Ar lie­tus, ar sau­lė švie­čia, bė­gu aš – bėk ir tu!

Parašė:  2018-10-05

Rug­sė­jo 22 d. jau penk­tą kar­tą Tel­šiuo­se su­reng­ta as­me­ni­nio ir es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo šven­tė „Ju­dė­ki­me kar­tu 2018“ su šū­kiu „Da­ly­vauk bė­gi­me ir na­mo grįžk nau­jais „Asics“ bė­gi­mo ba­te­liais!“. Nors oras ne­le­pi­no tą die­ną ir bu­vo lie­tin­ga, vis­gi bė­gi­mo šven­tė įvy­ko su trenks­mu ir Tel­šių Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je šur­mu­lia­vo dau­giau nei du šim­tai spor­to en­tu­zias­tų.
„Kiek­vie­nais me­tais da­ly­vių skai­čius di­dė­ja ir tai džiu­gi­na šir­dį ir no­rą tęs­ti šį kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ or­ga­ni­zuo­ja­mą ren­gi­nį, ku­ris ska­ti­na vi­sus koo­pe­ruo­tis, nes tik dirb­da­mi iš­vien ga­li­me pa­siek­ti aukš­tu­mų“, – tei­gė kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bars­tei­ga.
Už­tik­rin­ti var­žy­bų ko­ky­bę ir pro­fe­sio­na­lu­mą jau tre­čius me­tus ge­ra­no­riš­kai pa­de­da Tel­šių orien­ta­vi­mo­si spor­to klu­bas. Jo tiks­las – ska­tin­ti vi­suo­me­nės do­mė­ji­mą­si spor­tu ir da­ly­va­vi­mą spor­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se. Pa­si­tel­kus Tel­šių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jus, spor­ti­nin­kus, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, stu­den­tus, mo­ki­nius, plė­to­ti vie­nos iš po­pu­lia­riau­sių spor­to ša­kų tra­di­ci­jas.
Kre­di­to uni­ja „Ger­man­to lo­bis“ nuo­šir­džiai dė­ko­ja šven­tės par­tne­riams ir rė­mė­jams: Tel­šių ma­my­čių klu­bui, Tel­šių ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui, Tel­šių mies­to se­niū­ni­jai, Spor­to klu­bui „Džiu­gas gym“, Spor­to klu­bui „Vi­ta­mi­nas“, as­me­ni­nei spor­to tre­ne­rei Jo­li­tai, MB „Lu­ka­me­da“ (stu­bu­ro skaus­mo gy­dy­mas), AB „Že­mai­ti­jos pie­nas“, UAB Char­lot Lt, Fut­bo­lo klu­bui „Džiu­gas“, Ra­di­jo sto­čiai XXL FM, ne­prik­lau­so­mai „Her­ba­li­fe“ par­tne­rei Ir­mai Vai­čai­tie­nei ir jos ko­man­dai už ge­ra­no­riš­ką par­tne­rys­tę ir idė­jų įgy­ven­di­ni­mą or­ga­ni­zuo­jant bė­gi­mo šven­tę „Ju­dė­ki­me kar­tu 2018“.
„Esa­me bend­ruo­me­niš­ka ir de­mok­ra­tiš­ka Uni­ja, sklei­džian­ti vi­suo­me­nei ži­nu­tę apie koo­pe­ra­ci­jos jė­gą! Ta­ria­me nuo­šir­džiai ačiū vi­siems da­ly­viams, ku­rie ne­pa­bi­jo­jo lie­taus ir sto­jo prie star­to li­ni­jos, bei kvie­čia­me vi­sus at­vyk­ti pas mus, į kre­di­to uni­ją „Ger­man­to lo­bis“, kur Jū­sų lau­kia skaid­ru­mas ir orien­ta­ci­ja į at­sa­kin­gą pel­ną, pa­rem­tą ver­te bend­ruo­me­nėms. Tai – iš­skir­ti­nis de­ri­nys, ku­rio ne­ga­li pa­siū­ly­ti jo­kia ki­ta fi­nan­si­nė or­ga­ni­za­ci­ja“, – su op­ti­miz­mu sa­vo nuo­mo­ne da­li­jo­si kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­ja In­ga Na­vi­kie­nė.
Kre­di­to uni­ja „Ger­man­to lo­bis“ įsi­kū­ru­si ad­re­su: Se­dos g. 6, Tel­šiai, tel.: (8 444) 33788, 8 620 89623. Taip pat vei­kia nu­to­lu­sios ka­sos Luo­kė­je, Tryš­kiuo­se Var­niuo­se bei Rie­ta­ve.
Mū­sų tei­kia­mos pa­slau­gos Jums: in­dė­liai, mo­kė­ji­mo per­ve­di­mai ir įmo­kos, in­ter­ne­ti­nė ban­ki­nin­kys­tė, tarp­tau­ti­niai mo­kė­ji­mo per­ve­di­mai, mo­kė­ji­mo kor­te­lės, pa­sko­los.
www.ger­man­to­lo­bis.lt – nuo­lat at­nau­ji­na­mas in­ter­ne­ti­nis Uni­jos pus­la­pis, ku­ria­me nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ga­li ras­ti ir ne tik Uni­jos na­riai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt