Direktorius – vėl mokytojas. Tomo Ubar­to pa­si­trau­ki­mas iš Ža­rė­nų mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų ra­jo­ne at­sklei­dė vis ašt­rė­sian­čią ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų trū­ku­mo pro­ble­mą

Parašė:  2018-10-05

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai ten­ki­no To­mo Ubar­to pra­šy­mą at­leis­ti jį iš ei­na­mų Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų. T. Ubar­tas va­do­vo kė­dę iš­kei­tė į geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jo eta­tą gim­na­zi­jo­je. Ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, ko­dėl priė­mė to­kį spren­di­mą, bu­vęs Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius at­sa­kė: „Mo­kyk­lai va­do­va­vau 1,5 me­tų. Ir ver­ti­nant tai, ko­kie aukš­ti rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi di­rek­to­riui, ko­kią jis pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę bei kiek tu­ri dar­bo, – jam mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas nea­dek­va­čiai ma­žas.“
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
„Tai ne­bu­vo leng­vas spren­di­mas, – po­li­ti­kų pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti, ko­dėl pa­lie­ka mo­kyk­los va­do­vo pa­rei­gas, sa­kė T. Ubar­tas. – Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ėjau 1,5 me­tų. O ma­no pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tis ga­nė­ti­nai pa­pras­ta: ver­ti­nant tai, ko­kie aukš­ti rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi di­rek­to­riui, ko­kią jis pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę bei kiek tu­ri dar­bo, – jam mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas nea­dek­va­čiai ma­žas.“ T. Ubar­tas pri­si­pa­ži­no, kad pra­dė­da­mas dirb­ti va­do­vu jis ži­no­jo, koks bus dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau ne­su­vo­kė, ko­kią naš­tą kaip di­rek­to­riui teks ne­šti. „Man ky­la klau­si­mas, kaip aš, bū­da­mas at­sa­kin­gas už mo­kyk­lo­je dir­ban­čius 35 dar­buo­to­jus, be­si­mo­kan­čius 70 mo­ki­nių, tu­rin­tis 10 me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, mo­ky­to­jo me­to­di­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją, bū­da­mas va­do­vė­lio au­to­riu­mi, tu­rin­tis ba­ka­lau­ro dip­lo­mą, du ma­gist­ro – edu­ko­lo­gi­jos ir švie­ti­mo ly­de­rys­tės va­dy­bos – dip­lo­mus, gau­nu ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą ne­gu kai ku­rie ma­no pe­da­go­gai, – kal­bė­jo T. Ubar­tas. – Ir, gink Die­ve, aš ne­nu­ver­ti­nu pe­da­go­gų dar­bo, bet pa­ly­gi­ni­mui – dau­ge­lis jū­sų (Ta­ry­bos na­rių, – red.) esa­te atė­ję iš vers­lo.
Tai pa­gal­vo­ki­te: ar vers­lo pa­sau­ly­je yra nor­ma­lu, ka­da dar­buo­to­jai už­dir­ba dau­giau ne­gu va­do­vas? Sup­ras­ki­te, man jau 35-eri ir aš gal­vo­ju apie sa­vo šei­mą, apie tai, kiek esu į sa­ve in­ves­ta­vęs ir ko­kią grą­žą iš to gau­nu, apie tai, kad per tuos 1,5 me­tų ei­nant va­do­vo pa­rei­gas aš pa­pras­čiau­siai ne­tu­rė­jau lai­ko per­skai­ty­ti nor­ma­lios kny­gos… Grįž­tu į pa­pras­to mo­ky­to­jo dar­bą. Nes bū­nant mo­ky­to­ju, ma­no at­ly­gi­ni­mas bus toks pat ar­ba net di­des­nis ne­gu da­bar. O apie at­sa­ko­my­bę ir dar­bo krū­vį net ne­kal­bė­siu.“
T. Ubar­tas tei­gė len­kian­tis gal­vą prieš kiek­vie­nos ug­dy­mo įstai­gos va­do­vą, nes su­pran­ta ir ži­no, koks jų dar­bas yra sun­kus. Bei per­spė­jo po­li­ti­kus, jog 5–8 me­tų per­spek­ty­vo­je ra­jo­nas tu­rė­tų su­si­dur­ti su va­do­vų trū­ku­mo pro­ble­ma.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­man­tas Lu­ka­vi­čius pri­si­mi­nė, jog ski­riant T. Ubar­tą į Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas, jis už­da­vė bū­si­mam mo­kyk­los va­do­vui klau­si­mą: ko­kias ug­dy­mo įstai­gos per­spek­ty­vas šis ma­tan­tis? „Tą pa­tį klau­si­mą no­riu už­duo­ti šian­dien, po 1,5 me­tų“, – po­sė­džio me­tu sa­kė A. Lu­ka­vi­čius.
„Ar tik­rai šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti skir­tas man? – sua­be­jo­jo T. Ubar­tas. – Rei­kė­tų klaus­ti tų, ku­rie tu­ri ga­li­my­bes kaž­ką keis­ti, da­ry­ti. Pri­si­pa­žin­siu: man nė­ra su­pran­ta­ma, ka­da pa­lie­ka­mi mo­kyk­lų sky­riai, ku­riuo­se mo­ko­si 4–5 vai­kai. Bet ka­da Ža­rė­nų mo­kyk­la ke­le­tą me­tų iš­lai­ko sta­bi­lų 70 vai­kų skai­čių – tai ženk­las, jog to­kia mo­kyk­la ga­li bū­ti. Ta­čiau šian­dien į kai­mo mo­kyk­lų val­dy­mą, ad­mi­nist­ra­vi­mą rei­kia žiū­rė­ti jau ki­to­kio­mis aki­mis. Ne taip pat, kaip tai da­rė­me prieš de­šim­tį me­tų.“
Ta­ry­bos na­rys Juo­zas But­ke­vi­čius pa­si­do­mė­jo, ko­kias esa­mas pro­ble­mas ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se ga­lė­tų pa­dė­ti spręs­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
„Aš ne­no­rė­čiau iš­si­plės­ti ir pra­dė­ti var­din­ti, kas yra blo­gai, – at­sa­kė T. Ubar­tas. – Bet ma­nau, kad to­kie klau­si­mai pa­ro­do, jog Ta­ry­bos na­riams rei­kė­tų su­si­tik­ti su ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų va­do­vais ir prie ap­skri­to sta­lo pa­si­kal­bė­ti, pa­dis­ku­tuo­ti.“
Pa­dė­ko­jęs T. Ubar­tui už ati­duo­tus me­tus va­do­vau­jant Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas pa­brė­žė, kad jau šian­dien ra­jo­nas su­si­du­ria su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų trū­ku­mo pro­ble­ma. O ki­tą­met ji dar la­biau ašt­rės, mat nu­ma­ty­ti net de­vy­ni kon­kur­sai švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms ei­ti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Lina parašė:

  LENKIU GALVA PRIEŠ ŽMOGŲ, KURIS DRĄSIAI IŠVARDIJO PRIEŽASTIS. Galės meras po rinkimų eiti vadovauti juk pedagogas yra pagal išsilavinimą.

 2. Linai parašė:

  Meras nesilaikys gebėjimų testo, nes jų neturi

 3. telšiškis parašė:

  Eilinį kartą ponaitis Lukavičius praleido patylėti ir išlikti protingam…

 4. Ingrida parašė:

  „už­da­vė bū­si­mam mo­kyk­los va­do­vui klau­si­mą: ko­kias ug­dy­mo įstai­gos per­spek­ty­vas šis ma­tan­tis?“ Koks klausimas, toks ir atsakymas. Kam reikia užduoti kvailą klausimą, žmonės iš kaimo išvažiuoja, pats matai, negi mokinių padaugės? Utopistas…

 5. hm parašė:

  greiciausiai tai Tomo ėjimas arkliu. eis i miesto mokyklos direktorius, juk sako net kelis kitais metais išeis i pensija. ka gi, sekmes

 6. Kodėl parašė:

  kiti jauni vadovai dirba šį nelengvą darbą?

 7. Vietinis parašė:

  Noreciau kad sis protingas Tomas prisijungtu prie salia aprasyto Tomo ir kurtu kartu Telsiu ateiti per rajono valdyma.

 8. Ciocė parašė:

  Šiam žmogui norint kažko pasiekti tikrai nereikia jungtis prie neaiškios reputacijos asmenų kuriančių kažkokį komitetą. Tokių žmonių kai šis labai reikia rajonui, nes tai išsilavinę, turintys vadovavimo patirties ne tuščiai kalbantys žmonės bet turbūt tokie žmonės per daug protingi kad lystu į tą balaganą.

 9. mama parašė:

  nepritariu ciocei. jei i savivaldybes taryba (vadinama balagana) bijos eiti normalus, psichiškai ir moraliai sveiki zmones, tai mes n metu murdysimes 6ude. is tiesu reikia išmintingu zmoniu valdzioje. tame tarpe ir svietimo srityje, ir ypac svietimo skyriaus vadovo poste. tikiu, neuzilgo ta valanda kai „nepakeiciamus“ socdemus pakeis tokie kaip Tomas (ne tas ku is valstieciu pabego), ar panašūs , kurie turi sugebejima/dovana tarnauti zmonems. ir butu gerai, kad tik is jaunuju socdemu (apie darbiecius net nekalbu, nes is ju tuščia vieta) niekas i valdzia neitu, nes jie jau nuo pat pradziu sugadinti

 10. jo teisybė parašė:

  Taryba jei logiškai mąsto, tai gali susiprast, kad nėra jokio optimizavimo mokyklų tinklo. Jei nereiktų išlaikyt pastatų ir etatų nereikalingų su keliais mokiniais (kur 4-8) tai ir kitoms mokykloms lengviau būtų finansiškai. Direktorių kaip mokytojų jokia profsąjunga negina, tai ir gaunas kad jų atlyginimai žemiau negu eilinio. Kitose savivaldybėse pagarbiau žiūri švietimo skyrius.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt