Teminiai puslapiai

Parašė:

 2018-10-12

Rug­sė­jo 27-ąją – Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną – Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ su­reng­ta Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio pro­gra­mos „Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lai“ už­da­ry­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos me­tu pri­sta­ty­ti 75-iuo­se mu­zie­juo­se vy­ku­sio pro­jek­to re­zul­ta­tai ir ki­tų me­tų pla­nai. Pro­jek­tas Tarp­tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną (ge­gu­žės 18-ąją) Na­cio­na­li­nia­me M. […]

Parašė:

 2018-10-05

Rug­sė­jo 30 d. Tel­šių ra­jo­ne, Luo­kė­je, vy­ko di­dy­sis tra­di­ci­nis My­ko­lo jo­mar­kas. Mies­te­lio skve­re­ly­je ati­da­ry­ta nau­ja tur­ga­vie­tė, ku­rio­je šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­nin­kų bū­rys. Vie­ti­niai tur­gūs – nuo se­nų lai­kų Pa­sak is­to­ri­ko A. Miš­ki­nio, XV a. ant­ro­jo­je pu­sė­je Luo­kė­je rin­ko­si tur­gūs. Luo­kė bu­vo ga­na […]

Parašė:

 2018-10-05

Rug­sė­jo 30 die­ną Že­mai­tės dra­mos teat­re tel­šiš­kiams pri­sta­ty­ta prem­je­ra – spek­tak­lis „Nep­rik­lau­so­my­bės die­na“, skir­tas Lie­tu­vos ir Sa­kart­ve­lo 100-me­čiui pa­mi­nė­ti. Tai dvie­jų re­ži­sie­rių – Do­na­to Ži­lins­ko ir Bad­ri Tse­re­dia­ni – bend­ras dar­bas. Spek­tak­ly­je vai­di­no Že­mai­tės dra­mos teat­ro ak­to­riai: As­ta Po­ciū­tė, Ais­tė […]

Parašė:

 2018-09-25

Rug­sė­jo 26–30 die­no­mis pir­mą kar­tą Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­re bus or­ga­ni­zuo­ja­mas teat­rų fes­ti­va­lis „TEAT­Ra­di­mai“. Fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas, or­ga­ni­za­to­rius re­ži­sie­rius Do­na­tas Ži­lins­kas kvie­čia vi­sus tel­šiš­kius at­ras­ti teat­rą, o jį ra­du­sius – su­si­pa­žin­ti su skir­tin­go žan­ro Lie­tu­vos teat­rų spek­tak­liais. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Tel­šiuo­se jau […]

Parašė:

 2018-09-18

Da­bar jau ne tik Tel­šių, bet ir dau­ge­lio ap­lin­ki­nių ra­jo­no mies­te­lių įva­žia­vi­mus puo­šia že­mai­tiš­ki vie­to­var­džių pa­va­di­ni­mai. Tel­šių ra­jo­ne že­mai­tiš­ku­mas ypač puo­se­lė­ja­mas: mies­te gau­su skulp­tū­rų su že­mai­tiš­kais už­ra­šais, plaz­da že­mai­čių vė­lia­vos, skam­ba že­mai­tiš­ka šnek­ta. Prie įva­žia­vi­mų į gy­ven­vie­tes mū­sų ra­jo­ne že­mai­tiš­kus […]

Parašė:

 2018-08-31

Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, įgy­ven­din­da­ma To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos mo­de­lį, tę­sia re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų su­da­ry­mo pro­ce­są. Jau paaiš­kė­jo pir­mie­ji at­ran­kos į Re­gio­ni­nes kul­tū­ros ta­ry­bas re­zul­ta­tai. Iš vi­so Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba su­lau­kė 73 pre­ten­den­tų iš dau­ge­lio Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, o ak­ty­viau­siai rin­ki­muo­se da­ly­va­vo kul­tū­ros […]

Parašė:

 2018-08-31

Rugpjūčio 22 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta Žemaičių kultūros draugijos pirmininko, ilgamečio lakūno, Žemaičių bajorų draugijos vado Stasio Kasparavičiaus knyga „Žemaitija – paslapčių žemė“. „Gyvename Žemaitijoje. Rodos, čia viskas taip gerai pažįstama, lyg ir žinoma, bet ar tikrai […]

Parašė:

 2018-08-17

Rugp­jū­čio 4 die­ną Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Tel­šių ga­le­ri­jo­je vy­ko „PER­ŽIŪ­ROS“. Į jung­ti­nę pa­ro­dą nu­spren­dė su­si­bur­ti įvai­riais me­tais Tel­šiuo­se tai­ko­mo­sios dai­lės pa­slap­čių be­si­mo­kiu­sių stu­den­tų bū­rys. Pa­ro­da veiks iki rug­sė­jo 1 die­nos. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Me­ni­nin­kų kal­vė Tel­šių me­ni­nin­kų kal­vė, ku­ri sa­vo […]

Parašė:

 2018-08-10

Šeš­ta­die­nį kar­tu su Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių Tel­šių sky­riaus at­sto­vais, ku­riems va­do­vau­ja R. Chmie­liaus­kie­nė, ir Tel­šių trem­ti­nių cho­ru ir jo va­do­ve M. Ulkš­ti­nai­te va­žia­vo­me į Ario­ga­los Du­by­sos slė­ny­je vy­ku­sį Lie­tu­vos trem­ti­nių, po­li­ti­nių ka­li­nių ir lais­vės ko­vų da­ly­vių są­skry­dį „Su Lie­tu­va […]

Parašė:

 2018-08-10

Praė­ju­sią sa­vai­tę Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ vy­ko XXXIV Tarp­tau­ti­nės me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­los „Lie­tu­vos ke­lias. 100 me­tų“ už­da­ry­mo ir su­kur­tų me­da­lių pa­ro­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu pri­sta­ty­ti, ap­tar­ti bei įver­tin­ti sto­vyk­lo­je pa­siek­ti re­zul­ta­tai, ap­žvelg­ta ir iša­na­li­zuo­ta me­ni­nė me­da­lių iš­raiš­ka […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt