Ra­jo­no po­li­ti­kų ir pa­rei­gū­nų tur­to dek­la­ra­ci­jo­se ypa­tin­gų po­ky­čių neuž­fik­suo­ta

Parašė:  2018-07-31

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė 2017 me­tų me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų duo­me­nis. Šie­met pir­mą kar­tą pa­skelb­tos ir po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, me­ro pa­ta­rė­jų, Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jų-sek­re­to­rių – me­ti­nės dek­la­ra­ci­jos.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Sei­mo na­rio ir jo pa­dė­jė­jų-sek­re­to­rių dek­la­ra­ci­jos
Sei­mo na­rio Va­len­ti­no Bu­kaus­ko šei­mos tur­tas per­nai sie­kė 311 802 Eur (2016 m. bu­vo 306 860 Eur). Par­la­men­ta­ras kar­tu su žmo­na dek­la­ra­vo tu­rin­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 144 810 Eur, že­mės skly­pų, ku­rių ver­tė – 14 703 Eur, 5 026 Eur kai­nuo­jan­čių ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių. Šei­ma tu­ri pi­ni­gi­nių lė­šų kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se – 147 263 Eur. Sei­mo na­rys yra pa­si­sko­li­nęs ir dar ne­grą­ži­nęs 31 000 Eur.
V. Bu­kaus­kas 2017 m. tu­rė­jo ke­tu­rias pa­dė­jė­jas-sek­re­to­res: Evi­tą Ie­vą Fe­da­ra­vi­čiū­tę, Lai­mą Ju­ry­tę-Za­ka­raus­kie­nę, Aud­ru­tę Jur­ko­nie­nę ir šie­met vai­ko gim­dy­mo ato­sto­gų išė­ju­sią Do­na­tą Kaz­laus­kie­nę.
Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jos-sek­re­to­rės ir tuo pa­čiu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės L. Ju­ry­tės-Za­ka­raus­kie­nės per­nykš­tį šei­mos tur­tą su­da­rė 148 110 Eur. Jos vy­ras Ar­tū­ras Za­ka­raus­kas dek­la­ra­vo tu­rin­tis pa­si­sko­li­nęs ir ne­grą­ži­nęs 75 277 Eur.
E. I. Fe­da­ra­vi­čiū­tės tur­tą su­da­ro 100 259 Eur. Pa­dė­jė­ja-sek­re­to­rė taip pat tu­ri 70 000 Eur įsi­sko­li­ni­mų. Il­ga­me­tės Sei­mo na­rio V. Bu­kaus­ko dar­buo­to­jos A. Jur­ko­nie­nės ir jos vy­ro Eval­do šei­mos tur­tas sie­kia 98 808 Eur.
Liūd­niau­siai at­ro­do šie­met vai­ko gim­dy­mo ato­sto­gų išė­ju­sios V. Bu­kaus­ko pa­dė­jė­jos D. Kaz­laus­kie­nės šei­mos dek­la­ra­ci­jos. Kar­tu su vy­ru mo­te­ris dek­la­ra­vo tu­rin­ti tik 1 400 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nę. Ką gi, pas Sei­mo na­rį dir­bant, ma­tyt, la­biau gand­rai, o ne ait­va­rai lan­ko­si.
Me­ro, vi­ce­me­ro ir jų pa­ta­rė­jų tur­tai
2017 m. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Pet­ro Kui­zi­no šei­mos tur­tas sie­kė 81 075 Eur (2016 m. – 66 375 Eur). Kar­tu su žmo­na Vir­gi­na ra­jo­no va­do­vas dek­la­ra­vo tu­rin­tis 11 585 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų už 20 000 Eur, 10 000 Eur kai­nuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių, ki­tų re­gist­ruo­tų daik­tų, me­no dir­bi­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 6 200 Eur bei 33 290 Eur pi­ni­gi­nių lė­šų. Me­ras ne­tu­ri pa­siė­męs jo­kios pa­sko­los.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo Kęs­tu­čio Gu­sa­ro­vo me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų duo­me­nys ro­do, kad vi­ce­me­ro šei­mos tur­tai per­nai sie­kė 63 486 Eur (2016 m. – 68 502 Eur). Kar­tu su žmo­na K. Gu­sa­ro­vas dek­la­ra­vo tu­rin­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 25 486 Eur, 16 000 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nių, že­mės skly­pų už 1 000 Eur ir 21 000 Eur pi­ni­gi­nių lė­šų.
Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jos Jur­gi­tos Ar­ma­lie­nės šei­mos tur­tas 2017 m. sie­kė 106 000 Eur. Jos ko­le­gos Ka­ro­lio And­ri­jaus­ko – 14 700 Eur.
Ta­ry­bos na­riai
Vie­nas iš tur­tin­giau­sių ir la­biau­siai į sko­las įbri­du­sių Ta­ry­bos na­rių Re­mi­gi­jus Juš­ka 2017 m. dek­la­ra­vo tu­rin­tis tur­to už 854 350 Eur (2016 m. bu­vo 878 150 Eur). Iš jų 775 600 Eur su­da­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, že­mės skly­pai – 48 000 Eur, ke­lių trans­por­to prie­mo­nės – 724 Eur, ak­ci­jos – 1 Eur ir pi­ni­gi­nės lė­šos – 30 025 Eur. R. Juš­ka per­nai dek­la­ra­vo tu­rin­tis 816 359 Eur pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų.
Al­gir­do Tar­vai­nio šei­ma taip pat ne­tu­rė­tų skųs­tis. Kar­tu su žmo­na Ta­ry­bos na­rys 2017 m. dek­la­ra­vo tu­rin­tis tur­to už 419 767 Eur (2016 m. – 400 226) ir pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų – 72 405 Eur.
Vers­li­nin­kės, po­li­ti­kės ir šiaip gra­žios mo­ters Jo­lan­tos Ru­pei­kie­nės šei­ma 2017 m. dek­la­ra­vo tur­to už 340 351 Eur (2016 m. – 294 936 Eur), yra pa­si­sko­li­nu­si ir ne­grą­ži­nu­si 184 271 Eur bei pa­ti pa­sko­li­nu­si ir ne­su­sig­rą­ži­nu­si 645 Eur (2016 m. ši su­ma sie­kė 41 189 Eur).
Per me­tus dau­giau nei 100 tūkst. Eur pra­tur­tė­jo ir iš sko­lų iš­li­po Ta­ry­bos na­rys Ze­no­nas Moc­kus. Kar­tu su žmo­na Di­ta po­li­ti­kas 2016 m. dek­la­ra­vo tu­rin­tis tur­to už 147 734 Eur bei pa­si­sko­li­nęs ir ne­grą­ži­nęs 27 200 Eur. 2017 m. dek­la­ra­ci­jo­se jau ma­to­me, kad Z. Moc­kaus tur­tas išau­go iki 249 263 Eur. Taip pat po­li­ti­kas per­nai dek­la­ra­vo ne­be­tu­rin­tis jo­kių įsi­sko­li­ni­mų.
Ma­žiau­siai tur­to tarp Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių yra su­kau­pęs Tel­šių „Bo­čių“ va­das Ka­je­to­nas Šlio­ge­ris. Kar­tu su žmo­na Sand­ra 2017 m. po­li­ti­kas dek­la­ra­vo už­gy­ve­nęs vos 7 442 Eur.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai
Šie­met pir­mą kar­tą Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­da­rė ir po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų pi­ni­gi­nes. Tarp jų – ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Sau­liaus Ur­bo­no. Jis 2017 m. dek­la­ra­vo tu­rin­tis tur­to už 48 496 Eur.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Ang­lic­kas per­nai dek­la­ra­vo 130 400 Eur sie­kian­tį tur­tą. Jo ko­le­ga Ri­man­tas Žeb­raus­kas dek­la­ra­vo 130 201 Eur už­gy­ven­tą tur­tą.
Tei­sėt­var­kos ir tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai
2017 m. Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Re­mi­gi­jaus Rud­mi­no šei­mos tur­tas sie­kė 107 640 Eur (2016 m. – 105 876 Eur). Jo pa­va­duo­to­jo Vac­lo­vo Aka­vic­kio – 361 036 Eur (2016 m. – 348 491 Eur).
Per­nai Tel­šių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kės pa­rei­gas dar ėju­si Vi­ta­li­ja Liauz­gi­nie­nė kar­tu su vy­ru Ar­tū­ru dek­la­ra­vo tu­rin­tys tur­to už 354 691 Eur (2016 m. – 312 030 Eur).
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Tel­šių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­sios pro­ku­ro­rės Dai­vos Ar­ma­lie­nės tur­tas per­nai bu­vo 45 142 Eur (2016 m. – 62 747 Eur).
Į už­tar­nau­tą pen­si­ją šie­met pa­ly­dė­tas Tel­šių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ri­mal­das Pau­laus­kas su žmo­na 2017 m. dek­la­ra­vo tu­rin­tys tur­to už 152 561 Eur (2016 m. – 151 561 Eur). Tuo­me­ti­nio jo pa­va­duo­to­jo, o da­bar jau vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­čio Rai­mun­do Ša­ki­nio šei­mos dek­la­ruo­tas tur­tas per­nai sie­kė 186 500 Eur (2016 m. – 178 052 Eur).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Saulė parašė:

    Nesuprantu aš tų pajamų delaravimo. Seimo narys turi 147 tūkst. grynųjų ir 31 tūkst. skolų. Tai jei turi tiek grynųjų, ko negrąžina skolų. Arba štai Kuizinas, Gusarovas turi po beveik 30 tūkst. grynųjų. Įdomu, kaio juos reikia sukaupti iš algų. Skaičiuok kaip tik nori, iš algos nesukaupsi. Nebeent, nevalgysi, nesikirpsi, batų nepirksi ir beveik nekvėpuosi. Įdomūs skaičiukai

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt