K. Tre­čio­kui te­ko pa­siaiš­kin­ti Eti­kos ko­mi­si­jai

Parašė:  2018-07-20

Bir­že­lio pra­džio­je ra­šė­me apie Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ki­lu­sią dis­ku­si­ją dėl kas­me­ti­nių Sa­vi­val­dy­bės pla­nų pirk­ti in­for­ma­ci­jos spaus­di­ni­mo pa­slau­gas vie­ti­nė­je spau­do­je. Opo­zi­ci­ja ne­ri­ma­vo, kad to­kiu bū­du šian­dien val­džio­je esan­tys as­me­nys iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ar­tė­jant rin­ki­mams pirks sau rek­la­mą, o vie­ti­nė­je ra­di­jo sto­ty­je lai­dą ve­dan­tis Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Tre­čio­kas pra­bi­lo apie ra­di­ją: „Ko­dėl ra­di­jo nė­ra tarp tų (vie­ti­nės spau­dos, – red.) – jis ga­li ly­giai taip pat grei­tai pa­skelb­ti ži­nias, in­for­muo­ti gy­ven­to­jus.“
Eti­kos ko­mi­si­jos na­rių re­to­riš­kai pra­šė­me su­klus­ti: ar vie­nas iš jos na­rių – K. Tre­čio­kas – po­sė­džio me­tu ne­pro­te­ga­vo in­for­ma­ci­nės prie­mo­nės, ku­rio­je pa­ts ve­dė lai­das? Eti­kos sar­gai ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sią ži­nu­tę iš­gir­do.

n­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Man­tas Ser­va sa­kė, jog il­gai svars­tęs, ar įtrauk­ti klau­si­mą dėl K. Tre­čio­ko pa­si­sa­ky­mo į po­sė­džio dar­bot­var­kę, ar ne. Vis dėl­to nu­spren­dė įtrauk­ti: sie­kiant vie­šu­mo, skaid­ru­mo bei kad „ne­kil­tų jo­kių ki­to­kių in­terp­re­ta­ci­jų“.
„Nuo­mo­nę vi­sa­da tu­riu ir tu­riu tei­sę ją reikš­ti, – Eti­kos ko­mi­si­jai aiš­ki­no­si Eti­kos ko­mi­si­jos na­rys K. Tre­čio­kas. – Ši­tuo at­ve­ju yra vi­siš­kas non­sen­sas <…>. Kad ve­du lai­ką ir pro­te­guo­ju ra­di­ją… Jūs, pir­mi­nin­ke (krei­pė­si į M. Ser­vą, – red.), taip pat ve­dė­te lai­dą ra­di­jo sto­ty­je. Tai nea­ti­ma tei­sės per Ta­ry­bos po­sė­dį pa­klaus­ti, už­duo­ti klau­si­mus. Jei­gu aš ne­gau­nu dar­bo už­mo­kes­čio, ne­su ak­ci­nin­kas ar da­li­nin­kas, ne­tu­riu ki­to in­te­re­so kaip vie­šą. Jei gu­lė­jo­te li­go­ni­nė­je – tai ne­reiš­kia, kad ne­ga­li­te klaus­ti, ar vis­kas to­je li­go­ni­nė­je ge­rai…“
K. Tre­čio­ko ma­ny­mu, „Tel­šių ŽI­NIŲ“ pub­li­ka­ci­jo­je pa­ts tei­gi­nys, kad jis pro­te­guo­ja in­for­ma­ci­nę prie­mo­nę, ku­rio­je ve­da lai­dą, yra me­la­gin­gas. Esą Ta­ry­bos po­sė­dy­je jis tik klau­sė, ko­dėl nė­ra ra­di­jo tarp in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių, ku­riais nau­do­ja­si Sa­vi­val­dy­bė, vie­šin­da­ma gy­ven­to­jams in­for­ma­ci­ją. Bu­vęs ap­lin­kos mi­nist­ras ne­tgi pa­si­ju­tęs ži­niask­lai­dos per­se­kio­ja­mas dėl sa­vo nuo­mo­nės, o vi­są su­si­klos­čiu­sią is­to­ri­ją va­di­no „dirb­ti­niu triukš­me­liu ar­tė­jant rin­ki­mams“.
„Ra­di­ju­je jūs vie­ši­na­te sa­ve, sa­vo veik­lą, di­di­na­te ži­no­mu­mą, rek­la­muo­ja­te sa­vo as­me­nį. Tai nė­ra drau­džia­ma da­ry­ti. Ta­čiau Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu kal­bė­ta apie fi­nan­sa­vi­mą, pi­ni­gus. Ir ta­da jūs lyg ir siū­lė­te at­kreip­ti dė­me­sį į ra­di­ją, ku­rio­je ve­da­te lai­das ar dir­ba­te, į fi­nan­sa­vi­mą, – pri­mi­nė is­to­ri­jos iš­ta­kas Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Ba­ce­vi­čius. – Koks jū­sų sta­tu­sas ra­di­ju­je? Sve­čias? Ak­ci­nin­kas? Da­li­nin­kas? Su­tar­tis – ar yra to­kia? No­rė­tu­me ją pa­ma­ty­ti. Gau­na­te, ne­gau­na­te at­ly­gi­ni­mo – mes to ne­ži­no­me. To­dėl ir ky­la klau­si­mas, ar nė­ra pa­žeis­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai. Nes jūs Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu siū­lė­te neuž­mirš­ti ra­di­jo bei, kaip su­pra­to­me, no­rė­jo­te vi­siems pri­min­ti, jog ra­di­jas ne­gau­na fi­nan­sa­vi­mo iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Be to, ar jūs dek­la­ra­vo­te (pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je, – red.) sa­vo są­sa­jas su ra­di­ju?“
Į šiuos Ta­ry­bos na­rio pa­ste­bė­ji­mus K. Tre­čio­kas at­šo­vė, kad jau mi­nė­jo, jog su ra­di­ju ne­tu­ri jo­kių są­sa­jų: ja­me ne­dir­ba, dar­bo už­mo­kes­čio ne­gau­na, nė­ra da­li­nin­kas ar ak­ci­nin­kas: „Ma­nęs pa­pra­šė, nes tu­riu kom­pe­ten­ci­jos ir ži­nių. Ve­džiau lai­das. Jau ne­be­ve­du. Atei­ty­je gal dar ve­siu…“ – dės­tė po­li­ti­kas.
Išk­lau­sę K. Tre­čio­ko pa­siaiš­ki­ni­mų, Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai vien­bal­siai nu­spren­dė, jog „Tel­šių ŽI­NIO­SE“ pa­teik­ti nuo­gąs­ta­vi­mai, kad K. Tre­čio­kas Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pro­te­ga­vo ra­di­jo sto­tį, ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do.
O ką ma­no­te Jūs? Pa­reikš­ki­te sa­vo nuo­mo­nę „Tel­šių ŽI­NIŲ“ sve­tai­nė­je (www.tzi­nios.lt) esan­čio­je ap­klau­so­je.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Lina iš radijo stoties XXL FM parašė:

  Kaip radijo stoties XXL FM atstovės nors niekas ir neprašo paaiškinti, bet jaučiu pareigą, kad daugiau nekiltų klausimų paaiškinu, kad turėti savo autorinę laidą radijo eteryje buvo siūloma praktiškai visiems su kuriais tekdavo susitikti ir bendrauti, tačiau tuo pasinaudojo tik K.Trečiokas, M.Serva, J.Butkevičius ir L.Jurytė-Zakarauskienė. Radijo laidų autoriai laidas rengia pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis. Paaiškinimas: tokios sutartys sudaromos, kai nėra finansinių įsipareigojimų. Algirdai Basevičiau, kai buvote pas Manto Servos laidoje Jums taip pat siūlėme nemokamai radijo eterį su sąlyga, kad nesikeiksite eteryje, tačiau Jus nenorėjote. Kam jau labai aktualu dėl sutarčių turinio prašau kreipkitės darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.45 val., adresas Sedos g. 34A, Telšiai.
  Kas liečia finansavimą radijo stoties iš savivaldybės biudžeto, tai noriu pasakyti, kad per 10 metų keitėsi merai, taryba bet situacija nesikeičia, laikraščiams skiriamas finansavimas o radijai ne, nors pagal visuomenės informavimo įstatymą tiek laikraščiai tiek radijo stotys yra priskiriamos prie žiniasklaidos. Nuoširdų ir didelį Ačiū jaučiam pareigą pasakyti K.Trečiokui, kuris per mus turėjo aiškintis etikos komisijai, kas ji sieja su radijo stotimi, kuris uždavė tarybai elementarų klausimą: kodėl laikraščiai gauna finansavimą o radijas ne? Po Savivaldybės paviešinto planuojamo pirkimo „Spausdinimo paslaugos vietinėje spaudoje“ už 90.000€ (sutarties trukmė 25mėn), kalbėjome su visais kas tik netingėjo klausyti mūsų – pradedant Urbonu ir baigiant Bukausku, visi pritarė, kad taip negali būti, kad reikia keisti, kad pažiūrėsim, pasidomėsim ką galima padaryti, bet su lyg durų uždarymu ir baigiasi tas pasakymas Aš pažiūrėsiu. Jeigu taip į viską žiūrite ir miesto valdyme tai eikit Jūs velniop, atsibodo jau tie Jūsų pažadai ir tarpusavio rietenos, postų, kėdžių nepasidalinimas. Kol valdžia ir taryba kaunasi už būvį ir šiltas vietas sekantiems 4 metams, Telšių miestas gyventojų skaičiumi mažėja, verslas užsidarinėja, jaunimas ir studentai išsivažinėja kas į užsienį darbuotis kas į didmiesčius studijuoti. Gaila, kad JŪS ten sėdantys Žemaitės g 14 to nematote.

 2. vėjai parašė:

  …..„ il­gai svars­tęs, ar įtrauk­ti klau­si­mą dėl….“ Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Tai ar Etikos komisija neturi nuostatų, ar juose nėra apibrėžta, kas privaloma svarstyti, ar reikia pačiam pirmininkui galvoti ir keistai (kaip šiuo atveju) sugalvoti. Gaila, jog prieš patenkant į Tarybą nėra reikalavimo pasitikrinti teisines žinias, bent minimalias

 3. ZENONAS. M parašė:

  Pasak radijo stoties XXL FM atstovės, radijo laidų autoriai laidas rengia pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, tačiau Trečiokas teigia, kad neturi su šia radijo stotimi jokių sąsajų. Manau reikėtų grįžti į Etikos komisiją ir išsiaiškinti, ar kartais Trečiokas viešai neapsimelavo?

 4. Marius parašė:

  ZENONAS. M – ne­tu­ri jo­kių są­sa­jų: (ja­me ne­dir­ba, dar­bo už­mo­kes­čio ne­gau­na, nė­ra da­li­nin­kas ar ak­ci­nin­kas). Apie sutartis net kalbos nebuvo ir niekam nekilo minties paklausti ar yra kokia sutartis. Pasidomėkite reikšme žodžio Sąsaja? tada komentuokite.

 5. Vanda parašė:

  Jau nebežino prieko prikibti. Gaila talšiškių.

 6. vardas parašė:

  „Ar K. Trečiokas nesupainiojo interesų Tarybos posėdyje proteguodamas radiją, kurioje pats iki tol vedė laidą?“ kaip atsakyti į dviprasmišką klausimą? TAIP (ar nesupainiojo? taip, jis nesupainiojo.) NE (Ar nesupainiojo? ne, jis nesupainiojo.) REIKĖJO KLAUSTI: AR SUPAINIOJO? tada būtų taip, jei taip, ne jei ne. Taip kad jūsų apklausos rezultatai dėl neaiškaus klausimo tampa niekiniais

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt