R. Ma­ci­jaus­kie­nė – Re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos na­rė

Parašė:  2018-08-31

Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, įgy­ven­din­da­ma To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos mo­de­lį, tę­sia re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų su­da­ry­mo pro­ce­są. Jau paaiš­kė­jo pir­mie­ji at­ran­kos į Re­gio­ni­nes kul­tū­ros ta­ry­bas re­zul­ta­tai. Iš vi­so Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba su­lau­kė 73 pre­ten­den­tų iš dau­ge­lio Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, o ak­ty­viau­siai rin­ki­muo­se da­ly­va­vo kul­tū­ros ir me­no bend­ruo­me­nės iš Ute­nos, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių ir Kau­no ap­skri­čių.
Kon­kur­so bū­du Re­gio­ni­nės (Tel­šių ap­skri­ties) kul­tū­ros ta­ry­bos na­re ta­po Tel­šių kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ris­tė, vai­kų folk­lo­ro an­samb­lio „Čiu­čiu­ruks“ va­do­vė Ri­ta Ma­ci­jaus­kie­nė.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Atei­nan­čiais me­tais bus įgy­ven­din­tas Re­gio­ni­nio kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis, apie ku­rį jau bu­vo kal­ba­ma se­niai. R. Ma­ci­jaus­kie­nė bus pro­jek­tų pa­raiš­kų eks­per­tė – ver­tins Tel­šių ap­skri­ties (Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių bei Rie­ta­vo) kul­tū­ros įstai­gų pa­teik­tas pa­raiš­kas.
Ka­dan­gi šis mo­de­lis veiks tik nuo 2019 me­tų, tad nie­ko pla­čiau apie nau­dą Tel­šių ra­jo­no kul­tū­ros įstai­goms nau­jai iš­rink­ta Ta­ry­bos na­rė kol kas pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.
„Ma­nau, kad tik­rai teks ge­ro­kai pa­ko­vo­ti už Tel­šių ra­jo­ną, nes Kul­tū­ros ta­ry­bos pro­jek­tų ly­de­ris iš Tel­šių ap­skri­ties yra Plun­gės ra­jo­nas. Ta­čiau ir mū­sų ra­jo­nas ne­no­riai už­lei­džia šias po­zi­ci­jas. Šis mo­de­lis su­kur­tas už­tik­rin­ti to­ly­giai kul­tū­ri­nei rai­dai (tei­kia­mas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas re­gio­nams) vi­so­je Lie­tu­vo­je, de­šim­ty­je Lie­tu­vos ap­skri­čių, iš­sky­rus Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos mies­tus“, – pa­sa­ko­jo R. Ma­ci­jaus­kie­nė.
Bus su­da­ro­mos ta­ry­bos iš de­šimt te­ri­to­ri­nių Lie­tu­vos ap­skri­čių pa­grin­du prie mi­nis­te­ri­jos vei­kian­čių ko­le­gia­lių pa­ta­ria­mų­jų or­ga­nų, at­lie­kan­čių ap­skri­čių me­no ir kul­tū­ros eks­per­tų bei kon­sul­tan­tų funk­ci­jas kiek­vie­no­je iš ap­skri­čių.
„Kiek­vie­nas ra­jo­nas tu­rės po du eks­per­tus (iš vi­so 8 na­riai), plius vie­nas na­rys iš Kul­tū­ros ta­ry­bos. Tai – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si tel­šiš­kė Ing­ri­da Ve­liu­tė. Vie­nas na­rys at­ren­ka­mas kon­kur­so bū­du, ki­tą na­rį tei­kia sa­vi­val­dy­bės. Ma­no ži­nio­mis, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­tei­ku­si Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos Eg­lės Ma­cie­nės kan­di­da­tū­rą“, – kal­bė­jo folk­lo­ris­tė.
Kul­tū­ros ta­ry­ba yra nu­ma­čiu­si rug­sė­jo mėn. pa­skelb­ti pa­raiš­kų tei­ki­mą ir į Kul­tū­ros ta­ry­bos pa­tvir­tin­tas pro­gra­mas, ir į Re­gio­nų kul­tū­ros ta­ry­bą. „Tad lau­kia iš­ties sun­kus dar­bas: tiek ra­šant pro­jek­tus, tiek ver­ti­nant“, – sa­kė R. Ma­ci­jaus­kie­nė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. *|* parašė:

    O kaip su etika? „Čiu­čiu­ruks“ paraiškų nerašys, ar kaip tik— lengviau bus gauti finansavimą?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt