Direktorius – vėl mokytojas. Tomo Ubar­to pa­si­trau­ki­mas iš Ža­rė­nų mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų ra­jo­ne at­sklei­dė vis ašt­rė­sian­čią ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų trū­ku­mo pro­ble­mą

Parašė:  2018-10-05

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai ten­ki­no To­mo Ubar­to pra­šy­mą at­leis­ti jį iš ei­na­mų Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų. T. Ubar­tas va­do­vo kė­dę iš­kei­tė į geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jo eta­tą gim­na­zi­jo­je. Ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, ko­dėl priė­mė to­kį spren­di­mą, bu­vęs Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius at­sa­kė: „Mo­kyk­lai va­do­va­vau 1,5 me­tų. Ir ver­ti­nant tai, ko­kie aukš­ti rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi di­rek­to­riui, ko­kią jis pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę bei kiek tu­ri dar­bo, – jam mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas nea­dek­va­čiai ma­žas.“
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
„Tai ne­bu­vo leng­vas spren­di­mas, – po­li­ti­kų pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti, ko­dėl pa­lie­ka mo­kyk­los va­do­vo pa­rei­gas, sa­kė T. Ubar­tas. – Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ėjau 1,5 me­tų. O ma­no pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tis ga­nė­ti­nai pa­pras­ta: ver­ti­nant tai, ko­kie aukš­ti rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi di­rek­to­riui, ko­kią jis pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę bei kiek tu­ri dar­bo, – jam mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas nea­dek­va­čiai ma­žas.“ T. Ubar­tas pri­si­pa­ži­no, kad pra­dė­da­mas dirb­ti va­do­vu jis ži­no­jo, koks bus dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau ne­su­vo­kė, ko­kią naš­tą kaip di­rek­to­riui teks ne­šti. „Man ky­la klau­si­mas, kaip aš, bū­da­mas at­sa­kin­gas už mo­kyk­lo­je dir­ban­čius 35 dar­buo­to­jus, be­si­mo­kan­čius 70 mo­ki­nių, tu­rin­tis 10 me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, mo­ky­to­jo me­to­di­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją, bū­da­mas va­do­vė­lio au­to­riu­mi, tu­rin­tis ba­ka­lau­ro dip­lo­mą, du ma­gist­ro – edu­ko­lo­gi­jos ir švie­ti­mo ly­de­rys­tės va­dy­bos – dip­lo­mus, gau­nu ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą ne­gu kai ku­rie ma­no pe­da­go­gai, – kal­bė­jo T. Ubar­tas. – Ir, gink Die­ve, aš ne­nu­ver­ti­nu pe­da­go­gų dar­bo, bet pa­ly­gi­ni­mui – dau­ge­lis jū­sų (Ta­ry­bos na­rių, – red.) esa­te atė­ję iš vers­lo.
Tai pa­gal­vo­ki­te: ar vers­lo pa­sau­ly­je yra nor­ma­lu, ka­da dar­buo­to­jai už­dir­ba dau­giau ne­gu va­do­vas? Sup­ras­ki­te, man jau 35-eri ir aš gal­vo­ju apie sa­vo šei­mą, apie tai, kiek esu į sa­ve in­ves­ta­vęs ir ko­kią grą­žą iš to gau­nu, apie tai, kad per tuos 1,5 me­tų ei­nant va­do­vo pa­rei­gas aš pa­pras­čiau­siai ne­tu­rė­jau lai­ko per­skai­ty­ti nor­ma­lios kny­gos… Grįž­tu į pa­pras­to mo­ky­to­jo dar­bą. Nes bū­nant mo­ky­to­ju, ma­no at­ly­gi­ni­mas bus toks pat ar­ba net di­des­nis ne­gu da­bar. O apie at­sa­ko­my­bę ir dar­bo krū­vį net ne­kal­bė­siu.“
T. Ubar­tas tei­gė len­kian­tis gal­vą prieš kiek­vie­nos ug­dy­mo įstai­gos va­do­vą, nes su­pran­ta ir ži­no, koks jų dar­bas yra sun­kus. Bei per­spė­jo po­li­ti­kus, jog 5–8 me­tų per­spek­ty­vo­je ra­jo­nas tu­rė­tų su­si­dur­ti su va­do­vų trū­ku­mo pro­ble­ma.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­man­tas Lu­ka­vi­čius pri­si­mi­nė, jog ski­riant T. Ubar­tą į Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas, jis už­da­vė bū­si­mam mo­kyk­los va­do­vui klau­si­mą: ko­kias ug­dy­mo įstai­gos per­spek­ty­vas šis ma­tan­tis? „Tą pa­tį klau­si­mą no­riu už­duo­ti šian­dien, po 1,5 me­tų“, – po­sė­džio me­tu sa­kė A. Lu­ka­vi­čius.
„Ar tik­rai šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti skir­tas man? – sua­be­jo­jo T. Ubar­tas. – Rei­kė­tų klaus­ti tų, ku­rie tu­ri ga­li­my­bes kaž­ką keis­ti, da­ry­ti. Pri­si­pa­žin­siu: man nė­ra su­pran­ta­ma, ka­da pa­lie­ka­mi mo­kyk­lų sky­riai, ku­riuo­se mo­ko­si 4–5 vai­kai. Bet ka­da Ža­rė­nų mo­kyk­la ke­le­tą me­tų iš­lai­ko sta­bi­lų 70 vai­kų skai­čių – tai ženk­las, jog to­kia mo­kyk­la ga­li bū­ti. Ta­čiau šian­dien į kai­mo mo­kyk­lų val­dy­mą, ad­mi­nist­ra­vi­mą rei­kia žiū­rė­ti jau ki­to­kio­mis aki­mis. Ne taip pat, kaip tai da­rė­me prieš de­šim­tį me­tų.“
Ta­ry­bos na­rys Juo­zas But­ke­vi­čius pa­si­do­mė­jo, ko­kias esa­mas pro­ble­mas ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se ga­lė­tų pa­dė­ti spręs­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
„Aš ne­no­rė­čiau iš­si­plės­ti ir pra­dė­ti var­din­ti, kas yra blo­gai, – at­sa­kė T. Ubar­tas. – Bet ma­nau, kad to­kie klau­si­mai pa­ro­do, jog Ta­ry­bos na­riams rei­kė­tų su­si­tik­ti su ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų va­do­vais ir prie ap­skri­to sta­lo pa­si­kal­bė­ti, pa­dis­ku­tuo­ti.“
Pa­dė­ko­jęs T. Ubar­tui už ati­duo­tus me­tus va­do­vau­jant Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas pa­brė­žė, kad jau šian­dien ra­jo­nas su­si­du­ria su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų trū­ku­mo pro­ble­ma. O ki­tą­met ji dar la­biau ašt­rės, mat nu­ma­ty­ti net de­vy­ni kon­kur­sai švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms ei­ti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Tarp kitko parašė:

    Dirbo mokytoju, galvojo kad mažai uždirba, daug dirba ir kad direktoriai nieko nedaro. Pabandė – sužinojo. Grįžta į mokytojo darbą. Nes alga vis dėlto didesnė ir atsakomybės mažiau. Tai ko tada mokytojai streikuoja? Štai ir paaiškėjo – patys nežino, ko nori.
    Dar galėtų švietimo skyriuje padirbėti – sužinotų, ten kokie atltyginimai ir koks darbo krūvis. Tada mokytojo darbas dar mielesnis būtų.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt