Dar­bas miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nia­me pa­da­li­ny­je – ga­li­my­bė su­grįž­ti ar­čiau tė­viš­kės

Parašė:  2018-09-07

Nuo 2018 m. bir­že­lio 1 d. še­šio­li­kai Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­nių pa­da­li­nių va­do­vau­ja nau­ji va­do­vai. Šim­tą­ją die­ną nau­ja­me dar­be skai­čiuo­ja ir Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vas Ro­mual­das Zeb­čiu­kas, kas ry­tą į dar­bą at­vyks­tan­tis iš Kur­šė­nų.
„Dar­bas Tel­šiuo­se man – pui­ki ga­li­my­bė su­grįž­ti ar­čiau tė­viš­kės. Ne­bi­jo­jau atei­ti pas miš­ki­nin­kus, nes juos pui­kiai pa­žįs­tu“, – ti­ki­no il­ga­me­tę dar­bo pa­tir­tį miš­ki­nin­kys­tės sri­ty­je tu­rin­tis R. Zeb­čiu­kas.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Biog­ra­fi­ja
R. Zeb­čiu­kas gi­mė 1962 m. sau­sio 14 d. Plun­gės ra­jo­no Ke­pu­rė­nų kai­me. Šiuo me­tu jis gy­ve­na ir į dar­bą Tel­šiuo­se va­ži­nė­ja iš Kur­šė­nų.
1985 m. bai­gė Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jos miš­kų fa­kul­te­tą, įgi­jo miš­kų ūkio in­ži­nie­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją.
Še­še­rius me­tus dir­bo Šiau­lių miš­kų urė­di­jos (da­bar – re­gio­ni­nio pa­da­li­nio) vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, iki tol 4 me­tus – cent­ri­nio me­die­nos ruo­šos, pre­ky­bos tech­ni­nio pa­da­li­nio vir­ši­nin­ku, 1 me­tus – vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju.
Nuo 1996 iki 2007 me­tų – VĮ Kur­šė­nų miš­kų urė­di­jos ga­my­bos sky­riaus vir­ši­nin­ku, me­die­nos ruo­šos in­ži­nie­riu­mi. 1988 – 1996 me­tais – eko­no­mis­tu, vy­riau­siuo­ju eko­no­mis­tu. 1996 – 1998 me­tais tar­na­vo so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je. O iki tar­ny­bos, po Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jos bai­gi­mo – Ro­kiš­kio BMŪGS Vy­žū­nų gi­ri­nin­ki­jo­je meist­ru; gi­ri­nin­ko pa­va­duo­to­ju; gi­ri­nin­ku.
Ro­mual­do žmo­na In­di­ra dir­ba Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja. Sū­nus Ado­mas yra bai­gęs ISM (Tarp­tau­ti­nė va­dy­bos mo­kyk­la), dir­ba Vil­niu­je. Duk­ra Ur­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­te įsi­gi­jo ki­nų kal­bos ir kul­tū­ros ba­ka­lau­ro dip­lo­mą ir pla­nuo­ja mo­ky­tis to­liau.

Ar­čiau tė­viš­kės
Dar­bą Tel­šiuo­se R. Zeb­čiu­kas įvar­di­ja, kaip pui­kią ga­li­my­bę su­grįž­ti ar­čiau tė­viš­kės. Sto­jan­tis prie Tel­šių pa­da­li­nio va­do­vo vai­ro pa­šne­ko­vas ti­ki­no ži­no­jęs, kad iki tol dir­bu­si Tel­šių urė­di­ja bu­vo vie­na iš stip­riau­sių ša­ly­je: tu­rė­jo sa­vo tech­ni­kos, vis­ką or­ga­ni­za­vo sa­vo jė­go­mis. „Or­ga­ni­zuo­ti dar­bus ar sam­dy­ti vis­kam ran­go­vus yra vi­siš­kai prie­šin­gas dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo bū­das. Jei ran­go­vą pa­sam­dai – neat­sa­kai už nie­ką. Kai ku­rios ša­lies urė­di­jos bu­vo at­si­kra­čiu­sios sa­vo tech­ni­kos, sa­vo žmo­nių ir nuė­ju­sios leng­viau­siu ke­liu. Šian­dien to­kie pa­da­li­niai yra pri­jun­gia­mi prie stip­res­nių­jų“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Re­for­ma
Iki šių me­tų pa­bai­gos Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos re­gio­ni­nių pa­da­li­nių skai­čius su­ma­žės nuo 42 iki 26, ap­jun­giant da­lį ma­žiau­sių re­gio­ni­nių pa­da­li­nių į di­des­nius. Gi­ri­nin­ki­jų skai­čius iš­liks toks, koks yra – 337.
Vyk­dant šią re­for­mą, Telšių ir Rietavo padaliniai bus sujungti. „Su­jun­gus šiuos du pa­da­li­nius, Tel­šiai taps di­džiau­siu re­gio­ni­niu pa­da­li­niu Lie­tu­vo­je. Jam pri­klau­sys 60 tūkst. ha valstybinių miškų plo­tas, kai pa­tys ma­žiau­si ša­ly­je tu­ri – 30 tūkst. ha. Pa­gal kirtimų apim­tis Tel­šiai – 6 vie­to­je“, – pa­sa­ko­jo va­do­vas.
Tel­šių re­gio­ni­nia­me pa­da­li­ny­je yra 60 pro­c. pri­va­čių miš­kų ir tik 40 pro­c. vals­ty­bi­nių. Kai tuo tar­pu Rie­ta­vo pa­da­li­ny­je yra tik treč­da­lis vals­ty­bi­nių ir du treč­da­liai pri­va­čių miš­kų. Lie­tu­vos mas­tu pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių miš­kų yra ly­giai per pu­sę. Tel­šių pa­da­li­nio te­ri­to­ri­jo­je kaip nie­kur ki­tur daug sau­go­mų te­ri­to­ri­jų – net 15 tūkst. ha, ku­riuo­se yra įvai­rūs ap­ri­bo­ji­mai.
Miš­kai vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je, pa­sak R. Zeb­čiu­ko, yra atkuriami vi­siš­kai ir lai­ku: kiek iš­ker­ta­ma, tiek at­kuriami. Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio miš­kuo­se vy­rau­ja spyg­liuo­čiai, yra ne­ma­žai ber­žy­nų ir juo­dalks­ny­nų. Di­džio­ji da­lis iš­kirs­tos me­die­nos par­duo­da­ma elekt­ro­ni­niuo­se auk­cio­nuo­se – daž­niau­siai ji lie­ka Lie­tu­vo­je.

80 dar­buo­to­jų
Tel­šių re­gio­ni­nia­me pa­da­li­ny­je šiuo me­tu be se­zo­ni­nių dar­bi­nin­kų dir­ba 80 žmo­nių. Me­de­ly­ne se­zo­no me­tu dar prii­ma­ma 15 pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.
„Sten­gia­mės, kad vyks­tant re­for­mai, ne­nu­ken­tė­tų čia dir­ban­tys žmo­nės. Jau ei­nant į šias pa­rei­gas man im­po­na­vo rū­pes­tis žmo­nė­mis. Pas mus dir­ban­tys žmo­nės – tai mū­sų tė­vai, se­ne­liai, bro­liai. Ne­ga­li­me taip pa­sielg­ti – nu­mo­ti į juos leng­va ran­ka – išei­ki­te, ir im­ti sam­dy­ti – ran­go­vą“, – pa­sa­ko­jo vy­riš­kis.
De­ja, pe­rei­ti į nau­ją Tel­šių re­gio­ni­nį pa­da­li­nį ne­su­ti­ko 39 bu­vę dar­buo­to­jai. Va­do­vo svars­ty­mu, gal būt jie pa­si­rin­ko pri­va­čius sek­to­rius.
Šian­dien Tel­šių pa­da­li­ny­je trūks­ta 14 specialistų, neskaitant darbininkų: Tel­šiuo­se – 4, Rie­ta­ve – 10. Ti­ki­ma­si, kad iki nau­jų­jų me­tų vis­kas iš­si­spręs. „Kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir pas mus di­džiau­sia pro­ble­ma yra žmo­nių trū­ku­mas. Miš­kuo­se nė­ra leng­va dirb­ti, są­ly­gos ypa­tin­gai sun­kios: uo­dai, karš­tis, dar­bas at­vi­ra­me ore“, – sa­kė pa­da­li­nio va­do­vas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Rička parašė:

  Tik kad miškai kosminiu greičiu pradėjo retėti. Galvojau vardyti visus. Pradžiai Mickiškė prie žvėrinčiaus, Lieplaukės-Brazdeikių valstybiniai miškai. Kodėl ir kokiu pagrindu? Kodėl išpjovus keliai netvarkomi?

 2. Cia priejo kindziulis ir tare parašė:

  1996 – 1998 metais tarnavo sovietams

 3. Žemaitis parašė:

  Čia geras 1996-1998 metais tarnavo sovietinėje armijoje.

 4. Nu parašė:

  Kur jis tu sovietų rado 1998??

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt