Paminklas V. Mačerniui. Idėjų karas „šitoj mažų žmogučių žemėj“

Parašė:  2018-10-02

Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė ir to­liau in­ten­sy­viai ruo­šia­si res­pub­li­ki­niam ren­gi­niui – Mo­ki­nių, mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­jai „Poe­to Vy­tau­to Ma­čer­nio li­ki­mo žvaigž­dės“ ir poe­to V. Ma­čer­nio pa­mink­lo ati­den­gi­mo iš­kil­mėms Tel­šiuo­se.
Dar­bai pra­si­dė­jo – pie­ve­lė­je jau pa­sta­ty­tas po­sta­men­tas. Bend­ruo­me­nė lau­kia par­vežant Ma­čer­nio skulp­tū­rą ir de­ri­na pa­sku­ti­nes kon­fe­ren­ci­jos de­ta­les. Kol vie­ni su džiu­ge­siu lau­kia spa­lio 12 die­nos, ki­ti tuo me­tu try­pia Že­mai­tės gim­na­zi­jos pie­ve­lė­je ir pei­kia skulp­tū­rai ar­chi­tek­to pa­rink­tą vie­tą bei aukštį.
Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Pa­mink­lo nu­ma­ty­to­je vie­to­je ne­bus
Pra­si­dė­ju­siais dar­bais prie Že­mai­tės gim­na­zi­jos vi­siš­kai ne­si­džiau­gia tel­šiš­kis, skulp­tū­ros idė­jos au­to­rius, poe­tas, Ma­čer­nio bend­ra­var­dis Vy­tau­tas Stul­pi­nas. Jis ti­ki­no, kad skulp­tū­ra sta­to­ma ne vie­to­je, o svar­biau­sia – su juo net ne­pa­si­ta­rus. Esą ji ar­ti gat­vės ir griū­te grius ant praei­vių. O to­kį ar­chi­tek­to spren­di­mą va­di­na vi­siš­ka sa­vi­va­le: „Ar­chi­tek­tas net ne­tu­rė­jo mo­ra­li­nės tei­sės lįs­ti į tą pro­jek­tą.“
Poe­to tei­gi­mu, kol dar ne­vė­lu, rei­kia ryž­tis nu­griau­ti ši­tą be­to­no lui­tą ir skulp­tū­rą sta­ty­ti kuo to­liau nuo gat­vės. Jei taip ne­bus pa­da­ry­ta, ini­cia­ty­vos im­sis pa­ts, kar­tu su bend­ra­min­čiais pra­dės dar­bus ki­to­je vie­to­je.
„Rei­kia nu­griau­ti! Blo­giau­siu at­ve­ju pa­tys im­si­me kas­tu­vus ir ka­si­me nau­ją vie­tą. Aš nie­ka­da ne­pa­si­duo­siu, to­je vie­to­je ne­pas­ta­tys nie­kas pa­mink­lo. Jei ar­chi­tek­tas bū­tų per­skai­tęs nors vie­ną Ma­čer­nio kū­ry­bos ei­lu­tę kaip tik­ras že­mai­tis, kaip žmo­gus, ku­riam la­bai rū­pi šie da­ly­kai, niekada nebūtų padaręs šitokių negražių dalykų…“ – py­ko poe­tas.
Dir­ba pro­fe­sio­na­lai
Architektas Al­gir­das Žeb­raus­kas tvirtino, kad pro­jek­tas yra tin­ka­mas, pa­tvir­tin­tas Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos ir ne­rei­kė­tų juo abe­jo­ti, kaip tai daro poetas V. Stul­pi­nas: „Ne­tin­ka mo­ky­ti pro­fe­sio­na­lų, sa­vo sri­ties ži­no­vų. Pro­jek­tas yra pa­tvir­tin­tas ir jo ver­te tik­rai ne­de­rė­tų abe­jo­ti. Ga­lų ga­le, jei yra ko­kių pro­ble­mų, rei­kė­tų apie tai kal­bė­tis as­me­niš­kai, o ne­ska­lam­by­ti ant vi­sos pa­ra­pi­jos.
Yra pa­reng­tas pro­jek­tas nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ap­tar­tas su skulp­tū­ros au­to­riu­mi, iš­dis­ku­tuo­tas.
Skulp­tū­rą pa­sta­ty­ti – rei­kia iš­ma­ny­ti ur­ba­nis­ti­ką. Dir­ba­me tik­rai ne bet kaip, o pro­fe­sio­na­liai. Skulp­tū­ra bus sta­to­ma iš mies­to lė­šų, ne as­me­ni­nių, to­dėl ji tu­rė­tų tar­nau­ti mies­tui ir jo žmo­nėms. Ji nė­ra poe­to nuo­sa­vy­bė, to­dėl šiuos da­ly­kus tu­ri da­ry­ti pro­fe­sio­na­lai, ne­ga­li­ma kri­ti­kuo­ti tik pra­dė­to dar­bo. O to­kiais pa­si­sa­ky­mais mes ne­ger­bia­me au­to­riaus ir pa­si­ro­do­me tur­gaus ly­gio. Na, jei aš su­gal­vo­čiau mo­ky­ti poe­tą… Bet poe­tas ne­jau­čia jo­kio dis­kom­for­to ma­ne mo­ky­da­mas. Kad V. Stul­pi­nas tu­ri idė­ją, jis dėl to ne­ta­po ar­chi­tek­tu, ge­riau te­gul bū­na poe­tu.“
Pa­sak A. Žeb­raus­ko, ne­rei­kia tiek su­si­reikš­min­ti, rei­kia iš­mok­ti bend­rau­ti. Kiek me­tų jis dir­ba šį dar­bą, vi­sa­da bu­vo at­vi­ras, nė kar­to nė­ra iš­va­ręs žmo­gaus ar at­si­sa­kęs paaiš­kin­ti.
„Aš nea­be­jo­ju sa­vo spren­di­mu, kaip ir V. Stul­pi­nas nea­be­jo­ja sa­vo poe­zi­ja“, – tvir­ti­no A. Žeb­raus­kas.
Klau­sy­tis vie­nas ki­to
Že­mai­tės gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Da­lia Pab­rė­žie­nė, be­si­ruoš­da­ma res­pub­li­ki­nei Mo­ki­nių, mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­jai, vis daž­niau pa­gal­vo­jan­ti, kad mū­sų vi­suo­me­nė­je nė­ra dia­lo­giš­ku­mo.
„Be pyk­čio, kaip sa­kė Leo­ni­das Dons­kis. Tik kal­bė­da­mie­si, su­si­tar­da­mi, o ne ig­no­ruo­da­mi vie­nas ki­tą, pul­da­mi, žmo­nės ga­li daug nu­veik­ti. Be am­bi­ci­jų de­monst­ra­vi­mo, be ne­pa­gar­bos reiš­ki­mo, be in­te­li­gen­tams ne­tin­ka­mo są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mo. Tik kal­bė­da­mie­si žmo­nės ga­li su­pras­ti vie­ni ki­tus. Bet dar svar­biau – klau­sy­da­mie­si vie­nas ki­to. Iš­girs­da­mi“, – sa­kė mo­ky­to­ja.
Pe­da­go­gė bend­ruo­me­nės var­du ti­ki­no, kad pa­mink­lo vie­ta ge­ra: „Ma­čer­nis tar­si pa­si­tin­ka mo­ki­nius alė­jos pra­džio­je, ei­nan­čius į gim­na­zi­ją. Pa­mink­las to­je vie­to­je, kur da­bar nu­ma­ty­ta, pri­klau­sy­tų ir gim­na­zi­jos, ir mies­to bend­ruo­me­nei. Jei­gu jį nu­grūs to­liau – ar bus tin­ka­mas spren­di­mas? Pa­mink­lai tu­ri bū­ti ma­to­mi iš dau­ge­lio pu­sių.“
Pro­jek­tas pa­da­ry­tas ge­rai
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Lu­kaus­kas tvir­ti­no, jog vie­tos, kur sto­vės Ma­čer­nio pa­mink­las, keis­ti ne­pla­nuo­ja­ma. „Pro­jek­tas yra pa­tvir­tin­tas Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos – ne­rei­kė­tų juo abe­jo­ti. Skulp­tū­rai vie­ta pa­rink­ta ne šiaip sau, ji pri­de­rin­ta prie vi­sos erd­vės, su­sie­ta su Ma­žo­sios baž­ny­tė­lės, gim­na­zi­jos erd­ve. Šiuo me­tu esu ga­vęs pro­to­ko­li­nį spren­di­mą dėl pa­ma­to pa­že­mi­ni­mo, pa­si­ra­šy­tą ar­chi­tek­tės Gin­ta­rės Balt­rū­nės, Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos Eg­lės Ma­cie­nės ir vie­no ma­no sky­riaus spe­cia­lis­to. Gal­būt pa­ma­tas ir bus pa­ma­žin­tas – pri­tai­ky­tas da­bar­ti­nei erd­vei, bet atei­ty­je, kai bus re­konst­ruo­ja­ma ša­lia esan­ti gat­vė, vėl kei­sis erd­vė, pa­mink­lą vėl rei­kė­tų re­konst­ruo­ti pri­tai­kant nau­jai erd­vei“, – kal­bė­jo ve­dė­jas, įsi­ti­ki­nęs, kad pro­jek­tas yra pa­da­ry­tas ge­rai ir nie­ko keis­ti ne­de­rė­tų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Žingsnių aidas parašė:

  Ne Stulpinas, o Žebrauskas susireiksmines. Jei paminklas poetui, reikia ir su jais tartis. Jie labiau dvasinius dalykus suvokia, kai tuo tarpu architektas – piniginius. Ypač gėdinga ignoruoti idėjos autorių. Tai lygu idėjos vagystei, plagiatui

 2. Elė Kakanauskienė parašė:

  Nu taip, čia svarbiausias yra Stulpinas, jaučiu ir paminklas primins Stulpiną jaunystėje 🙂

 3. "dialogizuota" parašė:

  Visi čia vienodai susireikšminę. Taip veiksmas vyksta ne iš pagarbos Mačerniui, o noro pasirodyti.Prie buteliuko susidialoguos….Žemaitė garsi.

 4. Saule parašė:

  Gal leiskim vieną kartą dirbti profesionalams, kiek galima lysti ne į savo daržą. Grynai turgaus boba tas „poetas“ juokas ima atsirado visažinis :DDD

 5. parašė:

  kaip smagu komentuoti ir viską stebėti tyliai… tokia ta mūsų visuomenė…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt