Prak­tiš­ki pa­ta­ri­mai svars­tan­tiems apie pen­si­jos kau­pi­mą

Parašė:  2018-10-12

Nuo ki­tų me­tų star­tuo­ja pen­si­jų kau­pi­mo per­tvar­ka, ku­rios es­mę nu­sa­ko du pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Pir­ma, ne­be­liks „Sod­ros“ per­ve­di­mų į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus, to­dėl kau­pi­mas ne­be­reikš „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos ma­žė­ji­mo, kaip kad bu­vo iki šiol. Ant­ra, dir­ban­tys žmo­nės ga­lės kaup­ti 3 pro­c. nuo sa­vo dar­bo už­mo­kes­čio ar­ba tu­rės ga­li­my­bę pra­dė­ti nuo 1,8 pro­c. ir 3 pro­c. pa­siek­ti per pen­ke­rius me­tus.

Kau­pi­mą ant­ro­je pen­si­jų pa­ko­po­je vals­ty­bė rems ke­le­tu bū­dų. Į kiek­vie­no 3 pro­c. kau­pian­čio as­mens „są­skai­tą“ ant­ro­je pen­si­jų pa­ko­po­je per­ves po 1,5 pro­c. dy­džio įmo­ką nuo ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Be to, ki­tais me­tais su­ma­žės mo­kes­čiai, ku­rie kom­pen­suos da­lį as­mens mo­ka­mos įmo­kos.
Prii­mant spren­di­mą, svar­biau­sia iden­ti­fi­kuo­ti, ku­riai gru­pei pri­klau­so dir­ban­ty­sis.
1 gru­pė: jau­ni dir­ban­tie­ji iki 40 me­tų, ku­rie ne­kau­pia
Dir­ban­tys gy­ven­to­jai iki 40 me­tų, ku­rie iki šiol ne­kau­pė, nuo ki­tų me­tų bus įtrau­kia­mi į II pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mą, ta­čiau ga­lės at­si­sa­ky­ti kaup­ti apie tai pra­ne­šę „Sod­rai“.
Ką svar­bu ži­no­ti:
• 2019 m. sau­sį „Sod­ra“ apie įtrau­ki­mą į kau­pi­mo sis­te­mą in­for­muos per elekt­ro­ni­nę gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo sis­te­mą ir re­gist­ruo­tu laiš­ku.
• Jei­gu as­muo no­ri kaup­ti – jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
• Nuo 2019 m. lie­pos mėn. bus pra­dė­tas įmo­kų mo­kė­ji­mas. Įmo­ka su­da­rys 1,8 pro­c. nuo dar­bo už­mo­kes­čio. Įmo­ka per pen­ke­rius me­tus pa­sieks 3 pro­c. (kau­pian­tie­ji bet ka­da ga­li pa­si­rink­ti kaup­ti po 3 pro­c. ne­lauk­da­mi pen­ke­rių me­tų).
• Kau­piant po 1,8 pro­c. su­ma­žė­ję mo­kes­čiai kom­pen­suos di­džią­ją įmo­kos da­lį, kau­piant po 3 pro­c. – apie pu­sę.
• Vals­ty­bės pa­ska­ta sieks 1,5 pro­c. nuo vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo kau­pian­tiems po 3 pro­c. ir 0,3 pro­c. – kau­pian­tiems po 1,8 pro­c. Vals­ty­bės pa­ska­ta di­dės kar­tu su as­mens įmo­kos au­gi­mu.
• Jei­gu as­muo ne­no­ri kaup­ti – apie sa­vo ne­no­rą jis tu­ri pra­neš­ti „Sod­rai“ iki 2019 m. bir­že­lio 30 d.
• Įt­rau­ki­mas į kau­pi­mo sis­te­mą bus kar­to­ja­mas kas 3 me­tus, iki as­muo su­lauks 40 me­tų.
• Su­tar­tis dėl kau­pi­mo bet ka­da ga­li­ma su­da­ry­ti sa­va­no­riš­kai, ne­lau­kiant įtrau­ki­mo į kau­pi­mo sis­te­mą.
2 gru­pė: da­bar­ti­niai kau­pian­tie­ji, ku­rie pa­tys pri­si­de­da nuo at­ly­gi­ni­mo po 2 pro­c.
Da­lis dir­ban­čių žmo­nių šiuo me­tu kau­pia pa­gal for­mu­lę 2+2+2. Ji reiš­kia, kad 2 pro­c. nuo at­ly­gi­ni­mo į pen­si­jų kau­pi­mo są­skai­tą per­ve­da pa­ts žmo­gus, 2 pro­c. iš su­mo­kė­tų žmo­gaus įmo­kų per­ve­da „Sod­ra“ ir dar 2 pro­c. nuo vi­du­ti­nio ša­lies at­ly­gi­ni­mo ski­ria­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to.
Ką svar­bu ži­no­ti:
• Nuo 2019 m. sau­sio mėn. as­mens įmo­ka su­da­rys 3 pro­c. nuo dar­bo už­mo­kes­čio, „Sod­ros“ per­ve­di­mai į pen­si­jų fon­dus bus stab­do­mi.
• Su­ma­žė­ję mo­kes­čiai vi­siš­kai kom­pen­suos „Sod­ros“ per­ve­di­mų at­si­sa­ky­mą ir įmo­kos pa­si­kei­ti­mą.
• Vals­ty­bės pa­ska­ta su­da­rys 1,5 pro­c. nuo vi­du­ti­nio ša­lies dar­bo už­mo­kes­čio.
• Jei as­muo no­ri kaup­ti – jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
• Jei­gu žmo­gus ne­no­ri to­liau kaup­ti – apie sa­vo ne­no­rą ga­li pra­neš­ti sa­vo pen­si­jų kau­pi­mo bend­ro­vei iki 2019 m. bir­že­lio 30 d.
• Kaup­ti ne­no­rin­tis as­muo ga­li rink­tis 2 ke­lius: pir­ma, grįž­ti į „Sod­rą“ su vi­sa pi­ni­gų su­ma ir at­kur­ti dėl da­ly­va­vi­mo kau­pi­me su­ma­žin­tos pen­si­jos dy­dį bei įsi­gy­ti dau­giau taš­kų, pa­gal ku­riuos skai­čiuo­ja­ma se­nat­vės pen­si­ja, ant­ra, stab­dy­ti kau­pi­mą ir nau­do­tis pi­ni­gais, kai su­kaks se­nat­vės pen­si­jos am­žius.
3 gru­pė: da­bar­ti­niai kau­pian­tie­ji, ku­rie pa­tys nuo at­ly­gi­ni­mo ne­pri­si­de­da
Da­lis dir­ban­čių­jų šiuo me­tu kau­pia pa­gal for­mu­lę 2+0+0. Ji reiš­kia, kad įmo­kas į pen­si­jų fon­dą per­ve­da tik „Sod­ra“, o pa­ts žmo­gus vi­siš­kai ne­pri­si­de­da prie kau­pi­mo, tad iš vals­ty­bės biu­dže­to nė­ra ski­ria­ma pa­ska­ta.
Ką svar­bu ži­no­ti:
• Nuo 2019 m. sau­sio mėn. as­mens įmo­ka su­da­rys 1,8 pro­c. nuo dar­bo už­mo­kes­čio, „Sod­ros“ per­ve­di­mai į pen­si­jų fon­dus bus stab­do­mi. Per pen­ke­rius me­tus įmo­ka pa­sieks 3 pro­c. (kau­pian­tie­ji bet ka­da ga­li pa­si­rink­ti kaup­ti po 3 pro­c., ne­lauk­da­mi pen­ke­rių me­tų).
• Kau­piant po 1,8 pro­c. su­ma­žė­ję mo­kes­čiai kom­pen­suos di­džią­ją įmo­kos da­lį, kau­piant po 3 pro­c. – apie pu­sę.
• Vals­ty­bės pa­ska­ta sieks 1,5 pro­c. nuo vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo kau­pian­tiems po 3 pro­c. ir 0,3 pro­c. – kau­pian­tiems po 1,8 pro­c. Vals­ty­bės pa­ska­ta di­dės kar­tu su as­mens įmo­kos au­gi­mu.
• Jei as­muo no­ri kaup­ti – jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
• Jei­gu žmo­gus ne­no­ri to­liau kaup­ti – apie sa­vo ne­no­rą ga­li pra­neš­ti sa­vo pen­si­jų kau­pi­mo bend­ro­vei iki 2019 m. bir­že­lio 30 d.
• Kaup­ti ne­no­rin­tis as­muo ga­li rink­tis 2 ke­lius: pir­ma, grįž­ti į „Sod­rą“ su vi­sa pi­ni­gų su­ma ir at­kur­ti „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos dy­dį, ant­ra, stab­dy­ti kau­pi­mą ir nau­do­tis pi­ni­gais, kai su­kaks se­nat­vės pen­si­jos am­žius.
4 gru­pė: dir­ban­tie­ji virš 40 me­tų, ku­rie ne­kau­pia
Dir­ban­tie­ji, ku­rie šiuo me­tu ne­kau­pia ir jau yra su­lau­kę 40 me­tų, ne­bus įtrau­kia­mi į at­nau­jin­tą kau­pi­mo sis­te­mą, ta­čiau bet ku­riuo me­tu ga­li su­da­ry­ti kau­pi­mo su­tar­tį sa­va­no­riš­kai to­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis kaip ir ki­ti gy­ven­to­jai.
Jei­gu to­kio am­žiaus ne­kau­pian­tis žmo­gus kaup­ti ne­no­ri, jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
5 gru­pė: su­stab­džiu­sie­ji kau­pi­mą 2013 m.
Ant­ro­ji pen­si­jų kau­pi­mo pa­ko­pa Lie­tu­vo­je bu­vo įtvir­tin­ta 2004 m., ta­čiau tuo­met įmo­kos bu­vo per­ve­da­mos tik iš „Sod­ros“. Kei­čiant tai­syk­les, 2013 m. bu­vo su­da­ry­tos ga­li­my­bės dar kar­tą ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo ant­ro­sios pa­ko­pos sis­te­mo­je, to­dėl da­lis gy­ven­to­jų tuo­met nu­ta­rė stab­dy­ti kau­pi­mą, o lė­šas pa­li­ko pen­si­jų fon­duo­se.
Ką svar­bu ži­no­ti:
• Jei­gu įmo­kų mo­kė­ji­mą su­stab­dęs as­muo nė­ra su­lau­kęs 40 me­tų, jis bus įtrauk­tas į at­nau­jin­tą kau­pi­mo sis­te­mą kaip ir ki­ti jau­ni dir­ban­tie­ji, ku­rie šiuo me­tu ne­kau­pia (žiū­rė­ti 1 gru­pę).
• Jei­gu įmo­kų mo­kė­ji­mą su­stab­dęs as­muo jau yra su­lau­kęs 40 me­tų, jis ne­bus įtrauk­tas į kau­pi­mą, bet ga­li su­da­ry­ti kau­pi­mo su­tar­tį sa­va­no­riš­kai (žiū­rė­ti 4 gru­pę).

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt