Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys tur­tin­ges­nis už Lie­tu­vos Pre­zi­dent­ę

Parašė:  2018-10-12

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) šią sa­vai­tę sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­tei­kė at­nau­jin­tą Me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų tei­ki­mo for­mą, ku­rio­je duo­me­nys per­žiū­rai pa­tei­kia­mi pa­gal pa­pil­do­mus kri­te­ri­jus. Taip pat VMI pa­skel­bė 200 di­džiau­sią tur­tą 2017 m. dek­la­ra­vu­sių vie­šų as­me­nų są­ra­šą. Tarp tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos vie­šų as­me­nų – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Re­mi­gi­jaus Juš­kos pa­var­dė.
Šiuo me­tu VMI sve­tai­nė­je skel­bia­ma apie 51,8 tūkst. tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Perž­vel­gę VMI pa­skelb­tą 200 di­džiau­sią tur­tą 2017 m. dek­la­ra­vu­sių vi­sų vie­šų as­me­nų są­ra­šą – 115 vie­to­je su 854 350 Eur tur­tu ran­da­me Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio R. Juš­kos pa­var­dę. Pa­gal 2017 m. dek­la­ruo­tą tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas Tel­šių po­li­ti­kas len­kia net ša­lies Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, ku­ri mi­nė­ta­me są­ra­še (dek­la­ra­vu­si 851 783 Eur tur­tą) uži­ma 118 vie­tą.
Pa­čių tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 200-tu­ke R. Juš­ka uži­ma 55 vie­tą. Taip pat šia­me są­ra­še 142 vie­to­je ran­da­me ir ki­tą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį – Al­gir­dą Tar­vai­nį. Jo šei­mos tur­tą su­da­ro 364 039 Eur.
Kaip at­sva­ra – ki­ti du mū­sų ra­jo­no po­li­ti­kai – Ka­jeto­nas Šlio­ge­ris ir Ar­tū­ras Do­mar­kas – pa­ten­ka į pa­čių ne­tur­tin­giau­sių ša­ly­je sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 200-tu­ką. Vy­riau­sias Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys K. Šlio­ge­ris su dek­la­ruo­tu 5 015 Eur tur­tu uži­ma 42 mi­nė­to są­ra­šo vie­tą, o pa­ts jau­niau­sias Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys A. Do­mar­kas (dek­la­ra­vęs 6 000 Eur) – 46-ąją.
Sa­vo tur­tais tarp ko­le­gų par­la­men­ta­rų ga­li pa­si­pui­kuo­ti ir Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas: tur­tin­giau­sių Sei­mo na­rių są­ra­še (dek­la­ra­vęs 191 641 Eur tur­tą) po­li­ti­kas uži­ma 40 vie­tą.
Tur­tin­giau­sių ša­ly­je po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų 200-tu­ke ga­li­ma iš­vys­ti ne­se­niai nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­to Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Kęs­tu­čio Ang­lic­ko pa­var­dę. Jis, dek­la­ra­vęs 110 800 Eur tur­tą, uži­ma 157 vie­tą są­ra­še.
Į tur­tin­giau­sių vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų, ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų bei jų pa­va­duo­to­jų 200-tu­ką pa­te­ko ir Tel­šių Nau­ja­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkio ir bend­rie­siems rei­ka­lams, Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Tel­šių pa­vie­to pir­mi­nin­kas And­rius Da­cius. Že­mai­tiš­ku­mą ir jo pa­vel­dą puo­se­lė­jan­tis A. Da­cius dek­la­ra­vo tu­rin­tis tur­to už 206 700 Eur ir at­si­dū­rė 190-ojo­je mi­nė­to są­ra­šo vie­to­je.
Dau­giau­sia ži­no­mų pa­var­džių ga­li­me iš­vys­ti tur­tin­giau­sių Lie­tu­vo­je vie­šų­jų įstai­gų, ku­rių stei­gė­ja ar da­li­nin­kė yra vals­ty­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų 200-tu­ke. 62-ojo­je šio są­ra­šo vie­to­je su dek­la­ruo­tu 186 669 Eur ver­tės tur­tu – VšĮ Tel­šių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vyr. gy­dy­to­jas An­ta­nas Gu­daus­kas. Šiek tiek že­miau – 64 vie­to­je – at­si­dū­rė bu­vu­si VšĮ Re­gio­ni­nės Tel­šių li­go­ni­nės di­rek­to­rė Al­ma Vit­kie­nė. Va­do­vė 2017 m. dek­la­ra­vo tur­to už 183 150 Eur. VšĮ Var­nių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro va­do­vas Alf­re­das Ma­že­lis (dek­la­ruo­tas tur­tas – 153 425 Eur) uži­ma 87-ąją są­ra­šo vie­tą. Su dek­la­ruo­tu 84 966 Eur tur­tu 192-a yra VšĮ Tel­šių me­nų in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­rė Pal­ma Ur­ba­na­vi­čie­nė. O VšĮ Tel­šių Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ežers­kis užė­mė prieš­pas­ku­ti­nę – 199-ąją – są­ra­šo vie­tą. Jo dek­la­ruo­tas tur­tas sie­kia 81 760 Eur.
Tarp tur­tin­giau­sių ša­ly­je ak­ci­nių bend­ro­vių, ku­rių ak­ci­nin­kė yra vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų at­si­dū­rė ir UAB „Tel­šių van­de­nys“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­vy­das Ja­se­vi­čius. Dek­la­ra­vęs 202 004 Eur tur­tą, jis užė­mė 35-ąją są­ra­šo vie­tą.
Tur­tin­giau­sių Lie­tu­vo­je vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų są­ra­šo 9-ojo­je vie­to­je – SĮ Tel­šių bu­tų ūkio di­rek­to­rius Ar­tū­ras Liauz­gi­nas. Į mi­nė­to są­ra­šo tur­tin­giau­sių de­šim­tu­ką pa­te­kęs A. Liauz­gi­nas dek­la­ra­vo 271 946 Eur tur­tą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. saulė parašė:

  Ką ir bepridurti,džiaugtis reikia už mūsų žmones.

 2. saulės tęsinys parašė:

  …ir kurie bent pusę turimo turto deklaravo.

 3. sodininkė parašė:

  Dėl to ir reikia didinti vandens kainą, kad turtas dar didėtų, juk direktoriaus alga 3200 Eu , tas pats ir su butų ūkiu kažkokios administravimo išlaidos vis direktorių išlaikymui

 4. Beknislys parašė:

  Pritariu visiems komentatoriams, kad mūsų valdžios žmonėms gera: Vitkienė, Gudauskas, Jasevičius, Bukauskas, Liauzginas. Juk sunkiai dirbo, tai ir užsidirbo. Todėl taip aršiai prie to valdžios lovio visi ir raunasi. O sunkiai dirbti reikia tai tik knisle. Kas jos neturi, tai ir ubagauja

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt