Patvirtintas 2018 m. Telšių rajono savivaldybės biudžetas

Parašė:  2018-03-16

Paskutiniame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino šių metų rajono biudžetą. 2018 m. Telšių rajono savivaldybės biudžetas kartu su visais mokesčiais, pajamomis, dotacijomis iš valstybės biudžeto ir 2017 m. biudžeto lėšų likučiais sudaro 38,888 mln. Eur, su skolintomis lėšomis – 40,104 mln. Eur. Iš jų 23,283 mln. Eur skirta Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Lyginant su 2017 m., biudžetas didėja 4,990 mln. Eur.
Biudžetas didėjo dėl valstybės tarnautojų didesnių algų
2018 m. patvirtintos prognozuojamos pajamos (be vietinės rinkliavos, Aplinkos apsaugos specialiosios programos, biudžetinių įstaigų pajamų ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas lėšų) – 21,938 mln. Eur. Lyginant su 2017 m., pajamos didėja 3,455 mln. Eur.
Lėšos biudžete didėja dėl biudžetinių įstaigų pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo iki 132,5 Eur, dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo, dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo iki 400 Eur bei dėl valstybės tarnautojams grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio (20 proc.).
2018 m. visi mokesčiai, pajamos, dotacijos iš valstybės biudžeto ir 2017 metų biudžeto lėšų likučiai yra 38,888 mln. Eur, su skolintomis lėšomis – 40,104 mln. Eur.
Speciali tikslinė dotacija
Spec. tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti sudaro 2,566 mln. Eur. Lėšos, skirtos užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, sumažintos 59 proc. Vaikų teisių apsaugai skirtos lėšos ženkliai mažesnės, nes vaikų teisių apsauga nuo 2018 m. liepos 1 d. pereis į valstybės biudžeto pavaldumą.
Spec. tikslinė dotacija klasės (grupės) krepšeliui finansuoti sudaro 9,026 mln. Eur. Telšių rajono savivaldybė dalyvauja eksperimente, todėl lėšas gauna ne pagal mokinio krepšelį, o pagal klasės krepšelį.
Spec. tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui yra 156,6 tūkst. Eur.
Spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti sudaro 413,2 tūkst. Eur (Telšių Naujamiesčio mokyklai – 412,9 tūkst. Eur, Vincento Borisevičiaus gimnazijai – 0,3 tūkst. Eur).
Spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti sudaro 66,9 tūkst. Eur.
Spec. tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšų suma šiuo metu nėra žinoma visa. Biudžetas bus tikslinamas valstybės investicijų programos lėšomis po lėšų patvirtinimo. Kelių fondo lėšos irgi bus paskirstytos biudžete tada, kai bus aiškios sumos. Savivaldybė, atsižvelgdama į iš valstybės institucijų ir įstaigų faktiškai gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslins savo patvirtintą biudžetą.
Šiuo metu žinomos VIP lėšos – 1,471 mln. Eur: Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos pastato rekonstrukcijai skirta 662 tūkst. Eur, Telšių „Ateities“ pagr. mokyklos pastato kapitaliniam remontui – 809 tūkst. Eur.
Savivaldybės skolinimosi limitai
Telšių rajono savivaldybės pajamų dalis, nuo kurios skaičiuojamas skolinimosi limitas, yra 21,938 mln. Eur. Skolinimosi limitas 2018 m. – 13,162 mln. Eur. Savivaldybės paimtos ir negrąžintos paskolos ir kiti skoliniai įsipareigojimai 2018 m. sausio 1 d. siekė 9,264 mln. Eur. Vadovaujantis Rodiklių įstatymu Savivaldybė gali skolintis 1,216 mln. Eur. Liks nepanaudotas skolinimosi limitas 2,682 mln. Eur.
Suteiktos garantijos sudaro 522,5 tūkst. Eur. Šiais metais Savivaldybė galės suteikti garantijų 410 tūkst. Eur sumai.
Lėšos, reikalingos prisidėti prie investicinių projektų, planuojamos iš skolintų lėšų – 1,216 mln. Eur.
Dėmesys seniūnijoms
Kadangi prognozuojamos rajono biudžeto pajamos 2018 m. didėja (15,5 proc. dėl bendro pajamų augimo ir 5,9 proc. dėl bendro praėjusių metų rajono biudžeto faktinio pajamų augimo) – seniūnijoms skiriami asignavimai pagal demografinius rodiklius (be Telšių miesto seniūnijos) didinami 38,6 tūkst. Eur ir sudaro 201,9 tūkst. Eur. Telšių miesto seniūnijai skiriama 524,9 tūkst. Eur. Iš viso pagal patvirtintą metodiką seniūnijoms skiriama 726,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m, lėšos seniūnijoms didėja 164,4 tūkst. Eur.
Papildomai – 86,9 tūkst. Eur – skiriama seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) žvyro dangoms stiprinti.
Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Upynos ir Varnių seniūnijoms skirta 16,3 tūkst. Eur kultūrinei veiklai skatinti. Vienam seniūnijos gyventojui skiriama 1,45 Eur.
Šiemet kaimiškosioms seniūnijoms numatyta nupirkti po 1 automobilį socialinėms reikmėms vykdyti. Kadangi planuojama automobilius pirkti centralizuotai, lėšos numatytos Savivaldybės administracijos asignavimuose, skirtuose turtui įsigyti.
Nevarėnų seniūnijai skiriama 25 tūkst. Eur administracinio pastato remontui.
Kadangi seniūnijos per 2017 metus surinko 13,4 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už išduotus leidimus, suteikiančius teisę pardavėjams prekiauti ar paslaugų teikėjams teikti paslaugas, tai vadovaujantis Tarybos sprendimu, ši suma yra grąžinama seniūnijoms viešosioms erdvėms tvarkyti.
Beveik pusė savarankiškoms funkcijoms skirtų lėšų – darbo užmokesčiui
Lėšos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti be Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų 2018 m. sudaro 23,283 mln. Eur, iš jų: 1,200 mln. Eur vietinė rinkliava už komunalines atliekas, 31,2 tūkst. Eur žemės realizavimo pajamos, 48,8 tūkst. Eur Savivaldybės gyvenamojo būsto pardavimo pajamos ir 22,003 mln. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
Mokos fondas šiemet planuojamas 10,780 mln. Eur, tai sudaro 49 proc. nuo Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų (2017 m. buvo skirta 10,128 mln. Eur). Mokos fondas išaugo 652,2 tūkst. Eur, t. y. 6,4 proc.
Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis, planuojama papildomai 5 proc. skirti prie mokos fondo, kad biudžetinių įstaigų vadovams būtų galimybė skatinti įstaigų darbuotojus už praėjusių metų veiklos labai gerą įvertinimą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo kriterijus.
Telšių rajono savivaldybės mero fondas šiemet didėja 3 tūkst. Eur. Iš viso į rajono vadovo fondą 2018 m. įkrenta 18 tūkst. Eur.
Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams ir teisinei registracijai bei turto vertinimui vykdyti skiriama 58,3 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m., lėšos didėja 28,3 tūkst. Eur. Bus atliekamas UAB ,,Telšių vandenys“ patikėjimo teise valdomo Savivaldybei priklausančio turto vertinimas.
Telšių autobusų parko infrastruktūrai atnaujinti skirta 10 tūkst. Eur. Lėšos bus naudojamos studijai, kuri numatys tolimesnes Telšių autobusų parko infrastruktūros galimybes ir atnaujinimo būdus.
Teritorijų planavimo dokumentams rengti pagal poreikį ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programoms ir stebėsenos išvadoms parengti skiriama 57,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m., lėšos didėja 27,4 tūkst. Eur. Bus rengiami Gyvenamųjų vietovių ribų planas bei Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas, koreguojamas Telšių miesto bendrasis planas.
Lėšos švietimo įstaigoms
Lėšos, skirtos švietimo įstaigoms pasirengti naujiems mokslo metams, sudaro 7,9 tūkst. Eur, t. y. vienam mokiniui skiriama 1,1 Eur.
Kaunatavos pagrindinėje mokykloje ikimokyklinei grupei įrengti ir baldams įsigyti papildomai skirta 70,5 tūkst. Eur.
Priemonė „Gimnazijų ir progimnazijų aplinkos kūrimas“ pakeista į priemonę „Mokyklų pažangos skatinimas“. Šiai priemonei skirta 35 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m., lėšos didėja 10 tūkst. Eur.
Iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma skirti 56,3 tūkst. Eur Luokės gimnazijos pastatams modernizuoti. Bus išardomas nenaudojamas šildymo vamzdynas, supuvusios, įlūžusios grindys, rengiamos naujos grindų konstrukcijos, tualeto vėdinimo sistemos, nauji praustuvai klasėse ir tuo susiję apdailos darbai.
Mokyklų informacinių komunikacinių technologijų bazei atnaujinti skiriama 50 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. lėšos didėja 20 tūkst. Eur.
Mokykloms aprūpinti baldais ir mokymo priemonėmis skirta 20 tūkst. Eur.
Savivaldybės biudžeto priemonei „Švietimo įstaigų aplinkos kūrimas“ numatyti 45 tūkst. Eur.
Švietimo įstaigų remonto darbams vykdyti skiriama 283,7 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m., lėšos didėja 83,7 tūkst. Eur. Pagal poreikį ir galimybes bus skiriamos lėšos ikimokyklio ugdymo įstaigų žaidimo aikštelių sutvarkymui ir sertifikavimui, ugdymo įstaigų einamajam remontui atlikti.
Kultūra ir sportas
Rajono meno kolektyvų veiklai skatinti, ruošiantis dalyvauti rajoninėje, regioninėje, apskrities, respublikinėje bei pasaulio Dainų šventėse skirta 10 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m., lėšos didėjo 7,1 tūkst. Eur.
Tradicinių kultūrinių renginių, istorinių datų ir sukakčių paminėjimo programoms įgyvendinti skiriama 70 tūkst. Eur. Lyginant su pernai, lėšos didėja 54,8 tūkst. Eur.
Vytautui Mačerniui įamžinti skulptūroje skiriama 19,2 tūkst. Eur, „Didžiosios Žemaičių sienos“ puošimo ir dekoravimo darbams vykdyti skirta 20 tūkst. Eur.
Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektų daliniam finansavimui vykdyti skiriama 12 tūkst. Eur, Vaikų futbolo veiklai organizuoti skiriama 160 tūkst. Eur, Telšių miesto centrinio stadiono krepšinio sporto salei modernizuoti skirta 175,2 tūkst. Eur.
Bendruomenių parengtų projektų daliniam finansavimui vykdyti skirta 23 tūkst. Eur ir Telšių rajono vietos veiklos grupės ir Telšių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2014–2020 metų strategijoms įgyvendinti skiriama 75,4 tūkst. Eur.
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, modernizavimo papildomiems darbams vykdyti skiriama 100 tūkst. Eur ir 150 tūkst. Eur baldams pirkti.
Telšių sporto ir rekreacijos centro rekonstravimo papildomiems darbams vykdyti biudžete numatyta 80 tūkst. Eur.
Nevarėnų, Ryškėnų, Tryškių, Viešvėnų ir Žarėnų kultūros centrams, kurie yra kaimiškųjų seniūnijų teritorijoje, paskirstomi 15,2 tūkst. Eur kultūrinei veiklai skatinti. Vienam seniūnijos gyventojui tenka 1,45 Eur.
Lėšos socialinei sričiai
Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštams dengti skiriama 55 tūkst. Eur (lyginant su 2017 m., šių metų biudžete lėšos didėja 33 tūkst. Eur), Tėvų globos netekusių vaikų socialinei globai šeimoje finansuoti skiriama 179 tūkst. Eur (lyginant su 2017 m., lėšos didėja 63,7 tūkst. Eur), Dienos centrų veiklos plėtros programoms finansuoti skiriama 42 tūkst. Eur (lyginant su 2017 m. lėšos didėja 12 tūkst. Eur).
Kompleksinių medicininės slaugos ir socialinės globos paslaugų VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo skyriuje finansavimas bus vykdomas iš Socialinių paslaugų ir paslaugų, susijusių su asmenų socialinių problemų sprendimu, organizavimui vykdyti skiriamų lėšų, tam numatyta 150 tūkst. Eur. Sudėjus 2017 m. skirtą finansavimą abiem priemonėms, lėšos didėja 33,8 tūkst. Eur.
Centrui „Viltis“ skiriama 60 tūkst. Eur 16 vietų autobusui, pritaikytam vežti neįgaliuosius, pirkti.
Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį skaičiuoti ir mokėti skiriama 1,8 mln. Eur (lyginant su 2017 m. lėšos didėja 339,4 tūkst. Eur).
Telšių vaikų namams papildomai skiriama 11,4 tūkst. Eur projektui vykdyti, bus mokama dviem socialiniams globėjams už vykdomą dviejų vaikų priežiūrą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt