Ko­mi­si­ja iš­tei­si­no drau­gą įdar­bi­nu­sią bib­lio­te­kos di­rek­to­rę, ta­čiau me­ras rei­ka­lau­ja veik­los au­di­to

Parašė:  2018-07-31

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tos ko­mi­si­jos iš­va­da dėl Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Sut­ku­tės veiks­mų – pa­lan­ki jai.
At­ro­do, bib­lio­te­kos di­rek­to­rę iš­gel­bė­jo me­las: vie­ną ji kal­bė­jo „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ir vi­sai ką ki­tą – ko­mi­si­jai. Siek­da­ma iš­sau­go­ti di­rek­to­rės po­stą, mo­te­ris iš­si­gy­nė, kad įdar­bin­tas Egi­di­jus Kaub­rys – jos ar­ti­mas drau­gas, o vos ki­lus skan­da­lui, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se jud­vie­jų mei­le pul­suo­jan­čias nuo­trau­kas pa­slė­pė nuo sve­ti­mų akių. Tie­sa, van­dens drums­tė­jai tas nuo­trau­kas kaip įro­dy­mą bu­vo ap­dai­riai iš­si­sau­go­ję ir iš­siun­ti­nė­ję žur­na­lis­tams, val­džios at­sto­vams kar­tu su laiš­ku.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Di­rek­to­rę pri­bloš­kė ano­ni­mi­nis laiš­kas
Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės J. Sut­ku­tės veiks­mus ty­ru­siai ko­mi­si­jai va­do­va­vo Ri­man­tas Žeb­raus­kas, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Ko­mi­si­jos na­riai: Sand­ra Jur­kai­tie­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė; Dai­va Po­ciu­vie­nė, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­fe­si­nės są­jun­gos įga­lio­ti­nė; Ed­mun­das Vait­ke­vi­čius, Ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas.
Ko­mi­si­ja ver­ti­no 2018 m. bir­že­lio 25 d. elekt­ro­ni­niu pa­štu gau­tą ano­ni­mi­nį pra­ne­ši­mą dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės J. Sut­ku­tės veiks­mų bei ty­ri­mo me­tu su­rink­tą me­džia­gą.
Di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė 2018 m. lie­pos 3 d. Ko­mi­si­jai pa­tei­kė paaiš­ki­ni­mą, ku­ria­me nu­ro­dė, kad šiuo ano­ni­mi­niu laiš­ku bu­vo pri­blokš­ta, nes yra šmei­žia­ma, že­mi­na­ma gar­bė ir oru­mas, be su­ti­ki­mo pla­ti­na­mos as­me­ni­nės nuo­trau­kos, ano­ni­mas lei­džia sau, neaiš­ku, ko­kiais ar­gu­men­tais rem­da­ma­sis, nu­sta­ty­ti jos so­cia­li­nį sta­tu­są.
J. Sut­ku­tė: „Su dar­buo­to­jais at­si­svei­ki­no­me tai­kiai“
Bib­lio­te­kos di­rek­to­rės J. Sut­ku­tės tei­gi­mu, Ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me nu­ro­dy­ti kal­ti­ni­mai nea­ti­tin­ka tik­ro­vės.
Pa­sak bib­lio­te­kos di­rek­to­rės, per­so­na­lo spe­cia­lis­tė, ku­ri ano­ni­mi­nia­me laiš­ke įvar­din­ta kaip sek­re­to­rė, iš dar­bo išė­jo 2017 m. bir­že­lio 26 d. sa­vo no­ru į pen­si­ją. Mo­te­ris ke­le­rius me­tus dir­bo jau bū­da­ma pen­si­jo­je. Ka­dan­gi 2017 m. lie­pos 1 d. tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti nau­ja­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­sas, ku­ris iš es­mės kei­tė išei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų iš­mo­kė­ji­mo ga­li­my­bes pen­si­nin­kams, mo­te­ris pa­si­rin­ko ga­li­my­bę išei­ti į pen­si­ją iki 2017 m. lie­pos 1 d. ir gau­ti mak­si­ma­lią išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją.
Paaiš­ki­ni­me J. Sut­ku­tė dės­to, jog apie lais­vą per­so­na­lo spe­cia­lis­to vie­tą bu­vo pa­skelb­ta Lie­tu­vos dar­bo bir­žos 2 skel­bi­muo­se ir kad vie­no iš dau­ge­lio po­kal­bių su pre­ten­den­tais me­tu į lais­vas per­so­na­lo spe­cia­lis­to pa­rei­gas bu­vo at­si­rink­ta kan­di­da­tė. Mo­te­ris su Lie­tu­vos dar­bo bir­žos siun­ti­mu į dar­bą priim­ta 2017 m. rug­sė­jo 11 d. ban­do­ma­jam lai­ko­tar­piui. Ban­do­ma­jam lai­ko­tar­piui pa­si­bai­gus, dar­bo san­ty­kiai bu­vo tę­sia­mi. Paaiš­ki­ni­me tei­gia­ma, kad di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė su bū­si­ma dar­buo­to­ja su­si­pa­ži­nu­si po­kal­bio dėl dar­bo me­tu, to­dėl tei­gi­nys, kad priim­ta į dar­bą drau­gė, nea­ti­tin­ka tik­ro­vės.
J. Sut­ku­tė Ko­mi­si­jai paaiš­ki­ni­me dės­tė, kad pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas-vai­ruo­to­jas iš dar­bo išė­jo sa­vo no­ru, pa­tei­kęs me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą, kad dėl svei­ka­tos būk­lės ne­be­ga­li dirb­ti. Nuo 2018 m. ko­vo 20 d. iki 2018 m. bir­že­lio 15 d. jis sir­gęs. Di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė nu­ro­do, kad iki išė­ji­mo „į biu­le­te­nį“ pa­sta­rą­jį pus­me­tį dar­buo­to­jas del­sė at­lik­ti bū­ti­nus dar­bus, vis ras­da­mas prie­žas­čių, dėl ko ne­ga­li žo­džiu pa­skir­tų dar­bų at­lik­ti. Ga­liau­siai pa­ts pa­pra­šęs pa­va­duo­to­jos ūkio ir bend­rie­siems rei­ka­lams Eri­kos Birš­kie­nės pa­ra­šy­ti jam dar­bų są­ra­šą, kad neuž­mirš­tų, ką rei­kia pa­da­ry­ti, ta­čiau ki­tą die­ną po sku­biau­sių dar­bų cent­ri­nė­je bib­lio­te­ko­je są­ra­šo pa­tei­ki­mo su­si­rgo. Per vi­są dar­bi­nin­ko li­gos lai­ko­tar­pį ke­le­tą kar­tų skam­bi­nu­si bei bu­vo pa­si­tei­rau­ta dėl jo svei­ka­tos, ka­da pla­nuo­ja grįž­ti į dar­bą. Vi­suo­met bu­vo at­sa­ko­ma, kad jau ne­blo­gai jau­čia­si ir po sa­vait­ga­lio į dar­bą grįš. Taip ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pis bu­vo tę­sia­mas kas sa­vai­tę tris mė­ne­sius.
Kaip di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė nu­ro­do, ka­dan­gi dar­bi­nin­kas ir pa­ts kal­bė­jo, jog dėl svei­ka­tos būk­lės ne­be­ga­li dirb­ti, pa­sku­ti­nio po­kal­bio me­tu jam pa­siū­ly­ta pri­sta­ty­ti gy­dy­to­jo pa­žy­mą ir to­kiu bū­du ga­lė­sian­ti bent jau tiek žmo­gui pa­dė­ti – iš­leis­ti iš dar­bo su dvie­jų mė­ne­sių išei­ti­ne kom­pen­sa­ci­ja dėl li­gos. To­kiu pa­siū­ly­mu žmo­gus li­ko pa­ten­kin­tas, pa­tei­kė gy­dy­to­jo pa­žy­mą ir pa­ra­šė pra­šy­mą at­leis­ti iš dar­bo. Di­rek­to­rė tei­gė, kad su dar­buo­to­ju iš­si­sky­rė tai­kiai, be jo­kių konf­lik­tų.
Sma­giai lei­do lais­va­lai­kį, o pa­skui įdar­bi­no
Dėl ano­ni­mi­nia­me laiš­ke mi­ni­mo ne­va su­gy­ven­ti­nio įdar­bi­ni­mo di­rek­to­rė Ko­mi­si­jai pa­siaiš­ki­no, jog pa­sta­ruo­sius tris mė­ne­sius vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja ieš­ko­jo žmo­gaus, ku­ris ga­lė­tų pa­keis­ti at­leis­tą dar­bi­nin­ką, ta­čiau už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą nie­kas ne­pa­no­ro dirb­ti. Tie­sa, di­rek­to­rė taip ir ne­paaiš­ki­no, ko­kiais me­to­dais ieš­ko­ta dar­buo­to­jo, to pa­klaus­ti ne­su­ge­bė­jo ir Ko­mi­si­ja.
Tad di­rek­to­rės J. Sut­ku­tės pra­šy­mu E. Kaub­rys (tas pas, su ku­riuo di­rek­to­rė sma­giai lei­džia lais­va­lai­kį, o tai pa­tvir­ti­na jos pa­čios „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­skelb­tos nuo­trau­kos) su­ti­ko pa­gel­bė­ti ir at­lik­ti sku­biau­sius pa­gal­bi­nius dar­bus bib­lio­te­ko­je bei fi­lia­luo­se, to­dėl bu­vo įdar­bin­tas ban­do­ma­jam tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui nuo 2018 m. bir­že­lio 20 d.
Di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė pa­brė­žė, kad nors ano­ni­mi­nia­me laiš­ke E. Kaub­rys įvar­din­tas kaip jos su­gy­ven­ti­nis, šis tei­gi­nys yra šmei­ži­kiš­kas ir ne­tei­sin­gas. Įdar­bi­nu­si E. Kaub­rį, jau­čia­si ne­nu­si­žen­gu­si įsta­ty­mams ir ne­su­pai­nio­ju­si pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų.
Su­lau­kia pa­sta­bų dėl si­jo­no il­gio
Baig­da­ma paaiš­ki­ni­mą, di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė tei­gė, kad vi­sa­da yra pa­si­ruo­šu­si iš­klau­sy­ti dar­buo­to­jų rū­pes­čius, pa­gel­bė­ti veik­lo­se, ne kar­tą taip ir pa­da­riu­si. Sa­vo dar­be pir­miau­siai sten­gia­si dėl dar­buo­to­jų ge­ro­vės, dar­bo są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mo, nė vie­no nė­ra nu­skriau­du­si, pa­si­šai­piu­si ar įžei­du­si.
Prie­šin­gai, as­me­ni­nių įžei­di­mų yra iš­gir­du­si sa­vo ad­re­su iš cent­ri­nės bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų, kaip pa­vyz­džiui, pa­šai­paus pa­klau­si­mo, ka­da ei­sian­ti į dek­re­tą. Į už­gau­lio­ji­mus nie­kaip neat­sa­kiu­si, juo la­biau neap­šau­ku­si ar ki­taip ne­reiš­ku­si emo­ci­jų.
„Tel­šių ŽI­NIOMS“ J. Sut­ku­tė, tei­sin­da­ma­si dėl, jos tei­gi­mu, iš­gal­vo­tų prie­kaiš­tų dėl gru­baus, ne­man­da­gaus el­ge­sio su dar­buo­to­jais, pa­brė­žė, jog pa­ti su­lau­kian­ti ne­tak­tiš­kų pa­sta­bų, pa­vyz­džiui, dėl si­jo­no il­gio ir pan.
Po skun­do suor­ga­ni­zuo­tas pa­lai­kan­čių­jų raš­tas
Bib­lio­te­kai, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nei įstai­gai, J. Sut­ku­tė va­do­vau­ja nuo 2017 m. ko­vo 9 d. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu „Dėl Jo­lan­tos Juo­za­pa­vi­čie­nės sky­ri­mo į di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­to nu­sta­ty­mo“.
2018 m. lie­pos 4 d. bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja bend­riems ir ūkio klau­si­mams Eri­ka Birš­kie­nė 2018 m. lie­pos 4 d. raš­tu Nr. S-50 „Dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų nuo­mo­nės pa­reiš­ki­mo apie di­rek­to­rės Jo­lan­tos Sut­ku­tės va­do­va­vi­mą bib­lio­te­kai“ pa­tei­kė 16-os bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų ra­šy­ti­nius paaiš­ki­ni­mus, ku­riuo­se ati­tin­ka­mi dar­buo­to­jai iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą J. Sut­ku­tei, nu­ro­do, kad su­da­ro­mos vi­sos są­ly­gos ge­rai dirb­ti, bend­rau­da­mi su di­rek­to­re ne­jau­čia jo­kios įtam­pos, di­rek­to­rė bend­rau­jan­ti leng­vai, be pa­kel­to to­no, vi­sa­da iš­klau­san­ti, pa­ta­rian­ti, pro­ble­mos spren­džia­mos bend­ra­dar­biau­jant.
Ko­mi­si­jos na­rė D. Po­ciu­vie­nė Ko­mi­si­jai pa­tei­kė iš elekt­ro­ni­nio pa­što ukis@kpbiblioteka.lt siųs­to do­ku­men­to ko­pi­ją, iš ku­rio ma­ty­ti, kad bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ūkio ir bend­riems klau­si­mams E. Birš­kie­nė pra­šo ko­le­gų pa­reikš­ti nuo­mo­nę dėl di­rek­to­rės dar­bo.
Ko­mi­si­jai at­lie­kant ty­ri­mą dėl ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių, vie­ti­nė­je spau­do­je pa­si­ro­dė du straips­niai šia te­ma.
Di­rek­to­rės veiks­mus ty­ru­si Ko­mi­si­ja pa­žy­mi, kad ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me ra­šo­ma, jog bib­lio­te­kai pra­dė­jus va­do­vau­ti di­rek­to­rei J. Sut­ku­tei, bu­vo „iš­pjau­ti“ jau ke­li žmo­nės, į jų vie­tas prii­mant sa­vus dar­buo­to­jus. Sek­re­to­rė at­leis­ta pa­šai­piai jai pa­sa­kant „ne­be­no­riu nuo ant­ra­die­nio ta­vęs ma­ty­ti“. Nors sek­re­to­rės as­muo ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me nė­ra įvar­di­ja­mas, ta­čiau pa­gal pa­teik­tą me­džia­gą ma­ty­ti, kad kal­ba­ma apie bu­vu­sią bib­lio­te­kos per­so­na­lo spe­cia­lis­tę.
Ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me tvir­ti­na­ma, kad bib­lio­te­kos pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas bu­vo la­bai il­gai že­mi­na­mas, iš jo ty­čio­ja­ma­si, bu­vo sie­kia­ma jį „iš­pjau­ti“ duo­dant sun­kiai pro­tu su­vo­kia­mas už­duo­tis, kly­kiant ant jo. Ga­liau­siai jam bu­vo liep­ta išei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru.
Pa­gal Pa­rei­gi­nių nuo­sta­tų 9.8 p., di­rek­to­rius at­sa­ko už dar­bo tvar­ką, tai reiš­kia, kad ne­de­ra­mas el­ge­sys su dar­buo­to­jais, psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas ne­de­ra su tin­ka­ma dar­bo tvar­ka.
Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad nag­ri­nė­ja­mu at­ve­ju ne­su­rink­ta jo­kių pa­grįs­tų ir ne­gin­či­ja­mų duo­me­nų apie tai, kad di­rek­to­rė ne­de­ra­mai el­gė­si su bib­lio­te­kos per­so­na­lo spe­cia­lis­te ir vai­ruo­to­ju, pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku.
Ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me nu­ro­dant ne­de­ra­mą di­rek­to­rės J. Sut­ku­tės el­ge­sį, ku­rio ne­pat­vir­ti­na jo­kie ki­ti duo­me­nys, ne­ga­li bū­ti pa­grin­du pra­dė­ti draus­mi­nę pro­ce­dū­rą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Ko­mi­si­ja pa­si­sa­kė, kad ne­sant pa­grįs­tų duo­me­nų, jog di­rek­to­rė ne­de­ra­mai el­gė­si su per­so­na­lo spe­cia­lis­te ir vai­ruo­to­ju, pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku, prieš juos at­lei­džiant iš pa­rei­gų, siū­lo ne­pra­dė­ti draus­mi­nės pro­ce­dū­ros dėl di­rek­to­rės ne­de­ra­mo el­ge­sio su anks­čiau mi­ni­mais as­me­ni­mis.
Dėl at­lei­di­mo iš dar­bo, Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, bu­vo ten­ki­na­mi dar­buo­to­jų pra­šy­mai at­leis­ti juos iš pa­rei­gų, iš­mo­kant išei­ti­nes iš­mo­kas. Dėl at­lei­di­mo tei­sė­tu­mo ga­li­mai pa­nau­do­jus ne­leis­ti­ną po­vei­kį jo­kių duo­me­nų nė­ra, taip pat spręs­ti dėl to­kio at­lei­di­mo tei­sė­tu­mo Ko­mi­si­ja ne­ga­li, nes dar­bo gin­čai dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to at­lei­di­mo, kaip pri­va­lo­mo­je iki­teis­mi­nė­je ins­ti­tu­ci­jo­je, nag­ri­nė­ja­mi dar­bo gin­čų ko­mi­si­jo­je pa­gal dar­bo san­ty­kio da­ly­vio pra­šy­mą.
Ano­ni­mo pa­teik­tos nuo­trau­kos Ko­mi­si­jos neį­ti­ki­no
Ano­ni­mi­nia­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad vie­to­je at­leis­to dar­bi­nin­ko, vai­ruo­to­jo di­rek­to­rė į jo vie­tą par­si­ve­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nį. Ano­ni­mi­nio pra­ne­ši­mo au­to­rius ma­no, kad „šis įvy­kis yra ne tik in­te­re­sų konf­lik­tas, juo tu­ri su­si­do­mė­ti eti­kos tar­ny­bos, VTEK ir vi­si ki­ti“.
Va­do­vau­jan­tis Įs­ta­ty­mo 2 str. 5 d. nuo­sta­to­mis, su­gy­ven­ti­nis yra ar­ti­mas as­muo. Pa­gal įsta­ty­mą yra drau­džia­mi bet ko­kie spren­di­mai su­gy­ven­ti­nio at­žvil­giu. Vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čiam as­me­niui priė­mus spren­di­mą su­gy­ven­ti­nio at­žvil­giu bū­tų pa­grin­das kons­ta­tuo­ti, kad yra pa­žeis­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nes pa­žei­di­mui kons­ta­tuo­ti už­ten­ka vien pa­ties spren­di­mo priė­mi­mo fak­to su­gy­ven­ti­nio at­žvil­giu.
Nag­ri­nė­ja­mu at­ve­ju di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė paaiš­ki­ni­me nu­ro­dė, kad nors ano­ni­mi­nia­me laiš­ke nau­ja­sis vai­ruo­to­jas įvar­din­tas kaip jos su­gy­ven­ti­nis, šis tei­gi­nys yra šmei­ži­kiš­kas ir ne­tei­sin­gas.
Ko­mi­si­jai to už­te­ko, ne­klau­sė ji dar­buo­to­jų, kas di­rek­to­rę at­ve­ža į dar­bą ir pan. Ano­ni­mo iš­pla­tin­tos mei­lios nuo­trau­kos Ko­mi­si­jos na­riams taip pat ne­su­kė­lė nė men­kiau­sio įta­ri­mo, kad tarp di­rek­to­rės ir nau­jo­jo vai­ruo­to­jo ga­li bū­ti kaž­kas dau­giau ne­gu dar­bi­niai rei­ka­lai.
Tai­gi Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad pa­gal su­rink­tą me­džia­gą nė­ra jo­kio pa­grin­do kons­ta­tuo­ti, kad vai­ruo­to­jas yra di­rek­to­rės su­gy­ven­ti­nis, to­dėl da­ry­ti­na iš­va­da, kad prii­mant jį į bib­lio­te­kos vai­ruo­to­jo, pa­gal­bi­nio dar­bi­nin­ko pa­rei­gas, kaip ne­va su­gy­ven­ti­nį, Įs­ta­ty­mo nuo­sta­tos ne­pa­žeis­tos. Nuot­rau­kos iš J. Sut­ku­tės as­me­ni­nės „Fa­ce­book“ pa­sky­ros, kur ji ma­to­ma kar­tu su nau­juo­ju dar­buo­to­ju – įde­gu­siu, ap­si­nuo­gi­nu­siu plia­že, ke­lio­nė­se po sve­čias ša­lis – ne­reiš­kia, kad šie as­me­nys – su­gy­ven­ti­niai.
Per­žiū­rė­ju­si ro­man­tiš­kas di­rek­to­rės ir vai­ruo­to­jo nuo­trau­kas, Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, jog pra­dė­ti ty­ri­mą dėl J. Sut­ku­tės veiks­mų ati­tik­ties Įs­ta­ty­mo nuo­sta­toms nė­ra pa­grin­do. Ta­čiau tai, pa­sak Ko­mi­si­jos, neuž­ker­ta ke­lio tre­tie­siems as­me­nims dėl anks­čiau nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių vis­gi kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją dėl di­rek­to­rės J. Sut­ku­tės el­ge­sio ati­tik­ties Įs­ta­ty­mo nuo­sta­toms.
Me­ras krei­pė­si į au­di­to tar­ny­bą
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras, įver­ti­nęs šią Ko­mi­si­jos iš­va­dą, krei­pė­si į Kont­ro­lės ko­mi­te­tą su siū­ly­mu pa­ves­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­lik­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos veik­los au­di­tą. Tad di­rek­to­rės veik­la dar kar­tą bus ap­žvelg­ta pro di­di­na­mą­jį stik­lą.
Ga­li bū­ti, kad ne­ge­ro­ves bib­lio­te­kos gy­ve­ni­me at­sklei­dęs žmo­gus nu­leis ran­kas.
Juo la­biau, kad pa­na­šu, jog di­rek­to­rė J. Sut­ku­tė ano­ni­mo už laiš­kuo­se iš­dės­ty­tą nuo­mo­nę ne­pa­si­gai­lė­tų. Iš kar­to J. Sut­ku­tė su pa­reiš­ki­mu krei­pė­si į po­li­ci­ją, pra­šy­da­ma pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šmei­ži­mo.
Iš­nag­ri­nė­jus bib­lio­te­kos di­rek­to­rės gau­tą pa­reiš­ki­mą, priim­tas nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Savas parašė:

    O meras darbo partijai atstovauja ir siuncia audita socialdemokratei, kaip netiketa artejant rinkimams

  2. Expert parašė:

    Sh, o ne komisija

  3. o parašė:

    tai išeina, kad jei merginą apsikabinu foto tai ji sugyventinė?

  4. Barsas parašė:

    Sutkute, koks šmeižimas, nusiramink, o komisija su žebrausku ir vaitkevičiumi tai klounai, kurie nieko nemato ir nieko nesupranta.

  5. Elena parašė:

    Nepavydžiu direktorei, tiek streso dėl kažkokio pavyduolio.. O tokių pas mus daug.. Stiprybės Jums.

  6. ADELĖ parašė:

    Ponia Elena viena iš tų kurios laižo užpakalį,tik neaišku ar ilagai laižysit?O ponia Sutkutė tai jau aiški persona sužvėrėjusi iš nenusisekusio gyvenimo.Gaila,kad gerus darbuotojus atleidžia o priima bemokslius kurie yra palankūs poniai.Visgi gyvenime nieko nebūna šiaip sau,atsirūgs ir poniai.

  7. Elena parašė:

    Ponia Adele, kas ant kito sako, tas ant saves pasisako. Nezinojot? Paskaitykit savo komentara..kaip tik apie jus:)

  8. Aš manau parašė:

    Buvo krokodilas,o dabar labai jau išgražėjusi…k1 reiškia meilė!!!!

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt