Politikų kova dėl valdžios užsitęsė – rajone gali būti įvestas tiesioginis valdymas

Parašė:  2018-10-02

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė krei­pė­si į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą bei Ta­ry­bos na­rius su rei­ka­la­vi­mu vyk­dy­ti LR vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, ku­ria­me reg­la­men­tuo­ja­ma, kad per du mė­ne­sius nuo me­ro pa­va­duo­to­jo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­lei­di­mo iš pa­rei­gų die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba į jas tu­ri pa­skir­ti nau­jus va­do­vus. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė pa­brė­žė, kad ter­mi­nas, per ku­rį tu­rė­jo bū­ti pa­skir­tas nau­jas vi­ce­me­ras ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, bai­gia­si spa­lio 3 d. Nuo ki­tos die­nos bus pra­dė­tos pro­ce­dū­ros dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įve­di­mo.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
„Rei­ka­la­vi­mą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui ir Ta­ry­bai pa­tei­kė­me rug­sė­jo 24 d., – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je L. Bag­do­na­vi­čie­nė. – Spa­lio 3 d. su­kan­ka ly­giai du mė­ne­siai, ka­da nuo pa­rei­gų, pra­ra­dus po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą, bu­vo nu­ša­lin­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas. Nau­ji va­do­vai ne­pas­kir­ti. Va­do­vau­da­mie­si LR lai­ki­no­jo tie­sio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mu, mes pra­dė­si­me pro­ce­dū­ras dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įve­di­mo.“ Pa­sak Vy­riau­sy­bės at­sto­vės, apie su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją Tel­šiuo­se vi­sų pir­ma bus in­for­muo­ta LR vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Šio­ji su­da­rys ko­mi­si­ją, ku­ri įver­tins esa­mą pa­dė­tį. Dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je spren­di­mą priims LR Sei­mas.
Jei­gu bū­tų įves­tas tie­sio­gi­nis val­dy­mas sa­vi­val­dy­bė­je, įga­lio­ji­mus pra­ras­tų Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras bei Ta­ry­bos na­riai. Vy­riau­sy­bė skir­tų įga­lio­tą as­me­nį va­do­vau­ti ra­jo­nui iki ki­tą­met įvyk­sian­čių sa­vi­val­dos rin­ki­mų.
„Toks rau­me­nų ro­dy­mas, ko­kį ma­to­me šian­dien Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, ra­jo­nui nau­dos ne­duo­da, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys, Dar­bo par­ti­jos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas. – Ma­no nuo­mo­ne, šian­dien Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­ri bū­ti su­da­ry­ta vai­vo­rykš­ti­nė koa­li­ci­ja, kur ga­lė­tų dirb­ti vi­sos frak­ci­jos, esan­čios Ta­ry­bo­je. Į ją su­kvies­ti, ras­ti bend­rą kal­bą pri­va­lo me­ras. Jis šio­je si­tua­ci­jo­je tu­ri griež­ti pir­muo­ju smui­ku. Tad ne­rei­kė­tų blo­kuo­ti jo tei­ki­mų, ypač ka­da kal­ba­me apie me­ro de­ši­nio­sios ran­kos pa­sky­ri­mą. Ne tiek jau daug lai­ko li­ko iki rin­ki­mų, tad bū­ti­nus at­lik­ti dar­bus ga­li­ma net pa­die­niui su­si­ra­šy­ti.“
Pats Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sa­kė, jog po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl kan­di­da­tų ei­ti vi­ce­me­ro ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas dar nė­ra. Ta­čiau de­ry­bos esą ne­nut­rū­ko. „Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me nu­ma­to­ma teik­ti kan­di­da­tus į me­ro pa­va­duo­to­jo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, pla­nuo­ju su­šauk­ti iki spa­lio 20 d. Apie tai ar­ti­miau­siu me­tu in­for­muo­siu Vy­riau­sy­bės at­sto­vę“, – tvir­ti­no P. Kui­zi­nas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. rita parašė:

  Laikas jau seniai varyti visą šutvę kartu su tarybos nariais.Nusibodo tokia betvarkė ir švogerizmas,.Yra jaunų žmonių blaiviai mąstančių ir kurie gal atgaivintų nugyventus,išsidalintus su giminėm ir prijaučiančiais Telšius.Rinkimuose linkiu Telšiškiams blaivaus proto,neparsiduoti už kelis eurus..Sėkmės Telšiškiai

 2. pilietis parašė:

  apmaudu, kad Seimo narys, galimai, ir yra tas žarijų žarstytojas svetimom- savo partiečių rankom. Juk puikiai visi žmonės supranta, tiek kaimų, tiek miesto gyventojai,kad ne gerb. Meras valdo rajoną,o Seimūnas. Tik, matomai, stipriai yra sumokėjęs žiniasklaidai, kad ji nė kriukt nieko blogo nerašytų, nesugadindama reputacijos artėjančiuose rinkimuose. Ar gi skaitytojai ir gyventojai šito nesupranta? Supranta, Dar ir kaip. Tik, kad jų nuomonės niekas neklausia.Tokia jau ta politika.

 3. piktas parašė:

  Jeigu rajono valdžia nesugeba toliau dirbti,o algas jiems moka iš mūsų visų mokesčių
  mokėtojų,gal iš viso tų išlaikytinių nebereikia,paleisti tegul užsidirba patys.

 4. Saulė parašė:

  Meras turėtų suprasti, jog yra išrinktas žmonių, o ne Darbo partijos, ir jei yra dauguma, kuri teikia savo pasiūlymus, tai ir privalo su tuo sutikti. Jei merui tai nei motais, tai būtinai reikia tiesioginio valdymo, kad visi politikai pailsėtų, apgalvotų, ką jie čia krečia, ir visiškai atsinaujinę ateitų į rinkimus. Kitaip šakės visam rajonui

 5. Telšietis parašė:

  Didžioji Telšių rajono savivaldybės tarybos dalis nesutinka dirbti kartu su „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos atstovais. Meras Petras Kuizinas nesutinka dirbti be jų. Kokia išeitis? Ar Telšių gyventojams būtina, kad „paksistai“ vėl būtų valdžioje, gautų didžiulį atlyginimą ir dalintų valdiškus pinigus? Mes gerai pamename jų valdymą iki 2011 metų – gal geriau būtų be jų…

  1. atomas parašė:

   Algi, nebenusišnekėk…eik dirbti.

 6. Barsas parašė:

  Telšių valdžios pagrindinis principas: „Duok man valdžią, o svoločiu aš tapsiu pats“. Ar dar reikia ką nors komentuoti?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt