Atliktas auditas: A. Gu­daus­kas su­da­rė su­tar­tį su A. Gu­daus­ku

Parašė:  2018-09-21

Šią sa­vai­tę Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus at­lik­ta VšĮ Tel­šių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (Tel­šių PSPC) veik­los ver­ti­ni­mo au­di­to ata­skai­ta. Jo­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir iš­va­dos nu­ste­bi­no net ir daug ką ma­čiu­sius Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rius.Vi­daus au­di­to ata­skai­tą pri­sta­čiu­si Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Ma­sai­tie­nė tei­gė, jog pa­ti di­džiau­sia už­fik­suo­ta pro­ble­ma Tel­šių PSPC – su­si­ju­si su dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­ma. Esą at­lie­kant au­di­tą sun­ku bu­vo su­vok­ti, ko­kiais kri­te­ri­jais ir prin­ci­pais bu­vo va­do­vau­ja­ma­si nu­sta­tant at­ly­gi­ni­mus me­di­kams, šei­mos gy­dy­to­jams bei kt. per­so­na­lui.
Ki­tas da­ly­kas – il­ga­me­tis Tel­šių PSPC vyr. gy­dy­to­jas An­ta­nas Gu­daus­kas, prieš dau­ge­lį me­tų su­da­ręs su­tar­tį su sa­vi­mi, kaip gy­dy­to­ju, vi­są tą lai­ką sky­rė sau prie­dus, ska­ti­no sa­ve, iš­lei­do į ko­man­di­ruo­tes ir pan.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus at­lik­ta Tel­šių PSPC veik­los ver­ti­ni­mo vi­daus au­di­to ata­skai­ta uži­ma dau­giau kaip 40 pus­la­pių. Jo­je de­ta­liai at­si­spin­di kiek­vie­nas už­fik­suo­tas nea­ti­ti­ki­mas ar prieš­ta­ra­vi­mas tei­sės ak­tams. Au­di­to iš­va­do­se pui­kuo­ja­si net 66 po­zi­ci­jos, ku­rios by­lo­ja apie įstai­go­je ras­tas blogybes.
Trum­pai ap­žvelg­si­me tik ke­le­tą iš jų.

Su­da­rė su­tar­tį pats su savimi
Au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad Tel­šių PSPC va­do­vas 2006 m. su­da­rė ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį pa­ts su sa­vi­mi, t. y. įstai­gos va­do­vas priė­mė sa­ve į gy­dy­to­jo aku­še­rio-gi­ne­ko­lo­go pa­rei­gy­bę 0,5 eta­to dar­bo krū­viu bei nu­si­sta­tė at­ly­gi­ni­mą ir dar­bo sa­vai­tės truk­mę. Au­di­tą at­li­kę spe­cia­lis­tai kons­ta­ta­vo fak­tą, kad A. Gu­daus­kas, prieš 12 me­tų su­da­ry­da­mas ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį pa­ts su sa­vi­mi, pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, o taip pat ir anks­tes­nio ir šiuo me­tu ga­lio­jan­čio Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas.
Atas­kai­to­je tei­gia­ma, jog vir­šy­da­mas sa­vo įga­lio­ji­mus, PSPC vyr. gy­dy­to­jas iš­leis­da­vo įsa­ky­mus dėl sa­vęs lei­di­mo vyk­ti į ko­man­di­ruo­tes, dėl sau prie­do mo­kė­ji­mo, dėl ato­sto­gų sau su­tei­ki­mo, dėl pro­cen­tų sau sky­ri­mo už pa­va­da­vi­mą.
Pa­vyz­džiui, A. Gu­daus­ko įsa­ky­muo­se dėl sa­vęs iš­lei­di­mo ato­sto­gų ra­šo­ma, kad „at­si­žvelg­da­mas į gy­dy­to­jo aku­še­rio-gi­ne­ko­lo­go A. Gu­daus­ko pra­šy­mą, lei­džiu A. Gu­daus­ką kas­me­ti­nių ato­sto­gų nuo <….>“
Au­di­to me­tu pa­ste­bė­ta, kad iš­leis­tuo­se įsa­ky­muo­se nu­ro­do­ma, jog iš­vy­ku­sį į ko­man­di­ruo­tę ar išė­ju­sį ato­sto­gų įstai­gos va­do­vą pa­va­duo­ja Po­lik­li­ni­ki­nio sky­riaus ve­dė­ja ir jai nu­sta­to­mas 30 pro­c. prie­das nuo mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo. Ta­čiau Po­lik­li­ni­ki­nio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gi­niuo­se nuo­sta­tuo­se įtvir­tin­ta funk­ci­ja, kad ne­sant vyr. gy­dy­to­jo (ko­man­di­ruo­tė, ato­sto­gos ir t. t.), jo pa­rei­gas at­lie­ka sky­riaus ve­dė­jas. To­dėl toks pa­va­da­vi­mas ne­ga­lė­jo bū­ti lai­ko­mas pa­pil­do­mu dar­bu, už ku­rį rei­kia pa­pil­do­mai mo­kė­ti.
Ana­lo­giš­ka si­tua­ci­ja yra ir dėl Tel­šių PSPC va­do­vo įsa­ky­mų dėl prie­do sky­ri­mo sau. Prie­dai ski­ria­mi taip pat – at­si­žvel­giant į gy­dy­to­jo aku­še­rio-gi­ne­ko­lo­go A. Gu­daus­ko pra­šy­mą. Pa­vyz­džiui, už pa­pil­do­mai at­lie­ka­mą dar­bą gy­dy­to­jos aku­še­rės-gi­ne­ko­lo­gės R. P. kas­me­ti­nių ato­sto­gų me­tu A. Gu­daus­kui ski­ria­mas 50 pro­c. prie­das sau nuo pa­va­duo­ja­mo­jo dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čio. Ne­ga­na to, Tel­šių ra­jo­no PSPC vyr. gy­dy­to­jo kas­me­ti­nių ato­sto­gų me­tu gy­dy­to­jai aku­še­rei-gi­ne­ko­lo­gei R. P. joks prie­das ne­bu­vo ski­ria­mas. Tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad PSPC va­do­vas, sa­vo įsa­ky­mais skir­da­mas įstai­gos dar­buo­to­jams prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų, prie­dus sky­rė ir sau kaip gy­dy­to­jui.

Dar­bas sa­vait­ga­liais
Pa­tik­ri­nus 2018 m. pir­mo­jo ket­vir­čio dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­čius, nu­sta­ty­ta, kad šeš­ta­die­niais dir­ba vie­nas šei­mos gy­dy­to­jas ir kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį dir­ba gy­dy­to­jas aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas A. Gu­daus­kas. Ta­čiau A. Gu­daus­kas dir­bo ir sek­ma­die­niais (2018 m. sau­sio 7 d. ir ko­vo 4 d.), nors Tel­šių PSPC sek­ma­die­niais ne­dir­ba.
Iša­na­li­za­vus 2018 m. pir­mo­jo ket­vir­čio ap­si­lan­ky­mų šeš­ta­die­niais ap­skai­tos ži­nia­raš­čius, nu­sta­ty­ta, kad per sausio–kovo mė­ne­sių šeš­ta­die­nius pas šei­mos gy­dy­to­jus ap­si­lan­kė 107 pa­cien­tai (vi­du­ti­niš­kai 8 pa­cien­tai per šeš­ta­die­nį), pas gy­dy­to­ją aku­še­rį-gi­ne­ko­lo­gą per pir­mo­jo ket­vir­čio šeš­ta­die­nius ap­si­lan­kė tik vie­nas pa­cien­tas. At­li­kus 2017 m. kiek­vie­no ket­vir­čio pa­si­rink­ti­nai vie­no mė­ne­sio (sau­sio, ge­gu­žės, lie­pos, spa­lio) dar­bo lai­ko ap­skai­tos ir ap­si­lan­ky­mų (šeš­ta­die­niais) ap­skai­tos ži­nia­raš­čių ana­li­zę, nu­sta­ty­ta, kad per at­rink­tų mė­ne­sių šeš­ta­die­nius pas šei­mos gy­dy­to­jus ap­si­lan­kė 105 pa­cien­tai (vi­du­ti­niš­kai 6 pa­cien­tai per šeš­ta­die­nį), pas gy­dy­to­ją aku­še­rį-gi­ne­ko­lo­gą per ke­tu­rių mė­ne­sių šeš­ta­die­nius – tik 3 pa­cien­tai.
Be to, at­lie­kant au­di­tą paaiš­kė­jo, kad nuo 2018 m. bir­že­lio 18 d. iki 2018 m. rugp­jū­čio 31 d. re­gist­ra­ci­ja dėl ap­si­lan­ky­mo pas gy­dy­to­ją aku­še­rį-gi­ne­ko­lo­gą elekt­ro­ni­nės pa­cien­tų išanks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos tink­la­la­py­je šeš­ta­die­niais ne­vyk­do­ma, nors A. Gu­daus­ko dar­bo lai­kas šeš­ta­die­niais yra nuo 8 iki 13 val. O ir Tel­šių PSPC in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad šeš­ta­die­niais gy­dy­to­jai bu­di pa­gal gra­fi­ką, A. Gu­daus­ko dar­bo lai­kas ne­nu­ro­dy­tas.
Neaiš­ki įstai­gos dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­ma
Daug neaiš­ku­mų au­di­to­riams su­kė­lė Tel­šių PSPC dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­ma. O tiks­liau – jos ne­bu­vi­mas. Kons­ta­tuo­ta, kad dar­bo ap­mo­kė­ji­mo nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­ti įstai­gos va­do­vo, nė­ra su­de­rin­ti su Ste­bė­to­jų ta­ry­ba. Ver­ti­nant šiuos nuo­sta­tus, nu­sta­ty­ta, kad jie pa­ruoš­ti neat­siž­vel­giant į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tus dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus. Įs­tai­gos dar­buo­to­jams ne­bu­vo tai­ko­mas pa­grin­di­nio dar­bo už­mo­kes­čio su­skirs­ty­mas į pa­sto­vią­ją ir kin­ta­mą­ją da­lis.
Įs­tai­gos pa­teik­tuo­se ta­ri­fi­ka­ci­jos są­ra­šuo­se kiek­vie­nai pa­rei­gy­bei nu­sta­ty­ta pa­rei­gi­nė al­ga, ku­ri nė­ra su­sie­ta nei su mė­ne­si­nės ba­zi­nės al­gos dy­džiu, nei su koe­fi­cien­tu, nei su mi­ni­ma­liu ir mak­si­ma­liu dar­bo už­mo­kes­čiu.
At­li­kus ana­li­zę apie pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų po­ky­tį mė­ne­siais 2018 m. I pus­me­tį (ly­gi­nant sausio–birželio mėn. duo­me­nis), nu­sta­ty­ta, kad pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų po­ky­tis kei­čia­si kas mė­ne­sį ir yra ga­na reikš­min­gas, pvz.: vie­niems gy­dy­to­jams pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų su­ma­žė­ja 44, 30, 24, 18, o gy­dy­to­jai S. J. pa­dau­gė­jo 91 pa­cien­tu. Au­di­to­rių nuo­mo­ne, tiks­lin­ti gy­dy­to­jams at­ly­gi­ni­mą (ku­ris pri­klau­so nuo pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų skai­čiaus) tik du kar­tus į me­tus yra per re­tai, nes tai su­si­ję su dar­buo­to­jo gau­na­mu dar­bo už­mo­kes­čiu. Esą skir­tu­mus at­ly­gi­ni­muo­se ga­li su­da­ry­ti apie 100 Eur.
Pa­gal Tel­šių PSPC pa­tvir­tin­tus dar­bo ap­mo­kė­ji­mo nuo­sta­tus neaiš­ku, kaip ap­skai­čiuo­ja­mas pa­grin­di­nis at­ly­gi­ni­mas ki­tiems gy­dy­to­jams (odon­to­lo­gui, chi­rur­gui, aku­še­riui-gi­ne­ko­lo­gui) bei ki­tiems svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams.
Įs­tai­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas tvir­ti­na­mas va­do­vo įsa­ky­mu dar­buo­to­jų ta­ri­fi­ka­ci­nia­me są­ra­še. Pa­gal pa­teik­tus ta­ri­fi­ka­ci­jos są­ra­šus pa­ste­bė­ta, kad yra ga­na žy­mūs at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai tarp tas pa­čias funk­ci­jas at­lie­kan­čių gy­dy­to­jų. Pvz.: įstai­go­je dir­ba 2 gy­dy­to­jai aku­še­riai-gi­ne­ko­lo­gai, vie­nas gy­dy­to­jas R. P. dir­ba 1 eta­to dar­bo krū­viu, jam at­ly­gi­ni­mas nu­sta­ty­tas 1 032 Eur, o 0,5 eta­to dar­bo krū­viu gy­dy­to­ju aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu dir­ba pa­ts įstai­gos va­do­vas A. Gu­daus­kas kaip pa­pil­do­mą dar­bą. Jam at­ly­gi­ni­mas vi­sam eta­tui nu­sta­ty­tas 2 156 Eur.
Au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad tik šios spe­cia­ly­bės gy­dy­to­jų pa­rei­gy­bei taip daž­nai di­di­na­mas dar­bo už­mo­kes­tis. O ka­dan­gi įstai­go­je nė­ra su­kur­tos aiš­kios ir skaid­rios dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos, tai, au­di­tą at­li­ku­sių spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, A. Gu­daus­kas ga­li­mai ne­pag­rįs­tai prii­ma spren­di­mus dėl dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo.
Nus­ta­ty­ta, jog įstai­go­je bu­vo priim­tas spren­di­mas nuo 2018 m. ge­gu­žės 1 d. dar­bo už­mo­kes­tį di­din­ti vi­siems įstai­gos dar­buo­to­jams, nors pa­gal svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą ir at­si­žvel­giant į sis­te­mos ša­kos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties prie­dus, lė­šos bu­vo skir­tos tik svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų, tei­kian­čių as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti.
Ski­ria­mi prie­dai neaiš­ku už ką Au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad Tel­šių PSPC ke­le­tą me­tų paei­liui mo­ka­mi prie­dai prie dar­bo už­mo­kes­čio kai ku­riems dar­buo­to­jams už dar­bo krū­vio pa­di­dė­ji­mą. Įsa­ky­muo­se, ku­riuo­se ski­ria­mi prie­dai, ne­nu­ro­do­mas prie­do mo­kė­ji­mo ter­mi­nas, prie­do sky­ri­mo pa­grįs­tu­mas. Taip pat nu­sta­ty­ta at­ve­jų, kai prii­mant dar­buo­to­jus į dar­bą, nu­sta­to­mas ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis ir kar­tu ski­ria­mas prie­das už dar­bo krū­vio pa­di­dė­ji­mą.
Iš­ti­si­niu bū­du bu­vo at­lik­ta įstai­gos va­do­vo iš­leis­tų įsa­ky­mų per­so­na­lo ir veik­los klau­si­mais ana­li­zė ir ver­ti­ni­mas. Nus­ta­ty­ta, kad ski­ria­mi prie­dai ne­si­va­do­vau­jant pa­tvir­tin­ta tvar­ka, įsa­ky­muo­se dėl prie­dų sky­ri­mo ne­nu­ro­do­mas konk­re­tus ter­mi­nas, ne­nu­ro­do­mas prie­do sky­ri­mo pa­grįs­tu­mas. Nus­ta­ty­ta, kad kai ku­riems dar­buo­to­jams prie­dai mo­ka­mi ke­le­tą me­tų paei­liui už dar­bo krū­vio pa­di­dė­ji­mą. Au­di­to me­džia­go­je pa­tei­kia­ma da­lis įsa­ky­mų, ku­riuo­se ski­ria­mi prie­dai ne­nu­ro­dant konk­re­taus ter­mi­no ir dar­bo krū­vio pa­di­dė­ji­mo pa­grin­do: į bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos pa­rei­gas prii­ma­ma M. B., ku­riai ski­ria­mas 3 mė­ne­sių ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis ir ta­me pa­čia­me įsa­ky­me ski­ria­mas 150 Eur prie­das; va­ly­to­jai A. L. ski­ria­mas 45 Eur prie­das; va­ly­to­jai N. N. ski­ria­mas 100 Eur prie­das; bur­nos hi­gie­nis­tei N. M. mo­ka­mas 75 Eur prie­das; med. tech­ni­kui mo­ka­mas 165 Eur prie­das, ku­rio su­ma vir­ši­ja 100 pro­c. at­ly­gi­ni­mo, dar­buo­to­jas dir­ba 0,1 eta­to ir gau­na 128 Eur per mė­ne­sį; prii­mant į dar­bą gy­dy­to­ją V. J. 0,5 eta­to nu­sta­to­mas 3 mėn. ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis ir tuo pa­čiu įsa­ky­mu nu­ma­to­mas 230 Eur prie­das ir t. t.
Au­di­to me­tu ras­ta ir įstai­gos va­do­vo įsa­ky­mų, kur nu­ro­do­ma, už ką mo­ka­mas prie­das, pvz.: 87 Eur prie­das už kvie­ti­mo kor­te­lių kont­ro­lę, 102 Eur prie­das už au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mą ir prie­žiū­rą, 400 Eur prie­das už duo­me­nų tei­ki­mą Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rui, 87 Eur prie­das už me­di­ci­nos at­lie­kų tvar­ky­mą, 30 Eur prie­das už me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos ir sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo do­ku­men­tų pil­dy­mą ir pa­tei­ki­mą.

A. Lu­ka­vi­čius: „As­me­ny­bės su­si­dve­ji­ni­mas“
„Dar to­kios au­di­to ata­skai­tos ne­bu­vau skai­tęs! – ste­bė­jo­si Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­man­tas Lu­ka­vi­čius. – Kaž­koks as­me­ny­bės su­si­dve­ji­ni­mas: gy­dy­to­jas A. Gu­daus­kas krei­pia­si į įstai­gos va­do­vą A. Gu­daus­ką ir pra­šo skir­ti prie­dą. Įs­tai­gos va­do­vas A. Gu­daus­kas ne­prieš­ta­rau­ja gy­dy­to­jui A. Gu­daus­kui ir prie­dą ski­ria. Na, ne­ga­li bū­ti to­kių da­ly­kų mū­sų įstai­go­se! Ka­da va­do­vas, ne­pa­sit­vir­ti­nęs jo­kių tvar­kų, skirs­to įstai­gos lė­šas kaip no­ri… Už Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų dar­bą at­sa­kin­gas Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras. Ta­čiau su­pran­ta­ma, kad me­ras apie tai nie­ko ne­ži­no­jo, nes veik­los au­di­tas per daug me­tų at­lik­tas pir­mą kar­tą. Ir aš ma­nau, kad vi­sas šis dumb­las ne­bū­tų iš­ki­lęs į pa­vir­šių, jei­gu ne da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ir ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Atas­kai­ta bū­tų at­gu­lu­si į anks­čiau bu­vu­sio Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus stal­čių ir bū­tų nau­do­ja­ma kaip vėz­das tar­pu­sa­vio par­ti­nių san­ty­kių pa­siaiš­ki­ni­muo­se.“
Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai nu­ta­rė siū­ly­ti me­rui P. Kui­zi­nui įver­tin­ti au­di­to ata­skai­to­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją bei spręs­ti apie to­li­mes­nes ga­li­my­bes A. Gu­daus­kui ei­ti Tel­šių PSPC va­do­vo pa­rei­gas. Taip pat, ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­ne, rei­kė­tų kreip­tis į tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas ir ban­dy­ti išieš­ko­ti iš A. Gu­daus­ko pi­ni­gus, ku­riuos jis ga­vo dirb­da­mas kaip gy­dy­to­jas pa­gal 2006 m. pa­si­ra­šy­tą ir ne­ga­lio­jan­čią ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį.
„Kal­bė­jau su A. Gu­daus­ku – jis nei­gia pa­da­ręs kaž­ką to­kio blo­go, nors au­di­to iš­va­dos ir Kont­ro­lės ko­mi­te­to iš­va­dos by­lo­ja vi­sai ką ki­ta, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ko­men­ta­vo me­ras P. Kui­zi­nas. – A. Gu­daus­kas ban­do kal­tin­ti ne­to­bu­lą įsta­ty­mi­nę ba­zę ir ki­tus da­ly­kus. Aš pa­pra­šiau jo, kad pa­ra­šy­tų pa­siaiš­ki­ni­mą. Ka­da jį gau­siu – svars­ty­siu, ką to­liau da­ry­ti.“

A. Gudausko komentaras
Tel­šių PSPC vyr. gy­dy­to­jo A. Gu­daus­ko pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti at­lik­tą veik­los au­di­to ata­skai­tą.
„Nuo 1982 m. spa­lio 1 d. pra­dė­jau dirb­ti Tel­šių ra­jo­no cent­ri­nė­je li­go­ni­nė­je gy­dy­to­ju aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu mo­te­rų kon­sul­ta­ci­jo­je.
1997 m., at­sky­rus Tel­šių ra­jo­no cent­ri­nę li­go­ni­nę ir įstei­gus VšĮ Tel­šių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą, dar­bo san­ty­kiai tę­sia­si, įfor­min­ti 1997 m. vyr. gy­dy­to­jo įsa­ky­mu, – įdar­bi­na­mas ne­ter­mi­nuo­tai ei­ti gy­dy­to­jo aku­še­rio-gi­ne­ko­lo­go pa­rei­gas.
2005 m. lai­mė­jau kon­kur­są VšĮ Tel­šių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vyr. gy­dy­to­jo pa­rei­goms užim­ti. Dar­bo su­tar­ty­je leis­ta dirb­ti 9 val. per sa­vai­tę pa­pil­do­mą dar­bą (ko­kį – ne­nu­ro­dy­ta).
To­liau tę­sia­si dar­bo san­ty­kiai ma­no 1 eta­to krū­viu ei­nant gy­dy­to­jo aku­še­rio-gi­ne­ko­lo­go pa­rei­gas. Dar­bo su­tar­tis ne­bu­vo nu­trauk­ta.
Klau­si­mas: ar ta­pus va­do­vu au­to­ma­tiš­kai ne­ter­mi­nuo­ta su­tar­tis dir­bant gy­dy­to­ju aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu nu­trūks­ta? Ko­kiais tei­sės ak­tais va­do­vau­jan­tis?
Ka­dan­gi dir­bant įstai­gos va­do­vu ir gy­dy­to­ju aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu dar­bo lai­kas vir­ši­ja 12 val. per pa­rą. Į žo­di­nius pra­šy­mus su­tvar­ky­ti dar­bo lai­kus stei­gė­jas ne­rea­ga­vo.
2005 m. sa­vo įsa­ky­mu kei­čiu sa­vo dar­bo krū­vį iš 1 eta­to į 0,5 eta­to.
Iki 2006 m. ra­šy­ti­nių dar­bo su­tar­čių ne­bu­vo, bu­vo tik va­do­vo įsa­ky­mas, o nuo 2006 m. įsi­ga­lio­jus dar­bo tei­sės ak­tuo­se rei­ka­la­vi­mui, kad bū­tų su­da­ry­tos ra­šy­ti­nės dar­bo su­tar­tys, per­so­na­lo kon­sul­tan­tas vi­siems dar­buo­to­jams su­ra­šo dar­bo su­tar­tis, tuo pa­čiu su­ra­šo­ma ir ma­no ne­ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis kaip gy­dy­to­jui aku­še­riui-gi­ne­ko­lo­gui.
Tei­si­nin­ko ko­men­ta­ras: „Stei­gė­jo spren­di­mu ga­li bū­ti įga­lin­tas as­muo, ku­ris pa­si­ra­šo su va­do­vu su­tar­tį dėl ant­raei­lių pa­rei­gų, ta­čiau, jei ne­nu­ro­do­ma, va­do­vas pa­ts ga­li pa­si­ra­šy­ti to­kią su­tar­tį ir tai ne­prieš­ta­rau­ja nor­ma­ty­vi­nei tvar­kai, ka­dan­gi pa­grin­du yra stei­gė­jo spren­di­mas dėl lei­di­mo va­do­vui dirb­ti ant­raei­lė­se pa­rei­go­se (e-Ju­ris­tai.lt, tei­si­nė pa­gal­ba in­ter­ne­tu).“
2010 m. pra­šau Sa­vi­val­dy­bės me­ro su­tvar­ky­ti dar­bo ant­raei­lė­se pa­rei­go­se 0,5 eta­to: dir­bant 0,25 eta­to gyd. aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu ir 0,25 eta­to gyd. echos­ko­puo­to­ju, nes pra­šo­me ak­re­di­ta­ci­jos tar­ny­bos leis­ti teik­ti ant­ri­nio ly­gio as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.
Tais pa­čiais me­tais Ta­ry­bos spren­di­mu leis­ta dirb­ti pa­pil­do­mą gy­do­mą­jį dar­bą. Tuo­me­ti­nis Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Tre­čio­kas įga­lio­tas pa­si­ra­šy­ti su­tar­čių pa­kei­ti­mus. Nie­kas ne­sut­var­ky­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je: nei dar­bo lai­kas, nei ter­mi­nas, nei su­tar­tis. Ka­dan­gi ter­mi­nai spau­džia ir rei­kia pa­teik­ti do­ku­men­tus ak­re­di­ta­ci­jos tar­ny­bai dėl ant­ri­nio ly­gio pa­slau­gų tei­ki­mo, sa­vo įsa­ky­mu su­tar­ty­je įfor­mi­nu pa­kei­ti­mus.
2015 m. lai­ki­nai ei­da­mas vyr. gy­dy­to­jo pa­rei­gas, tei­kiu pra­šy­mą me­rui dėl ant­raei­lių pa­rei­gų įfor­mi­ni­mo – at­sa­ky­mas ne­gau­tas. To­liau dir­bu 0,5 eta­to krū­viu gy­dy­to­ju aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu pa­gal ga­lio­jan­čią 1997 m. įdar­bi­ni­mo su­tar­tį.
2015 m. bir­že­lio mėn. lai­mė­jau kon­kur­są VšĮ Tel­šių r. PSPC vyr. gy­dy­to­jo pa­rei­goms užim­ti. Su­tar­ty­je leis­ta dirb­ti 9 val. per sa­vai­tę pa­pil­do­mą dar­bą (ko­kį – ne­nu­ro­dy­ta).
Ma­no ne­ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis nuo 1997 m. tę­sia­si. Ne­pa­nai­ki­na­ma.
2015 m. bir­že­lio mėn. tei­kiu pra­šy­mą me­rui dėl ant­raei­lių pa­rei­gų tei­sin­go tei­si­nio įfor­mi­ni­mo – at­sa­ky­mas ne­gau­tas. Ka­dan­gi dar­bą rei­kia or­ga­ni­zuo­ti ir pa­gal pri­ra­šy­tų gy­ven­to­jų skai­čių rei­ka­lin­gas dar­bo krū­vis 1,5 eta­to, pa­gal anks­čiau ga­lio­jan­čią ne­ter­mi­nuo­tą su­tar­tį dir­bu 0,5 eta­to krū­viu gy­dy­to­ju aku­še­riu-gi­ne­ko­lo­gu. Pa­si­bai­gus ant­ri­nio ly­gio pa­slau­gų tei­ki­mui, sa­vo įsa­ky­mu kei­čiu su­tar­tį, va­do­vau­da­ma­sis tei­si­nin­ko ko­men­ta­ru.
2016 m. Ne kar­tą krei­piau­si žo­di­niu pra­šy­mu dėl ma­no pa­pil­do­mo dar­bo įfor­mi­ni­mo – bu­vo pa­ža­da­ma, kad su­tvar­kys.
2017 m. du kar­tus krei­piau­si su pra­šy­mu dėl ant­raei­lių pa­rei­gų tei­sin­go įfor­mi­ni­mo – at­sa­ky­mų ne­ga­vau. Tais pa­čiais me­tais įsi­ga­lio­jus nau­jam LR dar­bo ko­dek­sui, tei­kiau pra­šy­mą dėl pa­pil­do­mo dar­bo – at­sa­ky­mo ne­ga­vau.
2018 m. pra­džio­je vėl krei­piau­si. Ir vėl at­sa­ky­mo ne­ga­vau. Tik ba­lan­džio mė­ne­sį me­ro po­tvar­kiu bu­vo tei­sin­gai įfor­min­tas lei­di­mas dirb­ti pa­pil­do­mą dar­bą 0,5 eta­to ei­nant gyd. aku­še­rio-gi­ne­ko­lo­go pa­rei­gas.
Be to, kas­met tei­kiant įstai­gos veik­los ata­skai­tą įra­šo­ma, kad va­do­vas ei­na ant­raei­les pa­rei­gas ir gau­na pa­pil­do­mą dar­bo už­mo­kes­tį. Nie­ka­da ne­ki­lo klau­si­mas Ta­ry­bos na­riams dėl va­do­vo ant­raei­lių pa­rei­gų. Ko­dėl? Įs­tai­gos fi­nan­si­nė ir veik­los ata­skai­ta vi­suo­met bu­vo pa­tvir­ti­na­ma. Kas­met at­lie­ka­mas įstai­gos fi­nan­si­nis au­di­tas. Fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų nie­ka­da ne­bu­vo nu­sta­ty­ta. Nie­ka­da ne­bu­vau su­pa­žin­din­tas su Sa­vi­val­dy­bė­je esan­čiais tei­sės ak­tais, reg­la­men­tuo­jan­čiais vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų ant­raei­lių (pa­pil­do­mų) dar­bo funk­ci­jų įfor­mi­ni­mo tvar­ką.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. iš šalies parašė:

    Užsisedėjo senas pirdila-zekas korumpuotas kaziolas ar ne teks dar kartą pasedėti kaliuzėje…? Kur Jūs STT, kratykit jį greičiau…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt