Kodėl so­cial­de­mok­ra­tai taip ne­ger­bia sa­vo pir­mi­nin­ko, kad net nenori už­lei­sti vie­tos Ta­ry­bo­je?

Parašė:  2018-09-11

Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ra­jo­ne vyks­tan­tys po­li­ti­niai pro­ce­sai pa­ska­ti­no ma­ne iš­sa­ky­ti sa­vo, il­ga­me­čio so­cial­de­mok­ra­to, nuo­mo­nę. Ga­na ak­ty­viai da­ly­va­vau Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Tel­šių sky­riaus veik­lo­je, tad pui­kiai pa­žįs­tu šios po­li­ti­nės jė­gos „vir­tu­vę“.
Ne­ma­žai at­gar­sių va­sa­ros pa­bai­go­je su­kė­lė LSDP Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­ko Sau­liaus Ur­bo­no at­lei­di­mas iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Kai ku­rie straips­niai for­muo­ja skai­ty­to­jų nuo­mo­nę, ne­va dar­bie­čiai ne­pag­rįs­tai ėmė­si ini­cia­ty­vos at­leis­ti di­rek­to­rių, bet paa­na­li­za­vus si­tua­ci­ją gi­liau, ga­li­ma pa­da­ry­ti tam tik­ras iš­va­das. Pir­ma­sis ini­cia­ty­vos at­leis­ti dar­bie­čius ėmė­si S. Ur­bo­nas, bet į ka­sa­mą duo­bę įkri­to pa­ts, pa­skui nu­si­temp­da­mas K. Gu­sa­ro­vą bei vi­są Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tų sky­riaus au­to­ri­te­tą.
Re­tas ku­ris no­ri pri­pa­žin­ti sa­vo kal­tę, taip ir šiuo at­ve­ju: S. Ur­bo­nas tik­riau­siai ne­pri­si­pa­žins pa­ts bu­vęs kal­tas dėl vi­so sky­riaus au­to­ri­te­to su­men­ki­ni­mo. At­leis­tas iš dar­bo guo­džia­si, esą dar­bie­čiai iš pa­rei­gų jį pa­ša­li­no tik dėl kon­ku­ren­ci­jos me­ro rin­ki­muo­se.
Paž­vel­ki­me ati­džiau: S. Ur­bo­nas yra LSDP Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kas, par­ti­ja tu­ri dau­giau­siai man­da­tų Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Praė­jo dau­giau kaip mė­nuo nuo S. Ur­bo­no at­lei­di­mo, o iki me­ro rin­ki­mų li­ko tik pu­sė me­tų, kan­di­da­tu į me­rus Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tai yra iš­kė­lę bū­tent S. Ur­bo­ną, ta­čiau iki šiol, kiek ži­no­ma, nė vie­nas Ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas ne­pa­si­siū­lė, o kai ku­rie ga­li­mai ir pra­šo­mi, ne­nori už­leis­ti jam sa­vo kė­dės Ta­ry­bo­je, o ne­tu­rint Ta­ry­bos na­rio sta­tu­so, S. Ur­bo­nui sun­kiai bū­tų ko­vo­ti me­ro rin­ki­muo­se. Jei pir­mi­nin­kas sky­riu­je tu­rė­tų au­to­ri­te­tą, jei Ta­ry­bos na­riai jaus­tų jam pa­gar­bą ir trak­tuo­tų kaip ly­de­rį, jau pir­mą­ją die­ną Ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai bū­tų pa­siū­lę ati­duo­ti sa­vo man­da­tą. To nė­ra. Ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad pa­tys Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tai ne­no­ri sa­vo pir­mi­nin­ko ma­ty­ti nei Ta­ry­bos na­riu, nei me­ru. Tam tik­riau­siai sky­riaus vi­du­je yra sa­vos prie­žas­tys. No­ri ne­no­ri ky­la klau­si­mas, ar pro­ble­ma nė­ra pa­čia­me S. Ur­bo­no as­me­ny­je, o ne dar­bie­čiuo­se ar ki­to­se par­ti­jo­se, ku­rios tie­siog da­ly­kiš­kai ty­li apie šią as­me­ny­bę?
S. Ur­bo­nas iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas rugp­jū­čio 2 die­ną, praė­jus po­rai sa­vai­čių nuo at­lei­di­mo, laik­raš­čiuo­se skai­tau S. Ur­bo­no pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me jis po­ri­na: „Užuot spren­du­si svar­bias ra­jo­nui pro­ble­mas, val­džia pa­sken­du­si tar­pu­sa­vio rie­te­no­se, už­sii­ma po­li­ti­nė­mis int­ri­go­mis. Tel­šių ra­jo­nas ga­li pra­ras­ti, o gal jau ir pra­ran­da re­gio­no ly­de­rio po­zi­ci­jas, nes, pa­vyz­džiui, Plun­gės, Ak­me­nės ir ki­tos kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės vie­na ki­tai gi­ria­si mi­li­jo­ni­nių in­ves­ti­ci­jų gau­sa. O Tel­šiuo­se pa­sku­ti­nė už­sie­nio in­ves­ti­ci­ja – tai uk­rai­nie­čių far­ma­ci­jos la­bo­ra­to­ri­ja, pra­dė­ta dar me­ru bū­nant švie­sios at­min­ties Vy­tau­tui Klei­vai. Nes in­ves­tuo­ti į ra­jo­ną, kur nė­ra po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo, tik­rai da­ro­si ne­pat­rauk­lu.“
Pir­miau­sia, po­li­ti­nį ne­sta­bi­lu­mą tik­riau­siai pa­ts S. Ur­bo­nas ir bus su­kė­lęs. Pa­si­gen­du lo­gi­kos jo straips­ny­je: sep­ty­ne­rius su pu­se me­tų va­do­va­vo įstai­gai, o praė­jus po­rai sa­vai­čių nuo at­lei­di­mo, jau kri­ti­kuo­ja Tel­šių sa­vi­val­dy­bę! Ko­dėl pa­ts ne­prit­rau­kė in­ves­ti­ci­jų, bū­da­mas be­veik dvi ka­den­ci­jas di­rek­to­riu­mi? Iki at­lei­džia­mas iš dar­bo gy­rė­si, ko­kia sa­vi­val­dy­bė ge­ra, da­bar – kri­ti­kuo­ja. Čia pui­kiai tin­ka vie­no ko­men­ta­to­riaus pa­ste­bė­ji­mas – Ur­bo­nas kri­ti­kuo­ja Ur­bo­ną.
Štai ir ki­ta­me straips­ny­je S. Ur­bo­nas ban­do pa­tei­sin­ti sa­ve ir sa­vo par­tie­tę, trum­pa­re­giais iš­va­din­da­mas Ta­ry­bos na­rius, ku­rie ko­mi­te­tuo­se ne­lei­do „pra­stum­ti“ elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­mos su­kū­ri­mo pro­jek­to. Bet ko­dėl S. Ur­bo­nas ne­pa­ra­šė, kad Ta­ry­bos na­riams bu­vo siū­lo­mas pa­tvir­tin­ti ne­baig­tas do­ku­men­tas, kad ga­li­mai trum­pa­re­gė yra jo par­tie­tė so­cial­de­mok­ra­tė, ku­ri va­do­vau­ja Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riui ir net mo­kyk­li­niu lyg­me­niu ne­su­ge­ba tin­ka­mai pri­sta­ty­ti pro­jek­to ir pa­si­rū­pin­ti de­ra­mu jo pa­ren­gi­mu ir ter­mi­nais? Skai­tau straips­ny­je, kad ta pa­ti so­cial­de­mok­ra­tė bai­mi­na­si, jog dėl Ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­ri­mo ga­li pa­vė­luo­ti iki rug­sė­jo pa­bai­gos pa­teik­ti pro­jek­tą ver­tin­ti. Bet jei­gu tas pro­jek­tas toks jau svar­bus, ko­dėl so­cial­de­mok­ra­tė, va­do­vau­jan­ti Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riui, dar­bą or­ga­ni­zuo­ja taip, kad pro­jek­to pri­sta­ty­mo dar­bai pra­si­dė­tų li­kus mė­ne­siui iki jo ver­ti­ni­mo? Rug­sė­jį tu­ri ati­duo­ti ga­lu­ti­nį, iša­na­li­zuo­tą pro­jek­tą ver­tin­ti, o tik rugp­jū­tį so­cial­de­mok­ra­tės va­do­vau­ja­mas sky­rius pra­de­da šio pro­jek­to griau­čius trauk­ti į vie­šu­mą. Ne­gi ir vėl Ta­ry­bos na­riai kal­ti, kad S. Ur­bo­no į pa­rei­gas „su­kiš­ti“ par­ti­nu­kai ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos, ne­su­ge­ba tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti sky­riaus veik­los? Be­je, pa­si­ruo­ši­mas tam pro­jek­tui vy­ko S. Ur­bo­nui te­be­dir­bant di­rek­to­riu­mi, tai ko­dėl pa­ts bu­vo toks trum­pa­re­gis ir ne­nu­ma­tė ga­li­mų nei­gia­mų pa­sek­mių?
Ga­lė­čiau var­din­ti ir dau­giau pa­vyz­džių, bet ti­kiu, kad ir pa­tys skai­ty­to­jai su­pran­ta, ka­me sly­pi šak­nys.
So­cial­de­mok­ra­tų po­li­ti­ka nu­si­vy­lęs Jo­nas LIN­KE­VI­ČIUS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Rinkejai parašė:

  Mes seniai nusivyle socdemu politika. O jus, autoriau, tik dabar praregite.

 2. Benis parašė:

  Jau šlykštu darosi nužmogėnai.

 3. Balsas parašė:

  Nusivylusiam ilgamečiam autoriui „socialdemokratui“ : jau leiskite mums patiems nuspręsti dėl pirmininko. Jei nepasitikėtume, nekeltume kandidatu į merus, nebūtų mūsų pirmininku. Labai Jūsų argumentai skysti, nes pradedate nuo melo save įvardydamas; tokio skyriuje neturėjome, nepažinome ir nenorėtume turėti… Ką, jau rinkimams viliotinį pradedat šokt? Užmėtyt akmenim nei daug pastangų, nei ypatingų sugebėjimų nereik…

 4. Telšietė parašė:

  nusivylusių yra visose partijose ir tai yra neišvengiama. Tačiau socialdemokratų partija ne dėl paties pirmininko susilpnėjo, o dėl komandos kai kurių „aktyvistų“, kurie galbūt ne tokia linkme patarinėja gerb. Pirmininkui. Tai yra labai jaučiama. Blogai, kai yra formuojama nuomonė, kuri kelia nesusipratimus ir t. t. Kur dingo a. a. V. Kleivos sulipdytas tvirtas senbuvių ir jaunimo kumštis? Jaučiamas blaškymasis. O tai jau negerai. Reikia naujos tvirtos Pirmininkui komandos. KOMPETENTINGOS!Ir tai turėtų suprasti Jis pats.

 5. Saulė parašė:

  Gerb. telšiete, o kaži kaip ten yra iš tikro? Jei partijos pirmininkui patarinėja kvailiai, tai kodėl pirmininkas klauso jų. Rinktųsi kitus. Tad, ar ne pats pirmininkus susirinko arčiau tuos, kuriems trūksta kvapo patarinėti, užtenka tik lojalumo. O kad traukinys garma žemyn, tai ar ne iešmininkas kaltas? Reiktų tam pirmininkui labai gerai pagalvoti apie savo kompetencijas, kol visai ši partija nesugriuvo. Gal laikas kitam vietą užleisti. Dar iki rinkimų jie laiko turi. O telšiškiai laukia, kol dar šiek tiek kantrybės turi

 6. jo parašė:

  Jo,kol buvusiai rimtai partijai vadovaus sodros specialistės ar šiaip gražios mergužėlės ar tik gražūs bernužėliai manau nieko gero šiai partijėlei nereikėtų laukti.

 7. Na na, parašė:

  100 proc. pritariu, kad partijai šiai dienai vadovauja ne Pirmininkas, o nevisiškai turintys kompetencijos žmonės. GAILA.Puiki partija buvo.

 8. Dede parašė:

  Ko čia idealizuojat? Niekad ši partija nebuvo už žmogų, nors ir sklaidėsi skamviais šūkiais, tipo „svarbiausia- žmogus“. Tai melo partija, nusikalstamos kpss tradicijų perėmėja ir tęsėja. Jai pats geriausias vaistas – eutanazija. Ir kuo skubesne. O gal tai jau ir vyksta, norisi tikėti

 9. laborantas parašė:

  Apie „paskutinę užsienio investiciją“priminsiu,kad čia labiau gėda nei pasididžiavimas nes po V.Kleivos mirties viskas kas buvo jau pastatyta buvo išardyta ir sulyginta su žeme.Pamiršote ponai???Kas paneigs,kad karstuose ir atkatai nugrimzta,o gavus naujų atgimsta ir laboratorijos.Beje ar ne socdemų išrinktoji ir vadovaus minėtai stalino saulės atneštai „užsienio investicijai“?

 10. Barsas parašė:

  Įdomus klausimas – kodėl socdemai nemyli savo boso Urbono? O ar negali būti taip, kad Urbonas, gautus „otkatus“ nesidalino su savo partiečiais ir viską pasiglemžė sau? Jei taip, tai jo partinukai nemyli dėl gobšumo. Amen.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt