Me­tus mo­čiu­tės glo­bo­tas ber­niu­kas ne­no­ri pas ma­mą, bet tai val­di­nin­kams nė mo­tais

Parašė:  2018-08-14

De­vy­ne­rių me­tų ber­niu­kas ta­po suau­gu­sių­jų žai­di­mo au­ka. Be­veik me­tus se­ne­lių šei­mo­je pra­gy­ve­nęs vai­kas val­di­nin­kų spren­di­mu grą­ži­na­mas esą pa­si­tai­siu­siai mo­ti­nai. Bet vai­kas pa­reiš­kė su ja ne­gy­ven­siąs, tuoj pat pa­bėg­siąs at­gal pas mo­čiu­tę.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Pa­nai­ki­no lai­ki­ną­ją glo­bą anū­kui
Tel­šiuo­se gy­ve­nan­ti 57-erių Da­lia ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su min­ti­mi, kad my­li­mas anū­kas, ku­riuo kas­dien rū­pi­no­si ko­ne me­tus, tu­rės pa­lik­ti jos na­mus.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Vil­mos Šly­žie­nės lie­pos 30 d. pa­si­ra­šy­ta­me raš­te pra­ne­ša­ma, kad Da­liai siun­čia­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus lie­pos 27 d. įsa­ky­mas „Dėl lai­ki­no­sios glo­bos ber­niu­kui pa­nai­ki­ni­mo“.
Mo­čiu­tė „Tel­šių ŽI­NIOMS“ pa­ro­dė pa­štu gau­tą įsa­ky­mą, ku­riuo pa­nai­kin­ta lai­ki­no­ji glo­ba anū­kui. Vai­kas grą­ži­na­mas tė­vams.
Be­je, 38 me­tų mo­te­ris su me­tais jau­nes­niu vai­ko tė­vu ne­gy­ve­na kar­tu, tad teis­mo spren­di­mu ber­niu­ko gy­ve­na­mo­ji vie­ta nu­sta­ty­ta su ma­ma, gy­ve­nan­čia Plun­gė­je.
Mi­nė­tu įsa­ky­mu mo­čiu­tė Da­lia, gy­ve­nan­ti Tel­šiuo­se, at­lei­džia­ma nuo glo­bė­jos pa­rei­gų.
Ofi­cia­lia anū­ko glo­bė­ja mo­te­ris bu­vo pri­pa­žin­ta 2017 m. rug­sė­jo 21 d. Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, ku­ris da­bar pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios.
Spe­cia­lis­tai nu­spren­dė: ma­ma pa­da­rė pa­žan­gą
Apie tai, kad at­sa­kin­gas pa­rei­gas ei­nan­tys dė­dės ir te­tos ber­niu­ką nu­spren­dė grą­žin­ti ma­mai, mo­čiu­tė jam pra­ne­šė te­le­fo­nu. Da­lia pa­sa­ko­jo, kad vai­kas iš kar­to pa­sa­kė, kad pas ma­mą ne­gy­vens, o jei ten bus jė­ga nu­vež­tas, vis tiek pa­bėgs.
„Tel­šių ŽI­NIOMS“ mo­te­ris tvir­ti­no, kad jos bu­vu­si mar­ti, anū­ko mo­ti­na, ne­su­ge­ba rū­pin­tis at­ža­lo­mis.
Tie­sa, mo­ti­na esą ber­niu­kui skam­bi­na, tiks­liau – skamb­te­li ir spe­cia­liai lau­kia, kad sū­nus jai per­skam­bin­tų už sa­vo są­skai­tą.
Pa­sak mo­čiu­tės, su­si­ti­ki­mų me­tu ma­mos di­džiau­sia do­va­na, bet ir ta ne vi­sa­da, bū­da­vu­si ban­de­lė. Šei­ma ypač sun­kiai ver­tė­si, nes ma­ma ne­dir­bo, be to, kil­no­jo stik­le­lį. Dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, ga­li­ma sa­ky­ti, mo­te­ris pra­ra­do sū­nų, o da­bar sie­kia jį at­gau­ti.
Mo­čiu­tė tei­gė, kad te­le­fo­nu jai so­cia­li­nė dar­buo­to­ja pa­ti­ki­no, jog vai­kų ma­ma vi­sus me­tus bu­vo aky­lai ste­bi­ma ir pa­sta­ruo­sius du mė­ne­sius pa­da­riu­si di­de­lę pa­žan­gą, pa­kei­tu­si gy­ve­ni­mo bū­dą, ne­be­var­to­jan­ti al­ko­ho­lio.
Skir­tu­mai tarp ma­mos ir mo­čiu­tės gy­ve­ni­mo są­ly­gų
„Ber­niu­kas su ma­žes­ne se­su­te ma­mos na­muo­se nuo­lat gy­ve­no skur­de, ne­hi­gie­niš­ko­mis są­ly­go­mis (nė­ra tua­le­to, vo­nios) ir ma­tė tai, kas ne­de­rė­jo ma­ty­ti pa­gal jo am­žių“, – ti­ki­no mo­čiu­tė.
Da­lios tei­gi­mu, mar­ti ne­di­de­lia­me vie­no kam­ba­rio bu­te be pa­to­gu­mų gy­ve­no su dviem ma­ža­me­čiais vai­kais, su­gy­ven­ti­niu, suau­gu­siu bro­liu ir mo­ti­na. Kam­ba­rė­ly­je vie­na prie ki­tos su­kiš­tos lo­vos.
Be to, pra­di­nių kla­sių moks­lei­vis ne­tu­rė­jo są­ly­gų ruoš­ti pa­mo­kas. Ką jau kal­bė­ti apie kom­piu­te­rį ir ki­tus bū­ti­nus da­ly­kus.
Ap­si­gy­ve­nęs pas mo­čiu­tę dvie­jų kam­ba­rių bu­te su pa­to­gu­mais Tel­šiuo­se, ber­niu­kas džiau­gė­si ele­men­ta­riais da­ly­kais: bu­te esan­čiu tua­le­tu, van­dens pri­pil­ta vo­nia… O ką jau be­kal­bė­ti, kad se­ne­liai vai­ką ap­gy­ven­di­no erd­via­me kam­ba­ry­je, kur pa­sta­tė ra­šo­mą­jį sta­lą, nu­pir­ko jam kom­piu­te­rį, te­le­fo­ną, te­le­vi­zo­rių, žais­lų…
Kad gau­tų lai­ki­ną­ją glo­bą, se­ne­liams te­ko pa­si­steng­ti, ir jie­du, ne­gai­lė­da­mi pi­ni­gų, pir­ko vis­ką, ko tik anū­kė­liui rei­kė­jo. Į na­mus vaikš­čio­jo tik­rin­to­jai, žiū­rė­jo, už­si­ra­ši­nė­jo, ką vai­kas tu­ri. To­dėl Da­liai keis­ta ir skau­du, ko­dėl tie val­diš­ki tik­rin­to­jai ne­rei­ka­lau­ja, kad ma­ma su­teik­tų to­kias są­ly­gas, ko­kias ber­niu­kas tu­ri mo­čiu­tės na­muo­se.
Anū­ką iš­siun­tė gy­dy­tis į sa­na­to­ri­ją
Mo­čiu­tė pa­tvir­ti­no, kad mer­gai­tė ir ber­niu­kas yra jos bio­lo­gi­niai anū­kai. Ko­dėl tuo­met tik anū­kas pa­ti­kė­tas jos glo­bai?
Da­lia at­sa­kė, kad mer­gai­tė la­bai pri­si­ri­šu­si prie ma­mos ir ne­no­rė­jo gy­ven­ti at­ski­rai. O ber­niu­kas at­virkš­čiai – esą gy­ven­da­mas pas mo­čiu­tę Tel­šiuo­se, va­žiuo­da­mas pas ma­mą į Plun­gę, sa­ky­da­vo, kad la­biau­siai no­ri su­si­tik­ti su bu­vu­siais kie­mo drau­gais.
Šiuo me­tu mo­čiu­tės rū­pes­čiu vai­kas gy­do­si sa­na­to­ri­jo­je prie jū­ros. Se­ne­lių tei­gi­mu, svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čiu vai­ku ma­ma tin­ka­mai ne­si­rū­pi­no, ber­niu­kas į Tel­šius at­vy­ko su­ge­du­siais dan­ti­mis ir vargs­tan­tis nuo ai­bės įvai­rių su­si­rgi­mų.
Jei nie­kas ne­pa­si­keis, grį­žęs iš sa­na­to­ri­jos, vai­kas tu­rė­tų ke­liau­ti pas ma­mą. Kaip tai įvyks, mo­čiu­tė neį­si­vaiz­duo­ja. Aša­ras brauk­da­ma, mo­te­ris tvir­ti­no pa­ti anū­ko mar­čiai ne­ve­šian­ti, o vai­kas esą ne­no­ri nuo­lat gy­ven­ti su ma­ma.
Ber­niu­kas ži­no­jo, kad ba­ba pa­si­rū­pins
Tel­šiuo­se gy­ve­nan­ti ber­niu­ko krikš­to ma­ma Ra­sa pa­sa­ko­jo, kad mo­čiu­tė vi­sa­da rū­pi­no­si anū­kais. Mo­kyk­lą pra­dė­jęs lan­ky­ti ber­niu­kas bu­vo ra­mus bent dėl to, kad jei va­žiuos į eks­kur­si­ją, ba­ba duos pi­ni­gų, o Ka­ziu­ko mu­gei ji iš­keps vaf­lių.
Ra­sos tei­gi­mu, ko ge­ro, tė­vas vai­kams dau­giau dė­me­sio ro­do ne­gu mo­ti­na. Tė­vas vai­ką už­ra­šė į pir­mą kla­sę. Šią va­sa­rą at­vy­ko į Tel­šius su duk­ry­te ap­lan­ky­ti sū­naus, abu vai­kus nu­si­ve­dė į ka­ru­se­les.
Krikš­to mo­ti­nos nuo­mo­ne, pas ba­bą ap­si­gy­ve­nęs ber­niu­kas at­si­ga­vo.
„Rū­ky­tos mė­sos ar deš­ros sko­nio ne­ži­no­jo, o da­bar ren­ka­si, ką val­gy­ti. Kai ir ne­bu­vo pa­skir­ta glo­ba, ba­ba su bo­čiu­mi vis tiek la­bai rū­pi­no­si. Gi­mus nu­pir­ko ve­ži­mė­lį, praau­gus – dvi­ra­tį… Vis­ko neį­ma­no­ma iš­var­dy­ti“, – sa­kė Ra­sa.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Telšių gyventoja parašė:

    Gerbiami socialiniai darbuotojai, neskubėkite daryti išvadų, kad mama pakeite gyvenimo būdą… Tai labai laikina. Kai praeis ne metai, o keletas metų, tada galima teigti gal ir susitvarkė. Ko nebūna. Aplinkui pavyzdžių labai daug. Matosi, kad seneliai labai rūpestingi. Tegu vaikutis auga pas senelius, o tuo labiau, kad ir pats vaikutis nenori grįžti pas mamą. Neskubėkit daryti išvadų…

  2. Plungiškė parašė:

    O anūkei meilės ir rūpesčio nereikia? Nesuprantu tokių senelių kurie skirsto anūkus. Gal mažosios nepavyko nuteikti prieš mamą. Galima rūpintis anūkais ir pas mamą gyvenančiais jei yra svarbūs jie o ne pinigai už globą.

  3. Vilija parašė:

    Suprantu, kad daugeliu atveju geriausia, kai vaikas auga su tėvais, bet būna išimčių. Šiuo atveju, siūlyčiau išgirst vaiko nuomonę-9 metai nėra jau mažai, kad suvoktų, kas kaip. Svarbiausia, nepadaryti lemiamos klaidos, kad paskui nereikėtų gailėtis…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt