Kviečia teat­rų fes­ti­va­lis „TEAT­Ra­di­mai“

Parašė:  2018-09-25

Rug­sė­jo 26–30 die­no­mis pir­mą kar­tą Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­re bus or­ga­ni­zuo­ja­mas teat­rų fes­ti­va­lis „TEAT­Ra­di­mai“. Fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas, or­ga­ni­za­to­rius re­ži­sie­rius Do­na­tas Ži­lins­kas kvie­čia vi­sus tel­šiš­kius at­ras­ti teat­rą, o jį ra­du­sius – su­si­pa­žin­ti su skir­tin­go žan­ro Lie­tu­vos teat­rų spek­tak­liais.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Tel­šiuo­se jau ke­lin­ti me­tai vyks­ta jau­ni­mo teat­rų fes­ti­va­lis „Teat­ras – tau­tos spar­nai“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja re­ži­sie­rė Lai­mu­tė Po­ce­vi­čie­nė, o fes­ti­va­lis „TEAT­Ra­di­mai“ bus skir­tas suau­gu­sie­siems. Pa­sak re­ži­sie­riaus D. Ži­lins­ko, fes­ti­va­lio me­tu bus už­megz­ti ry­šiai su ki­tais teat­rais, taip ti­ki­ma­si to­li­mes­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo.
„No­rė­jo­me, kad fes­ti­va­ly­je „TEAT­Ra­di­mai“ pa­si­ro­dy­tų kuo skir­tin­ges­nio žan­ro teat­rai. Pra­džio­je bu­vo pla­nuo­ta su­kvies­ti tik Že­mai­ti­jos re­gio­no teat­rų ko­lek­ty­vus, bet lai­kui bė­gant vis­kas kei­tė­si. Į fes­ti­va­lį at­vyks ne tik Že­mai­ti­jos re­gio­no teat­rai – su­lauk­si­me sve­čių iš Anykš­čių, Prie­ku­lės“, – pa­sa­ko­jo fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas.
Nau­jai už­gi­męs fes­ti­va­lis su­lau­kė net sve­čio iš Gru­zi­jos. Į Tel­šius at­vy­ko re­ži­sie­rius Bad­ris Tse­re­dia­ni. Jis kar­tu su D. Ži­lins­ku ruo­šia prem­je­rą – spek­tak­lį „Nep­rik­lau­so­my­bės die­na“, ku­ria­me vai­dins Že­mai­tės dra­mos teat­ro ak­to­riai ir jau­ni­mo stu­di­ja „Sa­vi“. Re­ži­sie­rių tei­gi­mu, tai bus gra­žus pa­svei­ki­ni­mas, su­jung­sian­tis dvie­jų tau­tų is­to­ri­ją.
Spal­vin­ga pro­gra­ma
Rug­sė­jo 26 d., 19 val., fes­ti­va­lis pra­si­dės nuo links­my­bių. Žiū­ro­vų lau­kia Skuo­do že­mai­čių teat­ro ko­me­di­ja – E. Un­tu­lio „Sokts žai­dems“.
Rug­sė­jo 27 d., 18 val., kas dar ne­ma­tė, vi­si lau­kia­mi Že­mai­tės dra­mos teat­ro spek­tak­ly­je – K. Sa­jos „Ana­pi­lin, ar­ba kvai­ly­bės gra­vi­ta­ci­ja“ (rež. D. Ži­lins­kas).
Rug­sė­jo 28 d., 18 val., at­vyks­ta Prie­ku­lės kul­tū­ros cent­ro Erns­to Vil­her­to teat­ro spek­tak­lis „Šak­tar­pis“ (rež. D. Sa­vic­kis).
Rug­sė­jo 29 d., 18 val., vi­siems pui­kiai pa­žįs­ta­mas re­ži­sie­rius Jo­nas Bu­zi­liaus­kas kvie­čia į spek­tak­lį Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „Dau­kan­tas“.
O pa­sku­ti­nę die­ną – rug­sė­jo 30-ąją – vi­sus ren­gi­nius vai­ni­kuos Že­mai­tės dra­mos teat­ro prem­je­ra – do­va­na tel­šiš­kiams „Nep­rik­lau­so­my­bės die­na“. Spek­tak­lis skir­tas Lie­tu­vos ir Sa­kart­ve­lo 100-me­čiui pa­mi­nė­ti.
Dvie­jų tau­tų drau­gys­tė
Sve­čias iš Gru­zi­jos džiau­gia­si už­si­mez­gu­sia dvie­jų tau­tų drau­gys­te: „Man Lie­tu­vos is­to­ri­ja la­bai ar­ti­ma, kaip ir pa­ti ša­lis, tai da­lis ma­nęs. Ma­ne la­bai do­mi­na ir Lie­tu­vos teat­ras. Aš vi­sa­da steng­siuo­si, kad mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mas tęs­tų­si ir plė­to­tų­si. Da­bar la­bai lauk­siu re­ži­sie­riaus D. Ži­lins­ko mū­sų ša­ly­je. Bus la­bai įdo­mu dirb­ti kar­tu ir su mū­sų ak­to­riais pa­sta­ty­ti spek­tak­lį apie mū­sų ša­lies is­to­ri­ją. Rei­kia iš­nau­do­ti už­si­mez­gu­sią drau­gys­tę.“
B. Tse­re­dia­ni pa­sa­ko­jo, jog il­gą lai­ką su­si­ra­ši­nė­jo su Že­mai­tės dra­mos teat­ro re­ži­sie­riu­mi, rin­ko me­džia­gą, fak­tus, ku­riais pa­si­rė­męs pa­sta­tė spek­tak­lį „Nep­rik­lau­so­my­bės die­na“. Di­de­lė da­lis spek­tak­lio bus skir­ta Rai­nių tra­ge­di­jai, par­ti­za­nų ko­voms, o pa­ti svar­biau­sia da­lis – iš­ko­vo­ta Nep­rik­lau­so­my­bė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ar užtenka pramogų Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt