Lie­tu­vos trem­ti­nių, po­li­ti­nių ka­li­nių ir lais­vės ko­vų da­ly­vių są­skry­dy­je

Parašė:  2018-08-10

Šeš­ta­die­nį kar­tu su Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių Tel­šių sky­riaus at­sto­vais, ku­riems va­do­vau­ja R. Chmie­liaus­kie­nė, ir Tel­šių trem­ti­nių cho­ru ir jo va­do­ve M. Ulkš­ti­nai­te va­žia­vo­me į Ario­ga­los Du­by­sos slė­ny­je vy­ku­sį Lie­tu­vos trem­ti­nių, po­li­ti­nių ka­li­nių ir lais­vės ko­vų da­ly­vių są­skry­dį „Su Lie­tu­va šir­dy“.
Džiau­gia­mės, kad bu­vo­me įtrauk­ti į ren­gi­nio pro­gra­mą ir dis­ku­si­jų pa­la­pi­nė­je tu­rė­jo­me pro­gą pri­sta­ty­ti Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos – Alos Min­gė­lie­nės auk­lė­ti­nių su­kur­tą fil­mą „(NE)vai­kiš­ki žai­di­mai“ apie po­ka­riu, 1947–1949 m., gim­na­zi­jo­je vei­ku­sią po­grin­di­nę or­ga­ni­za­ci­ją, ku­rią su­da­rė gim­na­zis­tai Z. Jaš­ka, E. Be­ni­kas, A. Čes­naus­kas, A. Chmie­liaus­kas, V. Nor­kus, V. Mar­ti­na­vi­čius, Tel­šių mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jos auk­lė­ti­niai A. Bū­ta, J. Ku­čins­kas, A. Ka­ba­lins­kas. Na­riai slap­ta spaus­di­no ir per Va­sa­rio 16-ąją pla­ti­no at­si­šau­ki­mus, ra­gi­no ra­jo­no gy­ven­to­jus ne­pri­si­dė­ti prie so­vie­tų val­džios, ne­bend­ra­dar­biau­ti. Vai­ki­nai pa­gal RTFSR (t. y. Ru­si­jos) Bau­džia­mo­jo ko­dek­so du straips­nius 58-1A (Tė­vy­nės iš­da­vi­mas) ir 58-11 (gru­pi­nė an­ti­so­vie­ti­nė veik­la) bu­vo nu­teis­ti 10 me­tų ka­tor­gos dar­bų Ka­zachs­ta­no ir Vor­ku­tos la­ge­riuo­se…
Ren­gi­nys pa­li­ko di­džiu­lį įspū­dį, nes vie­no­je vie­to­je pa­ma­ty­ti tiek pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių se­no­lių, jų vai­kų ir anū­kų dar ne­te­ko… Šven­tė pra­si­dė­jo ei­se­na, šv. Mi­šio­mis, po jų vi­si pa­skli­do po aikš­tę, ga­lė­da­mi pa­si­rink­ti šir­džiai mie­lą vei­ką, ren­gi­nį ar re­gi­nį. Ka­dan­gi lan­kė­mės pir­mą kar­tą, do­mi­no vis­kas: pa­bu­vo­jo­me ra­jo­nų de­le­ga­ci­jų su­si­ti­ki­mų erd­vė­je, pa­si­klau­sė­me jung­ti­nio trem­ti­nių cho­ro kon­cer­to, lan­kė­mės par­ti­za­nų gy­ve­ni­mo re­konst­ruk­ci­jos sto­vyk­lo­je, klau­sė­mės pa­sa­ko­ji­mų, ap­žiū­rė­jo­me miš­ko bro­lių gink­luo­tę, as­me­ni­nius daik­tus, pla­tin­tą spau­dą, ap­lan­kė­me pa­la­pi­nę su šių lai­kų ka­ri­ne amu­ni­ci­ja su­pa­žin­di­nu­siais ka­riais, ap­žiū­rė­jo­me lau­ko pa­ro­dą apie vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų veik­lą.
Pa­la­pi­nė­je „Mi­si­ja Si­bi­ras“ mus ma­lo­niai nu­ste­bi­no už­de­gan­tis jau­nų žmo­nių pa­sa­ko­ji­mas apie šių me­tų mi­si­ją į Ka­zachs­ta­no pla­ty­bė­se bu­vu­sius la­ge­rius, ku­riuo­se ka­lė­jo ir gim­na­zis­tai Al­gi­man­tas Ch., Eva­ris­tas, Po­vi­las, Jur­gis, Al­gir­das ir Al­gi­man­tas B. Bend­ra­vo­me su bu­vu­sia gim­na­zis­te Gied­re Lin­gy­te. Mer­gi­na da­vė tvir­tą pa­ža­dą, kad šiais moks­lo me­tais ap­lan­kys mū­sų gim­na­zi­ją ir pa­pa­sa­kos sa­vo įspū­džius ir iš­gy­ve­ni­mus, pa­tir­tus mi­si­jo­je. La­bai jos lauk­si­me.
Dis­ku­si­jų pa­la­pi­nė­je klau­sė­mės LK vir­ši­los E. Kuc­kai­lio kny­gos „Laiš­kai iš Var­viš­kės“ pri­sta­ty­mo, da­ly­va­vo­me LR Sei­mo na­rių A. Ažu­ba­lio, L. Kas­čiū­no ir Ž. Pa­vi­lio­nio dis­ku­si­jo­se „Ko­dėl Lie­tu­vai rei­kia is­to­ri­nės at­min­ties po­li­ti­kos“ , ap­žiū­rė­jo­me pa­ro­dą „Lais­vų­jų tes­ta­men­tai“.
Su­jau­di­no su­tik­to dar 1941 me­tais iš­trem­to 89 me­tus ei­nan­čio trem­ti­nio Vin­co Kar­ve­lio iš Nai­sių pa­sa­ko­ji­mas apie sa­vo pa­tir­tus iš­gy­ve­ni­mus ir liū­de­sį, kad šiais me­tais dar nė vie­no sa­vo li­ki­mo bro­lio ne­su­ti­kęs, nors ran­ko­je lai­ko­mos len­te­lės su už­ra­šu var­giai ne­pas­te­bė­tum. Nu­liū­di­no ir trem­ti­nės, pa­pra­šiu­sios nu­fo­tog­ra­fuo­ti prie sti­li­zuo­to kry­žiaus su trem­ties vie­ta, pri­si­pa­ži­ni­mas, kad jau tre­ti me­tai vis at­va­žiuo­jan­ti ir be­si­ti­kin­ti ką pa­žįs­ta­mo iš tos var­go vie­tos su­tik­ti. De­ja… Už­tat vi­sai ša­lia bū­ria­vo­si pul­ke­lis li­ki­mo bro­lių. Jų vei­duo­se švy­tė­jo šyp­se­nos, at­ro­dė, kad nei karš­tis, nei pra­bė­gę me­tai jiems ne­pa­val­dūs.
Bu­vo­me lai­min­gi, kad su­ti­ko­me ir Pie­tų Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų J. Vit­kaus-Ka­zi­mie­rai­čio ir A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ry­ši­nin­ką Juo­zą Ja­ka­vo­nį, gy­vą tų tra­giš­kų įvy­kių liu­di­nin­ką.
Pre­ky­bos mies­te­ly­je už­tru­ko­me prie pa­la­pi­nės, kur pre­kiau­ta pa­trio­ti­niais lei­di­niais, var­tė­me, pir­ko­me sau ir mo­ki­niams pa­ro­dy­ti, ra­ga­vo­me gi­ros, žir­nių, ka­rei­viš­kos ko­šių, klau­sė­mės žmo­nių la­bai šil­tai su­tik­to dai­ni­nin­ko V. Šiš­kaus­ko dai­nų, džiau­gė­mės be­si­su­kan­čio­mis da­ly­vių po­ro­mis aikš­tė­je. Nei me­tų naš­tos, nei skaus­mo, nei var­go lyg ne­bū­ta… Karš­tį žmo­nės ir­gi la­bai iš­ra­din­gai mal­ši­no: kas le­dus lai­žy­da­mi, kas me­džio paunks­mė­je įsi­tai­sę šne­ku­čia­vo­si, kas Du­by­so­je pliuš­ke­no­si. Jau­ni­mas net tink­li­nio var­žy­bo­se da­ly­va­vo, vai­kai sma­giai krykš­ta­vo ir ren­gi­niui su­tei­kė gy­vą liu­di­ji­mą, kad šie su­si­ti­ki­mai tu­ri pra­smę, bei ga­ran­ta­vo gra­žų tęs­ti­nu­mą.
Po pie­tų nu­spren­dę vyk­ti, nes ke­lias to­li­mas, vi­si su­sto­jo bend­rai nuo­trau­kai. Bet ar­gi jau­nat­viš­kas šir­dis nu­til­dy­si… Au­to­bu­se ne­ti­lo gra­žios lie­tu­viš­kos dai­nos ir kle­ge­sys.
Ačiū už pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams, ne­pails­tan­čioms ir kiek­vie­nam sa­vo rū­pes­tį, ge­rą nuo­tai­ką ir šir­dies ge­ru­mą do­va­no­ju­sioms ke­lio­nės me­tu Re­gi­nai Chmie­liaus­kie­nei ir Mil­dai Ulkš­ti­nai­tei.
Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Vi­li­ja VAI­ČIU­LIE­NĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt