Kas vyks­ta Tel­šių ra­jo­no savivaldybės ta­ry­bo­je?

Parašė:  2018-09-11

Pas­ta­ruo­ju me­tu man šį klau­si­mą už­duo­da ne­ma­žai žmo­nių. Da­bar­ti­nia­me chao­se ne tik rin­kė­jams, bet ir man, tu­rin­čiam ne vie­nos ka­den­ci­jos Ta­ry­bo­je pa­tir­tį, sun­ku su­ras­ti at­sa­ky­mą.
Kaip ži­nia, vis­kas pra­si­dė­jo nuo me­ro Pet­ro Kui­zi­no su­ma­ny­mo pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Ur­bo­nu. Tai di­džia­jai da­liai (o gal ir vi­siems) Ta­ry­bos na­riams bu­vo tam tik­ras ne­ti­kė­tu­mas, nes dar pa­va­sa­rį, neiš­sa­ky­da­mas jo­kių vie­šų pa­sta­bų, me­ras kar­tu su Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no di­rek­to­riaus me­ti­nę ata­skai­tą. Kaip ir vi­sas ki­tas prieš tai.
Prieš pa­reikš­da­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, me­ras apie sa­vo (?) spren­di­mą in­for­ma­vo, kaip jis pa­ts tvir­ti­no, vi­sas frak­ci­jas. To­kia­me po­kal­by­je su me­ru nuo TS-LKD frak­ci­jos da­ly­va­vo­me aš ir frak­ci­jos se­niū­nas Man­tas Ser­va.
Po­kal­bio me­tu me­ras nei paaiš­ki­no ke­ti­ni­mo pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi mo­ty­vus, nei su­pa­žin­di­no su to­les­niais ga­li­mais veiks­mais, nei pra­šė pa­rem­ti jo siū­ly­mą. Į mū­sų klau­si­mą, ką me­ras da­rys, jei jo siū­ly­mas ne­bus pa­tvir­tin­tas Ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mu, iš­gir­do­me at­sa­ky­mą, kad P.Kui­zi­nas tu­ri nu­ma­tęs „sa­vo“ tris atei­ties va­rian­tus.
Neiš­gir­dę apie jo­kius konk­re­tes­nius Ta­ry­bos dar­bo atei­ty­je pla­nus ar pa­si­kei­ti­mus, mu­du su M. Ser­va nu­spren­dė­me, kad tie­sio­giai žmo­nių iš­rink­tas me­ras P. Kui­zi­nas taip elg­sis, nes jam šiuo me­tu ne­rei­kia bi­jo­ti tie­sio­gi­nių po­li­ti­nių pa­sek­mių. Ta­čiau su­si­da­rė įspū­dis, kad me­ras ne­ži­no ar­ba sle­pia, kas bus po ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Sau­liu­mi Ur­bo­nu pa­reiš­ki­mo, nors, ga­li­mai, tu­ri tam kaž­ko­kią as­me­ni­nę prie­žas­tį.
S.Ur­bo­nas TS-LKD frak­ci­jai nė­ra „šven­ta kar­vė“ ir, jei bū­tų aiš­ki nu­ša­li­ni­mo prie­žas­tis, bū­tų ga­ran­ti­jų ar nors pla­nų, kad po to bus ge­riau – tai ne­kil­tų klau­si­mų, ar šį me­ro siū­ly­mą pa­rem­ti.
Ta­čiau, užuo­t konk­re­čiai paaiš­ki­nęs, ko­dėl bū­ti­na nu­ša­lin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, ir vie­to­je atei­ties veiks­mų pa­tei­ki­mo, P.Kui­zi­nas Ta­ry­bos po­sė­dy­je tik pa­si­mė­tė įta­ri­mais, kad J.But­ke­vi­čius ga­li ne­pri­tar­ti jo siū­ly­mui ir ne­tu­ri tei­sės bal­suo­ti. Esą, ad­mi­nist­ra­ci­ja jį ga­li­mai pa­pir­ko ke­le­tu ma­žos ver­tės už­sa­ky­mų. O M. Ser­va ne­ga­li bal­suo­ti, nes (o, siau­be!), ga­li­mai yra pa­pirk­tas vie­nu, vie­no jo gi­mi­nai­čio, me­ro žo­džiais ta­riant, „gau­tu“ ke­le­to tūks­tan­čių ver­tės už­sa­ky­mu. Lyg Ta­ry­bos na­rio įmo­nė ar Ta­ry­bos na­rio gi­mi­nai­čio įmo­nė ne­tu­rė­tų tei­sės teik­ti kon­ku­ren­cin­gų pa­siū­ly­mų. Keis­tas po­li­ti­ko pa­si­mė­ty­mas įta­ri­mais, ku­riuos jis ga­li rea­li­zuo­ti vi­siš­kai ki­taip. Bet, ma­tyt, mes­te­lė­ti „še­šė­lį-įta­ri­mą“, me­ro ma­ny­mu, yra ne­blo­gas da­ly­kas, nes tai „ge­rai lim­pa“. Ir nors me­rui bu­vo pa­siū­ly­ta to­kius įta­ri­mus įfor­min­ti tei­siš­kai, me­ras nei mus ap­skun­dė VTEK, nei krei­pė­si į ki­tas ins­ti­tu­ci­jas. Ma­žų ma­žiau­siai – ne­rim­ta.
Ra­jo­no me­ras, kaip po­li­ti­kas, tu­ri pa­rei­gą ir prie­vo­lę Ta­ry­bos na­riams paaiš­kin­ti sa­vo ke­ti­ni­mus ir pri­sta­ty­ti bū­si­mus veiks­mus. Jei me­ras sie­kia ge­res­nio su­ta­ri­mo ir ža­da siū­ly­ti pro­tin­gus, nau­din­gus atei­čiai veiks­mus, ko­dėl su jais ne­su­pa­žin­di­na Ta­ry­bos na­rių? Ne­tu­rė­tu­me ga­li­my­bių pa­si­tei­sin­ti ge­rų pla­nų ne­pa­rė­mę.
Va­sa­ra praė­jo, bet atei­ties ne­ži­no­me. Dar­bo par­ti­jos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kas, LR Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas spau­do­je ra­šo, kad P.Kui­zi­nas tei­kia to­kius keis­tus pa­siū­ly­mus ne­su­de­ri­nęs su sky­riu­mi ir su juo, sky­riaus pir­mi­nin­ku. Po ke­le­to die­nų V.Bu­kaus­kas, bent jau TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nui pra­si­ta­rė, kad vis­ką rei­kia de­rin­ti ne su me­ru, bet su juo, o me­ras pa­da­rys, kas bus liep­ta. Ar tik­rai? Ar tai ne­liu­di­ja tam tik­ro chao­so Dar­bo par­ti­jos vi­du­je? Ar dėl to me­ras ne­ga­li paaiš­kin­ti sa­vo pa­siū­ly­mų ir ne­ži­no, ką pa­sa­ky­ti apie atei­ties pla­nus, nes ne pa­ts juos ku­ria? Gal dėl to žmo­nių tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras P. Kui­zi­nas, neap­si­ken­tęs ban­dė pa­bėg­ti iš Dar­bo par­ti­jos, bet ne­pa­si­tei­si­nus jo „trims va­rian­tams“, vėl tu­rė­jo grįž­ti į tą, ko­rup­ci­nė­se by­lo­se pa­sken­du­sią par­ti­ją? Ar to­kia ta­po DP stra­te­gi­ja, grį­žus va­do­vau­ti V.Us­pas­kich? Ne me­ro už­jaus­ti esa­me su­si­rin­kę Ta­ry­bo­je, ir ne Dar­bo par­ti­jos po­rei­kiams tar­nau­ti aš esu Ta­ry­bo­je. Kol ne­bus aiš­kios tei­kia­mų pa­siū­ly­mų prie­žas­tys ir nu­ma­to­mos pa­sek­mės, tol aš sa­vo bal­su to­kių pa­siū­ly­mų ne­pa­lai­ky­siu.
Gir­džiu kal­bant, kad Dar­bo par­ti­jos Tel­šių sky­riu­je yra są­ra­šai žmo­nių, ku­riuos bus sie­kia­ma pa­ša­lin­ti iš uži­ma­mų pa­rei­gų. Gal yra ir ki­to­kių pro­jek­tų, ku­riuos Dar­bo par­ti­jai pri­rei­kė įgy­ven­din­ti? Gal ki­tais me­tais daug rin­ki­mų, o jų pri­sta­ty­ti kaip veiks­mų prie­žas­tį nei­šei­na?
Aš ne­kves­tio­nuo­ju Kęs­tu­čio Ang­lic­ko su­ge­bė­ji­mų va­do­vau­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Bet man ne­ky­la ran­ka bal­suo­ti už jo kan­di­da­tū­rą, nes ne­ga­vau jo­kių paaiš­ki­ni­mų dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos atei­ties pla­nų. Ne­ga­liu bal­suo­ti ir ne­ži­no­da­mas, kas to­kius pla­nus ku­ria, kas juos ga­li­mai tu­ri, ko­kius ir kie­no nu­ro­dy­mus „paė­mus vi­są val­džią“ tu­rės įgy­ven­din­ti Dar­bo par­ti­jos me­ras ir Dar­bo par­ti­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
Prieš pa­teik­da­mas siū­ly­mus dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, me­ras pri­va­lė­jo pa­ruoš­ti atei­ties veiks­mų pla­ną, pa­teik­ti ir įro­dy­ti veiks­mų bū­ti­nu­mą Ta­ry­bos frak­ci­joms, su­da­ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, už­si­tik­rin­ti pa­ra­mą, su­telk­ti Ta­ry­bą ge­res­nei veik­lai. Gal me­ras ne­tu­rė­jo tam lai­ko nei prieš, nei po S. Ur­bo­no nu­ša­li­ni­mo?
Ne­ga­liu bal­suo­ti už pa­siū­ly­mus, ne­ži­no­da­mas, kas už tų pa­siū­ly­mų sly­pi, ko­kios bus jų pa­sek­mės. Ne­su­ge­bė­čiau to de­ra­mai paaiš­kin­ti sa­vo rin­kė­jams. To­dėl už bet ko­kius po­ky­čius bal­suo­siu, kai bū­siu įsi­ti­ki­nęs, jog el­giuo­si tei­sin­gai ir nau­din­gai Tel­šių ra­jo­nui.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Juo­zas BUT­KE­VI­ČIUS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Tomas parašė:

  Pagarba Butkevičiui. Gerai, kad yra nors keli mąstantys ir su savigarba tarybos nariai

 2. Hmm... parašė:

  Mano požiūriu šiek tiek keistos mintys išdėstytos straipsnyje (žinant priešistorę ir akstiną jam atsirasti).Tačiau kiekvienas turi teisę turėti savo tiesą, kaip, beje, ir šio straipsnio autorius.

 3. Irena parašė:

  Pagaliau atsirado žmogus, kuris nebijo išsakyt savo nuomonės.

 4. Vita parašė:

  Pritariu Irenai. Tikrai pagarbos vertas politikas ir miestelėnas. O teisę kalbėti turi dar ir dėl to, jog ilgą laiką dirba politikoje ir turi patirties valdyme. Kas gali pasakyti, jog buvo arogantiškas ar elgėsi nepagarbiai su žmonėmis, kai ėjo mero pareigas. O ir apie tokias žulikystes nebuvo girdima. O dabar kas?

 5. Klausimėlis parašė:

  klausimėlis iš kur pas gerb Juozą paskutiniu metu tiek energijos ir politinės patirties išsiveržimo,ar kartais nėra surišta su tai kad konkursiukai baigiasi kur su pora žmogiukų tiek išeidavo nuveikti.

 6. Benis parašė:

  Per paskutinius rinkimus rašiau, kad sekmadienį važiuodamas Telšių gatvėmis matau tik einančius pensininkus. Perspėjau, kad jeigu nedalyvausite, jie valdžia ir išsirinks. Nu taip ir įvyko. Taip kad, kol jaunesni žmonės nepradės rodyti pavyzdžio, visoje Lietuvėlėje bus tas pat. Ir nedejuokit: juk aš nieko nepakeisiu. Tai mes patys ir galim viską pakeisti, kol Vilnius ir Lietuva pjaunasi kaip mišrūnai šunys. Jau pradeda atsibosti.

 7. Op parašė:

  Daug beletristikos, iš kurios susidaro įspūdis, kad tarybos narį tenkino socialdemokratų vadovavimas Telšių administracijoje.

 8. Barsas parašė:

  Butkevičiau, o tu balsavai už plytų krūvos pirkimą iš Rupšio? Jei balsavai, tai neturi jokios moralinės teisės kažką čia sapalioti, o tie, kurie mano ,kad tai principingas ir sąžiningas politikas, paanalizuokite šio veikėjo balsavimus taryboje.

 9. Šventų nėra parašė:

  Meskit akmenį į Butkevičių ar kurį nors kitą tarybos narį, jei patys esate be nuodėmės. Betgi šiame gyvenime šventų nėra, visi turime kažkada priimti ir tikrai esame priėmę kompromisinius, ne visiems patinkančius sprendimus. Aš neginu p.Butkevičiaus, p.Kuizino ar kito valdininko, svarbu, kad jų pasirinkimai būtų priimtini daugumai telšiečių, kad neprasilenktų su padorumu, sąžine, todėl, ponai, dažniau pasitikrinkite savo sprendimų teisingumą susitikimuose su eiliniais telšiečiais ir ne tik prieš artėjančius rinkimus.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt