Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-08-14

Nuo­lat jau­čia­tės taip, lyg iš Jū­sų bū­tų iš­siurb­ta ener­gi­ja? Daž­nai pa­jun­ta­te ne­nu­mal­do­mą no­rą su­val­gy­ti kaž­ką sal­daus? www.del­fi.lt ne­se­niai pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je gyd. Rū­ta Pe­te­reit paaiš­ki­no, kas su­ke­lia šias pro­ble­mas. Su­ži­no­ki­te, kaip ne­sun­kiai jas iš­spręs­ti. Kar­tais žmo­nės pa­jun­ta er­zi­nan­čių simp­to­mų, ne­sup­ras­da­mi, kas […]

Parašė:

 2018-08-14

De­vy­ne­rių me­tų ber­niu­kas ta­po suau­gu­sių­jų žai­di­mo au­ka. Be­veik me­tus se­ne­lių šei­mo­je pra­gy­ve­nęs vai­kas val­di­nin­kų spren­di­mu grą­ži­na­mas esą pa­si­tai­siu­siai mo­ti­nai. Bet vai­kas pa­reiš­kė su ja ne­gy­ven­siąs, tuoj pat pa­bėg­siąs at­gal pas mo­čiu­tę. Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ Pa­nai­ki­no lai­ki­ną­ją glo­bą anū­kui Tel­šiuo­se gy­ve­nan­ti 57-erių […]

Parašė:

 2018-08-14

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja praė­ju­sią sa­vai­tę iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, jog sie­kiant su­da­ry­ti ga­li­my­bes elekt­ro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams sklan­džiai ir ne­pert­rau­kia­mai ke­liau­ti ša­ly­je, ma­ži­nant naf­tos pro­duk­tų var­to­ji­mą su­si­sie­ki­mo sek­to­riu­je ir švel­ni­nant trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai, Lie­tu­vos mies­tuo­se dar šie­met bus įreng­tos 57 nau­jos elekt­ro­mo­bi­lių įkro­vi­mo priei­gos. Iš […]

Parašė:

 2018-08-14

Pa­ly­gin­ti ne­se­na is­to­ri­ja: sep­ty­ni Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos (LŪS) Tel­šių sky­riaus Ta­ry­bos na­riai, ap­kal­ti­nę tos pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Ra­kic­ką dėl ne­va pa­si­sa­vin­tų ir iš­švais­ty­tų są­jun­gos lė­šų, krei­pė­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. At­li­ku­si ty­ri­mą ir ne­ra­du­si nu­si­kals­ta­mos vei­kos, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Tel­šių […]

Parašė:

 2018-08-14

Ryš­kė­nų se­niū­ni­jos Krėpš­tų kai­me, aukš­taū­gių me­džių ap­sup­ty­je, sa­vo iš­puo­se­lė­to­je so­dy­bo­je jau dau­ge­lį me­tų gy­ve­na Vla­dis­la­va Ja­lons­kie­nė. Se­no­lė rugp­jū­čio 1 die­ną mi­nė­jo sa­vo 89-ąjį gim­ta­die­nį. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ V. Ja­lons­kie­nė sa­vo so­dy­bo­je jau daug me­tų gy­ve­na vie­na. Mi­rus vy­rui, mo­te­ris ūkio neap­lei­do, […]

Parašė:

 2018-08-10

Tel­šių ra­jo­ne nu­sta­ty­tas Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras (AKM) ir jis to­liau plin­ta gąs­din­da­mas kiau­lių au­gin­to­jus ir mė­sos var­to­to­jus. Į „Tel­šių ŽI­NIŲ“ klau­si­mus at­sa­ko Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Zig­mas Ne­var­daus­kas. Gied­ra […]

Parašė:

 2018-08-10

Šim­tai Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jų vis dar ri­kiuo­ja­si ei­lė­je so­cia­li­niam būs­tui gau­ti. Da­lis iš jų vil­ties, jog Sa­vi­val­dy­bė su­teiks sto­gą virš gal­vos, ne­pra­ran­da dau­giau kaip de­šimt me­tų. Ir nors ei­lė ju­da, ta­čiau Tel­šių ra­jo­ne esa­mas so­cia­li­nių bu­tų po­rei­kis to­li gra­žu nė­ra […]

Parašė:

 2018-08-10

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šie­met įsi­gi­jo 11 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių DA­CIA DUS­TER. Vie­no au­to­mo­bi­lio kai­na – 15 197,60 Eur. Iš vi­so Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­nys mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo 167 173 Eur. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Skais­tės Sa­do­ny­tės […]

Parašė:

 2018-08-10

Dėl Lie­tu­vą už­plū­du­sių karš­čių Tel­šių Mas­čio eže­ro van­duo taip su­žy­dė­jo, kad dau­ge­liui vos pa­žvel­gus ne­ge­ra da­ro­si. Ki­tos bė­dos – gau­sy­bė ne­gy­vų žu­vų ir sklindantis baisus dvokas. Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ Daž­nas, pa­žvel­gęs į Mas­čio eže­ro van­de­nį, ne­sup­ran­ta, kas nu­ti­ko, gal pik­ta­da­riai taip […]

Parašė:

 2018-08-07

Be­maž ke­tu­ris mė­ne­sius trun­kan­ti ko­va dėl val­džios praė­ju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją. Neei­li­nio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu iš ei­na­mų pa­rei­gų at­leis­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas. Ne­te­ku­siems vie­nų iš […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Šiais metais rugsėjo 1 d. yra šeštadienis. Kada reikėtų daryti Rugsėjo 1-osios šventę ugdymo įstaigose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt