My­ko­lo jo­mar­kas Luo­kė­je

Parašė:  2018-10-05

Rug­sė­jo 30 d. Tel­šių ra­jo­ne, Luo­kė­je, vy­ko di­dy­sis tra­di­ci­nis My­ko­lo jo­mar­kas. Mies­te­lio skve­re­ly­je ati­da­ry­ta nau­ja tur­ga­vie­tė, ku­rio­je šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­nin­kų bū­rys.
Vie­ti­niai tur­gūs – nuo se­nų lai­kų
Pa­sak is­to­ri­ko A. Miš­ki­nio, XV a. ant­ro­jo­je pu­sė­je Luo­kė­je rin­ko­si tur­gūs. Luo­kė bu­vo ga­na reikš­min­gas cent­ri­nės Že­mai­ti­jos pre­ky­bos cent­ras. XVI a. pa­bai­go­je apie Luo­kės tur­gus, vie­ti­nių jo­mar­kais va­di­na­mus, čia vyks­tan­čius pre­ky­me­čius gar­sas jau bu­vo pla­čiai paė­jęs. Dau­ge­lį šimt­me­čių Luo­kė­je ke­tu­ris kar­tus per me­tus vyk­da­vo jo­mar­kai, į ku­riuos su­va­žiuo­da­vo gy­ven­to­jai iš to­li­miau­sių apy­lin­kių (is­to­ri­jo­je už­ra­šy­ta, kad 1649 m. Luo­kės tur­gu­je bu­vo api­plėš­tas au­dek­lais pre­kia­vęs Kė­dai­nių pirk­lys Do­vy­das Li­vins­to­nas).
V. Ju­zu­mas kny­go­je „Že­mai­čių vys­ku­pi­jos ap­ra­šy­mas“ ra­šo, kad, pa­gal Ka­ra­liaus Au­gus­to pri­vi­le­gi­ją dėl pre­ky­me­čių įve­di­mo, Luo­kė­je mu­gės ren­gia­mos ke­tu­ris kar­tus per me­tus, bū­tent: šv. Jur­gio die­nos iš­va­ka­rė­se (ba­lan­džio 23 d.), Vieš­pa­ties Dan­gaus žen­gi­mo šven­tės iš­va­ka­rė­se (še­šios sa­vai­tės po Ve­ly­kų), Die­vo Kū­no die­nos iš­va­ka­rė­se (aš­tuo­nios sa­vai­tės po Ve­ky­kų), šv. My­ko­lo die­ną (rug­sė­jo 29 d.).
At­gai­vi­no jo­mar­kus
Gar­sūs Luo­kės jo­mar­kai tę­sė­si iki XX a. pa­bai­gos, tik prieš po­rą de­šimt­me­čių už­ge­sę. To­dėl čio­nykš­čių bend­ruo­me­nių tiks­las – at­gai­vin­ti nu­mi­ru­sią tra­di­ci­ją, kaip Luo­kės kraš­to tur­tą, liu­di­jan­tį tur­tin­gą mū­sų praei­ties kil­mę, ir iš­sau­go­ti pa­pro­ti­nę kul­tū­rą, puo­se­lė­jant mū­sų kraš­to sa­vi­tu­mus, se­no­vės ama­tus, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pa­li­ki­mą, po­pu­lia­ri­nant liau­diš­kas mu­zi­ka­vi­mo tra­adi­ci­jas.
Vi­sa tai luo­kiš­kiai įpras­mi­no or­ga­ni­zuo­da­mi mies­te­lio šven­tę – Mīkuo­lio­ka juo­mar­ka, į ku­rį že­mai­tu­kų žir­gais kin­ky­to­mis ka­rie­to­mis (va­de­lio­to­jas kra­žiš­kis Pet­ras Vai­naus­kis) at­vy­ko gar­būs sve­čiai: Sei­mo na­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, mu­zi­ko­lo­gas, pro­fe­so­rius, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas, Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nio or­kest­ro di­rek­to­rius ir di­ri­gen­tas Do­na­tas Kat­kus, kny­gos „Me­no arit­me­ti­ka“ su­da­ry­to­jas, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to de­par­ta­men­to Kul­tū­ros ir me­no sky­riaus va­do­vas, už­kie­tė­jęs že­mai­tis Ed­mun­das Žal­pys, „Fi­zi­kų die­nų“ ve­te­ra­nas, Lie­tu­vos sau­lės ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Šv. Kris­to­fo­ro sta­tu­lė­lės lau­rea­tas Vi­tas Ma­čiu­lis.
Šven­tė tra­di­ciš­kai pra­si­dė­jo šv. My­ko­lo at­lai­dais baž­ny­čio­je, kur kle­bo­nas Vir­gi­ni­jus Pa­lio­nis kvie­tė ti­kin­čiuo­sius at­vi­ra šir­di­mi priim­ti Evan­ge­li­ją ir mel­dė vi­siems Ar­kan­ge­lo My­ko­lo glo­bos. Po mal­dos ku­ni­gas pa­lai­mi­no jo­mar­kė­ly­je įsi­kū­ru­sių ūki­nin­kų der­lių.
Šven­tė tę­sė­si mies­te­lio skve­re­ly­je. Čia Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas, jo­mar­ko sve­čiai ir šei­mi­nin­kas se­niū­nas Čes­lo­vas Ubar­tas pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius, lin­kė­ada­mi sem­tis tie­sos ir tvir­ty­bės iš praei­ties, iš­sau­go­ti sa­vo kraš­to iš­skir­ti­nu­mą ir to­liau gy­ven­ti Žmo­gaus ir Tau­tos ver­tą gy­ve­ni­mą. Pas­vei­kin­ti šven­tės gar­bin­giau­sie­ji var­du­vi­nin­kai – My­ko­lai.
Me­ras kar­tu su se­niū­nu Luo­kės se­niū­ni­jos kai­mo ka­pe­los va­do­vui Al­gir­dui Stan­kui įtei­kė me­da­lį už da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos šimt­me­čio dai­nų šven­tė­je „Var­dan tos…“ ir lin­kė­jo per mu­zi­ką kū­ry­biš­kai iš­gar­sin­ti Luo­kę, kaip ji bu­vo gar­si jo­mar­kais.
Ge­rą nuo­tai­ką šven­tės da­ly­viams do­va­no­jo Šiau­lių mies­to pu­čia­mų­jų or­kest­ro ko­lek­ty­vas (va­do­vas And­rie­jus Ma­sai­tis), ku­riam meist­riš­kai di­ri­ga­vo sve­čias Do­na­tas Kat­kus, Ši­la­lės ra­jo­no Trak­sė­džio lais­va­lai­kio sa­lės ka­pe­la „Pad­ka­va“ (va­do­vas Al­vy­das Juod­vir­šis) ir De­gai­čių se­niū­ni­jos kai­mo ka­pe­la „Grį­žo­lė“ (va­do­vas Bro­nius Gai­žaus­kas).
Gy­vos tra­di­ci­jos
Jo­mar­ke net iš­ran­kiau­sias pir­kė­jas ra­do tai, ko ieš­ko­jęs: kai­mo šei­mi­nin­kių na­mi­nės duo­nos, na­mi­nio kas­ti­nio ir spir­gu­čio, sū­rių, me­daus, svies­to, sal­du­my­nų, vais­me­džių, li­no, ke­ra­mi­kos ir me­džio dir­bi­nių, de­ko­ra­ty­vi­nių in­ki­lų ir le­syk­lė­lių, pin­tų krep­šių ir t. t. Links­mos ra­ga­nos siū­lė ne­pap­ras­tų ar­ba­tų ir ste­buk­lin­gų žo­ly­nų. Luo­kės bend­ruo­me­nė ke­pė ra­ga­nų pa­plo­tė­lius ir vi­rė ne­pa­kar­to­ja­mą kiun­kę. Luo­kės gim­na­zi­jos ke­ra­mi­kos bū­re­lio en­tu­zias­tai (va­do­vė mo­ky­to­ja Da­lia Sol­ta­nie­nė) vi­sus kvie­tė pa­si­mo­ky­ti ke­ra­mi­kos lip­dy­mo pa­slap­čių. Kai­my­nai kau­na­ta­viš­kiai siū­lė obuo­lių sū­rį ir mė­tų ar­ba­tos, gar­du­my­nų.
Džiu­gu, kad Luo­kė­je tra­di­ci­jos gy­vos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ar užtenka pramogų Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt