Lai­kas – val­di­nin­kų ne­nau­dai: ar ne­teks Vy­tau­to Ma­čer­nio pa­mink­lo sta­ty­ti ant žolės?

Parašė:  2018-09-11

Šiais me­tais kar­tu su at­kur­tos Lie­tu­vos šimt­me­čiu sa­vo 100 me­tų ju­bi­lie­jų mi­ni ir Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­ja. Šie me­tai gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei ypa­tin­gi dar ir dėl to, kad priim­tas spren­di­mas įam­žin­ti poe­to Vy­tau­to Ma­čer­nio at­mi­ni­mą. Laukia svar­bus mo­men­tas: spa­lio 12 d. ša­lia gim­na­zi­jos iš­kil­min­gai ati­deng­ti Ma­čer­nio skulp­tū­rą. Ta pro­ga ren­gia­ma res­pub­li­ki­nė mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­ja „Vy­tau­to Ma­čer­nio li­ki­mo žvaigž­dės“.
Gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė in­ten­sy­viai ruo­šia­si kon­fe­ren­ci­jai ir gar­bių sve­čių priė­mi­mui, ta­čiau vis ne­ri­mas­tin­giau žvilg­čio­ja į pie­ve­lę, ku­rio­je tu­rė­tų sto­vė­ti poe­to skulp­tū­ra. Lai­ko lie­ka vis ma­žiau, o pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai dar net ne­pra­si­dė­jo! Tuo tar­pu skulp­tū­ros sta­ty­mo dar­bų or­ga­ni­za­to­riai ra­mi­na, jog vis­kas bus at­lik­ta lai­ku.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Vi­lia­si, kad ne­su­vė­luos
Vy­tau­tas Ma­čer­nis Tel­šių vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus var­do gim­na­zi­jo­je mo­kė­si 1935–1939 me­tais. Lie­tu­vių kal­bą jam dės­tė vi­so­je Lie­tu­vo­je ži­no­mas mo­ky­to­jas Fe­lik­sas Ku­dir­ka, ku­ris ir pa­ste­bė­jo jau­nuo­lio ta­len­tą kur­ti poe­zi­ją, įtrau­kė į li­te­ra­tų bū­re­lio veik­lą. Mo­ky­to­jui jau­na­sis poe­tas ne­tgi de­di­ka­vo ei­lė­raš­tį. V. Ma­čer­nio poe­zi­ją pa­lan­kiai įver­ti­no jo dės­ty­to­jas uni­ver­si­te­te V. My­ko­lai­tis – Pu­ti­nas, ku­ris sa­kė, kad į li­te­ra­tū­rą atė­jo ge­nia­lus fi­lo­so­fi­nės poe­zi­jos kū­rė­jas.
Že­mai­tės gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Da­lia Pab­rė­žie­nė pa­sa­ko­jo, kad į vy­res­nių kla­sių li­te­ra­tū­ros pro­gra­mą įtrauk­ta Vy­tau­to Ma­čer­nio kū­ry­ba ir šian­dien pa­tin­ka dau­ge­liui įvai­raus am­žiaus žmo­nių, jo žo­džiais ku­ria­mos dai­nos.
„Tel­šių mies­te iki šiol ne­bu­vo įam­žin­tas poe­to at­mi­ni­mas, tik Že­mai­tės gim­na­zi­ja tu­ri me­mo­ria­li­nę jo kla­sę, ku­rio­je prieš ke­lio­li­ka me­tų bu­vo ati­deng­ta len­ta, me­da­lį su poe­to at­vaiz­du su­kū­rė ži­no­mas me­ni­nin­kas Pet­ras Gin­ta­las. Gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė rin­ko lė­šas poe­to Ma­čer­nio pa­mink­lui, tad šį ru­de­nį, ju­bi­lie­ji­niais Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos me­tais, ti­ki­mės pa­gerb­ti poe­to at­mi­ni­mą iš­kil­min­gu ren­gi­niu – pa­mink­lo ati­da­ry­mu ir res­pub­li­ki­ne mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­ja „Vy­tau­to Ma­čer­nio li­ki­mo žvaigž­dės“, į ku­rią su­kvies­ta daug gar­bių sve­čių. Ren­gi­niui esa­me nu­ma­tę spa­lio 12 d. Ti­ki­mės, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­su­vė­lins ir pa­mink­las bus pa­sta­ty­tas su­pla­nuo­to­je aikš­te­lė­je – pie­ve­lė­je ties įva­žia­vi­mu į gim­na­zi­jos alė­ją“, – sa­kė D. Pab­rė­žie­nė.
Svar­bus įam­ži­ni­mas
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Ma­žei­kie­nė tei­gė: „Vy­tau­tas Ma­čer­nis – vie­nas pa­čių reikš­min­giau­sių sa­vo kar­tos poe­tų, jau­niau­sias mū­sų li­te­ra­tū­ros kla­si­kas. Jis spė­jo nu­švies­ti ku­rian­čio lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo žmo­gaus klau­si­mus. Jis krei­pė­si į jaut­rų žmo­gų, ne­pra­ra­du­sį ry­šio su gim­tą­ja že­me, kal­ba ir tau­tos kul­tū­ra. Ir vi­sa tai la­bai gy­va iki šiol, vi­sa tai tu­rė­tų pa­jus­ti jau­nas žmo­gus.“
Ve­dė­ja ti­ki­no, kad skulp­tū­ros gy­vai dar nė­ra ma­čiu­si – tik nuo­trau­ko­je. Jos tei­gi­mu, skulp­tū­ra jau pa­reng­ta par­vež­ti. „Žmo­nės, ku­rie tuo rū­pi­na­si, pa­ti­ki­no, kad spės pa­mink­lą pa­sta­ty­ti iki Že­mai­tės gim­na­zi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos“, – tvir­ti­no ve­dė­ja.
Skulp­tū­ra jau pa­ruoš­ta
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos Eg­lės Ma­cie­nės tei­gi­mu, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta, skulp­tū­ros ati­den­gi­mo da­ta bus spa­lio 12 d.
„Skulp­tū­ros įren­gi­mo dar­bų or­ga­ni­za­to­rius – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­rius – ma­ne pa­ti­ki­no, kad vis­kas bus at­lik­ta lai­ku“, – in­for­ma­vo ve­dė­ja. Jos tei­gi­mu, skulp­tū­ra jau yra baig­ta ir pa­reng­ta at­vež­ti į Tel­šius. Ji bus par­ga­ben­ta, kai bus pa­ren­gta vie­ta paminklui pa­sta­tyti. Ma­čer­nio skulp­tū­ros au­to­rius skulp­to­rius – Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius, lie­ji­kas – Žil­vi­nas Pab­rin­kis.
Dar­bai te­ri­to­ri­jo­je ne­vyks­ta
Skulp­tū­ros ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos lau­kian­tis Že­mai­tės gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Žel­nys lin­kęs ti­kė­ti, jog skulp­tū­ra iki svar­bios gim­na­zi­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos bus pa­sta­ty­ta.
„Kiek man ži­no­ma, pla­nuo­tas pra­šmat­nes­nis pro­jek­tas dėl lė­šų sty­giaus – nu­trau­ki­mas. Vis­kas bus or­ga­ni­zuo­ja­ma daug pa­pras­čiau“, – sa­kė di­rek­to­rius. Tiks­li vie­ta, kur sto­vės nau­jo­ji skulp­tū­ra, di­rek­to­riui yra pui­kiai ži­no­ma, ta­čiau kol kas nu­ma­ty­to­je pie­ve­lė­je dar nie­kas ne­vyks­ta.
Sus­pės iki nu­ma­ty­tos da­tos
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Lu­kaus­kas „Tel­šių ŽI­NIOMS“ pa­ti­ki­no, jog sta­ty­bos dar­bai bus at­lik­ti lai­ku.
Pa­sak ve­dė­jo, skulp­tū­ros pa­sta­ty­mo dar­bai jau pla­nuo­ja­mi. Lau­kia­ma pa­siū­ly­mo dėl dar­bų kai­nos, to­dėl konk­re­taus tie­kė­jo, kas vyk­dys dar­bus, kol kas įvar­din­ti ne­ga­li­ma. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, pa­ma­to įren­gi­mas su ma­sy­viu gra­ni­to ak­me­niu ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 6 tūkst. Eur.
Skulp­tū­ra kol kas dar te­bė­ra Kau­ne, jos par­ga­be­ni­mą į Tel­šius or­ga­ni­zuos skulp­tū­ros lie­ji­mo dar­bus at­lie­kan­tis as­muo. Skulp­tū­ros aukš­tis – apie 3 m, svo­ris – apie 300 kg.
„Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ma­tė V. Ma­čer­nio skulp­tū­ros ma­ke­tą. Lie­ji­mo dar­bų vyk­dy­mo me­tu bu­vo at­siųs­tos lie­ji­mo dar­bų re­zul­ta­tų nuo­trau­kos. Iš­lie­tą skulp­tū­rą ma­tė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Stul­pi­nas“, – pa­sa­ko­jo G. Lu­kaus­kas.
Dar 2017 me­tų sau­sio mėn. su­de­rin­ta tiks­li skulp­tū­ros pa­sta­ty­mo vie­ta. Skulp­tū­rą su­pan­čios erd­vė bus ku­ria­ma at­lie­kant Švie­sos g. ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą. Šie­met, be pa­ma­to įren­gi­mo ir skulp­tū­ros pa­sta­ty­mo, dau­giau dar­bų nė­ra su­pla­nuo­ta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. V.G. parašė:

    Visa bėda kyla dėl nesuplanuotų darbų ir viešumo stokos. Pvz. įsivaizduoju, jog toje vietoje kur stovės skulptūra privalėtų būti didelė vieša iškaba su numatytu projektu. Didelėmis raidėmis surašyta kas toje vietoje bus, kada ir kokie darbai čia bus vykdomi, pradžios ir pabaigos datos, atsakingų už kiekvieną veiksmą žmonių pareigos ir pavardės, net telefonų nr. Viešumas, vieša kontrolė ir paskelbtos funkcionierių pavardės neleistų žaisti pingpongo. Įprasta praktika Lietuvoje, o ir Telšiuose, rodo, jog amžinai yra nespėjama, kažko pritrūkstama, kažkas kažko nepadarė ir pan. Labai stebėčiausi, jei ir šį kartą taip neatsitiktų. Galėtų būti įdomios lažybos …

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt