Kas bus įtrauk­ta į moks­lei­viams skir­tų kul­tū­ri­nių pa­slau­gų rin­ki­nį?

Parašė:  2018-08-03

Lie­pos 13 d. kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son kar­tu su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, pa­tvir­ti­nan­tį Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­ją. Skel­bia­mi kvie­ti­mai kul­tū­ros ir me­no įstai­goms, me­ni­nin­kams bei edu­ka­to­riams teik­ti pa­siū­ly­mus, ką įtrauk­ti į moks­lei­viams skir­tų kul­tū­ri­nių pa­slau­gų rin­ki­nį.
„Tai – di­de­lė nau­jo­vė tiek kul­tū­ros, tiek ir švie­ti­mo sri­ty­je, ir svar­bus dvie­jų mi­nis­te­ri­jų bend­ras dar­bas. Kul­tū­ros pa­so tiks­las – nuo ma­žų die­nų ug­dy­ti mo­ki­nių kul­tū­ros su­vo­ki­mą, me­ni­nį sko­nį, ska­tin­ti juos įsi­trauk­ti į kul­tū­ri­nes veik­las, kad su­si­ti­ki­mas su kul­tū­ra, jos po­rei­kis tap­tų jau­no žmo­gaus bū­ti­ny­be, gy­ve­ni­mo da­li­mi, – tei­gė kul­tū­ros mi­nist­rė L. Ruo­ky­tė-Jons­son. – Kiek­vie­nam mo­ki­niui ka­len­do­ri­niams me­tams nu­ma­ty­ta skir­ti po 15 eu­rų. Šiuos pi­ni­gus mo­ki­nys ga­lės pa­nau­do­ti kar­tu su kla­se ar­ba sa­vo nuo­žiū­ra, rink­da­ma­sis ren­gi­nius ar­ba edu­ka­ci­nes veik­las, ku­rios bus pa­siū­ly­tos Kul­tū­ros pa­so rin­ki­ny­je.“
Abie­jų mi­nis­te­ri­jų bend­ra eks­per­tų ko­mi­si­ja ver­tins, ar me­no įstai­gų ir me­ni­nin­kų siū­lo­ma pa­slau­ga – spek­tak­lis, kon­cer­ti­nė ar edu­ka­ci­nė pro­gra­ma, pa­ro­da, ki­to­kio po­bū­džio ren­gi­nys – ati­tin­ka Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­jo­je nu­ma­ty­tus at­ran­kos kri­te­ri­jus. Tei­kia­mos pa­slau­gos bus ver­ti­na­mos pa­gal jų in­dė­lį į mo­ki­nių kul­tū­ri­nio aki­ra­čio plė­ti­mą, kul­tū­ros pa­tir­čių įvai­ro­vę bei kū­ry­bin­gu­mo ir kri­ti­nio mąs­ty­mo ug­dy­mą. Taip pat šios pa­slau­gos tu­rės bū­ti il­ga­lai­kės, tei­kia­mos me­tus ar il­giau ir pri­tai­ky­tos spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems mo­ki­niams įtrauk­ti.
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad už 15 eu­rų mo­ki­niai ga­lės vi­du­ti­niš­kai pa­si­rink­ti 4 kul­tū­ros ir me­no pa­slau­gas (kul­tū­ros ren­gi­nius, kul­tū­ri­nės edu­ka­ci­jos veik­las ar kul­tū­ros ren­gi­nius, ku­riuo­se įtrau­kia­ma ir kul­tū­ri­nė edu­ka­ci­ja). At­lik­ta kul­tū­ros ir me­no įstai­gų tei­kia­mų pa­slau­gų ana­li­zė pa­ro­dė, kad pa­slau­ga ga­li kai­nuo­ti nuo 1 eu­ro (kul­tū­ri­nė edu­ka­ci­ja) iki 15 eu­rų (kul­tū­ros ar me­no ren­gi­nys).
Jau nuo rug­sė­jo to­kiu pa­su ga­lės nau­do­tis pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai, o nuo 2019-ųjų pra­džios – vi­si mo­ki­niai.
Su­ma bu­vo pa­si­rink­ta at­si­žvel­gus į dar­bo gru­pės Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­jai pa­reng­ti pa­teik­tus pa­siū­ly­mus, įver­ti­nus pa­na­šias už­sie­nio ša­lių pro­gra­mas ir Lie­tu­vos fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bei at­lik­tų ap­klau­sų re­zul­ta­tus.
Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­ją ren­gė su­da­ry­ta tar­pins­ti­tu­ci­nė dar­bo gru­pė – kul­tū­ros ir švie­ti­mo sri­čių, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir fi­nan­sų spe­cia­lis­tai bei mo­ki­nių at­sto­vas. Pa­si­ren­gi­mo eta­pe bu­vo ap­klaus­ti mo­ki­niai, mo­ky­to­jai ir kul­tū­ros įstai­gos, ne­prik­lau­so­mi me­ni­nin­kai, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti, ko­kie kul­tū­ros ren­gi­niai yra no­riai lan­ko­mi mo­ki­nių, ko­kia to­kių ren­gi­nių pa­siū­la ato­kes­nė­se vie­to­vė­se.
Ar iš Tel­šių ra­jo­no kas nors bus siū­lo­ma įtrauk­ti į moks­lei­viams skir­tų kul­tū­ri­nių pa­slau­gų rin­ki­nį? Kaip tai bus da­ro­ma? Kas ga­lės da­ly­vau­ti ku­riant Kul­tū­ros pa­są moks­lei­viams, tei­rau­ja­mės Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos Eg­lės Ma­cie­nės.
„Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gas bei ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas, už­sii­man­čias kul­tū­ros ir me­no ren­gi­nių, kul­tū­ri­nės edu­ka­ci­jos už­siė­mi­mų ir kul­tū­ros ir me­no ren­gi­nių, pa­pil­dy­tų kul­tū­ri­ne edu­ka­ci­ja, or­ga­ni­za­vi­mo veik­la, teik­ti pa­raiš­kas Kul­tū­ros pa­so pa­slau­gų at­ran­kai“, – kal­bė­jo E. Ma­cie­nė.
Ve­dė­ja in­for­muo­ja, kad in­for­ma­ci­ja apie mi­nė­tą ga­li­my­bę skel­bia­ma Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je bei kon­tak­tuo­jant tie­sio­giai su konk­re­čio­mis įstai­go­mis bei or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Va­do­vau­jan­tis reg­la­men­tuo­ta Kul­tū­ros pa­so pa­slau­gų at­ran­kos tvar­ka, mi­nė­tų pa­slau­gų at­ran­ko­je ga­li da­ly­vau­ti fi­zi­niai as­me­nys, vyk­dan­tys Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tą in­di­vi­dua­lią veik­lą, ir ju­ri­di­niai as­me­nys, ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ar jų pa­da­li­niai, re­gist­ruo­ti vie­no­je iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bių na­rių, ku­rie už­sii­ma kul­tū­ros ir (ar) me­no ren­gi­nių, kul­tū­ri­nės edu­ka­ci­jos už­siė­mi­mų ir (ar) kul­tū­ros ir me­no ren­gi­nių, pa­pil­dy­tų kul­tū­ri­ne edu­ka­ci­ja, or­ga­ni­za­vi­mo veik­la. „Kul­tū­ros pa­slau­gų at­ran­ko­je ga­li da­ly­vau­ti vi­sos Tel­šių ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gos bei kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės ir ki­tą ju­ri­di­nį sta­tu­są tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos“, – už­tik­ri­no Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­ja.
Ar mū­sų ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gos šiuo at­ve­ju ne­liks nuo­ša­ly­je, ar nu­ma­ty­ta, kad į Kul­tū­ros pa­są ne­bus įtrauk­tos vien na­cio­na­li­nio ly­gio kul­tū­ros ir me­no įstai­gos, ar­ba prie­šin­gai – teks ten­kin­tis tik ap­link esan­čio­mis kul­tū­ros ir me­no įstai­go­mis?
E. Ma­cie­nė to­kių bai­mių neįž­vel­gia. Jos nuo­mo­ne, Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­jo­je api­brėž­ta, kad da­ly­va­vi­mas Kul­tū­ros pa­se yra at­vi­ras vi­soms ša­lies kul­tū­ros ir me­no įstai­goms bei kū­rė­jams, me­ni­nin­kams, ga­lin­tiems su­teik­ti ko­ky­biš­kas kul­tū­ros ir me­no pa­slau­gas pa­gal mi­nė­to­je kon­cep­ci­jo­je nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, ne­prik­lau­so­mai nuo jų tei­si­nio sta­tu­so, at­sto­vau­ja­mos me­no sri­ties, re­zi­da­vi­mo vie­tos ar pan. „Tai­gi, no­ri­si ti­kė­ti, kad Kul­tū­ros pa­so eks­per­tų ko­mi­si­ja, ver­tin­da­ma pa­raiš­kas, įžvelgs, kad ir re­gio­nuo­se tei­kia­mos pa­slau­gos yra aukš­tos me­ni­nės ir kul­tū­ri­nės ver­tės, jo­se pa­si­tel­kia­mos šiuo­lai­kiš­kos kul­tū­ros raiš­kos, pa­slau­gų tu­ri­nys yra ak­tua­lus mo­ki­niams ir pri­si­de­da prie mo­ki­nių kul­tū­ri­nio aki­ra­čio plė­ti­mo, kul­tū­ros pa­tir­čių įvai­ro­vės bei ug­do kū­ry­bin­gu­mą ir kri­ti­nį mąs­ty­mą, ati­tin­ka ki­tus nu­sta­ty­tus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus. To­kiu bū­du bū­tų įgy­ven­din­ti pa­grin­di­niai Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­jos tiks­lai“, – įsi­ti­ki­nu­si Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­ja.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt