So­cia­li­nio būs­to gri­ma­sos: neį­reng­tas dau­gia­bu­tis sto­vi, per­ka­mi nau­ji bu­tai

Parašė:  2018-11-02

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pa­lai­mi­no spren­di­mo pro­jek­tus, ku­riais su­teik­tas lei­di­mas pirk­ti 3 bu­tus Tel­šių mies­te. Už 25 500 Eur Sa­vi­val­dy­bė per­ka 3 kam­ba­rių bu­tą (67,81 kv. m), 2 kam­ba­rių bu­tą (41,91 kv. m) – už 21 000 Eur ir 1 kam­ba­rio bu­tą (36,30 kv. m) – už 15 000 Eur. Bu­tai per­ka­mi iš pro­jek­tui „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra įsi­gy­jant bu­tus“ skir­tų lė­šų.
Svars­tant spren­di­mo pro­jek­tus, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Kęs­tu­čiui Gu­sa­ro­vui iš­ki­lo klau­si­mas: koks li­ki­mas lau­kia dau­gia­bu­čio na­mo Ryš­kė­nuo­se, mat jam su­tvar­ky­ti bei so­cia­li­niams būs­tams įreng­ti pi­ni­gus pla­nuo­ta pa­nau­do­ti bū­tent iš pro­jek­to „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra įsi­gy­jant bu­tus“ lė­šų.
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Skai­ty­to­jams pri­me­na­me, jog 2016 m. pa­bai­go­je Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su VšĮ Cent­ri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (CPVA) pa­si­ra­šė pro­jek­to „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra įsi­gy­jant bu­tus“ fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį. Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų (734 964 Eur) ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų (129 700 Eur) per dve­jus me­tus bu­vo su­pla­nuo­ta nu­pirk­ti 59 so­cia­li­nius būs­tus Tel­šių ir Var­nių mies­tuo­se, Tryš­kių ir Luo­kės mies­te­liuo­se. 2016–2017 m. bu­vo nu­pirk­ti tik 4 bu­tai ir dar ke­tu­ri – šie­met. Už vi­sus aš­tuo­nis bu­tus Sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 162 500 Eur.
2016 m. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Da­nie­liaus Rup­šio nu­pirk­ti 12-ka bu­tų ne­baig­ta­me sta­ty­ti dau­gia­bu­ty­je Ža­rė­nų g. 16, Ryš­kė­nuo­se. Šia­me dau­gia­bu­ty­je (sta­ti­nio už­baig­tu­mas – 75,68 pro­c.) Sa­vi­val­dy­bė jau tu­rė­jo 5 jai pri­klau­san­čius bu­tus. To­dėl nu­spręs­ta įsi­gy­ti dar 12-ka bu­tų iš mi­nė­to Ta­ry­bos na­rio ir 1 bu­tą iš pri­va­taus as­mens bei juos pri­tai­ky­ti so­cia­li­niams būs­tams.
Įsi­gi­ję dau­gia­bu­tį Ryš­kė­nuo­se, 2017 m. pa­bai­go­je Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai krei­pė­si į VšĮ Cent­ri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą su pra­šy­mu pa­keis­ti pro­jek­to veik­lą į so­cia­li­nių būs­tų įren­gi­mą ir būs­tų pir­ki­mą, t. y. re­konst­ruo­ti na­mą, esan­tį Ža­rė­nų g. 16, Ryš­kė­nuo­se, įren­giant ja­me 34 bu­tus, bei nu­pirk­ti 25 so­cia­li­nius bu­tus Tel­šių ra­jo­ne. Ta­čiau to­kiam pra­šy­mui šių me­tų pra­džio­je ši agen­tū­ra ne­pri­ta­rė. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­si­da­vė – to­liau tę­sia su­si­ra­ši­nė­ji­mą su CPVA dėl pro­jek­to veik­lų pa­kei­ti­mo.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį svars­tant spren­di­mo pro­jek­tus dėl lei­di­mo Sa­vi­val­dy­bei pirk­ti tris bu­tus Tel­šių mies­te, Ta­ry­bos na­rys K. Gu­sa­ro­vas klau­sė, ar jau yra aiš­kus dau­gia­bu­čio na­mo Ryš­kė­nuo­se li­ki­mas bei ar ne­pa­si­kei­tė agen­tū­ros po­zi­ci­ja.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Lu­kaus­kas tei­gė, jog Sa­vi­val­dy­bė dėl dau­gia­bu­čio na­mo re­konst­ruk­ci­jos bu­vo at­li­ku­si pir­ki­mą, pa­si­ra­šy­ta ran­gos dar­bų su­tar­tis (dar­bų ver­tė – 1 374 232 Eur). Ta­čiau įvy­ko teis­mi­nis gin­čas, ir teis­mo spren­di­mu ran­gos su­tar­tis nu­trauk­ta. „Ka­dan­gi CPVA ne­pri­ta­ria mū­sų siū­ly­mui keis­ti pro­jek­to veik­las, o tuo pa­čiu ir fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį – bu­vo priim­tas spren­di­mas ne­pra­dė­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­rų dėl dau­gia­bu­čio na­mo re­konst­ruk­ci­jos, – Ta­ry­bos na­riams aiš­ki­no G. Lu­kaus­kas. – To­liau lau­kia­me spren­di­mų: mi­nė­tą dau­gia­bu­tį re­konst­ruo­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ar ieš­ko­ti ki­tų fi­nan­si­nių šal­ti­nių.“
Ta­ry­bos na­rys Al­man­tas Lu­ka­vi­čius do­mė­jo­si, ar ti­ki­my­bė, jog CPVA su­teiks Sa­vi­val­dy­bei lei­di­mą nau­do­ti pro­jek­to „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra įsi­gy­jant bu­tus“ lė­šas dau­gia­bu­čio na­mo re­konst­ruk­ci­jai, iš­lie­ka. „Spren­di­mas mi­nė­ta­me dau­gia­bu­ty­je įreng­ti so­cia­li­nius būs­tus yra lo­giš­kas: Sa­vi­val­dy­bė tu­ri bu­tus, ku­riuos lie­ka tik su­tvar­ky­ti, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys. – Ki­tas klau­si­mas: ar vis­kas bu­vo pa­da­ry­ta sie­kiant gau­ti lei­di­mą keis­ti pro­jek­to veik­las? Vi­sais lai­kais klau­si­mai bū­da­vo spren­džia­mi daug kar­tų va­žiuo­jant į rei­kia­mas ins­ti­tu­ci­jas ir ar­gu­men­tuo­tai kal­ban­tis su spren­di­mus prii­man­čiais žmo­nė­mis. Ir iš pir­mo žvilgs­nio neišsp­ren­džia­mos pro­ble­mos – iš­si­spręs­da­vo. Ar bu­vo taip da­ry­ta?“
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas Ta­ry­bos na­rius pa­ti­ki­no, kad šiuo klau­si­mu į Vil­nių va­žiuo­ta dau­giau nei de­šimt kar­tų. „Iš CPVA šiuo me­tu ne­sa­me su­lau­kę pri­ta­ri­mo, bet nė­ra ir nei­gia­mo at­sa­ky­mo. O ka­dan­gi nei­gia­mo at­sa­ky­mo nė­ra – ti­ki­my­bė iš­lie­ka. Kol lau­kia­me – per­ka­me bu­tus“, – sa­kė me­ras.
„Yra aiš­ku, kad bu­vu­siems D. Rup­šio bu­tams re­mon­tuo­ti pi­ni­gų nė­ra ir ne­bus! – pik­ti­no­si Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Ba­ce­vi­čius. – Šis klau­si­mas gvil­de­na­mas daug mė­ne­sių, vyks­ta su­si­ra­ši­nė­ji­mai… Nė­ra pi­ni­gų! Jų ne­bus! Kas pri­siims at­sa­ko­my­bę, kad bu­vo iš­mes­ta iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to be­veik 100 tūkst. Eur tai ply­tų krū­vai Ryš­kė­nuo­se įsi­gy­ti?! Me­re, jūs?! Ką to­liau da­ry­si­me – griau­si­me tą dau­gia­bu­tį?“
Į šiuos A. Ba­ce­vi­čiaus žo­džius P. Kui­zi­nas at­sa­kė: „Lau­kiu jū­sų pa­siū­ly­mų, ką da­ry­ti. O dau­gia­bu­tis bu­vo pirk­tas mū­sų – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių – spren­di­mu. Na­mas yra, so­cia­li­nių būs­tų po­rei­kis ra­jo­ne ne­ma­žė­ja. Jei­gu iš CPVA gau­si­me nei­gia­mą at­sa­ky­mą – dau­gia­bu­čio na­mo re­konst­ruk­ci­jai ieš­ko­si­me ki­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, taip pat – ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. bebras parašė:

  Sveikinu D. Rupšį su pelningu verslu einant vadovo pareigas.Tai kas valdo Telšius???????????????

 2. Zenonas parašė:

  Įsivaizduokite kas būtų, jei „paksistai“ grįžtų į valdžią, jei net būdami opozicijoje kai kurie sugebėjo prasukti didžiulį biznį… Kas būtų jei „paksistas“ būtų tapęs direktoriumi?

 3. Barsas parašė:

  Kuizinas eilinį kartą parodė protelio stygių ir pasiūlė Bacevičiui pateikti pasiūlymus. Tai ne Bacevičius pirko tuos butus, kuris balsavo prieš, o visa kuizino ir urbono chebra, kuri, ko gero, ir pasidalino „otkatą“.

 4. vėjai parašė:

  Kaži, reikėtų paklausti daktarų, ar gali pavydo „skystis“ taip užlieti smegenis, jog nebesugebi logiškai mąstyti (čia apie komentatorius)?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Liepos pabaigoje sukanka 100 dienų, kada pareigas pradėjo eiti tiesiogiai išrinktas Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Kaip vertinate naujojo rajono vadovo veiklą?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt