ER­GO pa­ta­ria, kaip ap­sau­go­ti na­mus

Parašė:  2018-09-28

Dau­ge­liui gy­ven­to­jų na­mai yra tvir­to­vė – vie­ta, ku­rio­je jie jau­čia­si sau­giau­siai. Kad šis jaus­mas neap­leis­tų, pir­miau­sia rei­kia ap­sau­go­ti na­mus ir juo­se esan­tį tur­tą nuo įvai­rių pa­vo­jų. Drau­di­mo bend­ro­vė ER­GO Lie­tu­vo­je pa­ta­ria, kaip ap­si­sau­go­ti nuo daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių si­tua­ci­jų, per ku­rias nu­ken­čia gy­ven­to­jų tur­tas.

No­rint ap­si­sau­go­ti nuo ug­nies – dė­me­sys elekt­ros prie­tai­sams
Lieps­nos mil­ži­niš­kų nuo­sto­lių pri­da­ry­ti ga­li aki­mirks­niu, to­dėl svar­bu gais­ro ri­zi­ką na­muo­se kuo la­biau su­ma­žin­ti. Tam rei­kia pa­si­rū­pin­ti pa­ti­ki­ma ir sau­gia elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja ir nau­do­ti tik tech­niš­kai tvar­kin­gus elekt­ros prie­tai­sus. Įsi­ti­kin­ki­te, kad na­muo­se esan­tys lai­dai neį­si­tem­pę, ne­si­re­mia į ašt­rias briau­nas. Išei­da­mi iš na­mų iš­jun­ki­te vi­sus elekt­ros prie­tai­sus. Jei Jū­sų na­mai šil­do­mi kros­ni­mis ar ži­di­niais, re­gu­lia­riai tik­rin­ki­te šil­dy­mo sis­te­mą, iš­va­ly­ki­te dūmt­rau­kius.
Ne­pa­mirš­ki­te, kad vi­suo­se na­muo­se nuo šiol pri­va­lo bū­ti įreng­ti dū­mų de­tek­to­riai. Gar­so sig­na­lu įren­gi­niai įspės apie gre­sian­tį pa­vo­jų, o lai­ku iš­kvies­ta pa­gal­ba pa­dės iš­gel­bė­ti gy­vy­bes ir tur­tą.
Už­lie­tas būs­tas – daž­niau­sia san­tech­ni­nė ava­ri­ja
Di­de­lių nuo­sto­lių na­muo­se ga­li pri­da­ry­ti ne tik ug­nis, bet ir van­duo. Dėl trū­ku­sių vamz­džių, skal­byk­lių van­dens žar­ne­lių ir ki­tų san­tech­ni­nių ava­ri­jų ga­li bū­ti už­lie­ti ne tik Jū­sų, bet ir kai­my­nų na­mai. Dėl to itin svar­bu tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti san­tech­ni­nę įran­gą – re­gu­lia­riai pa­tik­rin­ti vamz­džių, van­dens čiau­pų, tua­le­to žar­ne­lių būk­lę, be prie­žiū­ros ne­pa­lik­ti įjung­tos skal­byk­lės. Na­mus pa­lie­kant tuš­čius il­ges­nį lai­ką, pa­ta­ria­ma vi­sai iš­jung­ti van­dens tie­ki­mą.
Ap­si­sau­go­ti nuo il­ga­pirš­čių pa­dės sau­gos sis­te­mos ir bend­ruo­me­niš­ku­mas
Dar vie­na grės­mė na­mams – va­gys. No­rint nuo jų ap­si­sau­go­ti, rei­kia daug šiuo­lai­kiš­kų sau­gos prie­mo­nių. Pra­dė­ti ver­tė­tų nuo šar­vuo­tų­jų du­rų pa­ti­ki­mais už­rak­tais, pa­pil­do­mai ver­ta įsi­reng­ti sig­na­li­za­ci­ją ar na­mų priei­go­se pa­si­rū­pin­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ro­mis.
Sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo va­gių, la­bai svar­būs ir bend­ruo­me­niš­ki kai­my­nai. Pap­ra­šius jų ne­lik­ti abe­jin­giems pa­ste­bė­jus įtar­ti­nus as­me­nis ar iš­gir­dus triukš­mą, ga­li­ma iš­gel­bė­ti na­mų tur­tą.
Pa­lan­kus me­tas ap­draus­ti
Ap­si­sau­go­ti nuo tur­tui su­kel­tų nuo­sto­lių taip pat ga­li pa­dė­ti ir tur­to drau­di­mas.
No­rin­tiems pa­si­rū­pin­ti sa­vo na­mų sau­gu­mu šiuo me­tu ypač pa­lan­kus me­tas. Žmo­nės, iki 2019 m. sau­sio 31 d. ap­drau­džian­tys sa­vo ne­kil­no­ja­mą­jį ar­ba kil­no­ja­mą­jį tur­tą ER­GO gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mu, ga­li ne­mo­ka­mai pa­si­rink­ti vie­ną iš pen­kių do­va­nų: as­mens ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, „Pa­gal­bos na­muo­se“, dvi­ra­čių ir ve­ži­mė­lių, stu­den­to daik­tų ar pa­mink­lų drau­di­mą.
„At­siž­velg­da­mi į klien­tų po­rei­kius, pa­ruo­šė­me net pen­kias do­va­nas – kad kiek­vie­nas ga­lė­tų iš­si­rink­ti sau tin­ka­miau­sią. As­mens ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas ir sku­bi meist­ro pa­gal­ba na­muo­se pra­vers, ko ge­ro, kiek­vie­nam, dvi­ra­čių ir ve­ži­mė­lių drau­di­mas ak­tua­lus mėgs­tan­tiems min­ti pe­da­lus ar tu­rin­tiems ma­žų vai­kų, o stu­den­to daik­tų drau­di­mas – tu­rin­tiems stu­di­juo­jan­čių vai­kų. Ti­ki­mės, kad vi­si klien­tai ras jiems tin­ka­mą spren­di­mą“, – sa­ko drau­di­mo bend­ro­vės ER­GO Tel­šių at­sto­vy­bės va­do­vė Jo­vi­ta Na­vic­ky­tė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt