Sa­vi­val­dos die­ną šven­čian­tiems Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams iš­kvie­sta po­li­ci­ja

Parašė:  2018-10-16

Tel­šiuo­se taip triukš­min­gai pa­mi­nė­ta Vie­tos sa­vi­val­dos die­na, kad neap­siei­ta be po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų įsi­ki­ši­mo. Už vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą surašytas protokolas.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ
Įs­ta­ty­mas už triukš­mą nu­ma­to iki 80 eu­rų bau­dą
Spa­lio 10-ąją šven­ti­nis ren­gi­nys vy­ko Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riaus, esan­čio Se­dos gat­vė­je, sa­lė­je. Apie 22.22 val. triukš­mo ne­beap­si­ken­tu­si gre­ti­mo na­mo gy­ven­to­ja iš­kvie­tė po­li­ci­ją.
Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Ra­ly­tė in­for­ma­vo, kad, pa­sak pra­ne­šė­jos, sa­lė­je vyks­ta ren­gi­nys, gar­siai gro­ja mu­zi­ka, rė­kau­ja­ma.
Pa­rei­gū­nams nu­vy­kus mi­nė­tu ad­re­su, triukš­mo fak­tas pa­si­tvir­ti­no. Kaip tei­gė po­li­ci­jos at­sto­vė A. Ra­ly­tė, už ren­gi­nį at­sa­kin­gai mo­te­riai (gim. 1985 m.) su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las dėl vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mo ir pa­skir­ta 10 eu­rų bau­da.
Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­to, kad šauks­mai, švil­pi­mas, gar­sus dai­na­vi­mas ar­ba gro­ji­mas mu­zi­kos inst­ru­men­tais, ki­to­kiais gar­si­niais apa­ra­tais ar ki­ti triukš­mą ke­lian­tys veiks­mai gat­vė­se, aikš­tė­se, par­kuo­se, pa­plū­di­miuo­se, vie­ša­ja­me trans­por­te ir ki­to­se vie­šo­sio­se vie­to­se, o va­ka­ro (nuo 19 iki 22 val.) ir nak­ties (nuo 22 iki 7 val.) me­tu – ir gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se, įmo­nė­se, įstai­go­se ar or­ga­ni­za­ci­jo­se, kai tai trik­do as­me­nų ra­my­bę, poil­sį ar dar­bą, už­trau­kia bau­dą nuo 20 iki 80 eu­rų.
Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė: „Tai ne­bu­vo pjan­kė“
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė (vie­šų­jų ry­šių) S. Sa­do­ny­tė pa­tvir­ti­no bu­vu­si vie­na iš šven­tės or­ga­ni­za­to­rių.
S. Sa­do­ny­tė ti­ki­no, jog mu­zi­ka bu­vo lei­džia­ma iš gro­tu­vo ir, jos nuo­mo­ne, ne per gar­siai. Be to, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja tei­si­no­si, jog šven­tė vy­ku­si pra­mo­nės ra­jo­ne, kur nė­ra gy­ven­to­jų (tačiau, ša­lia Vers­lo in­ku­ba­to­riaus, kur vy­ko va­ka­rė­lis, sto­vi dau­gia­bu­tis na­mas – pui­kiai ma­to­mas va­žiuo­jant pa­grin­di­ne Se­dos gat­ve).
Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, Vie­tos sa­vi­val­dos die­nai skir­tas ren­gi­nys pra­si­dė­jo ofi­cia­lia da­li­mi, kur pa­gerb­ti il­ga­me­čiai Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, iš­dir­bę 10, 15, 20 ir 25-erius me­tus. Su­si­rin­kę bu­vo apie 60 žmo­nių.
Ren­gi­ny­je skam­bė­jo gy­va kla­si­ki­nė mu­zi­ka, su­si­rin­ku­siuo­sius sa­vo pa­si­ro­dy­mu links­mi­no šo­kė­jai. S. Sa­do­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad ofi­cia­lio­ji da­lis už­tru­ko ga­na il­gai, dar­bas vy­ko ko­man­do­se.
Šven­tei ei­nant į pa­bai­gą, kaip sa­kė S. Sa­do­ny­tė, mu­zi­ka bu­vo lei­džia­ma iš gro­tu­vo. O bū­tent ko­kios dai­nos – lie­tu­viš­kos ar už­sie­nie­tiš­kos, skam­bė­jo, ku­rios su­trik­dė dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų ra­my­bę, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė sa­kė ne­pri­si­me­nan­ti.
„Sa­vi­val­dy­bės šven­tės kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mos kul­tū­rin­gai, tai ne­bu­vo pjan­kė“, – ti­ki­no bau­dą už­si­dir­bu­si Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ry­šių at­sto­vė.
Merą nustebino policijos iškvietimas
Pak­laus­tas apie at­švęs­tą Vie­tos sa­vi­val­dos die­ną, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas ­sa­kė, jog vy­ko nor­ma­li šven­tė, skam­bė­jo mu­zi­ka, bu­vo daug žmo­nių, jie no­rė­jo šok­ti.
Ra­jo­no va­do­vas tvir­ti­no bu­vęs nuo ren­gi­nio pra­džios (18 val.) iki kol at­vy­ko po­li­ci­ja.
Išė­jęs į lau­ką vykti namo, meras sutiko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ir iš jų iš­gir­do, jog per gar­siai lei­džia­ma mu­zi­ka.
Ra­jo­no me­ras ste­bė­jo­si, kad po­li­ci­ją ga­lė­jo iš­kvies­ti gy­ven­to­jai. Juk, anot jo, to­je sa­lė­je daž­nai vyks­ta šven­tės ir anks­čiau esą pro­ble­mų ne­kil­da­vę.
Dėl ne­ti­kė­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų vi­zi­to P. Kui­zi­nas sua­be­jo­jo jų tei­su­mu. „Ar kas nors iš­ma­ta­vo triukš­mo ly­gį? Tu­ri bū­ti re­mia­ma­si skai­čiais. Ar Tel­šiuo­se 22 val. pra­si­de­da ko­men­dan­to va­lan­da?“ – sa­vo nuo­mo­nę iš­dės­tė P. Kui­zi­nas.
Ra­jo­no me­ras kal­bė­jo, kad ren­gi­nį įgar­si­no Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai, ku­rie, jo nuo­mo­ne, tu­rė­jo ži­no­ti, kiek gar­siai ga­li­ma leis­ti mu­zi­ką.
Po­kal­bio pa­bai­go­je ra­jo­no va­do­vas sakė: „Jeigu bu­vo per didelis triukš­mas, at­si­pra­šau gy­ven­to­jų už ne­pa­to­gu­mus.“
Ar turi ką slėpti Vers­lo in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­rė?
Penk­ta­die­nį te­le­fo­nu pa­kal­bin­ta Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­rė Jo­lan­ta Nor­vai­šie­nė apie Sa­vi­val­dy­bei iš­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se vy­ku­sį in­ci­den­tą tvir­ti­no su­ži­no­ju­si iš „Tel­šių ŽI­NIŲ“.
Pak­lau­sus, ar su Sa­vi­val­dy­be bu­vo su­da­ry­ta sa­lės nuo­mos su­tar­tis ir už ko­kią kai­ną, Vers­lo in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­rė pa­reiš­kė, jog kai­na bu­vo su­tar­ta už va­lan­das. Pra­šant pa­tiks­lin­ti, kiek va­lan­dų bu­vo iš­nuo­mo­ta sa­lė ir už ko­kią su­mą, J. Nor­vai­šie­nė pa­reiš­kė te­le­fo­nu to­kios in­for­ma­ci­jos ne­ga­lin­ti su­teik­ti, nors, kaip ji sa­kė, žur­na­lis­tę ir at­pa­žįs­tan­ti iš bal­so, nes… esą tai ga­li pa­kenk­ti duo­me­nų ap­sau­gai.
Ga­lų ga­le su­ta­ria­me, kad klau­si­mai bus iš­siųs­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu, o di­rek­to­rė į juos at­sa­kys pir­ma­die­nio ry­tą. De­ja, su­tar­tą die­ną at­sa­ky­mo ne­su­lauk­ta, o te­le­fo­nu di­rek­to­rė neat­si­lie­pė…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. žmonės parašė:

  Puota maro metu.savivaldybeje be 5 minučių tiesioginis valdymas, o jie – nors tu ką. Dainos, šokiai, estrada. Jei mirt, tai su muzika?

 2. Žurnalistei parašė:

  „De­ja, su­tar­tą die­ną at­sa­ky­mo ne­su­lauk­ta, o te­le­fo­nu di­rek­to­rė neat­si­lie­pė…“ – na ir kvailas žurnalistas… stebisi, kad po tokios šaunios „vakaruškos“ neatsiliepė, ar tu pati atsilieptum ?

 3. tai bent parašė:

  savivaldybės atstovės lygis — PJANKĖ——

 4. Patyręs parašė:

  Tai savivaldybės atstovei kartu su savo globėju reikėjo palikti savivaldybę…

 5. Ona parašė:

  Super šauni Telšių savivaldybės darbuotojų komanda. Labai džiaugiuosi jog meras supratingai atsakinėja į kvailus žurnalistų klausimus. Linkėjimai iš kitos savivaldybės. Norėčiau būti jūsų komandoje!!

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt