Spau­dos kon­fe­ren­ci­ja: apie Ta­ry­bos na­rių po­li­ti­nį neišp­ru­si­mą ir nau­ją koa­li­ci­nę su­tar­tį

Parašė:  2018-09-18

Po ne­ti­kė­tai nu­trū­ku­sio neei­li­nio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio, ka­da iš sa­lės pa­si­ša­li­no di­džio­ji dau­gu­ma ra­jo­no po­li­ti­kų, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas su­kvie­tė ra­jo­no ži­niask­lai­dą į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Jo­je taip pat da­ly­va­vo par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas frak­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je se­niū­nas Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Jo­lan­ta Ru­pei­kie­nė bei Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Do­mar­kas.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras P. Kui­zi­nas ži­niask­lai­dos at­sto­vams dar kar­tą pa­brė­žė, jog ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai jį įpa­rei­go­ja for­muo­ti sa­vi­val­dos val­dy­mą, ką jis, su­šau­kęs neei­li­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ir ban­dė da­ry­ti. „Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu po­li­ti­kams pri­mi­niau ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, juo­se nu­ma­ty­tas prie­vo­les bei ka­dai­se jų duo­tą prie­sai­ką. Išk­lau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mus ir nuo­mo­nes. Po­sė­džio dar­bot­var­kė bu­vo pa­tvir­tin­ta, – kal­bė­jo me­ras. – Ta­čiau pri­sta­čius pir­mą­jį klau­si­mą, iš po­sė­džio sa­lės išė­jo 14 iš po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių 27 Ta­ry­bos na­rių. Ne­be­li­ko kvo­ru­mo, to­dėl te­ko nu­trauk­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį. No­riu drą­siai pa­reikš­ti, kad iš sa­lės išė­ję Ta­ry­bos na­riai, pri­klau­san­tys Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai, bei Ta­ry­bos na­riai Al­gir­das Tar­vai­nis ir Al­gir­das Ba­ce­vi­čius truk­do for­muo­ti val­dy­mą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.“
Me­ras tei­gė vi­siš­kai ne­sup­ran­tan­tis po­sė­džio sa­lę pa­li­ku­sių po­li­ti­kų: „Ne­ran­du mo­ty­vo. Jei­gu jie ne­pri­ta­rė dar­bot­var­kei, ku­ri bu­vo pa­tvir­tin­ta, nė­ra bū­ti­na išei­ti iš sa­lės. Ga­lė­jo sa­vo ne­pri­ta­ri­mą iš­reikš­ti bal­suo­da­mi prieš jiems ne­pa­ti­ku­sį spren­di­mą. Da­bar jie to ne­pa­da­rė, bet su­žlug­dė Ta­ry­bos po­sė­dį. Tai ro­do vi­siš­ką po­li­ti­nį neišp­ru­si­mą.“
Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas frak­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je se­niū­nas Kęs­tu­tis Tre­čio­kas pa­brė­žė, jog kri­zė ra­jo­no val­džio­je su­si­da­rė ne va­kar ir ne šian­dien. Esą ji jau­čia­ma se­niai: „Prieš 1,5 me­tų jau bu­vo aiš­ku, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja (su­da­ry­ta iš Dar­bo par­ti­jos, so­cial­de­mok­ra­tų, kon­ser­va­to­rių ir vals­tie­čių, – red.) ne­be­su­sit­var­ko. Vie­nas žmo­gus, vie­na par­ti­ja įsi­ga­lio­jo per daug. Ėmė nie­ko ne­pai­sy­ti, su nie­kuo ne­si­skai­ty­ti <…> Lai­kas pa­ro­dė, kad vi­si in­te­re­sai bu­vo su­kon­cent­ruo­ti į vie­nos par­ti­jos ir jos va­do­vo in­te­re­sus: Sa­vi­val­dy­bės sky­riams ir po­sky­riams va­do­vau­ja dau­giau kaip pu­sė vie­nos par­ti­jos at­sto­vų. Yra se­nas anek­do­tas, jog ant­ra­sis aukš­tas ne­si­kal­ba su tre­čiuo­ju. Ir jei­gu ei­li­nis Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas už­su­ka į tre­čią­jį aukš­tą, iš ant­ro­jo gau­na kliz­mą, esą „ko ten val­kio­jie­si?“. Ži­no­me, jog per pa­sta­rą­sias dvi ka­den­ci­jas dau­gy­bė žmo­nių pa­ty­rė at­vi­rą spau­di­mą dėl sa­vo pri­klau­so­my­bės vie­no­kiai ar ki­to­kiai par­ti­jai, jei tu­rė­jo pa­si­rink­ti ar­ba per­sto­ti į so­cial­de­mok­ra­tus, ar­ba pa­lik­ti dar­bo vie­tą. Tai­gi, čia aki­vaiz­dus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas.“
Anot K. Tre­čio­ko, par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, bū­da­ma opo­zi­ci­jo­je, ga­lė­jo mė­gau­tis sa­vo tei­su­mu dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ne­tva­ru­mo, ta­čiau nu­spren­dė atei­ti į pa­gal­bą me­rui sta­bi­li­zuo­jant ra­jo­no val­dy­mo si­tua­ci­ją. „Me­ras pa­gal įsta­ty­mus pri­va­lo teik­ti Ta­ry­bai to­kius klau­si­mus (dėl vi­ce­me­ro, Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų sky­ri­mo, – red.), o Ta­ry­bos na­riai – bal­suo­ti. Ta­čiau bal­sa­vi­mas ko­jo­mis, ka­da iš po­sė­džio išei­na­ma, ne­nu­ma­ty­tas jo­kia­me įsta­ty­me. Bet tai la­bai rin­kė­jams nau­din­gas įvy­kis, ku­ris pa­ro­do, kas yra kas ir ko­kiais bū­dais sie­kia­ma sa­vo pro­gra­mi­nių tiks­lų“, – kal­bė­jo par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas se­niū­nas.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­si li­be­ra­lė J. Ru­pei­kie­nė tei­gė, jog neei­li­nia­me po­sė­dy­je mes­ti kal­ti­ni­mai me­rui, esą jis su ki­tų par­ti­jų at­sto­vais, frak­ci­jo­mis ne­si­kal­ba, – lauž­ti iš pirš­to. „Vi­si bu­vo kvies­ti, su vi­sais kal­bė­ta, – sa­kė J. Ru­pei­kie­nė. – Vie­na­me iš to­kių su­si­ti­ki­mų kon­ser­va­to­rius Man­tas Ser­va pa­rei­ka­la­vo me­ro pavaduotojo pa­rei­gų. Ir ma­nau, kad su Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Tel­šių sky­riu­mi tai ne­bu­vo su­de­rin­ta.“
Ta­ry­bos na­rys A. Do­mar­kas li­be­ra­lei ant­ri­no, jog me­ras vi­sa­da ir su vi­sais kal­ba­si: „Aš Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją pa­li­kau bū­tent to­dėl, kad tai so­cial­de­mok­ra­tai ne­si­kal­bė­jo su me­ru, – tei­gė po­li­ti­kas. – Ko­dėl da­bar iš po­sė­džio išė­ju­sių par­ti­jų at­sto­vai ne­no­ri sa­vo po­zi­ci­jos – už ar prieš – iš­reikš­ti slap­to bal­sa­vi­mo me­tu? Jei­gu nu­bal­suos prieš siū­lo­mą kan­di­da­tą – ieš­ko­si­me ki­tų.“
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai pa­reiš­kė, jog rugp­jū­čio 22 d. tarp Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Dar­bo par­ti­jos, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mas par­ti­jos frak­ci­jos, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo ra­jo­no Ta­ry­bo­je bei frak­ci­joms ir po­li­ti­nėms par­ti­joms ne­prik­lau­san­čių ta­ry­bos na­rių bu­vo pa­si­ra­šy­ta koa­li­ci­nė su­tar­tis. Ši de­ta­lė, K. Tre­čio­ko tei­gi­mu, ne­bu­vo vie­šin­ta, nes ti­ki­ma­si, jog prie su­tar­ties pri­si­dės ir ki­tų par­ti­jų at­sto­vai. Jo­je esą nu­ma­ty­ti prin­ci­pi­niai dar­bai, ku­riuos bū­ti­na at­lik­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. „Vie­nas iš jų – tai ma­žos ver­tės pir­ki­mų au­di­tas. Iš pro­jek­to „Elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mos Tel­šių vie­ša­ja­me trans­por­te su­kū­ri­mas“ ma­to­me, kad pir­ki­mai bu­vo vyk­dy­ti la­bai neat­sa­kin­gai, – tvir­ti­no par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas frak­ci­jos se­niū­nas. – Są­ly­go­se tie­kė­jui ne­ke­lia­mi jo­kie kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai. Ki­taip sa­kant, bet kas atė­jęs iš gat­vės ga­li teik­ti pa­raiš­ką da­ly­vau­ti kon­kur­se pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Ma­nau, kad ir dau­giau yra to­kių pir­ki­mų.“
Taip pat koa­li­ci­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas skir­ti par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas siū­lo­mą kan­di­da­tą, į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus – Dar­bo par­ti­jos, į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo – Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. telšiškis parašė:

    Kur eiliniai žmonės,kyšio prievartautų bendrovių vadovai,kiti verslo atstovai galėtų pranešti žinomus korupcijos faktus dabar tyrimą atliekantiems STT pareigūnams ir kaip ten garantuojamas anonimiškumas?Pabuskim vergai pažemintieji,kada jei ne dabar turim pakovoti už ŠVARIĄ LIETUVĄ be sukčių?Nepalaikantys raginimo nedejuokit,kad tuštėja kišenės ir Lietuva…

  2. Remigijus parašė:

    Įdomu, kodėl nėra paminėta straipsnyje, kodėl išėjo iš posėdžio dauguma tarybos narių 14 iš 27?
    Pats galiu ir atsakyti :). Todėl, kad vienas tarybos narys A. Tarvainis ar dėl apsirikimo, ar dėl technikos sutrikimo, nedalyvavo balsavime. Po balsavimo A.Tarvainis ir kiti tarybos nariai prašė Mero, kad šiam tarybos nariui būtų leista išreikšti savo nuomonę ir perbalsuoti, tačiau Meras paklausė Vyriausybės atstovo nuomonės. Vyriausybės atstovė pasakė, kad niekas nebuvo pažeista. Ir Meras neleido perbalsuoti. Ir gerbiamo tarybos nario A.Tarvainio nuomonė liko neišreikšta. Va taip ir gyvename savo valstybėje, noriu leidžiu išreikšti nuomonę, noriu neleidžiu. Todėl ir išėjo 14 Tarybos narių iš posėdžio.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt