Norą sukurti elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mą Tel­šiuose ly­di nei­gia­ma Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nė

Parašė:  2018-09-14

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai iš po­sė­džio dar­bot­var­kės iš­brau­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo bu­vo siū­lo­ma pri­tar­ti pro­jek­tui „Elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mos Tel­šių vie­ša­ja­me trans­por­te su­kū­ri­mas“ ir skir­ti jam lė­šas. To­kį spren­di­mą po­li­ti­kai grin­dė tuo, kad pro­jek­tas Ta­ry­bai pa­teik­tas svars­ty­ti vi­siš­kai ne­pris­ta­ty­tas ir ne­baig­tas. „Kas ma­tė­te pro­jek­tą – pa­kel­ki­te ran­kas. Jis yra ne­baig­tas. Do­ku­men­tu ne­pa­va­din­tum. Švel­niai ta­riant, pa­tvir­tin­da­mi šį pro­jek­tą mes pa­da­ry­si­me nu­si­kal­ti­mą“, – po­sė­džio me­tu rė­žė Ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Tre­čio­kas bei pri­dū­rė, jog iš pro­jek­to ren­gė­jų rei­kia iš­si­rei­ka­lau­ti, kad šie dar­bą at­lik­tų iki ga­lo.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Praė­jus vos ke­lioms sa­vai­tėms pa­ko­re­guo­tas pro­jek­tas at­si­dū­rė ant po­li­ti­kų sta­lo. Ta­čiau ir šį kar­tą Ta­ry­bos na­riai ne­gai­lė­jo kri­ti­kos. Kal­ba­ma apie 845 tūkst. Eur in­ves­ti­ci­jas Tel­šiuo­se, bet veik­los, ku­rios nu­ma­to­mos pro­jek­te, po­li­ti­kų ma­ny­mu, var­gu ar at­neš nau­dą tel­šiš­kiams.

Apie pro­jek­tą
Pro­jek­to „Elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mos Tel­šių vie­ša­ja­me trans­por­te su­kū­ri­mas“ tiks­las – su­kur­ti su­ba­lan­suo­tas, efek­ty­viu iš­tek­lių ir šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mu grin­džia­mas dar­naus ju­du­mo sis­te­mas Tel­šiuo­se, o ke­lia­mas už­da­vi­nys – pa­di­din­ti vie­šo­jo trans­por­to pa­trauk­lu­mą die­giant elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mą bei pa­ge­rin­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čių žmo­nių ga­li­my­bes sau­giai ju­dė­ti.
Pro­jek­to me­tu nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti tris veik­las: elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mos su­kū­ri­mas, vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lių įren­gi­mas bei gat­vių ir ša­li­gat­vių pri­tai­ky­mas spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems žmo­nėms.
Pro­jek­tu sie­kia­ma, kad die­giant elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mą bū­tų ga­li­ma sėk­min­gai iš­nau­do­ti jau vei­kian­čią elekt­ro­ni­nio mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mo inf­rast­ruk­tū­rą, in­teg­ra­vus į ją elekt­ro­ni­nį bi­lie­tą. Tai už­tik­rin­tų sau­ges­nį ir kont­ro­liuo­ja­mą mies­to mo­kyk­lų moks­lei­vių ju­dė­ji­mą, taip pat ir ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo ap­skai­tos skaid­ru­mą.
Taip pat, pro­jek­to ren­gė­jų tei­gi­mu, Tel­šių mies­tui tam­pant svar­biu tu­riz­mo cent­ru, ypač ak­tua­lu bus iš­spręs­ti pa­slau­gų tei­ki­mo tu­ris­tams au­to­ma­ti­za­vi­mą, ap­skai­tą ir priei­na­mu­mą.
Tu­ris­to kor­te­lė, ku­ri ga­lė­tų bū­ti su­kur­ta e. bi­lie­to kor­te­lės pa­grin­du, ati­tin­ka­mai vi­zua­li­zuo­jant ją, bū­tų la­bai pa­pras­tas ir pa­to­gus įran­kis.
Elekt­ro­ni­nis bi­lie­tas ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tas ku­riant mies­tie­čio kor­te­lę, ku­ri, kaip ir tu­ris­to kor­te­lė, ga­lė­tų už­tik­rin­ti pa­to­ges­nę ir la­biau in­for­muo­tą mies­tie­čių priei­gą prie mu­zie­jų, bib­lio­te­kų ir ki­tų kul­tū­ros ob­jek­tų.
Esą nea­be­jo­ti­nas pri­va­lu­mas mies­to gy­ven­to­jams ir sve­čiams bū­tų tin­ka­mas trans­por­to marš­ru­tų in­for­ma­vi­mas su­sto­ji­mo sto­te­lių švies­len­tė­mis bei in­ter­ne­tu, pa­tei­kiant, ko­kiais marš­ru­tais va­žiuo­ja au­to­bu­sai, tiks­lų jų at­vy­ki­mo lai­ką ir kt.
Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą už­si­brėž­ta Mu­zie­jaus g. Tel­šiuo­se pri­tai­ky­ti neį­ga­lių­jų ju­dė­ji­mui vi­suo­me­ni­nio trans­por­to at­žvil­giu (pa­te­ki­mas iš sto­te­lės į trans­por­to prie­mo­nę, per­tvar­ky­ti ne­re­gu­liuo­ja­mas pės­čių­jų pe­rė­jas ir pan.). Nu­ma­ty­ti dar­bai: Mu­zie­jaus g. kai­rės pu­sės ša­li­gat­vio nuo L. Gi­ros g. iki Par­ko g. re­konst­ra­vi­mas, Mu­zie­jaus g. kai­rės pu­sės pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko nuo L. Gi­ros g. iki D. Poš­kos g. įren­gi­mas, pės­čių­jų pe­rė­jų, pės­čių­jų pe­rė­jų ap­švie­ti­mo, sep­ty­nių au­to­bu­sų sto­te­lių įren­gi­mas.
Anot pro­jek­to ren­gė­jų, elekt­ro­ni­nio bi­lie­to inf­rast­ruk­tū­ra ne tik pa­ge­rin­tų mies­to trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros priei­na­mu­mą, in­for­muo­tu­mą, sau­gu­mą ir mies­to įvaiz­dį, bet ir atei­ty­je tap­tų in­teg­ruo­jan­čiu pa­grin­du su­kur­ti nau­jas, la­biau priei­na­mas pa­slau­gas švie­ti­mo, kul­tū­ros ir tu­riz­mo sek­to­riu­je.
Bend­ra pro­jek­to ver­tė – 845 084 Eur. Iš jų: Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos – 718 321 Eur, Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to – 126 763 Eur. Pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti iki 2020 m.
Da­lis po­li­ti­kų abe­jo­ja dėl pro­jek­te nu­ma­ty­tų veik­lų
Šią sa­vai­tę įvy­ko dar vie­nas pro­jek­to „Elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mos Tel­šių vie­ša­ja­me trans­por­te su­kū­ri­mas“ svars­ty­mas. Po­li­ti­kai prieš neei­li­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­ko į jung­ti­nį Vers­lo, eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų bei Vie­ti­nio ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Ta­čiau ir vėl, dau­ge­lio Ta­ry­bos na­rių tei­gi­mu, pa­teik­tas svars­ty­ti pro­jek­tas nė­ra baig­tas, ja­me trūks­ta aiš­ku­mo, ir nors da­lis pro­jek­te nu­ma­ty­tų veik­lų yra gir­ti­nos, es­ti to­kių, ku­rių nau­din­gu­mas gy­ven­to­jams bei efek­ty­vu­mas ke­lia klau­si­mų.
„Keis­to­ka. 845 tūkst. Eur, ku­rie at­neš abe­jo­ti­ną nau­dą, – 1 pro­c. dau­giau žmo­nių pra­dės nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu, – po­sė­dy­je kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys Juo­zas But­ke­vi­čius. – Iš kur tas 1 pro­cen­tas nu­kri­to? Jis keis­tai skam­ba prie vi­sos ši­tos su­mos. Ar mes esa­me tik­ri dėl vi­so šio pro­jek­to? Gal atei­ty­je vi­siš­kai at­si­sa­ky­si­me bi­lie­tų mies­to su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais: juk da­bar ve­ža­me ne­mo­ka­mai vai­kus, pen­si­nin­kus… Li­kęs tik ne­di­de­lis kon­tin­gen­tas žmo­nių, ku­rie mo­ka už vie­šą­jį trans­por­tą. Ar ne­pa­da­ry­si­me taip kaip su kai ku­rio­mis mo­kyk­lo­mis, ka­da in­ves­ta­vo­me į jų su­tvar­ky­mą, bet ga­liau­siai už­da­rė­me?“ J. But­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, jog kar­tais Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­ge­ba pa­reng­ti ir su­de­rin­ti to­kius pro­jek­tus, kaip an­tai Se­dos g. re­konst­ruk­ci­jos: „Dėl šios gat­vės žy­mė­ji­mo aš ne­ga­liu su­sto­ti ir pa­ti­ku­sios mer­gi­nos pa­ke­lė­je pa­siim­ti, nes drau­džia­ma kirs­ti iš­ti­si­nę li­ni­ją. Ten­ka kaž­kur va­žiuo­ti ap­si­suk­ti, o grį­žus ji ant ma­nęs jau bū­na su­py­ku­si ir ne­be­siš­ne­ka, nes iš­kart ne­sus­to­jau.“
Vers­lo, eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Ado­mai­tis iš­reiš­kė abe­jo­nes dėl pa­si­rink­tos Mu­zie­jaus g.: „Ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl bu­vo pa­si­rink­ta Mu­zie­jaus g., ku­ri pri­klau­so re­gio­ni­niams ke­liams. Užuot su­tvar­kę ki­to­se mies­to gat­vė­se esan­čius au­to­bu­sų su­sto­ji­mus. O ir aikš­te­lių skai­čius (pla­nuo­ja­ma įreng­ti 7 au­to­bu­sų sto­te­les, – red.), ka­da to­kia di­de­lė pi­ni­gų su­ma, man at­ro­do per ma­žas.“
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys K. Tre­čio­kas pa­brė­žė, jog nau­jų pro­jek­tų ir in­ves­ti­ci­jų Tel­šiams bū­ti­nai rei­kia. Ta­čiau pro­jek­tas, ku­riam pra­šo­ma Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo, tu­ri tam tik­rų niuan­sų, dėl ku­rių jis šian­dien ne­ga­li priim­ti spren­di­mo. „Pir­ki­mų do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­to­se tech­ni­nė­se už­duo­ty­se bu­vo la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, jog rei­kia pa­reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, są­nau­dų efek­ty­vu­mo ana­li­zę, iš­nag­ri­nė­ti ne ma­žiau kaip 2 al­ter­na­ty­vas ir, pa­rin­kus op­ti­ma­liau­sią įgy­ven­di­ni­mo va­rian­tą, jam pa­ruoš­ti vi­zua­li­nį pri­sta­ty­mą. To nė­ra. To ne­bu­vo pa­da­ry­ta, – kal­bė­jo K. Tre­čio­kas. – Aš ne­ži­nau, kas šian­dien ga­li to­kį pro­jek­tą pa­si­ra­šy­ti, pa­lai­min­ti, nes jis nė­ra ga­lu­ti­nai pa­ruoš­tas. Su­mos efek­tin­gos, bet po to ga­li bū­ti ki­tas efek­tas – tel­šiš­kiai sa­kys, ką jūs čia pa­da­rė­te ir dar ši­tiek su­mo­kė­jo­te?! Ran­go­vas, įgy­ven­di­nan­tis to­kį pro­jek­tą, trin­tų ran­ko­mis, nes fak­tiš­kai jam nė­ra jo­kių ap­ri­bo­ji­mų, kur jis tuos 845 tūkst. Eur ga­li pa­nau­do­ti.“
Ta­ry­bos na­rys Al­man­tas Lu­ka­vi­čius tei­gė taip pat ne­pri­ta­rian­tis pa­teik­tam svars­ty­ti pro­jek­tui. Anot po­li­ti­ko, iš es­mės nuo pir­mi­nio va­rian­to pro­jek­tas nie­kuo ne­si­ski­ria: „Vis­kas su­mai­šy­ta, pa­mai­šy­ta ir vėl pa­teik­ta.“ Nė­ra są­nau­dų efek­ty­vu­mo pa­grin­di­mo, neaiš­ku, ar įgy­ven­di­nus pro­jek­tą Tel­šiuo­se bū­tų iš­spręs­ta vie­no­kia ar ki­to­kia pro­ble­ma.
A. Lu­ka­vi­čiui prieš­ta­ra­vo Al­gir­das Ba­ce­vi­čius. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas – tai nė­ra vers­lo pla­nas ir ne­rei­kia ti­kė­tis pel­no. Esą svar­biau­sia, kad bū­tų tei­kia­ma ko­ky­biš­ka bei mo­der­ni pa­slau­ga, puo­šia­mas mies­tas, tvar­ko­mos gat­vės, ge­ri­na­ma inf­rast­ruk­tū­ra ir t. t.
Į šiuos ko­le­gos žo­džius A. Lu­ka­vi­čius at­kir­to klau­si­mu: esą ko­dėl ta­da A. Ba­ce­vi­čius ka­bi­nė­jo­si prie šie­met Ta­ry­bo­je svars­ty­to Bir­žu­lio eže­ro pro­jek­to ir sa­kė, jog „pi­ni­gai iš­me­ta­mi į ba­lą“. „Tai ten ir­gi nie­kas neat­si­pirks – bus tvar­ko­ma, gra­ži­na­ma ap­lin­ka. Mes kal­ba­me apie tą pa­tį, tik vie­nas už ki­tą pro­tin­ges­ni no­ri­me pa­si­ro­dy­ti. Sėk­mės!“ – pyk­te­lė­jo A. Lu­ka­vi­čius.
Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Tar­vai­nis taip pat abe­jo­jo, ar to­kiam pro­jek­tui iš­lei­dus 845 tūkst. Eur ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­jus ko­kią nors nau­dą.
Ga­liau­siai jung­ti­niam Vers­lo, eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų bei Vie­ti­nio ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui pir­mi­nin­ka­vęs R. Ado­mai­tis dar kar­tą at­krei­pė pro­jek­to ren­gė­jų dė­me­sį bei pa­ra­gi­no at­si­žvelg­ti į Ta­ry­bos na­rių iš­reikš­tas pa­sta­bas. Esą ki­tu at­ve­ju į Ta­ry­bą pro­jek­tas pa­teks su nei­gia­ma nuo­mo­ne.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. telšiškis parašė:

    Ponas Tarai Vaini,gyventojai pajustų naudą jei jūs nušienautumet savo sklypą-usnyną kuris randasi po kaire nuo plytinės pasukus link Lieplaukės,šalia gražiai dygstančio naujų namų kvartalo.Tai gėda,prisgrobia pponai žemių tiek,kad neaprėpia prižiūrėti o gal ir pamiršta

  2. nu parašė:

    kaina kaip metinė autobuso parko apyvarta.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ar užtenka pramogų Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt