Ne­ra­dę nu­si­kals­ta­mos vei­kos, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl iš­švais­ty­tų Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos lė­šų pro­ku­ro­rai nu­trau­kė

Parašė:  2018-08-14

Pa­ly­gin­ti ne­se­na is­to­ri­ja: sep­ty­ni Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos (LŪS) Tel­šių sky­riaus Ta­ry­bos na­riai, ap­kal­ti­nę tos pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Ra­kic­ką dėl ne­va pa­si­sa­vin­tų ir iš­švais­ty­tų są­jun­gos lė­šų, krei­pė­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. At­li­ku­si ty­ri­mą ir ne­ra­du­si nu­si­kals­ta­mos vei­kos, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Tel­šių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­trau­kė.
Šian­dien V. Ra­kic­kas „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė svars­tan­tis apie ga­li­my­bę kreip­tis į teis­mą dėl jį ap­šmei­žu­sių LŪS Tel­šių sky­riaus Ta­ry­bos na­rių.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

LŪS Tel­šių sky­riaus Ta­ry­bos na­riai Vil­ma Rum­šie­nė, Da­nu­tė Ka­čins­kie­nė, An­ta­nas Ša­kys, Leo­nas Špa­kaus­kas, Val­das Ka­čins­kis, Al­gir­das Tar­vai­nis ir Arū­nas Usis krei­pė­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas kal­tin­da­mi LŪS Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­ką V. Ra­kic­ką, kad šis ne­tei­sė­tai pa­si­sa­vi­no ir iš­švais­tė LŪS Tel­šių sky­riaus pi­ni­gi­nes lė­šas.
Tam, kad nu­sta­ty­tų, kaip bu­vo nau­do­ja­mos LŪS Tel­šių sky­riaus pi­ni­gi­nės lė­šos, pro­ku­ro­rai krei­pė­si į ko­le­gas – Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bą (FNTT). Šie at­li­ko LŪS Tel­šių sky­riaus ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los ty­ri­mą. FNTT iš­va­do­je tei­gia­ma, jog LŪS Tel­šių sky­rius (nuo 2012 m. iki 2016 m.) ne­pag­rin­dė ap­skai­tos do­ku­men­tais lė­šų pa­nau­do­ji­mo už 5 665,53 Eur: pro­tes­to ak­ci­jai – 742,05 Eur, LŪS kon­kur­sui „Me­tų ūkis“ – 344,80 Eur, LŪS su­va­žia­vi­mui or­ga­ni­zuo­ti – 286,89 Eur, se­niū­ni­joms „Tur­gaus“ or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­doms – 3 562,57 Eur, Ro­ma­nai Bal­tu­ty­tei „Tur­gui-2012“ or­ga­ni­zuo­ti – 231,70 Eur, Pal­mi­rai Ši­lin­gie­nei pa­ra­mai nu­ken­tė­jus nuo gais­ro – 289,62 Eur ir Ar­tū­rui Čes­naus­kui eks­kur­si­jai plau­kiant lai­vu – 225,90 Eur.
Pa­gal pa­teik­tą LŪS Tel­šių sky­riaus ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los ty­ri­mo iš­va­dą pro­ku­ro­rai iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu aiš­ki­no­si, kaip bu­vo pa­nau­do­tos or­ga­ni­za­ci­jos lė­šos, ku­rios FNTT pa­rei­gū­nų iš­va­do­je bu­vo kaip ne­pag­rįs­tos ap­skai­tos do­ku­men­tais ar ga­li­mai nea­ti­tin­kan­čios tik­ro­vės.
Tiek Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga, tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio rū­mai pa­tvir­ti­no, kad iš LŪS Tel­šių sky­riaus bu­vo gau­tos lė­šos LŪS su­va­žia­vi­mui or­ga­ni­zuo­ti bei pro­tes­to ak­ci­jai.
LŪS Tel­šių sky­riaus lė­šų (3 562,57 Eur), skir­tų ap­mo­kė­ti se­niū­nijā „Tur­gaus“ or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­doms, pa­grįs­tu­mą pro­ku­ro­rai nu­sta­tė rem­da­mie­si se­niū­ni­jų siųs­tais raš­tiš­kais pra­šy­mais LŪS Tel­šių sky­riui. Prie vi­sų se­niū­ni­jų pra­šy­mų dėl iš­lai­dų pa­den­gi­mo yra pri­dė­ti jas pa­grin­džian­tys do­ku­men­tai.
Nus­ta­tant iš LŪS Tel­šių sky­riaus są­skai­tos į ūki­nin­kės Ro­ma­nos Bal­tu­ty­tės (da­bar – R. Ra­kic­kės) są­skai­tą pa­da­ry­to per­ve­di­mo – „Tur­gui-2012“ or­ga­ni­zuo­ti 231,70 Eur – pa­grįs­tu­mą, bu­vo ap­klaus­ta pa­ti V. Ra­kic­ko žmo­na R. Ra­kic­kė. Jos tei­gi­mu, pi­ni­gai bu­vo pa­nau­do­ti šiau­dams at­vež­ti į šven­tės vie­tą Tel­šių mies­to cent­re (ve­žė sa­vu trans­por­tu) ir po šven­tės šiau­dams su­rink­ti, pa­krau­ti, iš­vež­ti bei te­ri­to­ri­jai iš­va­ly­ti.
Ty­ri­mo me­tu taip pat bu­vo tiks­li­na­mos ap­lin­ky­bės dėl da­ry­to ban­ki­nio per­ve­di­mo P. Ši­lin­gie­nei („pa­ra­ma nu­ken­tė­jus nuo gais­ro“). P. Ši­lin­gie­nė pro­ku­ro­rams aiš­ki­no, kad jos šei­mai at­si­ti­ko ne­lai­mė – su­de­gė ūki­nis pa­sta­tas. Ji iš LŪS Tel­šių sky­riaus ga­vo 1 000 Lt, t. y. 289,62 Eur, pa­ra­mą. Ka­dan­gi tai bu­vo pa­ra­ma, PVM są­skai­ta fak­tū­ra LŪS Tel­šių sky­riui iš­ra­šy­ta ne­bu­vo.
Tiks­li­nant ap­lin­ky­bes dėl iš LŪS Tel­šių sky­riaus są­skai­tos pa­da­ry­to ban­ki­nio per­ve­di­mo Ar­tū­rui Čes­naus­kui eks­kur­si­jai plau­kiant lai­vu – 225,90 Eur, nu­sta­ty­ta, kad bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma res­pub­li­ki­nė šven­tė ūki­nin­kams. Jo­je iš Tel­šių ra­jo­no da­ly­va­vo še­ši, už ku­riuos vi­sas iš­lai­das per­ve­di­mu LŪS Tel­šių sky­rius ap­mo­kė­jo šven­tės or­ga­ni­za­to­riui – Klai­pė­dos ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gai.
Iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­tos me­džia­gos pro­ku­ro­rai ne­nus­ta­tė, jog LŪS Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kas V. Ra­kic­kas bū­tų pa­si­sa­vi­nęs jam pa­ti­kė­tas ir jo ži­nio­je bu­vu­sias LŪS Tel­šių sky­riaus pi­ni­gi­nes lė­šas. Esą ma­ty­ti, kad LŪS Tel­šių sky­riaus lė­šos ne­bu­vo nau­do­ja­mos ne su šios są­jun­gos su­si­ju­siai veik­lai vyk­dy­ti. Anot pro­ku­ro­rų, ta ap­lin­ky­bė, jog V. Ra­kic­kas ne vi­sais at­ve­jais pai­sė LŪS Tel­šių sky­riaus Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl są­jun­gos veik­los ir el­gė­si sa­vo nuo­žiū­ra, sa­vai­me dar ne­reiš­kia, kad to­kia veik­la tu­rė­tų bū­ti lai­ko­ma nu­si­kals­ta­ma.
Nors FNTT spe­cia­lis­to iš­va­do­je dėl LŪS Tel­šių sky­riaus ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los ty­ri­mo ir bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad da­liai LŪS Tel­šių sky­riaus pa­tir­tų iš­lai­dų ne­bu­vo pa­teik­ta jas pa­grin­džian­čių do­ku­men­tų, ta­čiau šiuos duo­me­nis pro­ku­ro­rai ga­vo at­lik­da­mi prieš­prie­ši­nius pa­tik­ri­ni­mus, t. y. ap­klau­siant liu­dy­to­jus, iš vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų bei ki­tur gau­nant in­for­ma­ci­ją.
Ka­dan­gi ty­ri­mo me­tu ne­nus­ta­ty­ta, jog bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nu­trauk­tas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Gėda parašė:

    Žmogų apšmeižti didelių mokslų nereikia… Kas nedirba tas ir neklysta, pirmiausiai patys būkim be nuodėmių.

  2. Barsas parašė:

    Viso už 2013 m. V. Rakickas į savo ir Romanos Baltutytės (Rakickės) asmenines sąskaitas pervedė 11765 Lt (vienuolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt penki litai) bei paėmė grynais 11500 Lt (vienuolika tūkstančių penki šimtai litų), kas sudaro bendrą 23265 Lt (dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki litai) sumą arba 6738 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai). Rakickai, kaip tai paaiškinsi?

  3. Cia priejo kindziulis ir tare parašė:

    Barsas neprokuroras juk yra jam nereik aiskinti

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt