Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio sta­lo te­ni­so tre­ne­rio Vy­tau­to Gied­rai­čio at­mi­ni­mo sta­lo te­ni­so tur­ny­ras

Parašė:  2018-11-02

Tel­šių spor­to are­no­je spa­lio 20–21 die­no­mis vy­ko jau tra­di­ci­nis Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio sta­lo te­ni­so tre­ne­rio, Tel­šių mies­to gar­bės pi­lie­čio Vy­tau­to Gied­rai­čio at­mi­ni­mo sep­tin­ta­sis sta­lo te­ni­so tur­ny­ras. Šis tur­ny­ras pa­si­žy­mi gau­siu da­ly­vių skai­čiu­mi ir aukš­tu su­si­rin­ku­sių žai­dė­jų meist­riš­ku­mo ly­giu.

Tur­ny­re, be di­de­lio bū­rio Tel­šių sta­lo te­ni­si­nin­kų, da­ly­va­vo Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Jo­na­vos, Jo­niš­kio, Ši­la­lės, Ši­lu­tės, Šiau­lių, Ute­nos, Šir­vin­tų, Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Plun­gės, Ma­žei­kių, Ak­me­nės, Aly­taus, Tau­ra­gės sta­lo te­ni­si­nin­kai. Iš vi­so tur­ny­re da­ly­va­vo 160 da­ly­vių. Tur­ny­rui tei­sė­ja­vo trys tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­jai: Ge­de­mi­nas Ga­ta­vec­kas iš Vil­niaus, Vin­cas Franc­kai­tis iš Kau­no ir Ro­mual­das Franc­kai­tis iš Jo­niš­kio, ir du na­cio­na­li­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­jai iš Kau­no: Ka­ro­lis Iva­naus­kas ir Ma­ri­jo­nas Kaz­laus­kas. Pag­rin­di­nis tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rius – Tel­šių sta­lo te­ni­so spor­to klu­bas „Vy­tas“.
Spa­lio 20 d. vy­ko suau­gu­sių­jų var­žy­bos. Ati­da­ry­mo me­tu svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir ge­rų spor­ti­nių re­zul­ta­tų lin­kė­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nau­jai pa­tvir­tin­tas vi­ce­me­ras Man­tas Ser­va. Da­ly­vių gau­sa pa­si­džiau­gė ir sėk­mės lin­kė­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Val­das Zy­kas. Apie vis di­des­nį sta­lo te­ni­so po­pu­lia­ru­mą ra­jo­ne kal­bė­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Vi­li­ja Ba­čio­nie­nė, Al­man­tas Lu­ka­vi­čius. Su­si­rin­ku­sių da­ly­vių aukš­tą meist­riš­ku­mą gy­rė ir at­si­mi­ni­mais apie Vy­tau­tą Gied­rai­tį da­li­jo­si Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so aso­cia­ci­jos tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Ro­mual­das Franc­kai­tis.
Spa­lio 21 d. su­reng­tos moks­lei­vių var­žy­bos. Mo­ki­nių en­tu­ziaz­mu ir no­ru žais­ti sta­lo te­ni­są džiau­gė­si Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. Jau­nuo­sius sta­lo te­ni­si­nin­kus svei­ki­no ir ge­rų re­zul­ta­tų lin­kė­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vy­gan­tas Ma­ce­vi­čius.
2002 m. gim. ber­niu­kų gru­pė­je da­ly­va­vo 24 da­ly­viai. Pa­gal rei­tin­gą ber­niu­kai bu­vo pa­skirs­ty­ti į po­gru­pius. Po at­kak­lių ir įdo­mių ko­vų fi­na­le su­si­ti­ko No­jus Gus­tys iš Tel­šių ir Dei­vi­das Bal­sys iš Jo­na­vos. Šį kar­tą lai­mė­jo jo­na­viš­kis. Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos Do­vy­das Pet­raus­kas iš Tel­šių re­zul­ta­tu 2:3 nu­si­lei­do Ne­dui Čar­ne­vi­čiui iš Jo­na­vos.
2006 m. gim. ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je var­žė­si 18 da­ly­vių. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Ka­ri­nai Iva­naus­kai­tei iš Aly­taus, ant­ro­ji – Ru­gi­lei Ul­py­tei iš Jo­niš­kio, tre­čio­ji – Smil­tei Mor­tū­nai­tei iš Pa­ne­vė­žio, ket­vir­to­ji – tel­šiš­kei Lie­pai Ben­do­rai­ty­tei. Ant­ro­jo fi­na­lo nu­ga­lė­to­ja ta­po Ie­va Bu­gu­šins­kai­tė iš Tel­šių.
2006 m. gim. ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je da­ly­va­vo 37 jau­nie­ji sta­lo te­ni­si­nin­kai. Nu­ga­lė­jo Ke­vi­nas Liut­kus iš Tel­šių, ant­ro­ji vie­ta skir­ta Au­gus­tui Grik­šai iš Šir­vin­tų, tre­čio­ji – Ar­nui Sa­pa­riui iš Tel­šių. Jo­nas Rau­ge­vi­čius iš Ši­lu­tės li­ko ket­vir­tas.
Suau­gu­sių­jų vy­rų „Open“ gru­pė­je ko­vo­jo 57 da­ly­viai. Fi­na­le su­si­ti­ko Lie­tu­vos šeš­to­ji ra­ke­tė Ma­tas Vil­kas iš Vil­niaus su Lie­tu­vos ke­tu­rio­lik­tą­ja ra­ke­te Be­nu Skir­man­tu iš Šiau­lių, 3:1 nu­ga­lė­jo M. Vil­kas. Vil­nie­tis Er­nes­tas Min­ce­vi­čius iš Vil­niaus re­zul­ta­tu 3:2 įvei­kė jo­niš­kie­tį Ro­mual­dą Franc­kai­tį ir pel­nė tre­čią­ją vie­tą. Ge­riau­siai iš tel­šiš­kių su­žai­dė Pau­lius Kei­nys – iš­ko­vo­jo 11 vie­tą.
Ve­te­ra­nų gru­pė­je da­ly­va­vo 20 žai­dė­jų. Nu­ga­lė­jo Al­vi­das Mi­ka­laus­kas iš Tel­šių, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Žyd­rū­nui Ky­žiui iš Ma­žei­kių, tre­čio­ji – Ri­man­tui Lu­biui iš Ma­žei­kių, ket­vir­to­ji – Jo­nui Rat­ke­vi­čiui iš Tau­ra­gės. Ant­ro­jo fi­na­lo nu­ga­lė­to­jas – šiau­lie­tis Ar­tū­ras Jan­kai­tis.
Mo­te­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Jus­tė Rim­ke­vi­čiū­tė iš Jo­niš­kio, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Gab­rie­lė Bra­zaus­kai­tė iš Lau­ku­vos, tre­čią­ją – klai­pė­die­tė Kris­ti­na Kaz­laus­kai­tė, ket­vir­tą­ją – Ug­nė Bod­ren­ko­vai­tė iš Klai­pė­dos.
Moks­lei­vių gru­pių nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti klu­bo „Vy­tas“ įsteig­to­mis at­mi­ni­mo tau­rė­mis, me­da­liais ir do­va­no­mis.
Suau­gu­sių­jų gru­pės nu­ga­lė­to­jams ir pri­zi­nin­kams įteik­tos Tel­šių sta­lo te­ni­so spor­to klu­bo „Vy­tas“ įsteig­tos tau­rės, pi­ni­gi­niai pri­zai bei tur­ny­ro rė­mė­jų do­va­nos.
Tel­šių spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro sta­lo te­ni­so tre­ne­ris Re­mi­gi­jus GUS­TYS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Liepos pabaigoje sukanka 100 dienų, kada pareigas pradėjo eiti tiesiogiai išrinktas Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Kaip vertinate naujojo rajono vadovo veiklą?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt