Jung­ti­nė dai­lio­kų pa­ro­da „Per­žiū­ros“

Parašė:  2018-08-17

Rugp­jū­čio 4 die­ną Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Tel­šių ga­le­ri­jo­je vy­ko „PER­ŽIŪ­ROS“. Į jung­ti­nę pa­ro­dą nu­spren­dė su­si­bur­ti įvai­riais me­tais Tel­šiuo­se tai­ko­mo­sios dai­lės pa­slap­čių be­si­mo­kiu­sių stu­den­tų bū­rys.
Pa­ro­da veiks iki rug­sė­jo 1 die­nos.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Me­ni­nin­kų kal­vė
Tel­šių me­ni­nin­kų kal­vė, ku­ri sa­vo is­to­ri­ją skai­čiuo­ja nuo 1931 m., ne kar­tą kei­tė pa­va­di­ni­mą (Ama­tų, Dai­lių­jų ama­tų, Me­no mo­kyk­la, Tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­mas, Aukš­tes­nio­ji tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­la, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­tas), ta­čiau vi­sa­da iš­lai­ky­da­vo sa­vo kryp­tį – iš­mo­ky­ti jau­nus me­ni­nin­kus įval­dy­ti įvai­rias me­džia­gas (me­dį, me­ta­lą, ak­me­nį, teks­ti­lės pluoš­tus, plas­ti­ką) ir ug­dy­ti ge­bė­ji­mus įgy­ven­din­ti kū­ry­bi­nes idė­jas sa­vo ran­ko­mis. Taip pat dau­ge­liui įsi­mi­nė ypa­tin­ga čia tvy­ro­ju­si sma­gi ir kū­ry­biš­ka au­ra, nes mo­ky­tis su­si­rink­da­vo me­ni­nin­kai bend­ra­min­čiai iš vi­sos Lie­tu­vos.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mas
Pa­ro­dų sa­lė dar nie­kad ne­bu­vo to­kia sau­sa­kim­ša! Į pa­ro­dos „Per­žiū­ros“ ati­da­ry­mą su­gu­žė­jo dai­lio­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Su­si­ti­ko bu­vę stu­den­tai, ku­rie mo­kė­si ir prieš 40 me­tų, ir tik šie­met bai­gę stu­di­jas.
Pa­ro­dos da­ly­vius pa­svei­ki­no ir sim­bo­li­nę ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po VDA Tel­šių fa­kul­te­to de­ka­nas Ra­mū­nas Ba­nys.
Ko­dėl „Per­žiū­ros“? Pa­sak VDA Tel­šių fa­kul­te­to dės­ty­to­jos Žyd­rū­nės Kriū­kai­tės-Ju­ciu­vie­nės, be­si­mo­kant su­kur­tų dar­bų per­žiū­ros vyk­da­vo du­kart per me­tus. Vi­si dai­lio­kai („dai­liuokā“ – taip tel­šiš­kiai pra­mi­nė keis­tus stu­den­tus) pri­si­me­na karšt­li­giš­ką bruz­de­sį, kil­da­vu­sį prieš per­žiū­ras, kai dar­bas vyk­da­vo net nak­ti­mis ir vi­si tai­sy­da­vo ne­baig­tus pro­jek­tus. To­dėl sim­bo­liš­ka taip pa­va­din­ti pa­ro­dą, kai per­žiū­ri­mi pra­bė­gu­sių me­tų dar­bai, pa­sve­ria­mi pri­si­mi­ni­mai ir vėl grįž­ta­ma lai­ko ra­tu.
Ren­gi­ny­je pa­dė­ko­ta pa­grin­di­niam ab­sol­ven­tų pa­ro­dos ini­cia­to­riui Pau­liui Juo­di­šiui. Jis la­biau­siai pri­si­dė­jo or­ga­ni­zuo­jant ir koor­di­nuo­jant šį ren­gi­nį, jo su­kur­ta vaiz­do ins­ta­lia­ci­ja bu­vo de­monst­ruo­ja­ma pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu.
Bu­vę VDA Tel­šių fa­kul­te­to stu­den­tai gra­žių žo­džių ne­gai­lė­jo bu­vu­siems dės­ty­to­jams, o šie džiau­gė­si iš­vy­dę bu­vu­sius stu­den­tus.
Ju­bi­lie­ji­niai me­tai
VDA Tel­šių fa­kul­te­to de­ka­no R. Ba­nio tei­gi­mu, 2018 me­tai VDA Tel­šių fa­kul­te­tui yra sim­bo­liš­ki. Šie­met su­kan­ka 20 me­tų, kai ši mo­ky­mo įstai­ga įsi­jun­gė į Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos struk­tū­rą ir vyk­do uni­ver­si­te­ti­nio ba­ka­lau­ro me­nų stu­di­jas. Ta­čiau tai – tik vie­nas iš eta­pų šios ins­ti­tu­ci­jos is­to­ri­jo­je, ku­rio­je tai­ko­mo­sios dai­lės edu­ka­ci­ja pra­si­dė­jo dar 1931 me­tais.
Kiek­vie­nais me­tais VDA Tel­šių ga­le­ri­jos lan­ky­to­jai tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su da­bar­ti­nių fa­kul­te­to stu­den­tų se­mest­ro kur­si­niais ir ba­ka­lau­ro stu­di­jų bai­gia­mai­siais dar­bais. Mi­nint šį ju­bi­lie­jų, ki­lo min­tis su­pa­žin­din­ti ga­le­ri­jos lan­ky­to­jus su anks­tes­nių mo­kyk­los lai­kų ab­sol­ven­tų kū­ry­bi­niais dar­bais, nes bū­tent anks­tes­ni mo­kyk­los pe­rio­dai ir tuo­me­ti­nė stu­di­jų ko­ky­bė lė­mė da­bar­ti­nį mo­kyk­los sta­tu­są.
„Esant tin­ka­mai pro­gai bei spon­ta­niš­kai su­si­kū­rus ini­cia­ty­vi­nei gru­pei, bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta ši pa­ro­da, ku­rio­je pri­sta­to­mi įvai­rūs ta­py­bos, gra­fi­kos, skulp­tū­ros, ju­ve­ly­ri­kos, ke­ra­mi­kos ir kt. kū­ri­niai. Pa­ro­dos eks­po­na­tų įvai­ria­pu­siš­ku­mas at­spin­di au­to­rių įvai­ro­vę. Tai – di­džiu­lė, įvai­rias kar­tas su­jun­gian­ti kū­ry­biš­ka bend­ruo­me­nė, ku­ri yra iš­si­bars­čiu­si po vi­sus Lie­tu­vos mies­tus bei už­sie­nio ša­lis. Me­nuo­se, vers­le ir ki­to­se sri­ty­se sa­ve rea­li­zuo­jan­tys skir­tin­gų lai­dų ab­sol­ven­tai yra pui­kūs Tel­šių mies­to ir šios mo­ky­mo įstai­gos am­ba­sa­do­riai. Jie nuo­lat at­vyks­ta į Tel­šius, or­ga­ni­zuo­ja­mos gru­pi­nės ir pa­vie­nės eks­kur­si­jos mies­te bei fa­kul­te­to pa­tal­po­se. Ry­šys ir kon­tak­tai su stu­di­jas bai­gu­siais ab­sol­ven­tais yra la­bai svar­bus vi­soms aukš­to­sioms mo­kyk­loms, to­dėl mū­sų ab­sol­ven­tai yra vi­sa­da lau­kia­mi Tel­šiuo­se, ir ti­ki­mės VDA Tel­šių ga­le­ri­jo­je su­reng­ti dar ne vie­ną jų pa­ro­dą“, – kal­bė­jo de­ka­nas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt