STEAM-o cent­ras Tel­šiuo­se. Kas tai yra?

Parašė:  2020-03-27

Ug­dant mo­ki­nių gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­nį ir in­ži­ne­ri­nį raš­tin­gu­mą, sep­ty­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Tel­šiuo­se, Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je, Šiau­liuo­se, Tau­ra­gė­je, Ute­no­je – yra ku­ria­mi re­gio­ni­niai STEAM at­vi­ros priei­gos cent­rai. Telšiuose toks centras steigiamas „Džiugo“ gimnazijos patalpose.  Kas tai yra STEAM?
STEAM trum­pi­nys
STEAM san­trum­pa žy­mi gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, me­no / di­zai­no, ma­te­ma­ti­kos sri­tis (angl. „Scien­ce“, „Tech­no­lo­gy“, „En­gi­nee­ring“, „Art“, „Mat­he­ma­tics“). Kai ku­riuo­se šal­ti­niuo­se rai­dė A reiš­kia „vi­sos ki­tos dis­cip­li­nos“ (angl. „Al­lot­her­di­cip­li­nes“). Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je šiai idė­jai yra per 20 me­tų. Lie­tu­vo­je STEAM ug­dy­mo idė­ja vie­šo­jo­je erd­vė­je pra­dė­ta plė­to­ti 2014 me­tais.
Stan­dar­ti­zuo­tos ir spe­cia­li­zuo­tos la­bo­ra­to­ri­jos
Cent­ruo­se bus stan­dar­ti­zuo­tos (bio­lo­gi­ja ir che­mi­ja, fi­zi­ka ir in­ži­ne­ri­ja, ro­bo­ti­ka ar­ba gam­tos moks­lai ir me­chat­ro­ni­ka / IT) ir spe­cia­li­zuo­tos (at­spin­din­čios konk­re­čios ap­skri­ties te­ri­to­ri­jos spe­ci­fi­ką) la­bo­ra­to­ri­jos. Tel­šiuo­se STEAM cent­ras veiks kaip Tel­šių švie­ti­mo cent­ro pa­da­li­nys. Juo­se nu­ma­to­ma or­ga­ni­zuo­ti for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­siė­mi­mus, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­jek­tus, mo­ky­to­jų kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mo už­siė­mi­mus.
Taip pat yra ren­gia­ma ug­dy­mo me­to­di­ka, ku­rią su­da­rys ne ma­žiau kaip 48 ti­ria­mų­jų dar­bų ap­ra­šai 2–3 skir­tin­giems mo­ki­nių pa­sie­ki­mų lyg­me­nims. Ti­ria­mų­jų dar­bų ap­ra­šai orien­tuo­ti į 7–12 kla­sių mo­ki­nių ug­dy­mą. Pla­nuo­ja­ma, jog veik­los truk­mė pa­gal vie­ną ap­ra­šą apims apie 3 va­lan­das.
Ko­dėl svar­bus STEAM ug­dy­mas?
STEAM yra ug­dy­mas, ku­ria­me for­mu­luo­ja­ma gam­tos moks­lų ar tech­ni­nė pro­ble­ma, spren­džia­ma tarp­dis­cip­li­ni­nių ty­ri­nė­ji­mų ir mo­de­lia­vi­mo bū­du. STEAM for­muo­ja įgū­džius, ku­rie vis la­biau rei­ka­lin­gi atei­ties pro­fe­si­joms.
Tai yra moks­li­nio mąs­ty­mo ug­dy­mas pra­kti­nėms pro­ble­moms spręs­ti, de­ri­nant skir­tin­gų dis­cip­li­nų įžval­gas, me­to­dus ir teo­ri­nes priei­gas.
Lie­tu­va, įvai­rių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, at­si­lie­ka nuo pa­sau­lio ša­lių pa­gal mo­ki­nių gam­tos moks­lų raš­tin­gu­mą, o gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų (to­liau – GTM) po­pu­lia­ru­mas mo­kyk­lo­se nė­ra aukš­tas. Švie­ti­mo stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se nu­ro­do­mos šių pro­ble­mų prie­žas­tys, iš ku­rių vie­na – ne­pa­kan­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas, t. y. lė­šų, ski­ria­mų iš es­mės mo­der­ni­zuo­ti GTM mo­ky­mo(si) ap­lin­ką, ne­pa­kan­ka­mas sky­ri­mas. Dėl šios prie­žas­ties GTM mo­ko­ma daž­niau­siai tik teo­riš­kai, neat­lie­ka­mi eks­pe­ri­men­tai, la­bo­ra­to­ri­niai dar­bai, pra­kti­nės už­duo­tys ir pan., mo­ki­nių mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja že­ma, mo­ky­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bių mo­der­niau or­ga­ni­zuo­ti ug­dy­mo pro­ce­są, nau­do­ti šiuo­lai­ki­nius ug­dy­mo me­to­dus.
Na­cio­na­li­niai STEAM cent­rai
Na­cio­na­li­niai STEAM cent­rai ku­ria­si:
Vil­niu­je (žr. https://naujienos.vu.lt/steigiami-steam-cent­rai-mo­ki­niams-mo­ky­to­jams-ir-mokslininkams/,
Kau­ne (žr. https://kaunas.kas­vyks­ta.lt/tag/mokslo-sala/ )
Klai­pė­do­je (žr. https://www.at­vi­rak­lai­pe­da.lt/2019/10/01/klaipedos-uni­ver­si­te­te-ku­ria­mas-mo­der­nus-steam-centras/ ).
Šie STEAM cent­rai or­ga­ni­zuos for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­siė­mi­mus, taip pat teiks me­to­di­nę pa­gal­bą re­gio­ni­niams cent­rams.
STEAM cent­ras Tel­šiuo­se
STEAM cent­ro Tel­šiuo­se kū­ri­mas yra fi­nan­suo­ja­mas iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų bend­rai fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to „Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mas gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų prie­mo­nė­mis“ lė­šų.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­man­tas Lu­ka­vi­čius in­for­ma­vo, kad 2020 m. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te STEAM cent­ro pa­tal­poms įreng­ti (re­mon­to dar­bai) nu­ma­ty­ta 141,5 tūkst. eu­rų bei 40 tūkst. eu­rų ES pa­ra­mos pro­jek­to lė­šų ir 13,8 tūkst. eu­rų – dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui.
„STEAM at­vi­ros priei­gos cent­ras bus ku­ria­mas Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jo­je. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu da­lis gim­na­zi­jos pa­tal­pų (apie 360 kv. m) per­duo­tos Tel­šių švie­ti­mo cent­rui. At­siž­vel­giant į rei­ka­la­vi­mus la­bo­ra­to­ri­joms įreng­ti, šiais me­tais pla­nuo­ja­ma šias pa­tal­pas su­re­mon­tuo­ti, kad bū­tų ga­li­ma įreng­ti gam­tos moks­lų bei me­chat­ro­ni­kos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų la­bo­ra­to­ri­jas“, – pa­sa­ko­jo A. Lu­ka­vi­čius.
Į klau­si­mą, ko­kie dar yra pa­da­ry­ti es­mi­niai žings­niai, kad Tel­šiuo­se veik­tų STEAM ir ka­da tai įvyks, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas at­sa­kė: „Pro­jek­to „Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mas gam­tos ir tech­no­lo­gi­jų moks­lų prie­mo­nė­mis“ nau­ją veik­lą „STEAM at­vi­ros priei­gos cent­ro kū­ri­mas“ įgy­ven­di­na Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra šio pro­jek­to par­tne­rė. To­dėl vi­si dar­bai yra de­ri­na­mi su pro­jek­to vyk­dy­to­ju.
Ly­giag­re­čiai, Sa­vi­val­dy­bei re­mon­tuo­jant pa­tal­pas (2020 m.), pro­jek­to vyk­dy­to­jai or­ga­ni­zuo­ja bal­dų ir la­bo­ra­to­ri­jų įran­gų pir­ki­mą. Jei­gu pir­ki­mai vyks sėk­min­gai, ti­ki­ma­si me­tų pa­bai­go­je ar­ba 2021-ųjų pra­džio­je įreng­ti la­bo­ra­to­ri­jas.
Be pa­tal­pų įren­gi­mo, ne ma­žiau svar­bus dar­bas yra ir bū­si­mo cent­ro ko­man­dos for­ma­vi­mas, mo­ky­to­jų tel­ki­mas ir jų STEAM kom­pe­ten­ci­jų stip­ri­ni­mas. Šia veik­la už­siims Tel­šių švie­ti­mo cent­ras.“
Įvai­rios veik­los
„Nu­ma­to­ma, kad Tel­šių STEAM cent­ras tu­rės tris stan­dar­ti­zuo­tas (bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos, fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos, ro­bo­ti­kos ir IT) la­bo­ra­to­ri­jas, – kal­bė­jo Tel­šių švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rė Ri­ta Var­ga­ly­tė. – Kar­tais mo­ky­to­jai klau­sia, ar mū­sų cent­ras bus pa­na­šus į ka­dai­se vei­ku­sią jau­nų­jų tech­ni­kų sto­tį. Tai bus dau­giau nei tech­ni­nė sto­tis, nes ir ren­gi­niai, įran­ga, la­bo­ra­to­ri­jos, pa­ly­gin­ti su praei­ti­mi, bus daug to­bu­les­ni. Čia vai­kai ty­ri­nės ne tik konst­ruo­da­mi, bet ir su­vok­da­mi moks­lo pa­sau­lį.“
STEAM cent­re bend­ra­dar­biau­jant moks­li­nin­kams, sa­vi­val­dy­bėms, vers­li­nin­kams, mo­ki­niams bus su­da­ry­tos są­ly­gos per pa­mo­kas ar po jų at­lik­ti eks­pe­ri­men­ti­nius ty­ri­mus, konst­ruo­ti, mo­de­liuo­ti, su­si­pa­žin­ti su moks­lo ino­va­ci­jo­mis, reng­ti bran­dos dar­bus. Čia vyks kon­kur­sai, olim­pia­dos, su­si­ti­ki­mai su įvai­rių pro­fe­si­jų žmo­nė­mis. Cent­re mo­ky­to­jai to­bu­lins ir kels sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.
R. Var­ga­ly­tės nuo­mo­ne, šeš­ta­die­niais ga­lė­tų vyk­ti mo­kyk­lė­lės, kur tė­vai eks­pe­ri­men­tuo­ja kar­tu su vai­kais ir tu­ri įvai­rias ga­li­my­bes veik­ti kar­tu, ko iki šiol ne­bu­vo. To­kie už­siė­mi­mai tu­rė­tų vyk­ti va­ka­rais, sa­vait­ga­liais (gal­būt trum­pes­ni nei 2–3 val.) ar­ba per va­sa­ros sto­vyk­las. „Siū­ly­si­me iš­ban­dy­ti nau­jas ga­li­my­bes pra­ktiš­kai“, – sa­kė Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rė.
Tva­ru­mo as­pek­tas
Stei­giant STEAM at­vi­ros priei­gos cent­rą rei­kia nu­ma­ty­ti ke­lis žings­nius į prie­kį. Svar­bus tva­ru­mo as­pek­tas: ar ne­nu­tiks taip, kad, po­li­ti­niams vė­jams pa­kei­tus kryp­tį, STEAM liks be fi­nan­sa­vi­mo? Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rė R. Var­ga­ly­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad la­bai svar­bu vi­sais lyg­me­ni­mis – na­cio­na­li­niu, sa­vi­val­dy­bės, vie­tos – už­si­tik­rin­ti at­sa­ko­my­bę: „Bū­ti­nas tva­ru­mas tei­sės ak­tuo­se ir stra­te­gi­jo­se, kad, pa­si­kei­tus po­li­ti­nei val­džiai, vi­si ker­ti­niai da­ly­kai iš­lik­tų. Nes tai da­ro­ma dėl vai­kų, o jiems ne­svar­bu, koks Sei­mas, Sa­vi­val­dy­bė ar Pre­zi­den­tas šiuo me­tu yra val­džio­je.“


„Džiu­go“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Sa­ba­liaus­kas tei­gia, kad STEAM cent­rui gim­na­zi­ja tu­rės už­leis­ti pen­kis ka­bi­ne­tus I aukš­to kor­pu­se. Ten da­bar vyks­ta ug­dy­mo pro­ce­sas.

„Bus pro­ble­mų su­si­spaus­ti, per­si­kraus­ty­ti, bet, ti­ki­mės, šį iš­šū­kį įveik­si­me. STEAM-o at­si­ra­di­mas mū­sų gim­na­zi­jo­je džiu­gi­na, nes bus vi­sai ša­lia, ran­ka pa­sie­kia­mas. Ma­nau, tai pa­dės di­din­ti moks­lei­vių su­si­do­mė­ji­mą gam­tos moks­lais, tech­no­lo­gi­jo­mis ir ma­te­ma­ti­ka ir ug­dy­ti jų kū­ry­biš­ku­mo, ini­cia­ty­vu­mo ir vers­lu­mo kom­pe­ten­ci­jas“, – apie bū­si­mus po­ky­čius gim­na­zi­jo­je kal­ba M. Sa­ba­liaus­kas.


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Meras siūlo Tarybai atleisti A. Ba­ce­vi­čių iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Ar tam pritariate?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt