Pras­min­gos ir spal­vin­gos Tel­šių „Bo­čių“ die­nos

Parašė:  2018-10-26

Spa­lio mė­ne­sį Tel­šių ra­jo­ne bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi Tarp­tau­ti­nės pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nos pa­mi­nė­ji­mo ren­gi­niai. Spa­lio 21 die­ną juos vai­ni­ka­vo Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių bend­ri­jos „Ru­dens va­ka­ras“ šven­ti­nė po­pie­tė Že­mai­tės dra­mos teat­re: iš­da­lin­ti me­da­liai už nuo­pel­nus Lie­tu­vai, pa­svei­kin­ti ju­bi­lia­tai, su­reng­tas kon­cer­tas.
Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Šven­ti­nis ren­gi­nys pra­si­dė­jo šv. Mi­šių au­ka Tel­šių Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ro­je. Vė­liau vi­si rin­ko­si į Že­mai­tės dra­mos teat­rą. Pir­mie­ji su­si­rin­ku­siuo­sius ei­lė­mis pra­džiu­gi­no jau­nie­ji at­li­kė­jai – „Ger­man­to“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai (vad. G. Lu­kaus­ky­tė).
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja, vie­na iš or­ga­ni­za­to­rių Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių bend­ri­jos „Ru­dens va­ka­ras“ pir­mi­nin­kė Vi­da Ko­le­sins­kie­nė. „Bo­čių“ var­du dė­ko­jo ra­jo­no va­do­vams, pir­mi­nin­kui Ka­je­to­nui Šlio­ge­riui. Džiau­gė­si, kad bend­ri­ja tu­ri sa­vo pa­tal­pas, ku­rio­se vyks­ta įvai­rios veik­los: dai­nų, šo­kių, ka­pe­los ko­lek­ty­vų re­pe­ti­ci­jos, pa­ro­dos ir kt. pro­gi­niai ren­gi­niai. „Bo­čiai“ kas­met kon­cer­tuo­ja ra­jo­no fi­lia­luo­se, Vil­niaus ir Že­mai­ti­jos „Bo­čių“ šven­tė­se. „Bū­da­mi drau­ge, mes bend­rau­ja­me ir ne­be­si­jau­čia­me to­kie vie­ni­ši, ne­lie­ka lai­ko de­juo­ti, džiau­gia­mės kiek­vie­na die­na ir neat­si­sa­ko­me sa­vo sva­jo­nių bei po­mė­gių“, – sa­kė V. Ko­le­sins­kie­nė.
Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no kle­bo­nas Vy­gin­tas Gu­de­liū­nas, su anū­kė­liu į šven­tę at­vy­kęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas.
Ren­gi­ny­je LPS „Bo­čiai“ pir­mi­nin­kas dr. Pet­ras Ruz­gus kal­bė­jo: „Pa­ban­dy­ki­me su­pras­ti, kas yra se­nat­vė? Vis­kas at­si­spin­di pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­no­je. Man at­ro­do, kad se­nat­vė yra dau­giau tem­pe­ra­men­to ir svei­ka­tos rei­ka­las. Jau­nas ga­li bū­ti gy­ve­ni­me tik vie­ną kar­tą, bet ne­sub­ren­dęs ga­li bū­ti vi­są gy­ve­ni­mą. Jau­nys­tės klai­dos pa­smer­kia­mos tik to­dėl, kad se­nat­vė­je ne­be­pa­jė­gia­ma jų pa­kar­to­ti. Te­gul ši šven­tė pra­skaid­ri­na jū­sų kas­die­ny­bę, su­šil­do jū­sų sie­las, su­tei­kia jums dva­si­nių ir fi­zi­nių jė­gų. At­ne­ša jums ge­ros svei­ka­tos, švie­sių ir sau­lė­tų die­nų, ge­res­nį gy­ve­ni­mą ir, ži­no­ma, skam­bių dai­nų, šo­kių ir Die­vo pa­lai­mos.“
LPS „Bo­čiai“ at­mi­ni­mo me­da­liais už nuo­pel­nus Lie­tu­vai P. Ruz­gus ap­do­va­no­jo LPS „Bo­čiai“ Tel­šių bend­ri­jos pir­mi­nin­ką Ka­je­to­ną Šlio­ge­rį, Tel­šių mies­to se­niū­ną Ka­zį Leč­kaus­ką, ra­jo­no me­rą P. Kui­zi­ną.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Lend­ra Bu­kaus­kie­nė vi­sus ra­gi­no pa­ste­bė­ti ša­lia esan­čius vie­ni­šus vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, ap­lan­ky­ti juos ar­ba pra­neš­ti apie juos sky­riaus dar­buo­to­jams – tai bū­tų di­džiau­sia do­va­na vie­ni ki­tiems.
„Mie­las jau­ni­me!“ – į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si Tel­šių mies­to se­niū­nas K. Leč­kaus­kas. Jis juo­ka­vo, kad ak­ty­vaus pir­mi­nin­ko K. Šlio­ge­rio su­bur­ti bend­rai veik­lai „bo­čiai“ ir į vais­ti­nes re­čiau beuž­su­ka.
LPS „Bo­čiai“ at­mi­ni­mo me­da­liais už nuo­pel­nus Lie­tu­vai K. Šlio­ge­ris ap­do­va­no­jo są­jun­gos na­res: Vi­dą Ko­le­sins­kie­nę, Bi­ru­tę And­ri­jaus­kie­nę, Eu­ge­ni­ją Abel­kie­nę, So­fi­ją Če­gie­nę, Ja­ni­ną Ko­je­lie­nę, Ge­no­vai­tę Lu­kaus­ky­tę, Zi­tą Go­de­liaus­kie­nę, Zo­se­lę Zau­ra­kie­nę, Ely­tę Juš­kie­nę.
Pas­vei­kin­ti šiais šimt­me­čio me­tais gra­žias su­kak­tis šven­čian­tys su­kak­tu­vi­nin­kai. 75-me­čio pro­ga at­mi­ni­mo do­va­nos įteik­tos: Ri­tai And­riuš­kie­nei, Ire­nai Kru­šai­tei, Rū­tai Onai Dar­gie­nei, Ele­nai Juš­kie­nei, Vy­tau­tui Juš­kai, Bro­nei Bik­niu­vie­nei, Ire­nai Du­žins­kie­nei. 80-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga svei­ki­ni­mai skam­bė­jo: Ja­ni­nai Bi­ru­tei Var­ga­lie­nei, Ire­nai But­ke­vi­čie­nei, Sta­sei Puč­ko­rie­nei.
Svei­ki­ni­mus pa­ly­dė­jo dai­nos ir šo­kiai. Kon­cer­tą do­va­no­jo LPS „Bo­čiai“ Tel­šių sky­riaus miš­rus cho­ras (vad. G. Vait­kai­tis), šo­kių ko­lek­ty­vas „Pi­na­vi­ja“ (vad. G. Lu­kaus­ky­tė), kai­mo ka­pe­la (vad. P. Dir­mei­kis), ansamblis „Širdies kibirkštėlė“ (vad. S. Čegienė). Mu­zi­ki­nių kū­ri­nių at­ve­žė ir sve­čiai iš Ža­ga­rės bei Rie­ta­vo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt