Sie­kia­my­bė didinti at­ly­gi­ni­mus kultūros darbuotojams

Parašė:  2018-11-06

Spa­lio mė­ne­sį 55 ša­lies sa­vi­val­dy­bės, tarp jų – ir Tel­šių ra­jo­no, pa­si­ra­šė bend­rą me­mo­ran­du­mą su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, kad bend­ra­dar­biaus ir pri­si­dės ženk­liau di­di­nant sa­vi­val­dai pa­val­džių kul­tū­ros ir me­no įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį. Do­ku­men­te vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­jo vie­no­da da­li­mi pri­si­dė­ti prie al­gų di­di­ni­mo. Vy­riau­sy­bė ki­tais me­tais yra nu­ma­čiu­si skir­ti 3,5 mln. Eur at­ly­gi­ni­mams kel­ti kul­tū­ros sek­to­riu­je. Siek­da­ma įgy­ven­din­ti duo­tus pa­ža­dus, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ki­tų me­tų biu­dže­te kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui kel­ti tu­rė­tų nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mai 32 tūkst. Eur.
Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas pa­si­ra­šy­tą me­mo­ran­du­mą va­di­na nie­ki­niu, mat do­ku­men­tas ne­tu­ri jo­kios ju­ri­di­nės ga­lios. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai sa­ko, kad apie pa­si­ra­šy­tą me­mo­ran­du­mą su­ži­no­jo tik iš ži­niask­lai­dos. O pa­ra­šą po me­mo­ran­du­mu padėjęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas įžvel­gia ga­li­my­bę ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šas ne tik kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui kel­ti, bet ir di­din­ti al­gas ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tams.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas
Spa­lio mė­ne­sį kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son su­si­ti­ko su ša­lies sa­vi­val­dy­bių va­do­vais, jų at­sto­vais ir ap­ta­rė ga­li­my­bes pa­kel­ti sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus bei pa­ra­gi­no pri­si­dė­ti prie ženk­les­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo. Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai bu­vo pa­kvies­ti pa­si­ra­šy­ti me­mo­ran­du­mą, ku­riuo dek­la­ruo­ja­mas sie­kis per atei­nan­čius tre­jus me­tus pa­kel­ti kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus ir pa­nai­kin­ti ato­trū­kį nuo švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio. Šia­me do­ku­men­te vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ja vie­no­da da­li­mi pri­si­dė­ti prie al­gų di­di­ni­mo.
Vy­riau­sy­bė ki­tais me­tais yra nu­ma­čiu­si skir­ti 3,5 mln. Eur at­ly­gi­ni­mams kel­ti kul­tū­ros sek­to­riu­je. Ta­čiau per dau­ge­lį me­tų su­si­for­ma­vu­sio di­de­lio at­ly­gi­ni­mų ato­trū­kio nuo ki­tų sri­čių dar­buo­to­jų neį­ma­no­ma įveik­ti iš kar­to, per vie­ne­rius me­tus. Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko po­tvar­kiu yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri tu­rės pa­teik­ti siū­ly­mus, iš ko­kių šal­ti­nių ir kaip dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mą iš­dė­lio­ti per tre­jus me­tus ir ko­kį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą tai­ky­ti.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – vie­na iš 55 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­ri iš kar­to pa­si­ra­šė bend­rą me­mo­ran­du­mą su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Pa­ra­šą mū­sų Sa­vi­val­dy­bės var­du pa­dė­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras P. Kui­zi­nas. Pri­tar­ti me­mo­ran­du­mui ke­ti­na dar vie­na ša­lies sa­vi­val­dy­bė, o dvi sa­vi­val­dy­bės lauks ta­ry­bų spren­di­mo. Bir­žų ir Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bės mi­nis­te­ri­jai at­siun­tė at­sa­ky­mą, kad ne­pa­lai­ko me­mo­ran­du­mo ir ne­pri­si­dės prie at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo.
Su Ta­ry­bos na­riais ne­de­ri­no
„Apie me­mo­ran­du­mo pa­si­ra­šy­mo fak­tą su­ži­no­jau tik iš ži­niask­lai­dos, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Ba­čio­nie­nė. – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­je tvar­ko­je „Dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės var­du su­da­ro­mų su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ me­mo­ran­du­mai nė­ra mi­ni­mi, tai­gi me­ras tei­siš­kai ne­pri­va­lė­jo šio veiks­mo de­rin­ti su Ta­ry­bos na­riais. Ka­dan­gi tai ga­na ak­tua­lus klau­si­mas, rei­ka­lau­jan­tis pla­tes­nės dis­ku­si­jos, ma­ny­čiau, bū­tų bu­vę žy­miai de­mok­ra­tiš­kiau, tiks­lin­giau bent in­for­muo­ti Ta­ry­bos na­rius, o dar ge­riau – ap­svars­ty­ti me­mo­ran­du­mą Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se ir priim­ti bend­rą su Ta­ry­ba spren­di­mą.“
V. Ba­čio­nie­nė sa­kė, jog me­mo­ran­du­mo nuo­sta­tos nu­kreip­tos į tų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus, ku­rie yra per­tek­li­niai, o mū­sų ra­jo­no, de­ja, de­fi­ci­ti­nis. Į klau­si­mą, ar Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bus pa­jė­gi ki­tais me­tais pri­siim­ti pa­pil­do­mą fi­nan­si­nę naš­tą, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė at­sa­kė, jog me­mo­ran­du­me nu­ma­ty­tus fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus rei­kės pri­siim­ti. Esą pri­reiks tam tik­ro „la­vi­ra­vi­mo“ tarp įvai­rių Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mų sri­čių, ne­pa­žei­džiant tei­sin­gu­mo prin­ci­po.
Ma­to grės­mes
„Sei­me pra­dė­tas svars­ty­ti ki­tų me­tų ša­lies biu­dže­tas, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ kal­bė­jo Sei­mo na­rys V. Bu­kaus­kas. – Kar­tu su juo pri­sta­ty­ta ir nau­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią nuo ki­tų me­tų Vy­riau­sy­bė ne­si­ruo­šia vi­su 100 pro­c. kom­pen­suo­ti sa­vi­val­dy­bių ne­su­rink­to ra­jo­no biu­dže­to, kaip bu­vo iki šiol, o tik 50 pro­c. Li­ku­sią da­lį ne­su­rink­to biu­dže­to pla­no tu­rės pa­deng­ti pa­čios sa­vi­val­dy­bės iš sa­vo lė­šų. O tai ke­lia ne­ri­mą, nes ki­tų me­tų biu­dže­to pla­nas yra dirb­ti­nai „užaukš­tin­tas“ ir biu­dže­to su­ren­ka­mu­mas bus iš­ties su­dė­tin­gas.“ Žiū­rint į tai, anot V. Bu­kaus­ko, tarp Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir sa­vi­val­dy­bių pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas taip pat ga­li su­kel­ti tam tik­rą įtam­pą ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se: nes pa­pil­do­mas lė­šas rei­kės nu­ma­ty­ti sun­kiai su­ren­ka­muo­se biu­dže­tuo­se, ku­rių neį­gy­ven­din­tą pla­ną Vy­riau­sy­bė kom­pen­suos tik 50 pro­c.
„Be to, rei­kė­tų įver­tin­ti ir lai­ko­tar­pį prieš rin­ki­mus, – pri­dū­rė Sei­mo na­rys. – Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bos ra­jo­nų biu­dže­tus tvir­tins ki­tų me­tų va­sa­rio ant­ro­je pu­sė­je, o Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai – ko­vo 3 d. Me­mo­ran­du­mą pa­si­ra­šiu­si val­džia ga­li bū­ti neiš­rink­ta. O ka­dan­gi dau­giau­sia po me­mo­ran­du­mu pa­si­ra­šė me­rai, ne­ga­vę iš ta­ry­bų įga­lio­ji­mų, do­ku­men­tas pra­ktiš­kai nie­kuo neį­pa­rei­go­ja. Ateis ki­tas me­ras į val­džią ir sa­kys: „Ne aš pa­si­ra­šiau, ko­dėl tu­rė­čiau pri­siim­ti šią pa­pil­do­mą fi­nan­si­nę naš­tą.“ Tai­gi, ga­li at­si­tik­ti taip, kad vie­nos sa­vi­val­dy­bės vyk­dys me­mo­ran­du­me nu­ma­ty­tus sie­kius, ki­tos – ne. Ir tai ga­li su­kel­ti vi­suo­me­nė­je pa­si­pik­ti­ni­mą, nes vie­nur lū­kes­čiai bus pa­tei­sin­ti, ki­tur – ne.“
Sie­kia­my­bės
„Pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas nė­ra su­tar­tis. Tai – la­biau sie­kia­my­bės for­ma, – sa­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. – Kul­tū­ros mi­nist­rė pa­kvie­tė vi­sų sa­vi­val­dy­bių me­rus ir paaiš­ki­no, jog pla­nuo­ja 5 pro­c. di­din­ti kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams dar­bo už­mo­kes­tį: pu­sę šio di­di­ni­mo ga­lė­tų fi­nan­suo­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ki­tą pu­sę – sa­vi­val­dy­bės. Aš su­ti­kau pa­si­ra­šy­ti, nes sie­kia­my­bė dėl žmo­gaus at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo vi­sa­da tu­ri bū­ti.“
Ta­čiau P. Kui­zi­ną pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas esą pa­ska­ti­no su­si­mąs­ty­ti ne vien tik apie kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mą, bet ir apie ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mus.
„Ar so­cia­li­nė­je sri­ty­je dir­ban­tys dar­buo­to­jai šian­dien gau­na adek­va­tų dar­bo už­mo­kes­tį? Ar žmo­nės, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, už­dir­ba pa­kan­ka­mai? Ar vals­ty­bės tar­nau­to­jams, ne­tu­rin­tiems sta­žo ir ka­te­go­ri­jų, mo­ka­ma al­ga yra nor­ma­li? – svars­tė me­ras. – Ta­čiau klau­si­mas, kas yra tas adek­va­tus šian­dien at­ly­gi­ni­mas? Prie ko­kio dy­džio pri­si­riš­ti? Esu nu­ro­dęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­lik­ti vi­sų sri­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio ana­li­zę bei pa­teik­ti skai­čia­vi­mus, kiek ki­tų me­tų biu­dže­te rei­kė­tų nu­ma­ty­ti lė­šų sie­kiant pa­kel­ti dar­bo už­mo­kes­tį ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems. Juk duo­na vi­siems kai­nuo­ja vie­no­dai.“
Esą šian­dien Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų sky­rius jau yra pa­tei­kęs skai­čia­vi­mus dėl pa­pil­do­mo lė­šų po­rei­kio ki­tą­met di­di­nant at­ly­gi­ni­mus kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams – 32 tūkst. Eur. „Tai nė­ra ta su­ma, ku­rios ra­jo­no biu­dže­tas ne­pa­kel­tų, – tvir­ti­no P. Kui­zi­nas. – Aiš­ku, jei­gu pri­si­lie­si­me ir prie ki­tų sri­čių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų – ta su­ma išaugs. Šian­dien šių skai­čių pa­sa­ky­ti ne­ga­liu – lau­kiu duo­me­nų ir ana­li­zės. Kad ir 200–300 tūkst. Eur bū­tų – tai ne ro­dik­lis, kad Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­tų žmo­nėms šiek tiek pa­di­din­ti dar­bo už­mo­kes­čio.“
Pak­laus­tas apie tai, kad me­mo­ran­du­mo ne­de­ri­no ir įga­lio­ji­mų iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ne­ga­vo, P. Kui­zi­nas sa­kė: „Kad neat­sik­lau­siau Ta­ry­bos – nė­ra nu­si­žen­gi­mas. Vi­są in­for­ma­ci­ją apie pa­si­ra­šy­tą me­mo­ran­du­mą Ta­ry­bos na­riams pa­teik­siu lapk­ri­čio mė­ne­sį vyk­sian­čio ei­li­nio Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu. Jei­gu ne­pa­vyks pa­siek­ti to, kas už­si­brėž­ta me­mo­ran­du­me… Ką gi, va­di­na­si, at­sa­ko­my­bę pri­siim­siu aš.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Isgirskit parašė:

  Gal jau gana tu paminklu visuose kaimuose ir telsiu mieste. Geriau gatves asfaltuokit ir atlyginimus zmonems padidinkit, nes greit nebus kam i tuos paminklus ziuret, kai tik baige mokykla jaunuoliai planuoja emigruot is Lietuvos. Telsiams reikia investiciju is uzsienio, fabriko, kad kazka gamintu ir atlyginimu bent 800 i rankas, tada nebus prasmes vykt i kitas salis uzdirbt 1200. Dar reikia visos dienos mokyklu pradinukams, kaip pvz Vilniuj. Ir labai labai prasom nedekit grindinio akmenimis is praeities Respublikos g. nes nebus imanoma i kalna ivaziuot ziema.

 2. Tai parašė:

  va, yra veikėjas, kuris stato, organizuoja paminklus, nes nuo to byra į kišenę. O kas tai Respublikos gatvei blogai? ar ji avarinė? ar nėra ką remontuoti už tuos pinigus? Daugiau nieko nesugeba, tik imituot darbą.

 3. Benis parašė:

  Kalbant apie įvažiavimą į kalną Respublikos g. tikiuosi, kad ji bus nevažiuojama. Tai buvo numatyta dar 1997 metais. Turėsim Telšių laisvės alėja. Tikiuosi.

 4. Pritariu BENIUI parašė:

  Jo, jo pritariu tokia kaip Laisvės alėja, Kaune – Telšiams būtinai reikalinga ir svarbi. Nes visi matome tą žmonių gausybę, žmonės tiesiog susigrūdę, šaligatviuose tiesiog nepraeisi ir neprasikeisi. Matomai dėl to visi ir stengiasi važiuoti mašinomis. Ypač tai pastebima savaitgaliai po pietų… pėsčiųjų alėja Telšiams būtina ir neišvengiamai reikalinga…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt