Moks­li­nin­kai at­ra­do ge­riau­siai bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mo Q10 for­mu­lę

Parašė:  2018-09-18

Mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kas­dien var­to­ja ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus net ne­ži­no­da­mi, ar or­ga­niz­mas su­ge­ba juos įsi­sa­vin­ti. Ne­se­niai žur­na­le „Nut­ri­tion“ pri­sta­ty­tas ty­ri­mas, ku­rio me­tu nu­sta­ty­tas itin ge­rai bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mas pre­pa­ra­tas.
Vi­ta­mi­ną pri­me­nan­tis jun­gi­nys ko­fer­men­tas Q10, ku­rio yra vi­sų žmo­nių ląs­te­lė­se, ta­po vie­nu pla­čiau­siai var­to­ja­mų pa­pil­dų; jį ypač mėgs­ta var­to­ti pa­gy­ve­nę žmo­nės, no­rin­tys kom­pen­suo­ti dėl am­žiaus at­si­ra­du­sį šios me­džia­gos trū­ku­mą ląs­te­lė­se. Re­mian­tis ne­se­niai moks­lo žur­na­le „Nut­ri­tion“ pa­skelb­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, prieš per­kant ko­kį nors pa­pil­dą itin svar­bu ati­džiai per­skai­ty­ti jo eti­ke­tę. Paaiš­kė­jo, kad iš sep­ty­nių moks­li­nin­kų iš­tir­tų va­rian­tų tik vie­ną konk­re­tų pro­duk­tą virš­ki­ni­mo sis­te­ma įsi­sa­vi­na iš­ties ge­rai.
Du­kart ge­riau įsi­sa­vi­na­mas
Šį sėk­min­gą va­rian­tą ga­mi­na Da­ni­jos me­di­ci­nos bend­ro­vė „Phar­ma Nord“; pa­pil­do su­dė­ty­je yra so­jų alie­ju­je iš­tir­pin­to far­ma­ci­nės kla­sės ko­fer­men­to Q10. Jis pa­si­ro­dė maž­daug du­kart ge­riau įsi­sa­vi­na­mas ne­gu ant­ras ge­riau­sias iš tir­tų pro­duk­tų ir ma­žiau­siai tris­kart ge­riau įsi­sa­vi­na­mas ne­gu ki­ti pen­ki tir­tie­ji pre­pa­ra­tai. Ty­ri­mą at­li­ko ge­riau­si Q10 ty­rė­jai iš Se­vi­li­jos (Is­pa­ni­ja) Pab­lo de Ola­vi­de uni­ver­si­te­to.
Tin­ka­mas moks­li­niams ty­ri­mams
Jau ne­be pir­mą kar­tą „Phar­ma Nord“ Q10 for­mu­lė bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo ty­ri­mų me­tu pa­si­ro­do esan­ti ge­riau­sia. Ji lai­ko­ma ge­riau­siai do­ku­men­tais pa­tvir­tin­ta bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo ir sau­gu­mo Q10 for­mu­le. Bū­tent dėl to šis pro­duk­tas bu­vo pa­si­rink­tas dviem di­džiau­siems ir no­va­to­riš­kiau­siems ko­fer­men­to Q10 ty­ri­mams – „Q-Sym­bio“(„Jour­nal of the Ame­ri­can Col­le­ge of Car­dio­lo­gy“, Heart Fai­lu­re, 2014) ir „Ki­Sel-10“ („In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Car­dio­lo­gy“, 2013) at­lik­ti.
Q10 rei­ka­lin­ga spe­cia­li prie­žiū­ra
Iš pri­gim­ties ko­fer­men­tas Q10 yra sun­kiai žmo­gaus or­ga­niz­mo įsi­sa­vi­na­ma me­džia­ga. Q10 mo­le­ku­lės lin­ku­sios kaup­tis ir su­da­ry­ti di­de­lius ne­tir­pius kris­ta­lus, ku­rie ne­pra­sisk­ver­bia per žar­ny­no memb­ra­ną. Vis dėl­to „Phar­ma Nord“pa­vy­ko su­kur­ti spe­cia­lią for­mu­lę pri­dė­jus Q10 į dvie­jų rū­šių skir­tin­go tir­pu­mo so­jų alie­jų ir pa­kai­ti­nus mi­ši­nius ypa­tin­go kai­ti­ni­mo pro­ce­so me­tu. Taip bu­vo pa­keis­tas Q10 kris­ta­lų pa­vir­šius, kad jie vi­siš­kai iš­tirp­tų virš­ki­na­ma­ja­me trak­te, o Q10 mo­le­ku­lės ga­lė­tų pra­si­skverb­ti per žar­nų sie­ne­les ir pa­tek­tų į krau­ją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt