Dar šie­met Tel­šiuo­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti dvi elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­gas

Parašė:  2018-08-14

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja praė­ju­sią sa­vai­tę iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, jog sie­kiant su­da­ry­ti ga­li­my­bes elekt­ro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams sklan­džiai ir ne­pert­rau­kia­mai ke­liau­ti ša­ly­je, ma­ži­nant naf­tos pro­duk­tų var­to­ji­mą su­si­sie­ki­mo sek­to­riu­je ir švel­ni­nant trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai, Lie­tu­vos mies­tuo­se dar šie­met bus įreng­tos 57 nau­jos elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­gos. Iš jų dvi – Tel­šiuo­se. Apie šiuos Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pla­nus esa­me ra­šę, ta­čiau kaip juos įgy­ven­din­ti se­ka­si mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei? Juo­lab kad nau­jos elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­gos, kaip ža­da mi­nis­te­ri­ja, Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je tu­ri at­si­ras­ti dar šie­met.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­goms įreng­ti sa­vi­val­dy­bėms yra skir­ta be­veik 1,5 mln. Eur iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do. Li­ku­sius 15 pro­c. prie pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo tu­rės pri­si­dė­ti pa­čios sa­vi­val­dy­bės.
Sa­vi­val­dy­bėms re­ko­men­duo­ja­ma leis­ti elekt­ro­mo­bi­liams va­žiuo­ti vi­so­mis vie­šo­jo trans­por­to eis­mo juos­to­mis, at­leis­ti nuo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo rink­lia­vų, for­muo­ti „ža­lią­sias zo­nas“, ku­riuo­se bū­tų lei­džia­mas tik elekt­ro­mo­bi­lių eis­mas, bend­ra­dar­biau­ti su pri­va­čiu sek­to­riu­mi plė­to­jant elekt­ro­mo­bi­lių inf­rast­ruk­tū­rą: prie elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros kvies­ti ak­ty­viau jung­tis pre­ky­bos cent­rus, de­ga­li­nes ir pan.
Pa­gal Na­cio­na­li­nės su­si­sie­ki­mo plėt­ros 2014–2022 m. pro­gra­mą, sie­kia­ma, kad mies­tų ir prie­mies­čių ag­lo­me­ra­ci­jo­se, ku­rio­se yra dau­giau kaip 25 tūkst. gy­ven­to­jų, 2020 m. bū­tų ne ma­žiau kaip 100 elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo jung­čių. Sa­vi­val­dy­bės taip pat tu­rės už­tik­rin­ti, kad 5 me­tus po įkro­vi­mo priei­gos įren­gi­mo elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos ne­mo­ka­mai.
2014–2017 m. įreng­ta 12 vie­šų di­de­lės ga­lios elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių au­to­ma­gist­ra­lė­je Vilnius–Klaipėda ir vie­na au­to­ma­gist­ra­lė­je Vilnius–Panevėžys. Pla­nuo­ja­ma, kad iki 2018 m. pa­bai­gos pra­dės veik­ti dar 14 vie­šų di­de­lės ga­lios įkro­vi­mo sto­te­lių ša­lia ke­lių, pri­klau­san­čių tran­seu­ro­pi­niam trans­por­to tink­lui, ir prie ki­tų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių. 5 priei­gos jau yra įreng­tos, 9 dar ren­gia­mos.
Bet grįž­ki­me į Že­mai­ti­jos sos­ti­nę. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės (vie­šų­jų ry­šių) Skais­tės Sa­do­ny­tės tei­gi­mu, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iki šių me­tų rug­sė­jo 3 d. VšĮ Cent­ri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai tu­ri pa­teik­ti pa­raiš­ką pro­jek­tui „Elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių įren­gi­mas Tel­šių mies­te“. „Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, pla­nuo­ja­ma įreng­ti dvi vie­šai priei­na­mas elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­gų sto­te­les Tel­šių mies­te, sie­kiant ska­tin­ti elekt­ro­mo­bi­lių nau­do­ji­mą ir taip ma­žin­ti nei­gia­mą trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sa­kė S. Sa­do­ny­tė. – Sie­kiant ska­tin­ti mies­to gy­ven­to­jus nau­do­tis elekt­ro­mo­bi­liais ir už­tik­rin­ti sis­te­min­gą elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo tink­lo plėt­rą vi­so­je Lie­tu­vo­je, pla­nuo­ja­ma įreng­ti vie­tos bend­ruo­me­nei ir sve­čiams pa­to­gio­se vie­to­se 2 vie­šai priei­na­mas elekt­ro­mo­bi­lių priei­gų sto­te­les, t. y. Res­pub­li­kos g. 30 ir Nau­jo­jo­je g. 5D. Kiek­vie­no­je elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­go­je bus įren­gia­mos dvi elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo vie­tos ir dvi au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos.“
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to ver­tė – 74 400 Eur, iš jų: 63 200 Eur – ES in­ves­ti­ci­jų lė­šos ir 11 200 Eur – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.
Pa­sak Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos šiuo me­tu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­lie­ka elekt­ro­mo­bi­lių 2 di­de­lės ga­lios (per 22 kW vie­nam elekt­ro­mo­bi­liui) sto­te­lių, jų mon­ta­vi­mo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras. LAKD at­li­kus elekt­ro­mo­bi­lių sto­te­lių vie­šą­jį pir­ki­mą, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­dės vie­šą­jį pir­ki­mą dėl elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo vie­tų ir sto­vė­ji­mo vie­tų įren­gi­mo.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri pa­reng­tą Vie­šų­jų elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­gų pla­ną Tel­šių mies­te, ku­ris yra su­de­rin­tas su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, 5 me­tus elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo pa­slau­gos bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt