Sa­vi­val­dy­bės sve­čiai iš Vil­niaus „ap­do­va­no­ti“ bau­da

Parašė:  2018-10-05

Su dar­bi­niu vi­zi­tu į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­kę Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai iš­va­žia­vo „ap­do­va­no­ti“ bau­da už tai, kad pa­li­ko sto­vė­ti au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je prie­šais Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, ta­čiau už ma­ši­nos lan­go ne­pa­li­ko laik­ro­dė­lio. Šią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė (vie­šų­jų ry­šių) Skais­tė Sa­do­ny­tė.
Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai į Tel­šius at­vy­ko dėl Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo ir il­go­kai po­sė­džia­vo ra­jo­no me­ro Pet­ro Kui­zi­no ka­bi­ne­te. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ri­man­tas Žeb­raus­kas.
Ak­tua­lios gy­ven­to­jams pro­ble­mos svars­ty­mas už­tru­ko, o jį bai­gus, sve­čių iš Vil­niaus lau­kė ne­ma­lo­ni staig­me­na. Re­por­ta­žą me­ro ka­bi­ne­te ren­gę „Meš­ka TV“ dar­buo­to­jai išė­ję pa­ste­bė­jo, kad Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos au­to­mo­bi­lis pa­sta­ty­tas pa­žei­džiant tai­syk­les, t. y. nė­ra pa­lik­tas laik­ro­dė­lis. „Sve­tin­gi“ tel­šiš­kiai iš­kvie­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus dar­buo­to­jus, kad nu­baus­tų niek­da­rius, o tiems – kas be­li­ko…
Su­ra­šy­tas bau­dos kvi­tas pri­kli­juo­tas ant Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ma­ši­nos lan­go. Rei­kia ma­ny­ti, kad bau­da ap­kar­tin­tą vi­zi­tą val­di­nin­kai il­gai pri­si­mins ir keiks­nos, kaip tel­šiš­kiai, va­žiuo­da­mi Se­dos gat­ve, vie­ti­nių pra­min­ta lėk­tu­vų nu­si­lei­di­mo ta­ku.
„Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riu­je pa­žei­dė­jui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las pa­gal 417 str. (417 straips­nis. Ke­lio ženk­lų, žmo­nių ve­ži­mo rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas ar ki­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas) 2 da­lį“, – tei­gė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė S. Sa­do­ny­tė.
Pri­tai­ky­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis nu­ro­dy­mas, pa­žei­dė­jas pa­skir­tą 15 eu­rų nuo­bau­dą su­si­mo­kė­jo tą pa­čią die­ną.
S. Sa­do­ny­tė iš­sa­kė Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­nę, kad bau­di­mas nė­ra Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus prio­ri­te­tas, ta­čiau rei­ka­la­vi­mų, sta­tant trans­por­to prie­mo­nę ties sto­vė­ji­mo lai­ką ri­bo­jan­čiu ženk­lu, pri­va­lo lai­ky­tis vi­si: tiek Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, tiek klien­tai, tiek į pa­si­ta­ri­mus at­vyks­tan­tys ki­tų įstai­gų at­sto­vai.
Sa­vi­val­dy­bė pri­me­na, kad trans­por­to prie­mo­nes ties ženk­lu „Sto­vė­ji­mo ri­bo­tą lai­ką vie­ta“ pa­li­kę vai­ruo­to­jai tu­ri in­for­muo­ti apie jų pa­sta­ty­mo lai­ką.
Pre­ky­bos vie­to­se ga­li­ma įsi­gy­ti spe­cia­lių laik­ro­džių, ku­riuos vai­ruo­to­jai tu­ri pa­lik­ti ma­ši­no­se ties prie­ki­niu lan­gu. Laik­ro­džio ro­dyk­le bū­ti­na pa­žy­mė­ti lai­ką, ka­da ma­ši­na pa­sta­ty­ta. Lai­ką vai­ruo­to­jai ga­li pa­žy­mė­ti ir ran­ka ant pa­pras­to la­pe­lio ir pa­dė­ti jį ma­to­mo­je vie­to­je.
Gy­ven­to­jams rei­kė­tų bū­ti ati­diems: pa­žei­du­siems šią tvar­ką ga­li bū­ti ski­ria­mos nuo­bau­dos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt