Ati­da­ry­ta XXXIV Tarp­tau­ti­nė me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­la „Lie­tu­vos ke­lias. 100 me­tų“

Parašė:  2018-07-24

Praė­ju­sį ant­ra­die­nį Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ sa­lė­je įvy­ko ofi­cia­lus XXXIV Tarp­tau­ti­nės me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­los Tel­šiuo­se ati­da­ry­mas. „Sto­vyk­la skir­ta Lie­tu­vos 100-me­čiui pa­mi­nė­ti, – ren­gi­nio me­tu kal­bė­jo Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja mu­zie­ji­nei veik­lai Ing­ri­da Vai­tie­kie­nė. – Džiu­gu, kad šie­met ji pa­rem­ta ne tik en­tu­ziaz­mu, bet ir su­lau­kė fi­nan­sa­vi­mo iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. Kar­tu su Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skir­to­mis lė­šo­mis šių me­tų sto­vyk­los biu­dže­tą su­da­ro 5 300 Eur.“
Tel­šių, sa­ve po­zi­cio­nuo­jan­čių kaip Že­mai­ti­jos re­gio­no cent­rą ir me­nų mies­tą, kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas neį­si­vaiz­duo­ja­mas be Tarp­tau­ti­nės me­da­lio kū­rė­jų sto­vyk­los. 2018-ai­siais sto­vyk­la vyks­ta 34-ąjį kar­tą. Šie­met ši sto­vyk­la įtrauk­ta į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pro­gra­mą. Tai – se­niau­sia Eu­ro­po­je me­da­lio me­ni­nin­kų kū­ry­bi­nė sto­vyk­la, išau­gu­si į tarp­tau­ti­nį lyg­me­nį, su­kvie­čian­ti kur­ti aukš­čiau­sio ly­gio me­ta­lo plas­ti­kos meist­rus iš Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos, Iz­rae­lio, Ita­li­jos.
Že­mai­čių mu­zie­jus „Al­ka“, Lie­tu­vos ga­le­ri­jos ir ki­tos me­no erd­vės kas­met su­lau­kia sto­vyk­los me­tu su­kur­tų me­da­lių pa­ro­dų, skir­tų Že­mai­ti­jos re­gio­nui, Lie­tu­vai ir pa­sau­liui reikš­min­goms da­toms, as­me­ny­bėms įam­žin­ti.
Pa­žy­mė­ti­na, kad 2018 m. į sto­vyk­lą pir­mą kar­tą at­vyks­ta ne tik me­da­lio kū­rė­jai, bet ir skulp­to­riai, to­dėl sto­vyk­los kū­ry­bi­nės iš­raiš­kos tam­pa tur­tin­ges­nės ir įvai­res­nės. Da­ly­viams siū­lo­mos nees­ka­luo­tos, nau­jos te­mos, su­si­ju­sios su Že­mai­ti­jos re­gio­nui reikš­min­go­mis as­me­ny­bė­mis ir įvy­kiais, tu­rė­ju­siais įta­kos kul­tū­ri­nei pa­žan­gai Lie­tu­vos vals­ty­bė­je. Sto­vyk­lo­je da­ly­vau­jan­tys me­ni­nin­kai tra­di­ciš­kai ga­lės rink­tis įvaiz­džius, ge­riau­siai iš­reiš­kian­čius sto­vyk­los te­mą.
34-oji Me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­la ak­cen­tuos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir taps įžan­ga į 2019-uo­sius, LR Sei­mo pa­skelb­tus Že­mai­ti­jos me­tais.
Pro­fe­sio­na­lūs me­da­lio me­ni­nin­kai bei skulp­to­riai lie­pos 24 d., 11–16 val., pa­skirs edu­ka­ci­jai – Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ erd­vė­se ves me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­ri­mo už­siė­mi­mus Tel­šių gy­ven­to­jams ir sve­čiams.
Bai­gian­tis sto­vyk­lai, lie­pos 30 d., 16 val., or­ga­ni­zuo­ja­ma me­da­lių pa­ro­da mu­zie­ju­je „Al­ka“ ir vie­šas sto­vyk­los už­da­ry­mo ren­gi­nys. Ja­me bus pri­sta­to­mi, ap­ta­ria­mi ir įver­ti­na­mi sto­vyk­lo­je pa­siek­ti re­zul­ta­tai, ap­žvel­gia­ma ir ana­li­zuo­ja­ma me­ni­nė me­da­lių iš­raiš­ka ir sim­bo­li­ka, pri­sta­to­ma atei­nan­čių me­tų sto­vyk­los te­ma.
Tel­šių sto­vyk­lo­se su­kur­ti me­da­liai eks­po­nuo­ja­mi tarp­tau­ti­nės me­da­lių fe­de­ra­ci­jos FI­DEM pa­ro­do­se, Bal­ti­jos ša­lių ir res­pub­li­ki­nė­se me­da­lių trie­na­lė­se, Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­do­se.
Bus pa­reng­tas ir iš­leis­tas sto­vyk­los ka­ta­lo­gas lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis.
Že­mai­čių mu­zie­jui „Al­ka“ tra­di­ciš­kai do­va­no­ja­mas kiek­vie­no au­to­riaus sto­vyk­lo­je su­kur­tas ir at­lie­tas me­da­lio eg­zemp­lio­rius. Jie pa­pil­dys Nu­miz­ma­ti­kos ko­lek­ci­ją, bus at­nau­jin­ta me­da­lių eks­po­zi­ci­ja, pa­reng­ta pa­ro­da.
„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt