Nau­jie­na: pre­ky­bos tink­las MON su­jun­gė ži­no­mas par­duo­tu­ves

Parašė:  2018-09-21

Bė­gant lai­kui, la­biau­siai ima­me ver­tin­ti tai, kas yra pa­pras­ta, su­pran­ta­ma, ar­čiau­siai mū­sų. Su­vo­kia­me, jog ne­ver­ta vai­ky­tis įmant­rių ir su­dė­tin­gų pa­va­di­ni­mų, kad esa­me tie, kas esa­me, ir tuo ga­li­me di­džiuo­tis. Esa­me darbš­tūs, tvir­ti ir už­si­spy­rę že­mai­čiai. Mū­sų kal­ba gra­ži, spal­vin­ga, kaip ir pa­ti Že­mai­ti­ja.
MON. Taip, tai pa­pras­tas že­mai­tiš­kas žo­dis, ku­rį iš­ta­ria­me kal­bė­da­mi apie sa­ve, sa­vo ar­ti­muo­sius, sa­vo po­rei­kius. Nuo šiol šis trum­pas žo­de­lis įgaus dar vie­ną pra­smę: MON – nau­jas var­das vers­lo pa­dan­gė­je – tai pre­ky­bos cent­rų pa­va­di­ni­mas, su­jun­gęs vi­siems pui­kiai pa­žįs­ta­mas par­duo­tu­ves „Mas­tis“, „Pas Sta­nis­lo­vą“, „Jur­kė­nė“.
„No­rė­jo­me par­duo­tu­ves su­jung­ti į vie­ną bend­rą pre­ky­bos tink­lą, ku­ris tu­rė­tų pa­pras­tą, mums, že­mai­čiams, su­pran­ta­mą pa­va­di­ni­mą. Jau­čia­me, jog tai ir di­des­nė at­sa­ko­my­bė, ir įsi­pa­rei­go­ji­mas, bet mums la­bai svar­bus ry­šys su pir­kė­ju. Sma­gu gir­dė­ti, kai žmo­nės, ei­da­mi į mū­sų par­duo­tu­ves, sa­ko „če mon krau­tu­vi“. Taip ir ki­lo min­tis vi­sas su­jung­ti į vie­ną MON tink­lą. O ir kon­ku­ren­ci­ja ver­čia ženg­ti pir­myn, rei­kia pa­suk­ti gal­vą, kad iš­lik­tum ša­lia di­džių­jų cent­rų“, – kal­ba Sta­nis­lo­vas Jur­kus ir sku­ba ak­cen­tuo­ti, kad de­šim­ties pre­ky­bos cent­rų tink­las Tel­šiuo­se, Plun­gė­je, Klai­pė­do­je, Ši­lu­tė­je, Tau­ra­gė­je yra ne jo vie­no nuo­pel­nas. La­bai svar­bus vi­sos šei­mos – žmo­nos Ely­tės, duk­ros ir sū­naus – in­dė­lis.
„Mums la­bai pa­si­se­kė, kad tu­ri­me la­bai darbš­čių, ini­cia­ty­vių dar­buo­to­jų ko­man­dą. Yra to­kių, ku­rie pa­ti­kė­jo mū­sų idė­ja ir kar­tu dir­ba iki šiol. Atei­na jau­no­ji kar­ta – įne­ša nau­jų vė­jų. Taip ir ju­da­me pir­myn“, – at­si­da­vu­siais dar­buo­to­jais džiau­gia­si MON pre­ky­bos cent­rų va­do­vai.
MON – nau­jas var­das, pa­si­kei­tęs, mo­der­nes­nis pre­kių iš­dės­ty­mas, bet es­mė ta pa­ti: MON pre­ky­bos cent­ruo­se ra­si­te tai, ko rei­kia kas­die­nai, ir ne­bran­giai: nuo dra­bu­žių ir na­mų apy­vo­kos daik­tų iki vie­to­je ga­mi­na­mų švie­žių mais­to pro­duk­tų ar sta­ty­bi­nių me­džia­gų.
„Pre­ky­bos tink­las MON vi­siems pir­kė­jams du­ris at­ve­ria kaip sa­viems. Kaip ir iki šiol, mū­sų pre­ky­bos cent­ruo­se ra­si­te pi­gių pre­kių, skelb­si­me ak­ci­jas, džiu­gin­si­me nuo­lai­do­mis. Mes la­bai ger­bia­me sa­vo pir­kė­jus, at­si­žvel­gia­me į jų po­rei­kius ir esa­me jiems dė­kin­gi už tai, kad jie ren­ka­si mus“, – tvir­ti­na tel­šiš­kis ir pri­du­ria, jog jam la­bai svar­bu, kad jis yra že­mai­tis ir kad jo vers­las 1992 me­tais pra­si­dė­jo ne kur nors ki­tur, bet Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je, Plun­gės gat­vė­je, ne­di­du­kė­je par­duo­tu­vė­je.
Už­su­ki­te į pre­ky­bos cent­rą MON – įsi­ti­kin­ki­te, kad jis dir­ba kaip sa­viems: čia yra vis­ko, ko rei­kia „mon“. Te­gul MON tik­rai tam­pa ma­no pre­ky­bos cent­ru!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. m parašė:

    nu je, mon.Tik apie save ir galvoja.

  2. Ričardas parašė:

    Tikrai gražiau būtu JUMS. Tas MON tikrai verčia galvoti, kad Jurkams jau ne kas?

  3. DVH2 parašė:

    Labai prasta bulviu kokybe MON parduktuveje, ar tik ne laikas ieskoti kito bulviu tiekejo? Bulves su kazkokia liga. Nusiperki ir puse ismeti.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt