė­jas pa­ten­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mus ir 6 mė­ne­siams nu­ša­li­no nuo pa­rei­gų ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mus Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją, lai­ki­nai ei­nan­tį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, K. Ang­lic­ką ir Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ją L. Si­ma­naus­kie­nę.
Tre­čia­die­nį STT pa­rei­gū­nai dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­lai­kė dar du as­me­nis. Įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo pa­reikš­ti bu­vu­siam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui S. Ur­bo­nui, o dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, UAB „Les­te­ma“ va­do­vui J. But­ke­vi­čiui.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo ar pa­pir­ki­mo, šiuo me­tu įta­ri­mai pa­reikš­ti 7 as­me­nims, ku­rie yra su­lai­ky­ti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Tarp kitko parašė:

    Kol vyksta ikiteisminiai – tesminiai, Urbonas galės prisimti savo Jaunystės pradžią Telšiuose, nuo degalų sandėlininko „Žemaitijos piene“ iki…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt