Skir­iamos lė­šos Tel­šių li­go­ni­nei ir kovai su koronavirusu

Parašė:  2020-03-27

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas šau­kia neei­li­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­rio me­tu bus svars­to­mas spren­di­mo pro­jek­tas dėl ra­jo­no biu­dže­to lė­šų per­skirs­ty­mo. Pla­nuo­ja­ma Re­gio­ni­nei Tel­šių li­go­ni­nei skir­ti 50 tūkst. Eur dviem dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tams įsi­gy­ti ir 94,3 tūkst. Eur pa­di­din­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šas.
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
At­siž­vel­giant į su­si­da­riu­sią ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją dėl CO­VID-19 vi­ru­so pli­ti­mo, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai siū­lo­ma per­skirs­ty­ti ra­jo­no biu­dže­to lė­šas. Pa­reng­ta­me spren­di­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta skir­ti 50 tūkst. Eur dviem dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tams įsi­gy­ti ir 94,3 tūkst. Eur pa­di­din­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šas.
Pa­sak Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Iman­to Mo­tie­jū­no, re­zer­vo lė­šos bus nau­do­ja­mos iš­skir­ti­nai tik ekst­re­ma­liai si­tua­ci­jai ra­jo­ne su­val­dy­ti. „Taip, su­ma ne­ma­ža. Ta­čiau sie­kia­ma, kad, at­si­ra­dus po­rei­kiui įsi­gy­ti vie­ną ar ki­tą prie­mo­nę, kiek­vie­ną kar­tą ne­rei­kė­tų šauk­ti Ta­ry­bos po­sė­džio, o už­tek­tų di­rek­to­riaus įsa­ky­mo. Iš re­zer­vo lė­šų bū­tų per­ka­mos, pa­vyz­džiui, įvai­rios ap­sau­gos prie­mo­nės, cha­la­tai, de­zin­fek­ci­niai skys­čiai, res­pi­ra­to­riai, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos, pa­ga­liau – lo­vos li­go­ni­nei, jei jų pri­reik­tų, ir pan.“, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė I. Mo­tie­jū­nas.
Kar­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti lė­šų pro­jek­tui „Tryš­kių mies­te­lio vie­šų­jų erd­vių at­nau­ji­ni­mas“ įgy­ven­din­ti – 102,9 tūkst. Eur. Vyk­dant šį pro­jek­tą yra rei­ka­lin­ga at­lik­ti oro elekt­ros per­da­vi­mo li­ni­jų, pri­klau­san­čių AB „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO), kei­ti­mą ka­be­li­nė­mis, nes da­lis at­ra­mų pa­ten­ka į pės­čių­jų ta­kų zo­ną, neiš­lai­ko­mas at­stu­mas iki va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies. ESO at­si­sa­ko sa­vo lė­šo­mis at­lik­ti elekt­ros per­da­vi­mo li­ni­jų re­konst­ra­vi­mo dar­bus, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad li­ni­jos nė­ra ga­lu­ti­nai nu­si­dė­vė­ju­sios, ir rei­ka­lau­ja pri­si­dė­ti 50 pro­c., kas su­da­ro apie 102,85 tūkst. Eur.
Ski­riant mi­nė­tiems po­rei­kiams pa­pil­do­mų lė­šų – jas rei­kia iš kaž­ko atim­ti. Siū­lo­ma 94 tūkst. Eur su­ma­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, re­konst­ruo­ti ir re­mon­tuo­ti nu­ma­ty­tus pi­ni­gus. To­kį siū­ly­mą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė Ta­ry­bai at­si­žvelg­da­ma į bū­ti­ny­bę nu­ma­ty­ti lė­šų pro­jek­tui „Tryš­kių mies­te­lio vie­šų­jų erd­vių at­nau­ji­ni­mas“ įgy­ven­din­ti ir ži­no­da­ma, kad ki­to­se prie­mo­nė­se pri­siim­ti fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai su pa­slau­gų tei­kė­jais, ran­go­vų or­ga­ni­za­ci­jo­mis ga­li bū­ti ati­dė­ti. Mo­kė­ji­mus ke­ti­na­ma at­lik­ti tre­čia­ja­me ir ket­vir­ta­ja­me šių me­tų ket­vir­čiuo­se.
8,9 tūkst. Eur su­ma­žin­tos lė­šos dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos ir bend­ro­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jų pro­jek­tams rem­ti. Ne­bus vyk­do­mas kvar­ta­lo pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ren­gi­mas.
Ga­liau­siai at­si­žvelg­da­ma į su­si­da­riu­sią ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją dėl CO­VID-19 vi­ru­so pli­ti­mo ir bū­ti­ny­bės fi­nan­si­nius iš­tek­lius orien­tuo­ti į svei­ka­tos ap­sau­gos prie­mo­nes Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo stab­dy­ti STEAM at­vi­ros priei­gos cent­ro kū­ri­mo dar­bus. Jiems šie­met bu­vo nu­ma­ty­ta 144,3 tūkst. Eur.
Dėl ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no neei­li­nis Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vyks nuo­to­li­niu bū­du pa­si­tel­kiant elekt­ro­ni­nes ry­šių prie­mo­nes.
Ko­vo vi­du­ry­je sku­bos tvar­ka Sei­mas priė­mė Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios nu­ma­to, kad nuo­to­li­niu bū­du vyks­tan­čiuo­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se prii­ma­mi tik nea­ti­dė­lio­ti­nai bū­ti­ni spren­di­mai, su­si­ję su ne­pap­ras­tą­ja pa­dė­ti­mi, ekst­re­ma­lią­ja si­tua­ci­ja ar ka­ran­ti­nu. Nuo­to­li­niu bū­du vyks­tan­čiam po­sė­džiui tu­ri bū­ti pa­rink­tos to­kios elekt­ro­ni­nių ry­šių prie­mo­nės, ku­rios už­tik­rin­tų, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys lai­ku gau­tų in­for­ma­ci­ją ir ga­lė­tų iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Taip pat su­da­ro­mos są­ly­gos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją ar rep­li­kas.
Esant tech­ni­nėms ga­li­my­bėms, nuo­to­li­niu bū­du vyks­tan­tis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis tu­ri bū­ti tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas in­ter­ne­tu ar­ba vie­šai pa­skel­bia­mas šio po­sė­džio vaiz­do įra­šas. Jei­gu to­kių ga­li­my­bių nė­ra, me­ras pri­va­lo ne­dels­da­mas in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je priim­tus spren­di­mus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Meras siūlo Tarybai atleisti A. Ba­ce­vi­čių iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Ar tam pritariate?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt