FNTT ty­ri­mas: be­veik 150 tūkst. eu­rų, pri­klau­san­čių kre­di­to uni­jos in­dė­li­nin­kams, vie­nas iš va­do­vų nau­do­jo kaip sa­vus

Parašė:  2018-07-31

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos val­dy­ba kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiuo me­tu jau bank­ru­ta­vu­sios Tel­šiuo­se įsteig­tos kre­di­to uni­jos kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas ir jam pa­dė­ju­si ka­si­nin­kė-va­dy­bi­nin­kė kal­ti­na­mi be­veik 150 tūkst. eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mu, su­kčia­vi­mu, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu.
Šios kre­di­to uni­jos iki­teis­mi­nį ty­ri­mą FNTT pra­dė­jo ga­vu­si Lie­tu­vos ban­ko krei­pi­mą­si, ku­ria­me bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys, kad uni­jo­je ga­li bū­ti per­ra­šo­mi bu­hal­te­ri­niai do­ku­men­tai, fik­suo­ja­mos rea­liai neį­vy­ku­sios ūki­nės fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos.
Ty­ri­mo me­tu su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai įtar­ti, kad 2016 m. kovo–2017 m. gruo­džio mėn. fak­ti­nis Že­mai­ti­jo­je vei­ku­sios kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jęs pa­di­din­ti jų tu­ri­mus pa­jus ir paė­męs tūks­tan­ti­nes su­mas, rea­liai šių lė­šų kre­di­to uni­jai ne­pa­tei­kė ir pa­si­sa­vi­no be­veik 120 tūkst. eu­rų. Įta­ria­ma, kad bu­vęs kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pi­ni­gų pra­si­ma­ny­da­vo, kai, in­dė­li­nin­kams nie­ko ne­ži­nant, nu­trauk­da­vo su kre­di­to uni­ja su­da­ry­tas in­dė­lių su­tar­tis, o ne­va jiems grą­žin­tus gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­siim­da­vo pa­ts. Be to, tūks­tan­ti­nes su­mas kre­di­to uni­ja mo­kė­jo už kal­ti­na­mo­jo sū­naus na­mo sta­ty­bą. Ofi­cia­liai lė­šos bu­vo skir­tos kre­di­to uni­jos pa­sta­to re­mon­tui, o rea­liai da­lis pi­ni­gų bu­vo pa­nau­do­ta lan­gams įsi­gy­ti ir na­mui įreng­ti. At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad iš kre­di­to uni­jos sei­fo din­go be­veik 40 tūkst. eu­rų. Įta­ria­ma, kad pi­ni­gus paė­męs kal­ti­na­ma­sis lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mą įfor­mi­no kaip pi­ni­gų sko­li­ni­mą, iš­ra­šant gy­ven­to­jams vek­se­lius. Be to, at­skleis­ta, kad fak­ti­nis kre­di­to uni­jos va­do­vas pa­si­sa­vi­no kre­di­to uni­jai pri­klau­san­čius 30 tūkst. eu­rų, kai sa­vo tu­ri­mai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­mos bend­ro­vei ga­vo dvi pa­sko­las. Pa­si­nau­do­da­mas sa­vo aukš­to­mis pa­rei­go­mis kre­di­to uni­jo­je, va­do­vas ap­gau­le ga­vo tūks­tan­ti­nes pa­sko­las, ži­no­da­mas, kad įmo­nė su­kū­rė tik mo­kios re­pu­ta­ci­ją ir pa­sko­los ne­grą­žins.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ro va­do­vau­ja­mi FNTT ty­rė­jai Tel­šiuo­se, Plun­gė­je ir Vil­niu­je at­li­ko kra­tas. Bu­vo paim­ti ap­skai­tos do­ku­men­tai, kom­piu­te­ri­nės laik­me­nos ir ki­ta ty­ri­mui svar­bi in­for­ma­ci­ja.
Bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­mie­siems už jų įvyk­dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas gre­sia mak­si­ma­li lais­vės atė­mi­mo iki de­šim­ties me­tų baus­mė.
Kre­di­to uni­jos, pa­si­sa­vi­nan­čios gy­ven­to­jų san­tau­pas ir ap­gau­lin­gai tvar­kan­čios bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, FNTT aki­ra­ty­je at­si­du­ria ne­be pir­mą kar­tą. Per pa­sta­ruo­sius me­tus FNTT bai­gė 4 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Šiuo me­tu dar tę­sia­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl 6 kre­di­to uni­jų veik­los. Bend­ra nu­si­kals­ta­mu bū­du iš kre­di­to uni­jų gau­ta su­ma vir­ši­ja 21,7 mln. eu­rų.
FNTT inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. PAGAL ĮSTATYMĄ parašė:

  Pagal FNTT šio straipsnio išvadas, tyrėjas šios bylos buvo visiškai nesusipažinęs su:
  KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMŲ;NUOSTATAIS IR ĮSIPAREIGOJIMAIS.
  AR GALI DIRBI TOKIE TYRĖJAI, KURIE KOOPERATINĘ BENDROVĘ MAIŠO SU UAB?
  ČIA YRA VIENO ŽMOGAUS „PAKIŠIMAS“.

 2. Laima parašė:

  Tas komentaras 100 procentų parašytas kaltinamųjų!!!

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt