Dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai ne­be­pa­ken­čia ne­tvar­kin­go kai­my­no

Parašė:  2018-09-07

Tel­šiuo­se, Ja­no­nio ga­tvė­je, 12 nu­me­riu pa­žy­mė­to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas ne­sėk­min­gai ko­vo­ja su ap­si­lei­du­siu kai­my­nu: bai­sus dvo­kas, kal­nai daik­tų, ta­ra­ko­nai, blu­sos, pe­lės…
Gy­ve­ni­mo bū­do pa­keis­ti ne­pa­de­da ir vy­riš­kiui ski­ria­mos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus pi­ni­gi­nės bau­dos.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Toks gy­ve­ni­mo bū­das
Į Ja­no­nio g. 12 na­mą „Tel­šių ŽI­NIAS“ su­ti­ko pa­ly­dė­ti Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Eli­gi­jus Sap­ra­na­vi­čius bei Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Skais­tė Sa­do­ny­tė.
E. Sap­ra­na­vi­čiaus tei­gi­mu, šia­me na­me jų sky­riaus spe­cia­lis­tai lan­ko­si ga­na daž­nai, o ant­ra­me aukš­te gy­ve­nan­tis pi­lie­tis A. K., dėl ku­rio ken­čia vi­sas na­mas, pui­kiai jiems ži­no­mas. Ne kar­tą vy­riš­kis bu­vo įspė­tas ir baus­tas dėl bu­te esan­čios ne­tvar­kos.
Pi­lie­tį A. K. su­ti­ko­me ša­lia bu­to du­rų, ne­no­riai, ta­čiau pa­pra­šy­tas pa­rei­gū­no, at­vė­rė du­ris – ne rak­tais, o ne­di­de­liu pei­liu­ku. Vaiz­das pri­bloš­kė: pa­tal­po­je riog­so­jo kal­nai daik­tų, rū­bų – ne­bu­vo vie­tos, kur ko­jai pa­dė­ti, sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip šei­mi­nin­kas pa­ten­ka į bu­tą, o ką jau be­kal­bė­ti apie gy­ve­ni­mą ja­me.
Ta­čiau vy­riš­kis tuoj įvy­kiams už­bė­ga už akių, už­ve­ria du­ris ir ti­ki­na esan­tis pa­ten­kin­tas to­kiu sa­vo gy­ve­ni­mu: „Pa­sis­tu­miu daik­tus į šo­ną ir pa­ten­ku į bu­tą, ne­ma­tau jo­kios bė­dos, tad ir kai­my­nams dėl ma­no bu­te esan­čių daik­tų ne­tu­rė­tų kil­ti pro­ble­mų. Baus­ki­te nu­si­kal­tė­lius, o ne ma­ne. Ge­riau su­re­mon­tuo­ki­te na­mo sto­gą, bu­tus…“
Tuo tar­pu ša­lia gy­ve­nan­tys kai­my­nai ti­ki­na, kad vi­si na­mą už­plū­dę pa­ra­zi­tai len­da bū­tent iš A. K. bu­to. Pas­ta­ra­sis su­skum­ba neig­ti ir ro­do kai­my­nės du­ris, esą ta­ra­ko­nų liz­das yra pas ją.

Įs­pė­ji­mai ir pi­ni­gi­nės bau­dos ne­pa­de­da
Ne tik kai­my­nai A. K. pra­šo su­si­tvar­ky­ti sa­vo bu­tą, tai pa­da­ry­ti – įspė­ji­mais ir net pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis – ra­gi­na ir nuo­lat jį lan­kan­tys Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus dar­buo­to­jai. Ta­čiau bergž­džiai – ei­lę me­tų si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia.
„Kai­my­nai tik­rai ne­tu­rė­tų skųs­tis, aš po tru­pu­tį tvar­kau­si. Da­bar kie­me kon­tei­ne­ris pil­nas, ne­tu­riu kur iš­neš­ti ne­rei­ka­lin­gų daik­tų, kai tik jis bus tuš­čias, vėl tvar­ky­siuo­si. Kad pas ma­ne tik dvi­ra­tis ir dra­bu­žiai, ne­ga­liu vis­ko iš­mes­ti, juk man ap­si­reng­ti kuo nors rei­kia“, – sa­kė sa­vo gy­ve­ni­mo bū­du pa­ten­kin­tas vy­riš­kis.
Iš­gir­dęs pa­rei­gū­no bal­są, kai­my­ną skųs­ti atė­jo ir ša­lia gy­ve­nan­tis jau­nuo­lis, ne­be­ga­lin­tis pa­keis­ti to­kio ap­si­lei­di­mo. Bai­si smar­vė, pa­ra­zi­tai ne­lei­džia jam ra­miai gy­ven­ti. „Jau 30 eu­rų iš­lei­dau che­mi­nėms prie­mo­nėms – nai­ki­nau ta­ra­ko­nus, bet praė­jo ke­lios sa­vai­tės, ir vėl jie len­da į ma­no bu­tą“, – pa­sa­ko­jo kai­my­nas.

140 Eur bau­da
Pi­lie­tis A. K. pir­ma­die­nį iš dau­gia­bu­čio na­mo bu­vo at­vež­tas į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, kur jam su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las už tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lių pa­žei­di­mą, skir­ta 140 eu­rų nuo­bau­da.
Pa­sak S. Sa­do­ny­tės, tai­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­ro­dy­mo, ku­riuo nuo­bau­da su­ma­ži­na­ma per pu­sę, ne­bu­vo ga­li­ma, ka­dan­gi pi­lie­tis per pa­sta­ruo­sius me­tus jau bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn – 2018 m. lie­pos 4 d. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­rius už mi­nė­tą pa­žei­di­mą pi­lie­čiui sky­rė įspė­ji­mą.
Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­rius pas pi­lie­tį A. K. lan­ko­si nuo 2017 m. pra­džios, kai apie ne­tvar­kin­gą dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­ją bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja iš šį na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Bu­tų ūkio val­dos. Re­gu­lia­riai bend­rau­jant su as­me­niu, lan­kan­tis pas jį ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę, pa­vy­ko pa­siek­ti, kad pi­lie­tis bent pa­ma­žu pra­dė­tų tvar­ky­tis gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. Iš rug­sė­jo 3 die­ną ma­ty­tos pri­va­čios ap­lin­kos – bu­to jau iš­neš­ta da­lis daik­tų, bend­ro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pa – ko­ri­do­rius taip pat ap­tvar­ky­tas.
„Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­rius di­džiu­lį dė­me­sį ski­ria pre­ven­ci­nei veik­lai, ir tik jei as­muo ne­rea­guo­ja į pa­sta­bas, as­muo trau­kia­mas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Su mi­ni­mu as­me­niu vyks­ta re­gu­lia­rūs po­kal­biai, ra­gi­ni­mai, ta­čiau as­muo, ku­riam daik­tų kau­pi­mas ga­li­mai ta­pęs ma­ni­ja, pa­gal­bos ne­prii­ma – mi­nė­tas pi­lie­tis bu­te lai­ko­mus daik­tus trak­tuo­ja kaip ver­tin­gus ir ne­no­ri jų at­si­sa­ky­ti. As­me­niui bu­vo siū­ly­ta pa­gal­ba iš­kraus­tant bu­tą, ta­čiau jis griež­tai at­si­sa­ko pa­gal­bos mo­ty­vuo­da­mas, kad vi­sa, kas yra bu­te – tu­ri ver­tę“, – sa­kė S. Sa­do­ny­tė. Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, to­kio­se si­tua­ci­jo­je svar­bios ne tik vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gos, bet ir ar­ti­mų­jų pa­gal­ba. Šio­je si­tua­ci­jo­je pa­žy­mė­ti­na tai, kad as­muo yra veiks­nus.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri tei­sės iš­kraus­ty­ti pri­va­tiems as­me­nims pri­klau­san­čių bu­tų, nes tai yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė (tai nė­ra so­cia­li­nis bu­tas). De­mok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ap­sau­ga reg­la­men­tuo­ja­ma įvai­riais įsta­ty­mais, tei­sės ak­tais, tad pa­na­šio­se si­tua­ci­jo­je ky­la ne­ma­žai pro­ble­mų, sie­kiant pa­dė­ti tiek pa­čiam as­me­niui, tiek dėl ne­tvar­kos ken­čian­tiems kai­my­nams.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­bu­tį na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė ren­gia pa­si­ta­ri­mą su na­mo gy­ven­to­jais, to­li­mes­ni veiks­mai bus ži­no­mi priė­mus bend­rą spren­di­mą su na­mo ad­mi­nist­ra­to­riu­mi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Rička parašė:

    Kažkokie žaidimai. Vienas blusius tyčiojasi iš viso namo, ir niekas nieko negali padaryti. Tai kokio velnio dirba grupės specialistų, Savivaldybės patarėjų. I durnyna irgi negalima, Naujokas negali išrašyti pažymos, nes kadangi jo nėra įskaitoje. Bet už tai jo vardas ir pavardė tik A.K. Ar jums patiems nejuokinga, iki kokio biurokratizmo nusiritote? Vilniuje balvonai taip pat galvoja?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt