Daugiabutis Ryškėnuose – tarsi paminklas valdžios sprendimams

Parašė:  2018-08-17

2016 m. pa­bai­go­je Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su VšĮ Cent­ri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (CPVA) pa­si­ra­šė pro­jek­to „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra įsi­gy­jant bu­tus“ fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį. Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų (734 964 Eur) ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų (129 700 Eur) per dve­jus me­tus bu­vo su­pla­nuo­ta nu­pirk­ti 59 so­cia­li­nius būs­tus Tel­šių ir Var­nių mies­tuo­se, Tryš­kių ir Luo­kės mies­te­liuo­se. Ta­čiau ant­ri me­tai bai­gia­si, ir per juos Sa­vi­val­dy­bė su­ge­bė­jo nu­pirk­ti tik 5 bu­tus.
O iš Ta­ry­bos na­rio už 96 tūkst. Eur nu­pirk­tas dau­gia­bu­tis Ryš­kė­nuo­se, ku­ris tu­rė­jo bū­ti pri­tai­ky­tas so­cia­li­niams būs­tams, to­liau sto­vi ne­re­mon­tuo­ja­mas. Tar­si koks pa­mink­las, skir­tas šios ka­den­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mams.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Ar pro­jek­tą pa­vyks įgy­ven­din­ti lai­ku?
Kaip jau mi­nė­jo­me, 2016 m. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su CPVA pa­si­ra­šė pro­jek­to „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra įsi­gy­jant bu­tus“ fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį. Per dve­jus me­tus su­pla­nuo­ta nu­pirk­ti 59 so­cia­li­nius būs­tus Tel­šių ir Var­nių mies­tuo­se, Tryš­kių ir Luo­kės mies­te­liuo­se (iš vi­so ke­ti­na­ma įsi­gy­ti 21 vie­no kam­ba­rio, 32 dvie­jų kam­ba­rių ir 6 tri­jų kam­ba­rių bu­tus, ku­rių bend­ras plo­tas siek­tų 2 859 kv. m). Bet per 2016–2017 m. bu­vo nu­pirk­ti tik 4 bu­tai ir dar vie­nas bu­tas šie­met. Už vi­sus pen­kis bu­tus Sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo 101 000 Eur.
Bet no­rint lai­ku baig­ti įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, li­ko nei daug, nei ma­žai – iki me­tų pa­bai­gos įsi­gy­ti dar 54 bu­tus… Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gų va­do­vų klau­sė­me, ar ne­ky­la grės­mė, jog pro­jek­tas ne­bus baig­tas ir Sa­vi­val­dy­bei teks grą­žin­ti vi­sas pro­jek­tui skir­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas.
Esą – ne. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Lai­mos Si­ma­naus­kie­nės tei­gi­mu, šių me­tų bir­že­lio 22 d. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si raš­tu į CPVA, kad bū­tų pra­tęs­tas pro­jek­to su­tar­ties ter­mi­nas. Lie­pos 20 d. gau­tas at­sa­ky­mas, jog veik­lų ter­mi­nas pra­tęs­tas iki 2021 m. bir­že­lio 30 d.
Te­bep­ra­šo keis­ti pro­jek­to veik­lą
Aki­vaiz­du, jog per dve­jus me­tus nu­pir­kus vos 5 bu­tus, dar tre­jiems me­tams pra­tęs­tas ter­mi­nas var­gu ar ką iš­spręs.
Ir čia ga­li­ma pri­si­min­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo 2016 m. bu­vo nu­spręs­ta iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Da­nie­liaus Rup­šio nu­pirk­ti 12-ka bu­tų ne­baig­ta­me sta­ty­ti dau­gia­bu­ty­je Ža­rė­nų g. 16, Ryš­kė­nuo­se. Šia­me dau­gia­bu­ty­je (sta­ti­nio už­baig­tu­mas – 75,68 pro­c.) Sa­vi­val­dy­bė jau tu­rė­jo 5 jai pri­klau­san­čius bu­tus. To­dėl nu­spręs­ta įsi­gy­ti dar 12-ka bu­tų iš mi­nė­to Ta­ry­bos na­rio ir 1 bu­tą iš pri­va­taus as­mens bei juos pri­tai­ky­ti so­cia­li­niams būs­tams.
Įsi­gi­ję dau­gia­bu­tį Ryš­kė­nuo­se, 2017 m. pa­bai­go­je Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai krei­pė­si į VšĮ Cent­ri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą su pra­šy­mu pa­keis­ti pro­jek­to veik­lą į so­cia­li­nių būs­tų įren­gi­mą ir būs­tų pir­ki­mą. Ta­čiau to­kiam pra­šy­mui šių me­tų pra­džio­je VšĮ Cent­ri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra ne­pri­ta­rė.
Pa­sak L. Si­ma­naus­kie­nės, šian­dien yra pa­reng­tas tech­ni­nis pro­jek­tas (ko­re­guo­tas dėl pa­pil­do­mo aukš­to sta­ty­bos, iš­ple­čiant bu­tų skai­čių iki 34), gau­tas sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas, at­lik­ti vie­šie­ji pir­ki­mai ir pa­si­ra­šy­ta ran­gos su­tar­tis su lai­mė­ju­siu tie­kė­ju (dar­bų ver­tė – 1 374 232 Eur). Di­džiau­sia pro­ble­ma yra fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ties ne­bu­vi­mas, nes vyks­ta pa­raiš­kos ver­ti­ni­mas. Kol nė­ra pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis – Sa­vi­val­dy­bė lė­šų pri­si­dė­ti taip pat ne­nu­ma­to.
Esą šiuo me­tu tarp Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir CPVA vyks­ta su­si­ra­ši­nė­ji­mai, ku­riais vis dar ban­do­ma agen­tū­rą įti­kin­ti pa­keis­ti pro­jek­to veik­lą į so­cia­li­nių būs­tų įren­gi­mą ir būs­tų pir­ki­mą. Bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas šių me­tų lie­pos 31 d. netgi bu­vo nu­vy­kęs į su­si­ti­ki­mą su CPVA at­sto­vais ap­tar­ti to­li­mes­nės šio pro­jek­to ei­gos ir iš­ki­lu­sių klau­si­mų. Su­si­ti­ki­mo me­tu iš CPVA bu­vo gau­tas pa­ža­das, jog jie grei­tu lai­ku at­sa­kys, ar bus leis­ta pa­keis­ti pro­jek­to veik­las – re­konst­ruo­ti na­mą, esan­tį Ža­rė­nų g. 16, Ryš­kė­nuo­se, įren­giant 34 bu­tus, bei nu­pirk­ti 25 so­cia­li­nius bu­tus Tel­šių ra­jo­ne. Anot Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos, iki šiol iš CPVA jo­kių raš­tų ne­gau­ta.
Par­da­vė, bet gau­tų pi­ni­gų ne­dek­la­ra­vo?
Ren­giant pub­li­ka­ci­ją, už akių už­kliu­vo dau­gia­bu­tį Ryš­kė­nuo­se par­da­vu­sio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio D. Rup­šio me­ti­nės tur­to dek­la­ra­ci­jos. Kaip jau mi­nė­jo­me, spren­di­mą už be­maž 100 tūkst. Eur nu­pirk­ti 12-ka bu­tų ne­baig­ta­me sta­ty­ti dau­gia­bu­ty­je Ža­rė­nų g. 16, Ryš­kė­nuo­se, Ta­ry­ba priė­mė 2016 m. pa­bai­go­je. Pirkimo–pardavimo su­tar­tis dėl bu­tų pir­ki­mo pa­si­ra­šy­ta 2017 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį. Ta­čiau žvel­giant į Ta­ry­bos na­rio D. Rup­šio 2017 m. me­ti­nes tur­to dek­la­ra­ci­jas (ly­gi­nant 2016 m. ir 2017 m.), to­kio dy­džio san­do­ris jo­se neat­sis­pin­di: tiek 2016 m., tiek 2017 m. D. Rup­šys kar­tu su žmo­na dek­la­ra­vo tu­rin­tis 48 933 Eur ver­tės tur­tą, nors 2017 m. tur­to dek­la­ra­ci­jo­se iš Sa­vi­val­dy­bės gau­ta su­ma už bu­tų par­da­vi­mą pri­va­lė­jo at­si­spin­dė­ti!
Pats D. Rup­šys iš pra­džių „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ko­dėl jo 2017 m. tur­to dek­la­ra­ci­jo­se ne­ma­ty­ti iš Sa­vi­val­dy­bės gau­tos su­mos, bei pa­ža­dė­jo iš­siaiš­kin­ti. Ki­tą die­ną su­si­sie­kus su Ta­ry­bos na­riu, šis tei­gė, jog pa­pras­čiau­siai įsi­vė­lė tech­ni­nė klai­da: esą dek­la­ruo­jant 2017 m. tur­tą, bu­vo įkel­ta 2016 m. dek­la­ra­ci­ja. „2017 m. dek­la­ra­ci­ją pa­tai­siau. Tik­rai ne­no­riu nie­ko nu­slėp­ti. Pap­ras­čiau­sia klai­da ly­gio­je vie­to­je“, – tei­gė D. Rup­šys.
Tačiau praėjus savaitei po to, kada D. Rupšio pasiteiravome apie pastebėtus netikslumus, jo 2017 m. metinėse deklaracijose vis dar tebesipuikavo tie patys skaičiai.
Ar ga­li taip bū­ti?
Pa­ko­men­tuo­ti nea­ti­ti­ki­mus D. Rup­šio me­ti­nė­se dek­la­ra­ci­jo­se pa­pra­šė­me Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (AV­MI) vir­ši­nin­ko Aud­riaus Mor­kū­no.
„Pa­žy­mi­me, kad gy­ven­to­jai, teik­da­mi gy­ven­to­jų tur­to (šei­mos) dek­la­ra­ci­jas, pa­tys at­sa­kin­gi už pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ir jos tiks­lu­mą. Per neap­si­žiū­rė­ji­mą pa­tei­kus ne vi­sus ar ne­tiks­lius duo­me­nis, juos ga­li­ma tiks­lin­ti už pen­ke­rius praė­ju­sius ka­len­do­ri­nius me­tus. Ta­čiau dek­la­ra­ci­jas pa­teik­ti lai­ku ven­gian­tiems, iš vi­so jų ne­pa­tei­ku­siems ar ne­tei­sin­gai duo­me­nis nu­ro­džiu­siems as­me­nims nu­ma­ty­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sa­kė Klai­pė­dos AV­MI vir­ši­nin­kas A. Mor­kū­nas. – VMI pri­me­na, kad vie­šai skel­bia­mi po­li­ti­kų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ki­tų as­me­nų duo­me­nys pir­miau­sia skir­ti vie­šu­mui bei skaid­ru­mui už­tik­rin­ti, vi­suo­me­nės sa­vi­kont­ro­lei. Ži­no­ma, tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų duo­me­nis VMI nau­do­ja ir nu­sta­ty­da­ma ri­zi­kin­giau­sius mo­kes­čių mo­kė­to­jus. Ver­ti­nant gy­ven­to­jų ri­zi­kin­gu­mą, tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų duo­me­nys yra ana­li­zuo­ja­mi ir ly­gi­na­mi su VMI tu­ri­mais bei iš tre­čių­jų šal­ti­nių gau­tais duo­me­ni­mis apie as­me­nų gau­tas pa­ja­mas, tu­ri­mą tur­tą ir iš­lai­das. Toks ver­ti­ni­mas yra at­lie­ka­mas pa­gal de­šim­tis kri­te­ri­jų.“
Anot Klai­pė­dos AV­MI vir­ši­nin­ko, per 2018 m. I pus­me­tį tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo VMI per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie 16 as­me­nų, ku­riems nu­sta­ty­ta be­veik 2,4 mln. Eur tur­to ver­tė. Jo įsi­gi­ji­mui pa­grįs­ti ga­li­mai trūks­ta tei­sė­tų pa­ja­mų. Per 2017 m. tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo VMI per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie 18 as­me­nų, ku­riems nu­sta­ty­ta 11,3 mln. Eur tur­to ver­tė (jo įsi­gi­ji­mui pa­grįs­ti ga­li­mai trūks­ta tei­sė­tų pa­ja­mų).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Barsas parašė:

  Paminklas korumpuotai Telšių valdžiai ir tarybos nariams, balsavusiems už šios plytų krūvos pirkimą.

 2. Ričardas parašė:

  O aš naivuolis širdyje tikėjausi, kad vis dėl to įvyks stebuklas ir Telšiai prieš Lietuvą suspindės tokiu gražiu pavyzdžiu. Suremontuos namą, įrengs privažiavimus. Deja, pasirodo esu dar naivus būdamas 50 metų.

 3. Vytautas parašė:

  Problema ta, kad pas mus silpna visuomenė. Jei žmonės už tokius darbus pradėtų niekinti, nusigręžtų bendruomenė, tai nekiltų noras šitaip pasipelnyti. O apie išrinkimą į miesto tarybą net nekalbu.

 4. Aletrikas -Ginekologas parašė:

  GERA PRASISOKA

 5. taip parašė:

  laikraščiai galetu nepatingei ispausdinti sarasa tarybos nariu, balsavusiu uz sia afera. eiliniam zmogui is anksto matesi, kad tai nesamone. galimai suplanavus buvo padaryta nusikalstama veika, uz kuria tam tikri asmenys, ypac uzeme atsakingas pareigas savivaldybeje, turetu atsakyti

 6. Atsibodo parašė:

  Aš svarstau ar nereikia atsisakyti laikraščio prenumeratos. Jau vemt verčia straipsniai ta pačia tema. Tas pats per tą patį, nejaugi nėra kitų temų. Keiskit mąstymą arba rašytojus.

 7. Telšių gyventoja parašė:

  Spauda turėtų ne tik paviešinti bet ir kažkokio rezultato pasiekti, pritariu Vytautui ir „taip parašė“. Tikrai baisu kas dedasi tokiame gražiame Telšių mieste. Leiskit vadovauti dar nesugadintiems jauniems žmonėms, O gal aš klystu, gal nebėra dorų žmonių. Visi puola, grobia lyg būtų nemirtingi… Ne vieno nėra švento, bet turėkit saiko gerbiamieji.

 8. Ūkininkas parašė:

  Sėdi kabinetuose kavutę šliurpia.Algos,premijos,priedai.O kur darbas,pažadai rinkėjams.Miesto pakraščiai apsišikę gerbiamas seniūne.Kokia taryba,juokas pro ašaras.Vienas vos paeina,kitą greit už rankos atvesti reikės.Ir tokius rinko rajono gyventojai.Liūdna ir net labai…

 9. Ūkininkui parašė:

  Tokia taryba tokie ir spendimai, nors jei kažkas nėra nesusitepe su tos griūvenos pirkimu, tai turėtu anuliuoti pirkimą, tai bent būtų rinkėjams įrodyta, kad dar yra sąžiningų išrinktųjų, Bet čia tik pamąstymas…. dėja

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt