Kaip Telšių rajone suaugusiųjų švietimas randa kelią pas besimokantįjį

Parašė:  2017-08-04

Mokymosi visą gyvenimą sistemai ir suaugusiųjų mokymuisi skiriama vis daugiau dėmesio. Švietimo įstatyme apibrėžta, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų. Apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir situaciją Telšių rajone kalbamės su Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmiene.
– Gyvename labai sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Ar tai verčia mus išmokti ko nors naujo? Ar neformaliajam suaugusiųjų švietimui skiriamas pakankamas dėmesys?
– Mokytis visą gyvenimą mus skatina ir verčia savirealizacijos galimybių ieškojimas, naujų technologijų atsiradimas, pokyčiai profesinėje veikloje. Norint būti reikalingam darbo rinkoje, nebeužtenka vieną kartą baigti universitetą ar įgyti kitokio cenzo išsilavinimą ir tikėtis, kad darbo turėsi visam gyvenimui. Siekiant užsitikrinti pilnavertį gyvenimą, būtina dalyvauti mokymesi. Neformalusis suaugusiųjų švietimas teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų.
Mūsų šalies suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą aktyvumas kol kas yra vienas žemiausių Europos Sąjungos šalyse, užimame tik 21 vietą, nors turime galimybių pasiūlyti įvairių mokymosi būdų.
Tyrimai rodo, kad socialinę gerovę ir švietimą sieja tamprūs ryšiai. Labai svarbu, kad šalyje ir savivaldybėse neformaliajam švietimui finansavimas būtų skiriamas pagal nustatytą poreikį. Pagal tyrimus, valstybėse, kuriose švietimui skiriamas didesnis BVP procentas (Švedija – 7,3 proc., Kipras – 8,0 proc., Danija – 8,7 proc., Vokietija – 6,2 proc.), suaugusiųjų kompetencijos yra aukštesnės.
Suaugusiųjų švietimas nėra naujas reiškinys, tačiau 2015 m. patvirtinta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nauja redakcija tarsi iš naujo paskatino ir įpareigojo atsigręžti į suaugusiųjų mokymąsi. Suaugusiųjų mokymosi svarba pabrėžiama Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. Strategijoms įgyvendinti patvirtinta nauja Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa bei Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planas.
– Vykdant neformalųjį suaugusiųjų švietimą svarbi funkcija tenka savivaldybėms?
– Taip, savivaldybės funkcija yra koordinuoti, planuoti ir organizuoti suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi.
2015 m. pabaigoje Telšių rajono savivaldybės taryba patvirtino Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planą ir Telšių švietimo centrui pavedė koordinuoti jo įgyvendinimą.
Pirmasis žingsnis rezultatyvesnio neformaliojo suaugusiųjų švietimo link – savivaldybėje veikiančių valstybinių, savivaldybės biudžetinių ir nevalstybinių suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimas. Draugėn susibūrė rajone veikiančios suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančios institucijos: Telšių švietimo centras, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių trečiojo amžiaus universitetas, Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Telšių skyrius, Telšių muzikos mokykla, Telšių dailės mokykla, Telšių teritorinė darbo birža. Institucijų atstovai sistemingai dalyvavo Telšių švietimo centro organizuojamuose susitikimuose, kuriuose keitėsi informacija ir gerąja praktika. Visa tai skatino tobulinti ir plėsti veiklas bei visiems kartu formuoti naują suaugusiųjų mokymosi kultūrą savivaldybėje.
– Ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos yra finansuojamos?
– Sudarant sąlygas asmenims dalyvauti neformaliajame suaugusiųjų švietime praeitais metais, iš dalies buvo finansuotos veiklos: Trečiojo amžiaus universiteto dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiuose Plungėje ir Vilniuje, andragogų praktikų dalyvavimas tobulinimo programoje „Aštuonios andragoginio meistriškumo pamokos“ Raseiniuose ir Skuode, savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo teikėjų edukacinė išvyka į Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrą, rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų renginys „Metodinė veikla – suaugusiųjų asmeninio ir bendruomenės gyvenimo praturtinimas“. Šiemet Telšių rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane taip pat yra numatyta lėšų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti.
– Nauji šalies lygmens dokumentai įgalioja ir rekomenduoja savivaldybėms dalyvauti ir prisidėti prie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programos bei Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo. Kaip tai bus daroma?
– Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius bei Telšių švietimo centras, tęsdami pradėtus darbus neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje bei atsiliepdami į rekomendacijas, parengė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą, kurį 2017 m. balandžio mėnesį patvirtino Savivaldybės taryba. Programų finansavimo tikslas – plėtoti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, atliepiančias visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Taip pat rengiamės dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtame neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rėmimo konkurse, kad kuo daugiau suaugusiųjų turėtų galimybių mokytis. Atsižvelgdami į rajono gyventojų mokymosi poreikius, parengtą paraišką dalyvauti konkurse turime pateikti iki rugpjūčio 25 d. Aiškindamiesi, kokiose srityse suaugusieji Telšių rajono savivaldybės gyventojai siekia ar nori siekti žinių, kiek laiko ir lėšų gali skirti mokymams, kas trukdo mokytis bei gilinti jau turimas žinias, gegužės 11–24 d. atlikome tyrimą. Tyrimą vykdė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Telšių švietimo centras, Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Telšių skyrius, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Apklausoje dalyvavo 388 respondentai – Telšių rajono savivaldybės suaugusieji (18–84 m.).
– Ką parodė tyrimo rezultatai?
– Nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybės suaugusieji per pastaruosius dvejus metus dažniausiai dalyvavo mokymuose, susijusiuose su profesine veikla, trečdalis respondentų dalyvavo pedagogikos, psichologijos-saviugdos mokymuose, kas dešimtas mokėsi užsienio kalbų, kiek mažiau – kompiuterinio raštingumo. Respondentai ateities mokymų poreikius sieja su bendrųjų kompetencijų ugdymu. Trečdalis tyrimo dalyvių pageidautų psichologijos-saviugdos, užsienio kalbų mokymų, kas dešimtas pageidautų dalyvauti mokymuose, susijusiuose su profesine veikla. Matomas poreikis mokymų, susijusių su maisto ruoša, amatais. Tyrimo dalyviai mokymams per mėnesį galėtų skirti 1–2 dienas. Mokymams, susijusiems su profesija, pusė respondentų negalėtų skirti lėšų, likusieji – iki 100 eurų per metus. Daugiau respondentų skirtų lėšų mokymams, susijusiems su asmeniniais interesais. Pusė jų skirtų iki 100 eurų per metus, kas aštuntas – iki 200 eurų per metus. Ir vis tik trečdaliui respondentų mokytis trukdo lėšų stoka, ketvirtadaliui mokymąsi sudėtinga suderinti su darbu. Kas dešimtas respondentas nurodė, kad trūksta informacijos apie mokymus. Paminėtas ir nepatogus užsiėmimų laikas, motyvacijos, aktualių mokymo programų stoka.
– Tyrimai atlikti, rezultatai aiškūs. Kas toliau? Ar bus skiriamas dėmesys ne tik kiekybei, bet ir kokybei?
– Remiantis tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo, Savivaldybės atlikto tyrimo rezultatais, praeitų metų veiklos analize, rengiamas Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų planas, kurio paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybiškos plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą. Rengiant planą, diskusijų su neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjais metu akcentuota, kad spręstinomis problemomis lieka realus finansavimas, gyventojų aktyvumas ir noras mokytis. Savivaldybėje mokymosi programų pasiūla tikrai yra gausi, svarbu siekti kokybės. Užtikrinti mokymosi paslaugų kokybę – neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų ir jo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atsakomybė. Dar šiemet savivaldybėje bus parengtas vienas mokymosi kokybės užtikrinimo instrumentų – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, veiklos išorinio vertinimo tvarka.
– Tai galime tikėtis, kad suaugusiųjų švietimas ras kelią pas norintįjį mokytis ir atvirkščiai – siekiančiajam mokytis bus nesudėtinga rasti švietimo teikėjus?
– Apibendrinant galima teigti, kad savivaldybėje padidėjo dėmesys neformaliajam suaugusiųjų švietimui: parengti ir rengiami savivaldybės lygmens teisės aktai, skirta lėšų, paskirtas šios srities koordinatorius – Telšių švietimo centras, kuris sutelkė suaugusiųjų švietimo teikėjus. Tai – tik kryptingo darbo pradžia. Nemažai darbų dar reikės nuveikti, kad šių dienų suaugusiųjų švietimas rastų kelią pas besimokantįjį, kad suaugęs suprastų ir norėtų tobulėti visą gyvenimą.
Informaciją neformaliojo suaugusiųjų švietimo klausimais galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.telsiai.lt, rubrikoje Švietimas–Neformalusis suaugusiųjų švietimas, tel. (8 444) 60202 bei Telšių švietimo centro interneto svetainėje adresu: www.sctelsiai.lt, rubrikoje Suaugusiųjų švietimas, tel. (8 444) 53445.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar patenkinti mokinių maitinimu ugdymo įstaigose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt