Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-10-16

Tel­šiuo­se taip triukš­min­gai pa­mi­nė­ta Vie­tos sa­vi­val­dos die­na, kad neap­siei­ta be po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų įsi­ki­ši­mo. Už vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą surašytas protokolas. Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ Įs­ta­ty­mas už triukš­mą nu­ma­to iki 80 eu­rų bau­dą Spa­lio 10-ąją šven­ti­nis ren­gi­nys vy­ko Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riaus, esan­čio Se­dos […]

Parašė:

 2018-10-16

Spa­lio 6 d. Tel­šių Tur­gaus aikš­tė­je vy­ko tra­di­ci­nė ru­dens gė­ry­bių ir links­my­bių šven­tė „Tur­gus 2018“. Ren­gi­ny­je gy­ven­to­jai pa­si­ge­do iš­kil­min­gos se­niū­ni­jų ei­se­nos mies­to gat­vė­mis ir gė­ry­bė­mis nu­krau­tų bend­ruo­me­nių kie­me­lių. Žmo­nės klau­sė­si ra­jo­no me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­to, žval­gė­si po pre­ky­bi­nin­kų pa­la­pi­nes, lai­mę ban­dė […]

Parašė:

 2018-10-16

Ru­duo do­va­no­ja ne tik krin­tan­čius la­pus, bet ir gra­žius ju­bi­lie­jus. 85-ojo gim­ta­die­nio su­lau­kė de­gai­tiš­kis Jus­ti­nas Šim­kus. Atė­ju­siems jo pa­svei­kin­ti De­gai­čių se­niū­nui A. Kont­ri­mui ir se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams vy­ras sa­kė, kad tu­rė­tų dar il­go­kai pa­gy­ven­ti, nes tė­ve­lis su­lau­kė 106 m. Pui­kios nuo­tai­kos […]

Parašė:

 2018-10-12

Nuo ki­tų me­tų star­tuo­ja pen­si­jų kau­pi­mo per­tvar­ka, ku­rios es­mę nu­sa­ko du pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Pir­ma, ne­be­liks „Sod­ros“ per­ve­di­mų į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus, to­dėl kau­pi­mas ne­be­reikš „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos ma­žė­ji­mo, kaip kad bu­vo iki šiol. Ant­ra, dir­ban­tys žmo­nės ga­lės kaup­ti 3 pro­c. […]

Parašė:

 2018-10-12

Spa­lio 9 d. (ant­ra­die­nį) įvy­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) Tel­šių sky­riaus vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu iš­rink­tas nau­jas sky­riaus pir­mi­nin­kas. Juo ta­po 31 me­tų To­mas Kat­kus, ku­ris taip pat yra ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je se­niū­nas. […]

Parašė:

 2018-10-12

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) šią sa­vai­tę sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­tei­kė at­nau­jin­tą Me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų tei­ki­mo for­mą, ku­rio­je duo­me­nys per­žiū­rai pa­tei­kia­mi pa­gal pa­pil­do­mus kri­te­ri­jus. Taip pat VMI pa­skel­bė 200 di­džiau­sią tur­tą 2017 m. dek­la­ra­vu­sių […]

Parašė:

 2018-10-12

AS Tal­link Grupp – tarp­tau­ti­nė lai­vy­bos kom­pa­ni­ja Bal­ti­jos jū­ros Šiau­ri­nia­me re­gio­ne. Ji tei­kia aukš­tos ko­ky­bės krui­zi­nes ke­lio­nes ir ke­lei­vių per­ve­ži­mus Bal­ti­jos jū­ro­je. Tal­link tu­ri 14 lai­vų, plau­kian­čių skir­tin­gais marš­ru­tais tarp Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos. Lai­vai plau­kio­ja su Tal­link ir Sil­ja […]

Parašė:

 2018-10-12

Tel­šių ap­skri­ties vy­ria­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mo bank­ro­to ir ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo vie­no­je už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je, ku­ri bu­vo re­gist­ruo­ta Tel­šiuo­se. Ty­ri­mui va­do­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, […]

Parašė:

 2018-10-10

Spalio 10 dieną pasaulis mini Psichikos Sveikatos dieną, kuria kviečia rūpintis savo bei aplinkinių psichine sveikata taip pat kaip ir fizine sveikata. Vilties linija, kartu su daugeliu kitų organizacijų, šiemet kviečia kelti diskusiją ir klausimus, apie psichinės sveikatą Lietuvoje. Pasaulinė […]

Parašė:

 2018-10-09

Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se – spa­lio 4 die­ną – Že­mai­tės dra­mos teat­re tra­di­ciš­kai pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti „Mo­ky­to­jai švie­su­liai“. Ta pro­ga pri­sta­ty­ta nau­ja mo­ky­to­jų kū­ry­bos kny­ga „Me­dus vis teš­ka ant as­fal­to“. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Svei­ki­ni­mai Šven­tę pra­dė­jo ir mo­ky­to­jus pa­svei­ki­no Tel­šių Že­mai­tės […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt