Bend­ruo­me­nė, ku­rio­je stip­ri­na­mos šak­nys ir au­gi­na­mi spar­nai

Parašė:  2018-09-28

45-ąją su­kak­tį Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis „Ber­že­lis“ pa­si­tin­ka­me 116 vai­kų, 29 dar­buo­to­jai, iš ku­rių – 15 pe­da­go­gų, taip pat gau­si, ak­ty­vi bei ge­ra­no­riš­ka tė­vų ir glo­bė­jų bend­ruo­me­nė.

Iš is­to­ri­jos
Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis „Ber­že­lis“ sa­vo veik­lą skai­čiuo­ja nuo 1973 me­tų lie­pos 1 d. Du­ris ma­žie­siems tel­šiš­kiams at­vė­rė tų pa­čių me­tų rug­sė­jo 27 d., to­dėl bū­tent ši die­na, ka­da pa­skli­do po erd­ves vai­kų šur­mu­lys, bend­ruo­me­nės pri­pa­žįs­ta­ma kaip tik­ra­sis Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ gim­ta­die­nis. Ly­giai prieš 45-erius me­tus apie 300 įvai­raus am­žiaus vai­ku­čių pa­skli­do po nau­jo dar­že­lio gru­pes. 280 vie­tų ti­pi­nia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je bu­vo 12 gru­pių: 4 – lop­še­lio ir 8 – dar­že­lio. Jau­niau­si vai­ku­čiai – vie­ne­rių me­tų.
Pir­mo­ji dar­že­lio ve­dė­ja J. Kiš­kie­nė su­bū­rė jau­ną, darbš­tų ko­lek­ty­vą, pe­rė­ju­sį dirb­ti iš se­no­jo mies­to dar­že­lio, ir auk­lė­to­jų, tuo­met įgi­ju­sių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­ly­bę ir pa­gal pa­sky­ri­mą at­vy­ku­sių dirb­ti į Tel­šius. Vė­liau įstai­gai va­do­va­vo ir ja rū­pi­no­si va­do­vės D. Au­gus­ti­nie­nė, M. Stul­pi­nie­nė, E. No­rei­kie­nė, A. Di­cha­vi­čie­nė.
Iš­ban­dy­mai
Lai­kui bė­gant pra­si­dė­ju­si švie­ti­mo re­for­ma neap­len­kė ir dar­že­lių. Ma­žė­jo dar­že­lį lan­kan­čių vai­kų skai­čius. Vie­na­me dar­že­lio kor­pu­se įsi­kū­rė ir iki šiol vei­kia Tel­šių Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių sky­rius. 1992 m. gruo­džio mė­ne­sį į lais­vas lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ pa­tal­pas bu­vo per­kel­ti už­da­ry­to lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ vai­kai ir dar­buo­to­jos. Bu­vo jun­gia­mos gru­pės, at­lei­džia­mi dar­buo­to­jai. Iš abie­jų su­jung­tų dar­že­lių li­ko tik 3 gru­pės. Vė­liau, pa­laips­niui pra­dė­jus aug­ti vai­kų skai­čiui, vėl ati­da­ry­tos gru­pės. 1995 m. grį­žo pa­gal eta­tų ma­ži­ni­mą at­leis­tos auk­lė­to­jos.
Svei­ko, ty­ri­nė­jan­čio, po­zi­ty­vaus vai­ko for­ma­vi­mo kryp­tis
Nuo 2016 m. ba­lan­džio 1 die­nos įstai­gai va­do­vau­ja di­rek­to­rė Ire­na Dau­ba­rie­nė. Jos ini­cia­ty­va per pa­sta­ruo­sius me­tus kar­tu su ko­man­da ir vi­sa bend­ruo­me­ne iš(si)gry­nin­ta Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ kryp­tis: ug­dy­ti svei­ką, ty­ri­nė­jan­tį, po­zi­ty­vų vai­ką, tai įgy­ven­di­na­ma per: ne­tra­di­ci­nes edu­ka­ci­nes erd­ves, su­kaup­tą svei­ka­tos stip­ri­ni­mo, pra­mo­gi­nių, eks­pe­ri­men­ti­nių prie­mo­nių ba­zę, vi­sos bend­ruo­me­nės po­zi­ty­vią ko­mu­ni­ka­ci­ją, kryp­tin­gai plė­to­ja­mą pa­tir­ti­nį ug­dy­mą(si).
2018 m. pa­va­sa­rį pa­grin­di­nė Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ svei­ko, ty­ri­nė­jan­čio, po­zi­ty­vaus vai­ko ug­dy­mo(si) kryp­tis pa­pil­dy­ta kon­teks­ti­niu po­žiū­riu, at­krei­piant dė­me­sį, kad kar­tu ug­do­mas ir vai­kas tel­šiš­kis, že­mai­tis, lie­tu­vis, eu­ro­pie­tis, bend­ru su­ta­ri­mu su­for­muo­ta to­kio vai­ko ug­dy­mo(si) vi­zi­ja.
Ver­ty­bės, sa­vi­tu­mas
Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ ver­ty­bės gy­vai iš­gry­nin­tos vi­sos pe­da­go­gų ko­man­dos ir pri­sta­ty­tos bend­ruo­me­nei: Svei­ka­ta, Šei­ma (ir jos at­sa­kin­gu­mas), Sau­gu­mas, Ti­kė­ji­mas, Vi­di­nė har­mo­ni­ja. Pag­rin­di­niai prin­ci­pai: de­mok­ra­tiš­ku­mas, at­vi­ru­mas, są­ži­nin­gu­mas, abi­pu­sis pa­si­ti­kė­ji­mas, bend­ruo­me­niš­ku­mas, ge­ra­no­riš­kas bend­ra­dar­bia­vi­mas, po­zi­ty­vu­mas, la­bai sten­gia­mės iš­lai­ky­ti žo­džių ir veik­los der­mę.
Ug­dy­mo pro­gra­mos
Tel­šių lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Ber­že­lis“ iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių vai­kai ug­do­mi pa­gal pe­da­go­gų ko­man­dos su­kur­tą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą „Pa­ži­ni­mo ta­ke­liu“, prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­kai – pa­gal „Opa pa“ pro­gra­mą. Į mi­nė­tas pro­gra­mas nuo­sek­liai in­teg­ruo­ja­ma „Smur­to pre­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo mo­kyk­lo­se re­ko­men­da­ci­jos“, „Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai bend­ro­ji pro­gra­ma“, „Svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­ma“, „So­cia­li­nis emo­ci­nis ug­dy­mas“.
Be to, at­si­žvel­giant į ak­tua­lius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos tei­sės ak­tus, nuo 2017 m. rug­sė­jo 1 d. Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ bend­ruo­me­nė­je įgy­ven­di­na­mas tie­sio­giai pa­grin­di­nes ug­dy­mo pro­gra­mas pa­pil­dan­tis, pe­da­go­gų ko­man­dos su­kur­tas pro­jek­tas „Au­ga­me su pa­sa­ka“, ku­ris api­bend­ri­nant 2017–2018 m. m. veik­las bend­ruo­me­nė­je pri­pa­žin­tas kaip vie­na di­džiau­sių moks­lo me­tų sėk­mių.
Svei­ko vai­ko ir šei­mos ug­dy­mas(is)
Kal­bant apie svei­ką vai­ką, Tel­šių lop­še­liui-dar­že­liui „Ber­že­lis“ reikš­min­giau­si 1999 me­tai. Tais me­tais mū­sų įstai­ga pir­mo­ji ra­jo­ne įsi­jun­gė į svei­kos gy­ven­se­nos iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų veik­lą. Ta­po tra­di­ci­ja ak­ty­viai pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nes svei­ka­tos die­nas. Tra­di­ci­ja ta­po Svei­ka­tin­gu­mo sa­vai­tės, pa­va­sa­rio ir ru­dens šven­tės. Nuo 2003 me­tų sėk­min­gai vyk­do­mi tęs­ti­niai pro­jek­tai „Bur­nos hi­gie­na“, „Ma­ža­sis fut­bo­liu­kas“, prieš dve­jus me­tus sėk­min­gai star­ta­vo­me res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te „Ma­žų­jų olim­pia­da“. Vai­kų ir šei­mų džiaugs­mui, ma­žai­siais olim­pie­čiais tam­pa ir pa­čios Olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tės pa­dė­kas gau­na vi­si dar­že­lio vai­kai. Mū­sų vai­kai ne kar­tą ta­po ir kon­kur­so „Svei­kuo­lių svei­kuo­liai“ nu­ga­lė­to­jais, at­sto­va­vu­siais Tel­šių ra­jo­nui ša­lies eta­pe.
Įs­tai­gos veik­los sėk­min­gu­mą šio­je sri­ty­je le­mia tė­vų, ki­tų šei­mos na­rių bei pe­da­go­gų, dir­ban­čių su vai­kais, as­me­ni­nis pa­vyz­dys, abi­pu­sis su­pra­ti­mas ir glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas. Juk ug­dant są­mo­nin­gą, jau­ną žmo­gų, la­bai svar­bu skie­py­ti svei­ka­tos stip­ri­ni­mo įgū­džius. Vie­nas svar­biau­sių tiks­lų – pa­dė­ti šei­mai, vai­kams ug­dy­tis at­sa­ko­my­bę už sa­vo ir ki­tų svei­ka­tą, for­muo­ti(s) svei­kos gy­ven­se­nos nuo­sta­tas, teik­ti ži­nių ir kur­ti svei­ko gy­ve­ni­mo nuo­sta­tų sis­te­mą. Vai­ko svei­ka­tą ug­do­me komp­lek­siš­kai, apim­da­mi de­šimt kom­po­nen­tų: sa­vęs pa­ži­ni­mą; hi­gie­ną; šei­mą ir svei­ka­tą; ža­lin­gų įpro­čių pre­ven­ci­ją; sau­gos įgū­džius; svei­ka mi­ty­bą; eko­lo­gi­nį ug­dy­mą; psi­chi­nę svei­ka­tą; fi­zi­nį ak­ty­vu­mą; li­gų pre­ven­ci­ją. Kad svei­kos gy­ven­se­nos ug­dy­mas ug­dy­mo įstai­go­je bū­tų sėk­min­gas, la­bai svar­būs yra dar­buo­to­jų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai bei ko­lek­ty­vo mik­rok­li­ma­tas. Sie­kia­me, kad kiek­vie­nas dar­buo­to­jas čia jaus­tų­si sau­gus, tu­rė­tų sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, bū­tų ver­ti­na­mas, kad tu­rė­tų ga­li­my­bes įgy­ven­din­ti sa­vo su­ma­ny­mus ir idė­jas, kad bend­ruo­me­nė­je vy­rau­tų ge­ra­no­riš­ka ap­lin­ka, to­le­ran­ci­ja ki­taip mąs­tan­čiam, pa­gar­ba as­me­ny­bei, pa­si­ti­kė­ji­mas ir pa­kan­tu­mas.
Pro­jek­tai
Ka­dan­gi svei­ka­tos ug­dy­mas yra vie­na iš prio­ri­te­ti­nių kryp­čių, jau ke­le­tą me­tų įgy­ven­di­na­me svei­kos gy­ven­se­nos pro­jek­tus „Svei­kas vai­kas – lai­min­gas vai­kas“. Itin pa­vy­ku­siu ma­no­me esant pro­jek­tą „Esa­me vie­nas dėl ki­to“, ku­rio veik­los lei­do pir­mie­siems ra­jo­ne iš­siųs­ti į mo­ky­mus auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jas, taip pat su­ren­gė­me ke­tu­ris švie­siuo­sius va­ka­rus tė­vams; į vie­ną iš jų rin­ko­si vien tė­vai vy­rai, tarp ku­rių bu­vo ir to­kių, ku­rių vai­kai net ne­lan­ko mū­sų dar­že­lio. 2017 m. įgy­ven­di­no­me spe­cia­lų švie­čia­mo­sios gy­vu­li­nin­kys­tės pro­jek­tą-pro­gra­mą „Gy­vu­li­nin­kys­tė ir aš“.
Džiau­gia­mės ga­lė­ję įgy­ven­din­ti ir ko­man­do­je įveik­ti vi­sas gau­sias 2016–2018 me­tais vy­ku­sio tarp­tau­ti­nio Erasmus+ pro­gra­mos pro­jek­to „Žings­niuo­ja­me į at­si­nau­ji­nan­tį po­žiū­rį“ veik­las. Dir­bo­me kar­tu su pro­jek­to koor­di­na­to­riais is­pa­nais ir par­tne­riais ru­mu­nais bei len­kais. 2018 m. bir­že­lio pra­džio­je fi­na­li­nis par­tne­rių su­si­ti­ki­mas įvy­ko Tel­šiuo­se ir mū­sų veik­los bu­vo įver­tin­tos aukš­čiau­siu įver­ti­ni­mu. Pro­jek­to veik­lų me­tu daug dė­me­sio pa­ra­le­liai vi­sos ša­lys sky­rė­me dar­niam po­žiū­riui į že­mę, rū­šia­vi­mui, kū­ry­bi­niams dar­bams iš ant­ri­nių ža­lia­vų, eko­lo­gi­nio ma­ty­mo ir mąs­ty­mo sklai­dai.
Be­si­mo­kan­ti bend­ruo­me­nė
Pas­ta­rų­jų me­tų pa­tir­tis lei­džia teig­ti, kad esa­me be­si­mo­kan­ti bend­ruo­me­nė. Nuo­sek­liai pla­nuo­ja­me pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą jiems ne tik in­di­vi­dua­liai da­ly­vau­jant se­mi­na­ruo­se ar mo­ky­muo­se, bet mo­ko­mės kar­tu, kas­met da­ly­vau­da­mi bent vie­na­me bend­ra­me se­mi­na­re vi­sa pe­da­go­gų ko­man­da. O ren­gian­tis 2018–2019 m. m. vi­si pe­da­go­gai da­ly­va­vo­me se­mi­na­re „Pe­da­go­go sa­vas­ties stip­ri­ni­mas ug­dy­mo(si) ko­ky­bės link“, ku­ris yra Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ pe­da­go­gų il­ga­lai­kės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pro­gra­mos „Pe­da­go­go ir ug­dy­ti­nio emo­ci­nė der­mė“ da­lis. Taip pat tre­ti me­tai pe­da­go­gams or­ga­ni­zuo­ja­mos su­per­vi­zi­jos, ku­rių me­tu ap­ta­ria­me pro­ble­mi­nius ug­dy­mo(si) pro­ce­so at­ve­jus. Mi­nė­ta, kad pir­mie­ji ra­jo­ne pra­dė­jo­me tiks­lin­gą auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą. Be to, siek­da­mi vai­kų ir vi­sos bend­ruo­me­nės sau­gu­mo ir vie­no­do po­žiū­rio, įstai­go­je or­ga­ni­zuo­ja­me vi­sų dar­buo­to­jų mo­ky­mus: įstai­gos stra­te­gi­nės ir veik­lų kryp­ties pri­sta­ty­mo, pir­mo­sios pa­gal­bos, ci­vi­li­nės, prieš­gais­ri­nės, dar­bo sau­gos ir kt.
Stei­gė­jo dė­me­sys
Praė­ju­siais me­tais nuo­lat pe­rei­na­ma Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ te­ri­to­ri­ja ta­po daug sau­ges­nė, ap­tvė­rus ją nau­ja tvo­ra, bu­vo ap­šil­tin­ta vie­na iš ga­li­nių lau­ko sie­nų, at­lik­ti ki­ti bū­ti­niau­si re­mon­to dar­bai. 2018 m. skir­ta lė­šų vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms at­nau­jin­ti. Už tai esa­me dė­kin­gi Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms, į ku­riuos su­si­dū­rę su pro­ble­mo­mis nuo­lat krei­pia­mės. Dė­ko­ja­me ir už tai, kad jau ant­rus me­tus va­sa­rą ga­li­me dirb­ti sa­va­me dar­že­ly­je ir su­teik­ti vai­kams ko­ky­biš­ką pa­tir­ti­nį ug­dy­mą(si).
Prob­le­mos
Ži­no­ma, ir šiuo me­tu neiš­ven­gia­me iš­šū­kių, pro­ble­mų. Dėl vis ne­ran­da­mo komp­ro­mi­so dėl ke­lio ri­bų per kai­my­ni­nį kie­mą pa­ženk­li­ni­mo ne­re­tai per su­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius sun­kiai pa­ten­ka­me į įstai­gą, dar su­dė­tin­giau dėl spe­cia­lio­jo trans­por­to, at­ve­žan­čio mais­tą, skal­bi­nius ir kt., įva­žia­vi­mo. Ar­tė­jant žie­mai vėl su ne­ri­mu lau­kia­me, kaip vai­kai žie­mos gru­pė­se, ku­rių sie­na taip ir li­ko dar neap­šil­tin­ta. Siek­da­mi ug­dy­mo(si) ko­ky­bės, mo­der­nes­nio ug­dy­mo(si), trūks­ta­me pa­tal­pų, ka­dan­gi ten­ka jo­mis la­bai skal­siai da­lin­tis su kai­my­ni­ne įstai­ga. Dar vis lau­kia­me efek­ty­ves­nės pa­pil­do­mos spe­cia­lio­jo pe­da­go­go pa­gal­bos.
Tė­vų at­si­lie­pi­mai apie Tel­šių lop­še­lį-dar­že­lį „Ber­že­lis“
„Tai vie­ta, kur dėl vys­to­mo dia­lo­go tarp tėvų–vaikų–pedagogų–vadovų ,,au­ga“ ir mo­ko­si vi­si. Tai vie­ta, kur kas­die­ni­nės ne­ti­kė­tos smulk­me­nos, ori­gi­na­lios idė­jos ir rim­ti pla­nai virs­ta rea­ly­be vien dėl to, kad dar­že­ly­je dir­ba kū­ry­bin­gi, darbš­tūs bei at­sa­kin­gi žmo­nės. Tai vie­ta, ku­ria ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti ir kur at­ves­čiau dar vie­ną sa­vo vai­ką.“ (Do­na­ta Ar­ma­lie­nė, 2 šio dar­že­lio vai­kų ma­ma, Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ Ta­ry­bos pir­mi­nin­kė)
„Drą­siai pa­ti­kiu šiam dar­že­liui sa­vo tre­čią vai­ką. Ačiū auk­lė­to­joms ir vi­sam ko­lek­ty­vui už jaut­rias au­sis ir šir­dis, kal­bė­ji­mą­si, reik­lu­mą sau, kad vai­kas aug­tų svei­kas ir lai­min­gas.“ (Sa­lo­mė­ja An­ta­na­vi­čie­nė, 3 vai­kų ma­ma, Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ Ta­ry­bos na­rė)
„Žai­di­mai, mu­zi­ka­vi­mas, spor­tas, spek­tak­liai, dai­lės dar­be­liai – kaip ir sa­vai­me su­pran­ta­mi dar­že­ly­je vyks­tan­tys už­siė­mi­mai vai­kui. Bet kai atė­jęs iš­girs­ti, kad šian­dien dar­že­ly­je lan­ky­sis trem­ti­niai ar vai­kus ateis pa­lai­min­ti Ka­ted­ros kle­bo­nas, ta­da su­pran­ti, kad šis dar­že­lis mū­sų vai­kui no­ri per­duo­ti stip­res­nę ži­nią. Tai mums la­bai svar­bu.“ (Min­dau­gas ir As­ta Šim­ke­vi­čiai, pen­kių vai­kų tė­vai, ne­tru­kus at­ve­sian­tys į šį dar­že­lį tre­čią­jį sa­vo vai­ką)
Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Ber­že­lis“ bend­ruo­me­nė

 

Svei­kin­da­ma sa­vo vien­me­tį – Tel­šių lop­še­lį-dar­že­lį ,,Ber­že­lis“ – pir­miau­sia dė­ko­ju vi­siems jį kū­ru­siems ir šian­dien čia dir­ban­tiems, idė­jo­mis, sva­jo­nė­mis, šir­di­mi be­si­da­li­nan­tiems, kad čia be­siug­dan­tys vai­kai bū­tų svei­ki, sau­gūs, lai­min­gi, kad nuo­lat stip­rė­tų jų šak­nys ir aug­tų spar­nai.
Dė­ko­ju tė­ve­liams už kas­die­nį drą­sų ir ge­ra­no­riš­ką dia­lo­gą, vis di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų ko­man­da, pa­si­da­lin­tais pa­ste­bė­ji­mais, pa­siū­ly­mais, ku­rie kvie­čia at­ras­ti nau­jus spren­di­mus ir ke­lius, kaip ug­dy­ti dar po­zi­ty­ves­nį, svei­kes­nį, lai­min­ges­nį mū­sų vai­ką.

Di­rek­to­rė Ire­na Dau­ba­rie­nė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt